27 april 2020

2020-04-27-15.35: Stijging van coronavirus correleert met stijging van antisemitisme - Rise of coronavirus correlates to rise in anti-Semitism.


Een synagoge in Monsey, New York. Bron: screenshot van Google Maps.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Stijging van coronavirus correleert met stijging van antisemitisme, vooral in overwegend Joodse gebieden van New York en New JerseyHet lijkt in dit geval onderdeel te zijn van een bredere trend. De 'anti-andere', antisemitische, anti-Chinese, racistische, xenofobe retoriek is overal ', zegt Jennifer Rich, uitvoerend directeur van het Rowan Center for Holocaust and Genocide Studies in New Jersey.

Door: JNS -
FAYGIE HOLT
Vertaling: Paila van den Bos - IsraelCNN.com

Toen 2019 ten einde liep, registreerde de regio van de metropool New York een extreem hoog aantal antisemitische incidenten. Wetgevers, gemeenschapsleiders, wetshandhavers en gewone burgers drukten het belang uit van tolerantie en respect voor alle mensen.

Het leek hoe dan ook een korte tijd te werken. Toen begon de COVID-19-uitbraak en naarmate de angst voor het nieuwe coronavirus toenam, nam ook het antisemitisme toe. Deze keer echter, met mensen opgesloten in hun huizen, gingen mensen naar internet om hun haat te verspreiden.

"Sinds begin maart 2020 ontvangen we verontrustende informatie over beschuldigingen tegen joden, zionisten en Israëli's, als individuen en als collectief, voor het veroorzaken en verspreiden van het coronavirus", aldus een rapport over het wereldwijde antisemitisme dat maandag werd afgegeven door de Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry aan de Universiteit van Tel Aviv en het European Jewish Congress.

Onder deze aanklachten, waarvan er vele online opduiken, zijn beschuldigingen dat joden waterputten hebben vergiftigd, een beschuldiging, zo meldt het rapport, dat al sinds de middeleeuwen bestaat, dat joden, of Israël, het virus gebruiken om de wereldeconomie te destabiliseren en controle te winnen; Joden of Israëli's hebben al een vaccin tegen het virus geproduceerd en zullen het met grote winst aan de rest van de wereld verkopen; het virus is een straf omdat Joden Christus niet hebben geaccepteerd; en dat Joden het virus hebben gemaakt als wapen tegen moslims en Iran.

"In tijden van crisis willen mensen te vaak een zondebok zien en met COVID-19 begint zo'n verontrustende trend te ontstaan", zegt Jennifer Rich, uitvoerend directeur van het Rowan Center for Holocaust and Genocide Studies aan Rowan University in New Jersey. “Antisemitisme steekt de kop op, en we kunnen verwachten dat de strijd om de heropening van het land en hoe het virus zich verspreidt, oude clichés zal oproepen. Zoals mensen opmerken, is dit de ergste internationale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zoals we net Yom Hashoah hebben herdacht, herinnert het ons eraan dat we bijzonder waakzaam moeten zijn bij het bestrijden van antisemitisme, waar het zich ook voordoet. ”

Rich voegt eraan toe dat de toename van antisemitisme in verband met het virus 'in dit geval onderdeel lijkt te zijn van een bredere trend. De 'anti-andere', antisemitische, anti-Chinese, racistische, xenofobe retoriek is overal. '

Een onderzoek van de Anti-Defamation League , dat in januari werd gedaan en eerder deze week werd gepubliceerd, had online antisemitisme al als een verontrustende trend aangemerkt vóór de uitbraak van het coronavirus.

Er werd vastgesteld dat één op de zeven Joden online intimidatie heeft ervaren, en meer dan één op de tien heeft een "ernstige vorm van intimidatie ervaren, zoals fysieke bedreiging als gevolg van de religie".

Het online antisemitisme is de afgelopen weken alleen maar toegenomen en heeft verschillende vormen aangenomen, waaronder 'Zoombombing', waarbij online programma's die worden uitgevoerd door Joodse groepen, worden onderbroken door neonazi's of blanke racisten die erin slaagden zich aan te melden bij het virtuele programma.

Blanke racist en hacker Andrew Alan Escher Auernheimer verstoort een Zoom-webinar dat wordt georganiseerd door de Greater Boston NCSY op 24 maart 2020. Bron: Screenshot.


'Latent antisemitisme komt op dit moment naar voren'

In de grotendeels Joodse steden Monsey, NY en Lakewood, NJ , hebben mensen bijna dagelijks op Facebook en Twitter geprotesteerd tegen het, volgens hen, massaal schenden door leden van de Joodse gemeenschap van de lokale opdrachten om thuis te blijven. Ongeacht de bedoelingen van hen die deze beweringen als eersten postten, verhogen zij die op deze berichten reageren, vaak de spanning.

In sommige gevallen dreigen posters het heft in eigen handen te nemen. Maar wat dat betekent, wordt aan de verbeelding overgelaten en leidt tot angst en bezorgdheid bij bewoners.

"We hebben dit soort versluierde dreiging gezien die tot aan een bepaalde grens oploopt en slechts kort stopt, en het aan de lezer overlaat om te bepalen wat ze daarmee bedoelen", zegt Alexander Rosemberg, adjunct-regiodirecteur New York / New Jersey regio voor de Anti-Defamation League. 'Maar velen in de gemeenschap zullen, als ze dat zien, bang zijn en het veel meer als een directe bedreiging zien dan als een verhulde bedreiging.'

  Afbeelding van een antisemitische Twitter-gebruiker die pleit voor 'kernbom' in de overwegend Joodse stad Lakewood, NJ. Bron: Screenshot. (Vertaling Twitter: Mocht het gebeuren, dan kunnen we het niet stoppen. Wanneer zullen die Joden hun lesje geleerd hebben?)

Rosemberg zegt dat hoewel het aan wetshandhavers en openbare aanklagers is om de aard van een strafbaar feit vast te stellen, de bezorgdheid draait om 'de verbinding tussen de dingen die online gebeuren en de mogelijkheid dat we dingen in de echte wereld tot uiting zien komen omdat er misschien personen zijn die deze verklaringen afleggen én ernaar handelen. "

Bij ten minste twee incidenten waren wetshandhavers van mening dat de online bedreigingen de grens overschreden van wat acceptabel is.

  • Een 43-jarige man uit Howell, NJ, werd gearresteerd wegens terroristische dreigingen nadat hij directe berichten had gestuurd waarin hij dreigde Lakewood binnen te gaan en leden van de Joodse gemeenschap met een honkbalknuppel aan te vallen.
  • Een 56-jarige vrouw uit Suffern, NY, in Rockland County, werd gearresteerd en beschuldigd van terroristische dreiging. "In dit specifieke geval was de arrestatie gebaseerd op een bommelding", zei de politie van Ramapo in een online bericht.

"Niemand mag COVID-19 gebruiken als excuus om antisemitische samenzweringstheorieën of stereotypen te promoten," vertelde de procureur-generaal van New Jersey, Gurbir S. Grewal, aan JNS. 'Het virus maakt geen onderscheid in wie het treft en mensen mogen het virus niet gebruiken als excuus om te discrimineren of om haat te zaaien.

Hoewel er in Monsey en Lakewood zeker joden zijn geweest die de bevelen om thuis te blijven hebben geschonden, sommigen zijn zelfs gearresteerd of gedagvaard door de lokale autoriteiten, heeft de overgrote meerderheid van de bewoners de opdrachten opgevolgd en is thuisgebleven, en is zich steeds meer zorgen gaan maken over de haat die ze online over zich heen zien komen.

Een trailer op het terrein van een joods bedrijf in Jackson, NJ, werd op 14 februari 2020 bespoten met de woorden "white power". Bron: The Lakewood Scoop.

Joel Petlin, een inwoner van Monsey die ook dienstdoet als hoofdinspecteur van het Kiryas Joel School District, een chassidische stad op zo'n 40 kilometer afstand, zegt dat het is alsof iemand 'zich heeft voorgenomen om dit gotcha-spel te spelen omdat ze denken dat als een chassidische jood iets doet, het het einde van de wereld is. Ik denk dat het op dit moment latent antisemitisme is, en het weerspiegelt niet dat we als één provincie allemaal in hetzelfde schuitje zitten ... en we zouden mensen moeten helpen in plaats van dit te gebruiken als een kans om aan te vallen. "

"Er zullen altijd een paar uitschieters zijn die niet kenmerkend zijn voor de groep," vervolgde Petlin, "en vanwege die paar slechte mensen worden we online oneerlijk aangevallen voor die paar willekeurige handelingen die ons niet kenmerken."

'Het beste en slechtste in mensen'

Rabbi Avi Schnall, de New Jersey-directeur van Agudath Israel of America, is het daarmee eens.

“Om te zeggen dat we niet naar de regels luisteren omdat 10 mensen of 20 mensen bij elkaar kwamen, hoe zit het met alle anderen? Er zijn 150.000 mensen [in Lakewood] en alles is leeg. De winkelpleinen zijn gesloten, de scholen zijn gesloten, de synagogen zijn gesloten. Het toont een zekere mate van onverantwoordelijkheid "om alleen over Lakewood te rapporteren en het suggereert een" onderliggende voorkeur voor mensen om het te accepteren.


Een kijkje in Lakewood's Beth Medrash Govoha. Bron: Matzav.com

'Als je over Lakewood gaat rapporteren dat er tien mensen bij elkaar komen,' vervolgde hij, 'dan moet je het in evenwicht brengen door ook te rapporteren over al het wonderlijke dat wel gebeurt.”

Onder die initiatieven zijn voedseluitreikingen aan minderheidsgroepen, waaronder Latijns-Amerikaanse families, die sinds de uitbraak begon zonder werk en zonder salaris zitten en geen mogelijkheden hebben om hun gezinnen van voedsel te voorzien. "Deze pandemie heeft het vermogen om het beste en het slechtste in mensen naar boven te halen, en dat is al gebeurd", zegt de procureur-generaal van NJ, Grewal, "maar we zullen dit doorstaan als we samenwerken."
****************************************
ENGLISH:


A synagogue in Monsey, New York. Source: Google Maps screenshot.

 
Rise of coronavirus correlates to rise in anti-Semitism, especially in heavily Jewish areas of New York and New Jerse

It “seems to be part of a broader trend in this instance. The ‘anti-other’—anti-Semitic, anti-Chinese, racist, xenophobic—rhetoric is everywhere,” says Jennifer Rich, executive director of the Rowan Center for Holocaust and Genocide Studies in New Jersey.

By: JNS FAYGIE HOLT

 As 2019 came to close, the New York metropolitan region recorded extremely high number anti-Semitic incidents. Lawmakers, community leaders, law enforcement and ordinary citizens expressed the importance of tolerance and respect for all people.

It seemed to work for a short time, anyhow. Then the COVID-19 outbreak began, and as fears of the novel coronavirus ramped up, so, too, did anti-Semitism. This time, though, with people locked in their homes, people took to the Internet to spread their hate.

“Since the beginning of March 2020, we have been receiving disturbing information on accusations on Jews, Zionists and Israelis, as individuals and as a collective, for causing and spreading the coronavirus,” noted a report on global anti-Semitism issued Monday by the Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University and the European Jewish Congress.

Among those charges, many of which are surfacing online, are allegations that Jews have poisoned water wells—an accusation, the report notes, that has been around since Medieval times—that Jews or Israel is using the virus to destabilize the world economy and gain control; Jews or Israelis have already produced a vaccine to the virus and will sell it to the rest of the world for a large profit; the virus is punishment because Jews have not accepted Christ; and that Jews created the virus as a weapon against Muslims and Iran.

“During times of crisis, people too often turn to scapegoats, and such a troubling trend is beginning to emerge with COVID-19,” says Jennifer Rich, executive director of the Rowan Center for Holocaust and Genocide Studies at Rowan University in New Jersey. “Anti-Semitism is up, and we can expect that battles over reopening the country and how the virus spread will conjure up old tropes. As people note that this is the worst international crisis since the Second World War and as we just marked Yom Hashoah, it is a reminder that we need to be especially vigilant in combating anti-Semitism wherever it arises.”

Rich adds that the rise in anti-Semitism related to the virus “seems to be part of a broader trend in this instance. The ‘anti-other’—anti-Semitic, anti-Chinese, racist, xenophobic—rhetoric is everywhere.”

survey by the Anti-Defamation League, which was taken in January and released earlier this week, had identified online anti-Semitism as an already troubling trend even before the coronavirus outbreak.

It found one in seven Jews have experienced harassment online, and more than one in 10 has experienced a “severe form of harassment such as being physically threatened as a result of the religion.”

Online anti-Semitism has only increased in recent weeks and taken various forms, including “Zoombombing,” where an online programs being conducted by Jewish groups are interrupted by neo-Nazis or white supremacists who managed to log into the virtual program.

White supremacist and hacker Andrew Alan Escher Auernheimer disrupting a Zoom webinar hosted by the Greater Boston NCSY on March 24, 2020. Source: Screenshot.


‘Latent anti-Semitism comes out at this time’

In the heavily Jewish towns of Monsey, N.Y., and Lakewood, N.J., people have taken to Facebook and Twitter almost daily to protest what they believe are mass violations by members of the Jewish community of local stay-at-home orders. Regardless of the original poster’s intentions in these claims, those who comment on these posts often ratchet up the tension.

In some cases, posters have threatened to take matters into their own hands. Just what that means, however, is left up to the imagination and leads to fear and concern among residents.

“We’ve seen this type of veiled threat that walks right up to the line and stops just short, and leaves it up to the interpreter to determine what they mean by that,” says Alexander Rosemberg, deputy regional director New York/ New Jersey region for the Anti-Defamation League. “But many in the community, when they see that, will be afraid and will see it as a direct threat much more than a veiled threat.”  

Image of an anti-Semitic Twitter user advocating for the heavily Jewish town of Lakewood, N.J., to be “nuked.” Source: Screenshot.

Rosemberg says that while it is up law enforcement and prosecutors to determine the nature of a criminal offense, the concern centers on “the connection between the things that happen online and eventuality of things we may see expressing themselves in the real world because you may have individuals taking these statements and acting on them.”

In at least two incidents, law enforcement believed the online threats crossed the line of what is acceptable.

  • A 43-year-old man from Howell, N.J., was arrested for making terroristic threats after he sent direct messages threatening to go into Lakewood and assault members of the Jewish community with a baseball bat.
  • A 56-year old-female from Suffern, N.Y., in Rockland County, was arrested and charged with making a terrorist threat. “In this particular case, the arrest was based on a bomb threat,” the Ramapo Police Department said in an online posting.

“No one should use COVID-19 as an excuse to promote anti-Semitic conspiracy theories or stereotypes,” New Jersey Attorney General Gurbir S. Grewal told JNS. “The virus does not discriminate in who it affects, and people must not use the virus as an excuse to discriminate or to foster hate.

While there have certainly been Jews in Monsey and Lakewood who have violated stay-at-home orders—some have even been arrested or issued summons by local authorities—the vast majority of residents have been following mandates and staying home, and have become increasingly concerned about the hate they are seeing being spewed online.

A trailer on the property of a Jewish-owned business in Jackson, N.J., was spray-painted with the words “white power” on Feb. 14, 2020. Credit: The Lakewood Scoop.

Joel Petlin, a resident of Monsey who also serves as the superintendent of the Kiryas Joel School District, a Chassidic town some 25 miles away, says it’s as if someone “set up to play this gotcha game because they think if one Chassidic Jew is doing something, it’s the end of the world. I think it’s latent anti-Semitism that comes out at this time, and it doesn’t reflect that we are all in this together as one county … and we should be helping people rather than using this as an opportunity to attack.”

“There will always be a few outliers who don’t represent the group,” continued Petlin, “and because of those few bad actors, we are attacked online unfairly for those few random acts that don’t represent us.”

‘The best and worst in people’

Rabbi Avi Schnall, the New Jersey director of Agudath Israel of America, agrees.

“To say we are not listening to the rules because 10 people or 20 people got together, what about everyone else? There are 150,000 people [in Lakewood], and everything’s empty. The shopping plazas are shut down the schools are shut down the synagogues are shut down. It shows a certain amount of irresponsibility” to just report on Lakewood and suggests an “underlying bias for people to buy into it.


A view inside Lakewood’s Beth Medrash Govoha. Credit: Matzav.com

“If you’re going to report on Lakewood when 10 people are gathering,” he continued, “then you need to balance it by all the wonderful things are doing.”

Among those initiatives are food drives to minority communities, including Hispanic families, who have been out of work since the outbreak began with no paychecks and no way to feed their families.

“This pandemic has the capacity to bring out the best and the worst in people, and it has done so already,” says N.J. Attorney General Grewal, “but we will get through this if we join together.”