29 juli 2020

2020-07-29: Tisha B’Av, 29-30 juli 2020, is de meest trieste dag op de Joodse kalender - Tisha B’Av, July 29-30, 2020, is the saddest day on the Jewish calendar

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door  Joop Soesan

Tisha B’Av, de 9e dag van de maand Av (29-30 juli 2020), is de meest trieste dag op de Joodse kalender, waarop we vasten en bidden. Het is het hoogtepunt van de ‘drie weken’, een periode waarin we de vernietiging van de Heilige Tempel in Jeruzalem markeren. Maar er gebeurde meer op Tisha B’Av, de dag waarop veel rampen het Joodse volk troffen. Chabad zette het op een rijtje.

1. De spionnen kwamen terug met een slecht rapport

Het jaar is 1313 v.Chr. De Israëlieten zijn in de woestijn, hebben onlangs de wonderbaarlijke Exodus ervaren en staan nu op het punt het Beloofde Land binnen te gaan. Maar eerst sturen ze een verkenningsmissie om te helpen bij het formuleren van een voorzichtige gevechtsstrategie. De spionnen keren terug op de achtste dag van Av en melden dat het land onoverwinnelijk is. Die nacht, de 9e Av, huilen de mensen. Ze staan erop dat ze liever teruggaan naar Egypte dan dat ze worden afgeslacht door de Kanaänieten. G ‑ d is zeer ontevreden over deze publieke demonstratie van wantrouwen in Zijn macht, en het gevolg is dat die generatie Israëlieten nooit het Heilige Land binnengaat. Alleen hun kinderen hebben dat voorrecht, na nog eens 38 jaar in de woestijn te hebben rondgedwaald.

2. Beide heilige tempels werden vernietigd

De Eerste Tempel werd vernietigd op 9 Av (423 v.Chr). Vijf eeuwen later (in het jaar 69), kwamen de Romeinen dichter bij de Tweede Tempel, klaar om hem in brand te steken, de Joden waren geschokt toen ze beseften dat hun Tweede Tempel op dezelfde dag als de eerste werd vernietigd. 

3. De strijd bij Betar is verloren gegaan

Toen de joden in opstand kwamen tegen de Romeinse overheersing, geloofden ze dat hun leider, Simon bar Kochba, hun messiaanse verlangens zou vervullen. Maar hun hoop werd in 133 GT wreed ondermijnd toen de Joodse rebellen op brute wijze werden afgeslacht in de laatste slag bij Betar. De datum van het bloedbad? Natuurlijk,de 9e van Av! 

4. De Romeinen hebben de Beit Hamikdash (2e Tempel) vernietigd

Een jaar na hun verovering van Betar stonden de Romeinen op de Tempelberg, de heiligste plaats van ons land, en vernielden de Tweede Tempel.. 

5. De joden werden uit Engeland verdreven

De Joden werden in 1290 GT uit Engeland verdreven, je raadt het al, het was op Tisha b’Av. 

6. De joden werden uit Spanje verbannen

In 1492 kwam er een einde aan de Gouden Eeuw van Spanje toen koningin Isabella en haar man Ferdinand opdracht gaven de Joden uit het land te verwijderen. Het bevel tot uitwijzing werd op 31 maart 1492 ondertekend en de joden kregen precies vier maanden de tijd om hun zaken op orde te krijgen en het land te verlaten. De Hebreeuwse datum waarop geen enkele Jood meer mocht blijven in het land waar hij vrijheid en welvaart had genoten? Oh, inmiddels weet je het, de 9e van Av.

7. Beide wereldoorlogen begonnen

Klaar voor nog een extra? De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, concluderen historici, was eigenlijk de langgerekte afsluiting van de Eerste Wereldoorlog die in 1914 begon. En ja, verbazingwekkend genoeg verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland, waardoor de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk in beweging kwam, op de 9e van Av, Tisha b’Av.

Wat vind je hiervan? Joden zien dit als een nieuwe bevestiging van de diepgewortelde overtuiging dat de geschiedenis niet lukraak is; gebeurtenissen – zelfs vreselijke – maken deel uit van een goddelijk plan en hebben een spirituele betekenis. De boodschap van tijd is dat alles een rationeel doel heeft, ook al begrijpen we het niet.

Op Tisha B’Av onthouden Joden zich van voedsel en drinken gedurende 25 uur, en brengen zoveel mogelijk tijd door met bidden. Vanwege de coronavirus beperkingen zal dat in kleine groepen in synagoges zijn, maar in Israël bijvoorbeeld gebeurt het ook op straat dicht bij een synagoge.


***********************
ENGLISH:

By Joop Soesan

Tisha B'Av, the 9th day of the month of Av (July 29-30, 2020), is the saddest day on the Jewish calendar on which we fast and pray. It is the culmination of the "three weeks," a time when we mark the destruction of the Holy Temple in Jerusalem. But more happened on Tisha B'Av, the day when many disasters hit the Jewish people. Chabad put it together.

1. The spies returned with a bad report

The year is 1313 BC. The Israelites are in the desert, have recently experienced the wonderful Exodus, and are now about to enter the Promised Land. But first they send a reconnaissance mission to help formulate a prudent combat strategy. The spies return on the eighth day of Av and report that the country is invincible. That night, the 9th Av, people cry. They insist that they rather return to Egypt than be slaughtered by the Canaanites. Gd is very dissatisfied with this public demonstration of mistrust in His power, and the result is that that generation of Israelites never enter the Holy Land. Only their children have that privilege after wandering the desert for another 38 years.

2. Both holy temples were destroyed

The First Temple was destroyed on 9 Av (423 BC). Five centuries later (in the year 69), the Romans came closer to the Second Temple, ready to set it on fire, the Jews were shocked to realize that their Second Temple was destroyed on the same day as the first.

3. The battle at Betar has been lost

When the Jews rebelled against Roman rule, they believed that their leader, Simon bar Kochba, would fulfill their messianic desires. But their hopes were cruelly undermined in 133 CE when the Jewish rebels were brutally slaughtered in the last battle of Betar. The date of the massacre? Of course, the 9th of Av!

4. The Romans destroyed the Beit Hamikdash (2nd Temple)

A year after their conquest of Betar, the Romans stood on the Temple Mount, the holiest place in our country, and destroyed the Second Temple.

5. The Jews were expelled from England

The Jews were expelled from England in 1290 CE, you guessed it, it was on Tisha b'Av.

6. The Jews were expelled from Spain

The Golden Age of Spain came to an end in 1492 when Queen Isabella and her husband Ferdinand ordered the removal of the Jews from the country. The expulsion order was signed on March 31, 1492, and the Jews were given exactly four months to get their affairs in order and leave the country. The Hebrew date when no Jew was allowed to stay in the country where he had enjoyed freedom and prosperity? Oh, by now you know, the 9th of Av.

7. Both world wars started

Ready for another extra? World War II and the Holocaust, historians conclude, was actually the elongated conclusion to World War I that began in 1914. And yes, amazingly, Germany declared war on Russia, which actually set World War I in motion, on the 9th of Av, Tisha b'Av.

What do you think of this? Jews see this as a new confirmation of the deep-seated belief that history is not haphazard; events - even terrible ones - are part of a divine plan and have a spiritual meaning. The message of time is that everything has a rational purpose, even if we don't understand it.

On Tisha B'Av, Jews abstain from food and drink for 25 hours, and spend as much time as possible praying. Due to coronavirus limitations, this will be in synagogues in small groups, but in Israel, for example, it also happens on the street close to a synagogue.

google translate