02 juni 2018

2018-06-02 Palestijnse propaganda van de Europese media (Eldad Beck)

De afgelopen twee weken hebben ons een uitgelezen kans geboden om na te gaan hoe de wind waait als het gaat om de berichtgeving van de Europese media over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Terwijl de Palestijnse provocatie langs het Israëlisch-Gaza-grenshek werd georganiseerd, waarbij tientallen Palestijnen om het leven kwamen in de hoofdrol in nieuwsuitzendingen, op nieuwssites en op de voorpagina’s van kranten, kreeg de Palestijnse provocatie om vanuit Gaza tientallen raketten op Israël af te vuren weinig of geen aandacht.

Voor de Europeanen is er geen enkele reden om te rapporteren wat er aan de hand is als er geen Palestijnse slachtoffers vallen, die worden gepresenteerd als een offer op het altaar van de oorlog tegen de Joodse staat. In de weinige berichten over de laatste escalatie in het zuiden wordt Israël direct of indirect de schuld gegeven. De krantenkoppen richtten zich op IDF-luchtaanvallen in Gaza, en pas later werd, bijna incidenteel, opgemerkt dat de aanvallen een reactie waren op Palestijns raket- en mortiervuur.

De Palestijnen worden afgeschilderd als de zwakke kant in een conflict dat zij zelf zijn begonnen. Ze schieten alleen mortieren, die heel weinig schade aanrichten en niemand doden, terwijl Israël zijn machtige luchtmacht uitzendt en vuurt op een bevolking die al tien jaar lijdt aan een “totale blokkade", zoals Frankrijk 24 het uitdrukte.

De behandeling van de blokkade van Gaza als de bron van de problemen van het volk van Gaza is een symptoom van de manier waarop de meeste Europese media ervoor kiezen om valse propaganda-informatie te verspreiden en daardoor het lijden van de bevolking van de Gazastrook te vergroten, terwijl ze tegelijkertijd de ogen sluiten voor degenen die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor dat lijden - het Hamas-regime en de rest van de jihadistische milities - en Israël als enige oorzaak van de problemen van de Palestijnen beschouwen.

Dit tweedracht zaaiende product, dat in de Europese media al een traditie is geworden, sluit perfect aan bij de documentaires en films die de afgelopen weken in Europa zijn uitgezonden, zeventig jaar na de Nakba (de verdrijving van Palestijnse vluchtelingen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israël). Zij zijn van mening dat de vestiging van de staat Israël de enige oorzaak is van het voortdurende lijden van de Palestijnen. De Palestijnen hebben geen verantwoordelijkheid voor of invloed op hun eigen toekomst. Zij zijn absolute slachtoffers. Slachtoffers van de Joden natuurlijk.

De linkse liberale krant Süddeutsche Zeitung, die veel in omloop is en een grote invloed heeft op de publieke opinie, heeft zich in naam van de "legitieme kritiek" op Israël niet onthouden van antisemitische spotprenten. Toen de Palestijnse "terugkeermarsen" begonnen, schreef de correspondent van de krant in Israël veel over het lijden van de Palestijnse bevolking, die volgens haar achter het grensprotest stond. De verslaggever onthield zich ervan op te merken dat het doel van deze protesten was het Palestijnse "recht op terugkeer" uit te voeren - met andere woorden, een geplande schending van het soevereine grondgebied van Israël, of dat de inwoners van Gaza er de voorkeur aan gaven hun protest naar Israël te sturen in plaats van naar het regime van Hamas.

Woensdag publiceerde de Duitse krant een eenzijdig rapport over de raketaanvallen van Hamas, dat ongeveer net zo kort was als haar rapporten over ontwikkelingen in het onderzoek tegen Sara Netanyahu, of de komst naar Israël van de Russische miljardair Roman Abramovitsj. De Europeanen horen bijna niets over de voortdurende dreiging van Palestijnse raketten en mortieren die boven de Israëliërs hangen die in de buurt van de grens met Gaza wonen, omdat dit de Europese propagandalijn zou kunnen schaden dat de Palestijnen ongelukkige slachtoffers zijn die om geen enkele reden door Israël worden gedood.

Eldad BeckThe European media’s Palestinian propaganda

These past two weeks have provided a wonderful opportunity to examine the way the winds are blowing when it comes to European media's reporting on the Israeli-Palestinian conflict. While the Palestinian provocation organized along the Israel-Gaza border fence in which dozens of Palestinians were killed starred in news broadcasts, on news sites, and on the front pages of newspapers, the Palestinian provocation of firing dozens of rockets at Israel from Gaza was given marginal coverage, if at all.

For the Europeans, if there are no Palestinian casualties, which are presented as a sacrifice on the altar of the war on the Jewish state, there is no reason to report what is going on. The few reports on the latest escalation in the south blamed Israel, directly or indirectly. The headlines focused on IDF airstrikes in Gaza, and only later noted, almost incidentally, that the attacks were in response to Palestinian rocket and mortar fire.

The Palestinians are portrayed as the weak side in a conflict they themselves started. They are just firing mortars, which cause very little damage and don't kill anyone, while Israel send out its powerful air force and rains fire on a population already suffering from a "total blockade that has lasted a decade," as France 24 put it.

Treating the blockage on Gaza as the source of the Gazan people's problems is a symptom of the way in which most European media chooses to spread false propaganda information and thereby increase the suffering of the population of the Gaza Strip, while turning a blind eye to those mainly responsible for that suffering – the Hamas regime and the rest of the jihadist militias and casting Israel as the sole cause of the Palestinians' troubles.

This divisive product, which has already become tradition in the European media, corresponds perfectly with the documentary reports and films that have been broadcast in Europe these past few weeks to mark 70 years since the Nakba (the displacement of Palestinian refugees during Israel's War of Independence). They hold that the establishment of the State of Israel is the only cause of the Palestinians' ongoing suffering. The Palestinians have no responsibility for or influence on their own future. They are absolute victims. Victims of the Jews, of course.

The left-wing liberal paper Süddeutsche Zeitung, which has a considerable circulation and a major influence on public opinion, has not refrained from anti-Semitic cartoons in the name of "legitimate criticism" of Israel. When the Palestinian "marches of return" began, the newspaper's correspondent in Israel wrote a great deal about the suffering of the Palestinian population, which, she claimed, stood behind the border protest. The reporter refrained from noting that the purpose of these protests was to implement the Palestinian "right of return" – in other words, a planned breach of Israel's sovereign territory, or that the residents of Gaza prefer to channel their protest toward Israel rather than the Hamas regime.

On Wednesday, the German paper published a one-sided report about the Hamas rocket attacks, which was about as brief as its reports on developments in the investigation against Sara Netanyahu, or the arrival in Israel of Russian billionaire Roman Abramovich. The Europeans hear almost nothing about the constant threat of Palestinian rockets and mortars that hangs over the Israelis who live near the Gaza border because if they did, it might damage the European propaganda line that the Palestinians are hapless victims being killed for no reason by Israel.