09 juni 2020

2020-06-09Saoedi-Arabië: Palestina heeft nooit bestaan; dat is een illusie; we moeten realistisch worden

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Saudische schrijver Abdulhameed Al-Ghobain zei in een show van 21 mei 2020 op Etejah TV (Irak) dat er nooit een onafhankelijke Palestijnse staat was, aangezien het gebied voorheen onder het gezag stond van het Ottomaanse Rijk, gevolgd door de Britten.

Hij wees erop dat de meeste Arabische landen in het begin van de 20e eeuw – sommigen pas in de jaren 70 – waren opgericht en dat de Arabieren, de Arabische Liga en de Palestijnen hadden geweigerd een onafhankelijke Palestijnse staat op te richten toen Israël eind jaren ’40 werd gesticht.

Bovendien zei Al-Ghobain dat hij tot de conclusie is gekomen dat de Palestijnse zaak een illusie is en dat deze nooit een echte en rechtvaardige oorzaak is geweest. Hij bekritiseerde ook de Arabieren en Arabische leiders voor het gebruik van op emotie gebaseerde slogans die niets met de realiteit te maken hebben.

Abdulhameed Al-Ghobain:

Wat is de betekenis van ‘bezetting’? Dat is hetzelfde als toen de VS Irak binnenvielen. Dat wordt als bezetting beschouwd. Maar er was geen erkende Palestijnse staat. Het behoorde tot de Ottomaanse bezetting, of liever de Ottomaanse Staat en vervolgens naar de Britten. Wanneer waren de Arabische staten echt gevestigd? Dat gebeurde aan het begin van de vorige eeuw. We moeten toegeven dat sommige ervan pas in de jaren zeventig werden opgericht.
[..]
Israël werd in 1947 als staat gesticht. Er was vraag om een Palestijnse staat op te richten. De Palestijnen, de Arabieren en zelfs de Arabische Liga weigerden te erkennen dat er een Palestijnse staat zou moeten zijn. Misschien zou de situatie anders zijn geweest als er een [Palestijnse staat] was gevestigd. Dus voor ons om al die jaren te wachten, onze Arabische natie te vernietigen, onze economieën te vernietigen en niets te bereiken, omwille van een illusie … om je de waarheid te vertellen, kwam ik tot de conclusie dat deze kwestie geen echte kwestie was, op geen enkel moment in de geschiedenis. Als het een echte en rechtvaardige zaak was, dan zouden ze [de ‘Palestijnen’ een staat] hebben.
[…]
Allereerst zouden we heel goed weten dat de Arabische en islamitische volkeren in het algemeen emotioneel zijn. Ze worden gedreven door emotie. Je kunt dit niet scheiden van de realiteit. .. Toen Gamal Abdel Nasser de slogans van pan-Arabisme en de bevrijding van Palestina ter sprake bracht … En daarna Saddam Hoessein … waren het niets dan slogans, net als de slogans van de [moslim] broederschap vandaag, met alle respect. Ze praten alleen in slogans, emotionele woorden die niets met de realiteit te maken hebben. Als we naar dingen kijken, moeten we realistisch zijn.


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel “Saudi Writer Abdulhameed Al-Ghobain: Palestine Was Never An Independent State; The Palestinian Cause Is An Illusion; Arabs, Leaders Use Emotional Slogans That Have Nothing To Do With Reality” van 21 mei 2020 op de site van The Middle East Media Research Institute (Memri)


********************
ENGLISH:

2741/5000

Saudi Arabia: "Palestine" never existed; that is an illusion; we have to become realistic

Saudi writer Abdulhameed Al-Ghobain said in a May 21, 2020 show on Etejah TV (Iraq) that there was never an independent Palestinian state, as the area was previously under the control of the Ottoman Empire, followed by the British.

He pointed out that most Arab countries had been founded in the early 20th century - some only in the 1970s - and that the Arabs, Arab League and Palestinians had refused to establish an independent Palestinian state when Israel was in its late years. 40 was founded.

Moreover, Al-Ghobain said that he has come to the conclusion that the Palestinian cause is an illusion and that it has never been a real and just cause. He also criticized Arabs and Arab leaders for using emotion-based slogans that have nothing to do with reality.

Abdulhameed Al-Ghobain:
What is the meaning of "occupation"? That is the same as when the US invaded Iraq. That is considered occupation. But there was no recognized Palestinian state. It belonged to the Ottoman occupation, or rather the Ottoman State and then to the British. When were the Arab states really established? That happened at the beginning of the last century. We must admit that some of them were only established in the 1970s.


Israel was founded as a state in 1947. There was a demand to establish a Palestinian state. The Palestinians, the Arabs and even the Arab League refused to recognize that there should be a Palestinian state. Perhaps the situation would have been different if a [Palestinian state] was established. So for us to wait all these years, destroy our Arab nation, destroy our economies and achieve nothing, for the sake of an illusion ... to tell you the truth, I came to the conclusion that this issue was not a real issue, at no point in history. If it were a real and just thing, they [the "Palestinians" have a state].

First of all, we should know very well that the Arab and Muslim peoples in general are emotional. They are driven by emotion. You cannot separate this from reality. .. When Gamal Abdel Nasser brought up the slogans of pan-Arabism and the liberation of Palestine… And then Saddam Hussein… they were nothing but slogans, just like the slogans of the [Muslim] brotherhood today, with all due respect. They only speak in slogans, emotional words that have nothing to do with reality. When we look at things, we have to be realistic.Saudi Writer Abdulhameed Al-Ghobain: Palestine Was Never an Independent State; The Palestinian Cause Is an Illusion; Arabs, Leaders Use Emotional Slogans That Have Nothing to Do with Reality pic.twitter.com/qoVe3skeAl
— MEMRI (@MEMRIReports)
June 8, 2020

Sources: Brabosh
♦ to an article “Saudi Writer Abdulhameed Al-Ghobain: Palestine Was Never An Independent State; The Palestinian Cause Is An Illusion; Arabs, Leaders Use Emotional Slogans That Have Nothing To Do With Reality ”of May 21, 2020 on the site of The Middle East Media Research Institute (Memri) June 9, 2020 brabosh


google translate