01 juni 2018

2018-06-01 Niet-gewelddadige 'Palestijnse stenengooiers' vermoorden weer een Israëliër (Stephen M. Flatow)


Ronen Lubarsky, 20, of Rehovot, who was killed in a Palestinian rock attack. Photo: JNS.org.

Door Stephen M. Flatow / JNS.org

Alweer is een Israëliër vermoord nadat hij op het hoofd was getroffen door wat Haaretz omschreef als een "zware baksteen".

Jarenlang hebben grote Amerikaanse nieuwsmedia Palestijnse stenengooiers afgeschilderd als 'vreedzame' demonstranten, zelfs als ze met bakstenen gooien.

New York Times-columnist Thomas Friedman heeft berucht ooit stenengooien opgenomen in zijn lijst van soorten 'geweldloos verzet' waarvan hij hoopte dat de Palestijnen het zouden doen. Nou, ik denk dat de wens van Friedman in vervulling is gegaan.

Op 24 mei ging een Israëlische antiterreureenheid het vluchtelingenkamp Al-Amari in de buurt van Ramallah binnen, op zoek naar voortvluchtige terroristen. Blijkbaar hadden de absurd grote veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit (PA), die hun hoofdkwartier in Ramallah hebben, er geen belang bij om de terroristen te arresteren, dus moesten de Israëli’s het werk zelf te doen wat de PA had beloofd te doen in de Oslo Accoorden.

Jarenlang hebben groepen zoals J Street en Peace Now ons verteld dat gewone Palestijnse Arabieren net als gewone Amerikanen zijn, ze zijn gematigd, op zoek naar vrede, tegenstanders van terrorisme.

Niet echt dus. Hoewel het vijf uur ’s ochtends was, vlogen lokale Arabieren naar hun daken om potentieel dodelijke voorwerpen te gaan gooien naar de Israëli’s. Het nieuwsagentschap YNet meldde: "Dit was geen ongewone gebeurtenis. IDF-troepen die in de overbevolkte Palestijnse kampen opereren, worden vaak aangevallen, met zware voorwerpen wordt er naar hen gegooid, waaronder meubels en zelfs wasmachines."

Waarom zware objecten van een dak gooien? Om de verwondingen van hun slachtoffers te maximaliseren.

Gewoon een steen gooien is niet altijd genoeg. Dus de aanvallers hebben allerlei manieren bedacht om hun potentieel om te doden te vergroten.

Soms gooien ze olie over een snelweg, zodat wanneer een auto remt of uitwijkt om tegemoetkomende stenen te ontwijken, deze zal slippen en crashen. Soms vallen ze gelijktijdig aan twee zijden van een voertuig aan, waarbij stenen door de passagiersruiten worden geslingerd, terwijl zwarte verf op de voorruit wordt gegooid om de bestuurder te verblinden.

Ze hebben ook lang geleden uitgevogeld dat een steen veel meer schade kan veroorzaken als ze wordt gegooid naar een auto die met hoge snelheid rijdt. In feite is dat hoe een Palestijnse stenengooier stierf door zijn eigen hand, een van de stenen die hij in 2009 naar een Israëlische auto in de buurt van de stad Emanuel gooide, kaatste terug en raakte hem op het hoofd met een extreem hoge snelheid vanwege de snelheid van de auto.

Hopelijk zijn Amerikaanse Joden nog niet vergeten hoe Palestijnse stenengooiers de Amerikaanse staatsburger Asher Palmer en zijn jonge zoon, Yonatan, in 2011 vermoordden. Door de stenen van een snel rijdende auto te gooien naar de auto van Palmer, die in de andere richting reed, verdubbelden de impact van de stenen. Dat verpletterde de voorruit, waardoor de auto crashte waarbij ze allebei om het leven kwamen.

Ook in al-Amari. Een Arabier staande op een dakterras op de derde verdieping gooide een grote baksteen, die als een stuk marmer werd beschreven, naar een Israëlische soldaat, de 20-jarige Ronen Lubarsky. De hoogte heeft de impact enorm vergroot. Hij droeg een helm, maar de kracht van de steen was zodanig dat "zijn helm werd vernietigd", aldus een woordvoerder van het Israëlische leger. Lubarsky werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en stierf drie dagen later.

Kunnen Amerikaanse Joden iets doen als reactie op dergelijke wandaden?

Ja, dat kunnen ze zeker!

We kunnen brieven schrijven naar onze lokale nieuwsmedia en protesteren tegen het feit dat ze geen incidenten melden, zoals de poging tot moord in al-Amari, net zoals ze de stenengooiende Arabische bendes beschrijven als vreedzame demonstranten.

We kunnen fondsen starten om de families van slachtoffers van Arabische stengooiers te helpen. De compensatie die de gezinnen van de Israëlische regering ontvangen volstaat nooit om de levenslange gevolgen die ze dragen te dekken.

En vooral kunnen we eisen dat Amerikaans-Joodse leiders deze kwestie serieus nemen.

Volgens mijn telling zijn tenminste 16 Israëli's, waaronder vier Amerikaanse burgers, door de jaren heen vermoord door Arabische stenengooiers. Joodse leiders zouden de families moeten ontmoeten als ze Israël bezoeken. Ze zouden de slachtoffers of hun familieleden naar de Verenigde Staten moeten brengen om in synagogen en Joodse gemeenschapscentra te spreken. Ze zouden een volledig onderzoek moeten laten uitvoeren naar de doden en gewonden veroorzaakt door Palestijnse stenengooiers.

Amerikaans-Joodse organisaties hebben bewezen zeer deskundig te zijn in het uitvoeren van expertstudies van kwesties die zij belangrijke vinden. Dit zou er een van moeten zijn.

Stephen M. Flatow, vicepresident van de Religieuze Zionisten van Amerika, is advocaat in New Jersey en de vader van Alisa Flatow, die in 1995 werd vermoord in een door Iran gesponsorde Palestijnse terroristische aanslag.

‘Non-Violent’ Palestinian Rock-Throwers Murder Another Israeli

By Stephen M. Flatow / JNS.org

Another Israeli has been murdered, after having been struck in the head by what Haaretz described as a “heavy brick.”

For years, major American news media outlets have portrayed Palestinian rock-throwers as “peaceful” protesters, even when they throw rocks and bricks.

New York Times columnist Thomas Friedman infamously once included rock-throwing in his list of types of “non-violent resistance” that he hoped Palestinians would carry out. Well, I guess Friedman got his wish.

On May 24, an Israeli counter-terror unit entered the al-Amari refugee camp near Ramallah in pursuit of fugitive terrorists. Apparently, the absurdly large Palestinian Authority (PA) security forces, which are headquartered in Ramallah, had no interest in arresting the terrorists, so the Israelis had to enter PA-occupied territory to do the job that the PA promised to do in the Oslo Accords.

For years, groups like J Street and Peace Now have been telling us that ordinary Palestinian Arabs are just like ordinary Americans — they’re moderate, peace-seeking, opponents of terrorism.

Not quite. Even though it was 5 o’clock in the morning, local Arabs raced to their rooftops to begin hurling potentially deadly objects at the Israelis. The news agency YNet reported: “This was not an unusual occurrence. IDF troops operating in the crowded Palestinian camps often come under attack, with heavy objects thrown at them, including furniture and even washing machines.”

Why throw heavy objects from a rooftop? To maximize the injuries of their victims.

Simply throwing a rock or a brick doesn’t always do the job. So the attackers have devised all sorts of ways to increase their potential to kill.

Sometimes, they spill oil across a highway, so that when a car slows or swerves to avoid oncoming rocks, it will skid and crash. Sometimes, they attack from two sides of a vehicle simultaneously, hurling rocks at the passengers’ windows, while hurling black paint at the front windshield to blind the driver.

They also long ago figured out that a rock can cause a lot more damage if thrown at an automobile moving at high speed. In fact, that’s how one Palestinian rock-thrower died by his own hand — one of the rocks he threw at an Israeli car near the city of Emanuel in 2009 bounced back and struck him in the head at an extremely high velocity, because of the speed of the automobile.

Hopefully, American Jews have not yet forgotten how Palestinian rock-throwers murdered US citizen Asher Palmer and his young son, Yonatan, in 2011. By throwing the rocks from a fast-moving car at Palmer’s car, which was traveling in the other direction, they doubled the impact of the rocks. That crushed the front windshield, causing the car to crash, killing them both.

So, too, in al-Amari. An Arab standing on a third-floor rooftop hurled a large brick described as a chunk of marble at an Israeli soldier, 20-year-old Ronen Lubarsky. The distance vastly increased the impact. He was wearing a helmet, but the force of the brick was such that “his helmet was destroyed,” according to an Israeli Army spokesman. Lubarsky was rushed to the hospital in critical condition and died three days later.

Is there anything American Jews can do in response to such outrages?

Of course, there is!

We can write letters to our local news media, protesting the fact that they fail to report incidents such as the attempted murder in al-Amari, even as they depict rock-throwing Arab mobs as peaceful protesters.

We can start a fund to aid the families of victims of Arab rock-throwers. The compensation the families receive from the Israeli government is never enough to cover the lifelong consequences that they suffer.

And, most of all, we can demand that American Jewish leaders start taking this issue seriously.

By my count, at least 16 Israelis, including four American citizens, have been murdered by Arab rock-throwers over the years. Jewish leaders should meet with the families when they visit Israel. They should bring the victims or their relatives to the United States to speak to synagogues and Jewish community centers. They should commission a full-scale investigation into the deaths and injuries caused by Palestinian Arab rock-throwers.

American Jewish organizations have proved themselves to be very adept at carrying out expert studies of issues that they care about. This should be one of them.

Stephen M. Flatow, a vice president of the Religious Zionists of America, is an attorney in New Jersey and the father of Alisa Flatow, who was murdered in an Iranian-sponsored Palestinian terrorist attack in 1995.