08 juni 2018

2018-06-08 Parshat Shlach, De meerderheid stemde “Nee" (Batya Medad)

Door 

Batya Medad 

Ik moet toegeven dat het Thora gedeelte van de Week, Parshat Shavua, Shlach Lecha, Nummers 13:1-15:41, een van mijn favorieten is. Het is niet zo eenvoudig en optimistisch als mijn all time favoriete Lech Lecha, maar er is gewoon zoveel om over te praten.

Nummers Hoofdstuk 13
1 De HEER zei tegen Mozes: אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל-ֹוׁ֥ה לֵּאמ־משֽר:

“2”Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit eklke stam één man, een familiehoofd. "בשְׁלַח לְךָ֣ אֲנָשִׁ֗ים וְיָתֻ֨רוּ֙ אֶת ֔עּנַןֵַׁ אֲשֵֶׁ ׂ־אִ֥י נֹתֵ֖ן לִבְנְ֣֙יָאּ֑ל

3 Mozes deed wat de HEER gebood enstuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. גוַיִּשְׁלַ֨ח אֹתָ֥ם משֶׁ֛ה מִמְִבַּ֥ר פָּארָ֖ן עַלּהּ֣י יְהֹוָכֻּד ־פָשֵֵׁ

In Lech Lecha hebben we één persoon, Abram (later genoemd door Gd Abraham), die van G’d te horen krijgt dat hij op een bepaalde plek gaat wonen die G'd hem zal laten zien. Dat komt uit op een heel rechttoe rechtaan verhaal, want Abraham doet consequent wat G'd zegt.

Maar een paar generaties later zijn Abrahams nakomelingen niet zo gehoorzaam.

Hoewel het Land mooi en vruchtbaar is, worden ze door de bewoners afgeleid. 
Hoewel G’d hen net had gered van slavernij van Farao in Egypte en hen redde uit het leger van Farao, vreesden ze confrontatie met degenen in het Land waar G'd hen naartoe stuurde.
Van de twaalf stamhoofden vertrouwden er slechts twee, Joshua en Caleb, erop dat ze echt in Het Land konden wonen. De meerderheid stemde "nee".

Het Joodse volk, dat onlangs van de slavernij werd bevrijd, volgde hun stamhoofden en werd vervolgens veroordeeld om een nieuwe generatie, veertig jaar, te wachten voordat het het land binnenging.

Ik woon hier in Israël al meer dan veertig jaar. Binnenkort vieren we achtenveertig jaar geleden onze alija. Een van de beste dingen, okay het beste ding, wat we ooit hebben  gedaan was om alija te maken direct na onze bruiloft. Veel van onze vrienden spraken erover, en sommige kwamen ook al snel na het trouwen of het afmaken van de universiteit of kwamen zelfs gewoon zonder diploma of echtgenoot. Maar er waren veel vrienden die het advies van hun ouders maar "eerst..." namen en nog steeds in Amerika zijn. In sommige gevallen zijn hun kinderen en kleinkinderen hier in Israël, maar in andere gevallen zijn ze nog steeds tot slaven gemaakt.

De cruciale woorden in de instructies van G'd zijn:

וְיָתֻ֨רוּ֙ אֶת-יִש֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֲשֶׁר-־אִ֥י נֹתֵלִבְנֵ֣י יִש֖ןׂר, die het land Kanaän zal verkennen, dat ik aan de kinderen van Israël geef.
G'd gebood dat elke stamleider een gebied zou kiezen om zijn volk te vestigen. Ik vertaal en leg uit וְיָתֻ֨רוּ֙ als “inzet” kiezen waar u wilt vestigen en er aanspraak op maken. Vandaag zouden we dit een "pilot trip" noemen. De meeste Joden uit de westerse wereld plannen en budgetteren in een pre-aliya reis naar Israël om te kiezen waar ze willen wonen. Dat is wat G'd de inheemse leiders opdraagt te doen in Parshat Shlach.

Ze kregen helemaal geen opdracht om te discussiëren over de verdiensten van het wonen in de deelstaat, de voor- en nadelen. Ze kregen een groot cadeau te zien en kregen de opdracht het onder elkaar te verdelen.

Waarom, davka, hou ik zo van dit Thoradeel? Omdat het zo relevant is voor de moderne tijd. Leven in het Heilige Land is vandaag de dag evenzeer een Mitzvach/gebod als het toen was. Gezien het feit dat het Israël van vandaag een van de meest vooruitstrevende/moderne ter wereld is, zijn de oude excuses/verontschuldigingen voor het niet wonen hier niet relevant. En gezien het feit dat Israël een levendige en steeds veranderende democratie is, kan aan alle klachten die u hebt worden gewerkt wanneer u hier bent.

Het ergste zou zijn om te handelen als de tien stamhoofden die gezondigden en weigerden te komen, rationaliseren zoals ze deden. Daarom staat dit Thoradeel bekend als “De zonde van de spionnen”.

Batya Medad 

New York-born Batya Medad made aliyah with her husband just weeks after their 1970 wedding and has been living in Shiloh since 1981. Political pundit, with a unique perspective, Batya has worked in a variety of professions: teaching, fitness, sales, cooking, public relations, photography and more. She has a B.S. in Journalism, is a licensed English Teacher specializing as a remedial teacher and for a number of years has been studying Tanach (Bible) in Matan. Batya blogs on Shiloh Musings and A Jewish Grandmother. .


Parshat Shlach, The Majority Voted “No"

Parshat Shlach, The Majority Voted "No"
I must admit that this week's Torah Portion of the Week, Parshat Shavua, Shlach Lecha, Numbers 13:1–15:41, is one of my favorite. It's not as simple and optimistic as my all time favorite Lech Lecha, but there's just so much to talk about.

Numbers Chapter 13
1The Lord spoke to Moses saying,אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

2"Send out for yourself men who will scout the Land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. You shall send one man each for his father's tribe; each one shall be a chieftain in their midst."בשְׁלַח לְךָ֣ אֲנָשִׁ֗ים וְיָתֻ֨רוּ֙ אֶת־אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֲשֶׁר־אֲנִ֥י נֹתֵ֖ן לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אִ֣ישׁ אֶחָד֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד לְמַטֵּ֤ה אֲבֹתָיו֙ תִּשְׁלָ֔חוּ כֹּ֖ל נָשִׂ֥יא בָהֶֽם:

3So Moses sent them from the desert of Paran by the word of the Lord. All of them were men of distinction; they were the heads of the children of Israel.גוַיִּשְׁלַ֨ח אֹתָ֥ם משֶׁ֛ה מִמִּדְבַּ֥ר פָּארָ֖ן עַל־פִּ֣י יְהֹוָ֑ה כֻּלָּ֣ם אֲנָשִׁ֔ים רָאשֵׁ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל הֵֽמָּה:

In Lech Lecha we have one person, Abram (later called by Gd Abraham) who is told by Gd that he is to go live in a certain place which Gd will show him. That ends up a very straight forward story, since Abraham consistently does whatever Gd says.

But a few generations later, Abraham's descendants aren't as obedient.

Although the Land is beautiful and fertile, they are distracted by the residents. 
Although Gd had just rescued them from slavery to Pharaoh in Egypt and rescued them from Pharaoh's army, they feared confrontation with those in the Land Gd was sending them to.
Of the twelve tribal heads, only two, Joshua and Caleb, trusted that they could really live in The Land. The majority voted "no."

The Jewish People, recently freed from slavery followed their tribal leaders and then were condemned to wait another generation, forty years, before entering the Land.

I've been living here in Israel longer than forty years. We're soon to celebrate forty-eight 48 years since our aliyah. One of the best things, OK the best thing, we ever did was to make aliyah right after our wedding. Many of our friends talked about it, and some also came soon after getting married or finishing university or even just came without any degree or spouse. But there were many friends who took their parents' advice to "first..." and are still in America. In some cases their children and grandchildren are here in Israel, but others have found themselves still enslaved.

The crucial words in Gd's instructions are:

וְיָתֻ֨רוּ֙ אֶת־אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן אֲשֶׁר־אֲנִ֥י נֹתֵ֖ן לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל, who will scout the Land of Canaan, which I am giving to the children of Israel
Gd commanded that each tribal leader choose an area in which to settle his people. I translate and explain וְיָתֻ֨רוּ֙ as to "stakeout" choose where you want to settle and claim it. Today, we'd call this a "pilot trip." Most Jews from the western world schedule and budget in a pre-aliyah trip to Israel to choose where they will live. That's what Gd commands the tribal leaders to do in Parshat Shlach.

They weren't commanded at all to discuss the merits of living in the Land, the pros and cons. They were shown a large present and told to divide it up among themselves.

Why, davka, do I like this  Torah Portion so much? It's because it's so relevant to modern day. Living in the Holy Land is as much a Mitzvah/Commandment today as it was then. Considering that the Israel of today is one of the most advance/modern in the world, the old rationales/excuses for not living here aren't relevant. And considering that Israel is a vibrant and ever-changing democracy, whatever complaints you have can be worked on when here.

The worst thing would be to act like the ten tribal leaders who sinned and refuse to come, rationalizing like they did. That's why this Torah Portion is known as "The Sin of the Spies."