24 februari 2019

2019-02-24: Waarom zo’n toename van het wereldwijde antisemitisme? - Why such a surge of worldwide anti-semitism?

(Foto’s: Kristallnacht / anti-Israeldemonstratie – Wikimedia)

Door: Alan Dershowitz

Waarom verklaren zo veel kleinkinderen van nazi’s en nazi-collaborateurs die ons de Holocaust brachten, de Joden opnieuw de oorlog?

 Waarom hebben we zo’n toename van antisemitisme en irrationeel kwaadaardig antizionisme gezien in West-Europa?

 

Om deze vragen te beantwoorden, moet eerst een mythe aan het licht worden gebracht. Die mythe wordt bedreven door de Fransen, de Nederlanders, de Noren, de Zwitsers, de Belgen, de Oostenrijkers en veel andere West-Europeanen: namelijk dat de Holocaust uitsluitend het werk was van de Duitse Nazi’s, die misschien gesteund werden door sommige Poolse, Oekraïense, Letse, Litouwse en Estse collaborateurs.

 Dit is onjuist.

De Holocaust werd uitgevoerd door Europeanen: door nazi-sympathisanten en medewerkers onder de Fransen, Nederlanders, Noren, Zwitsers, Belgen, Oostenrijkers en andere, zowel West- als Oost-Europeanen.

Als de Franse regering niet meer Joden naar de vernietigingskampen gedeporteerd had dan hun Duitse bezetters vroegen; als zo veel Nederlandse en Belgische burgers en ambtenaren geen medewerking hadden verleend aan het bijeendrijven van Joden; als zo veel Noren Quisling niet hadden gesteund; als Zwitserse ambtenaren en bankiers Joden niet hadden uitgebuit; als Oostenrijk niet meer Nazi was geweest dan de Nazi’s, had de Holocaust niet zoveel Joodse slachtoffers gehad.

In het licht van de nagenoeg algemene Europese medeplichtigheid aan de vernietiging van het Europese Jodendom, zou het wijdverbreide antisemitisme en irrationeel haatdragende antizionisme, dat de laatste tijd in West-Europa jegens Israël opduikt, niemand mogen verbazen.

“Oh nee,” horen we in Europese verontschuldigingen. “Dit is iets anders. We haten de Joden niet. Wij hebben alleen een hekel aan hun natie. Bovendien waren de nazi’s rechts. Wij zijn links, dus we kunnen geen antisemieten zijn”.

Onzin.

Uiterst links heeft een geschiedenis van antisemitisme, net zo diep en aanhoudend als die van uiterst rechts. De gedachtegang van Voltaire tot Karl Marx, tot Levrenti Beria, tot Robert Faurisson, tot de hedendaagse uiterst linkse Israëlhaters is net zo direct als de gedachtegang van Wilhelm Mars tot de achtervolgers van Alfred Dreyfus of tot Hitler.

De Joden van Europa werden altijd al geplet tussen Zwart en Rood – slachtoffers van extremisme, of het nu gaat om het ultranationalisme van Khmelnitsky of om het ultra-antisemitisme van Stalin.“Maar een aantal van de meest stellige anti-Zionisten zijn Joden, zoals Norman Finkelstein en zelfs Israëli’s zoals Gilad Atzmon. Zij kunnen toch beslist geen antisemieten zijn?”

Waarom niet? Gertrude Stein en Alice Toklas werkten samen met de Gestapo. Atzmon, die ultra links is, omschrijft zichzelf als een trotse zelf-hatende Jood en geeft toe, dat zijn ideeën voortkomen uit een notoire antisemiet.

Hij ontkent, dat de Holocaust historisch bewezen is, maar hij gelooft, dat de Joden misschien Christelijke kinderen gedood hebben om hun bloed te gebruiken voor het bakken van matse voor Pascha. En hij vindt, dat het “rationeel” is synagogen te verbranden.

Finkelstein gelooft in een internationale Joodse samenzwering, die Steven Spielberg, Leon Uris, Eli Wiesel, en Andrew Lloyd Webber omvat!

“Maar Israël doet slechte dingen aan de Palestijnen”, houden de Europese zichzelf-verdedigers vol “en we zijn gevoelig voor het lot van de underdog.”

Nee, dat ben je niet! Waar zijn jullie demonstraties ten behoeve van de onderdrukte Tibetanen, Georgiërs, Syriërs, Armeniërs, Koerden of zelfs Oekraïners? Waar zijn jullie BDS-bewegingen tegen de Chinezen, de Russen, de Cubanen, de Turken of het bewind van Assad?

Alleen de Palestijnen, alleen Israël? Waarom? Niet omdat de Palestijnen meer onderdrukt worden dan deze en andere groepen. Maar alleen omdat hun vermeende onderdrukkers Joden zijn en vanwege de Joodse natiestaat. Zouden er demonstraties en BDS-campagnes zijn ten behoeve van de Palestijnen als zij werden onderdrukt door Jordanië of Egypte?

Oh, wacht even! De Palestijnen werden door Egypte en Jordanië onderdrukt… Gaza was een openluchtgevangenis tussen 1948 en 1967, toen Egypte de bezettingsmacht was. En denk aan Zwarte September, toen Jordanië meer Palestijnen doodde dan Israël deed in honderd jaar? Ik kan me geen demonstratie of BDS-campagnes herinneren – want die waren er niet.

Wanneer Arabieren andere Arabieren bezetten of vermoorden, tonen Europeanen geen interesse. Maar als Israël een fabriek voor het maken van koolzuurhoudende frisdranken opent in Maale Adumim, waarvan zelfs de Palestijnse leiders erkennen dat het onderdeel zal uitmaken van Israël in welke vredes-overeenkomst dan ook, neemt Oxfam afscheid van Scarlett Johansson omdat ze reclame maakt voor een bedrijf, dat honderden Palestijnse werknemers heeft.

Vergeet niet, dat Oxfam “hulp en materiële ondersteuning” heeft gegeven aan twee terroristische anti-Israëlgroeperingen, volgens de in Tel Aviv gevestigde Israëlische Law Group.

De hypocrisie van zoveel uiterst linkse West-Europeanen zou ronduit schrikbarend zijn, als het niet zo voorspelbaar gebaseerd was op de duistere geschiedenis van hoe West-Europa de Joden heeft behandeld.

Zelfs Engeland, dat aan de goede kant stond van de oorlog tegen het nazisme, heeft een lange geschiedenis van antisemitisme, te beginnen met de uitzetting van de Joden in 1290 tot het beruchte Witboek van 1939, dat de Joden van Europa verhinderde de nazi’s te ontvluchten door asiel te zoeken in het Britse mandaatgebied Palestina… En Ierland, dat in de oorlog tegen Hitler aarzelde, laat de meest virulente anti-Israël retoriek horen.

De eenvoudige realiteit is, dat je de huidige West-Europese linkse oorlog tegen de natiestaat van het Joodse volk niet kan begrijpen zonder eerst de langlopende Europese oorlog tegen het Joodse volk zelf te erkennen.

Theodore Herzl zag de aanhoudendheid en irrationaliteit van het Europees antisemitisme, wat hem tot de conclusie bracht dat de enige oplossing voor Europa’s Joodse probleem was, dat de Europese Joden dat bastion van Jodenhaat zouden verlaten en zouden terugkeren naar hun oorspronkelijke thuisland, dat nu de Staat Israël is.

Niets van dit alles is om Israëls onvolmaaktheden of de kritiek, die het terecht verdient voor nogal wat van haar beleid, te ontkennen. Maar deze onvolmaaktheden en verdiende kritiek kunnen in de verste verte niet uitleggen, laat staan rechtvaardigen, de onevenredige haat tegen de enige natiestaat van het Joodse volk en het onevenredige stilzwijgen met betrekking tot de veel grotere onvolkomenheden en verdiende kritiek van andere landen en groepen, waaronder de Palestijnen.

Het valt ook niet te ontkennen, dat vele West-Europese individuen en sommige West-Europese landen hebben geweigerd om te bezwijken voor de haat tegen de Joden of hun staat. We denken hierbij aan de Tsjechische Republiek. Maar veel West-Europeanen zijn even irrationeel in hun haat tegen Israël als hun voorvaderen waren in hun haat tegen hun Joodse buren.

Zoals schrijver Amos Oz ooit eens treffend opmerkte: de muren van het Europa van zijn grootouders waren bedekt met graffiti, die zeiden: “Joden ga naar Palestina.” Nu zeggen zij: “Joden, ga weg uit Palestina”, waarmee ze Israël bedoelen.

Wie denken deze West-Europese intolerante figuren, dat ze in de maling nemen? Alleen dwazen, die voor de gek gehouden willen worden, zodat ze kunnen ontkennen, dat zij nieuwe variaties aan de dag leggen van de oude vooroordelen van hun grootouders.

Een objectieve persoon met een open geest, open ogen en een open hart moet de dubbele standaard zien, die wordt toegepast op de natiestaat van het Joodse volk. Velen die dit doen zijn de kleinkinderen van diegenen, die een dodelijke dubbele standaard toepasten op de Joden van Europa in de dertiger en veertiger jaren.

Het is een schande!”

Vertaling Pillar of Fire
Bron: Alan Dershowitz on the growth of anti-semitism across the world

__________________________________________________________

ENGLISH:

by ALAN DERSHOWITZ

Why are so many of the grandchildren of Nazis and Nazi collaborators who brought us the Holocaust once again declaring war on the Jews? Why have we seen such an increase in anti-Semitism and irrationally virulent anti-Zionism in Western Europe?

To answer these questions, a myth must first be exposed. That myth is the one perpetrated by the French, the Dutch, the Norwegians, the Swiss, the Belgians, the Austrians, and many other western Europeans: namely that the Holocaust was solely the work of German Nazis aided perhaps by some Polish, Ukrainian, Latvian, Lithuanian, and Estonian collaborators.

False.

The Holocaust was perpetrated by Europeans: by Nazi sympathizers and collaborators among the French, Dutch, Norwegians, Swiss, Belgians, Austrians and other Europeans, both Western and Eastern.

If the French government had not deported to the death camps more Jews than their German occupiers asked for; if so many Dutch and Belgian citizens and government officials had not cooperated in the roundup of Jews; if so many Norwegians had not supported Quisling; if Swiss government officials and bankers had not exploited Jews; if Austria had not been more Nazi than the Nazis, the Holocaust would not have had so many Jewish victims.

In light of the widespread European complicity in the destruction of European Jewry, the pervasive anti-Semitism and irrationally hateful anti-Zionism that has recently surfaced throughout Western Europe toward Israel should surprise no one.

“Oh no,” we hear from European apologists. “This is different. We don’t hate the Jews. We only hate their nation-state. Moreover, the Nazis were right-wing. We are left-wing, so we can’t be anti-Semites.”

Nonsense.

The hard left has a history of anti-Semitism as deep and enduring as the hard right. The line from Voltaire to Karl Marx, to Levrenti Beria, to Robert Faurisson, to today’s hard-left Israel bashers is as straight as the line from Wilhelm Mars to the persecutors of Alfred Dreyfus to Hitler.

The Jews of Europe have always been crushed between the Black and the Red – victims of extremism whether it be the ultra-nationalism of Khmelnitsky to the ultra-anti-Semitism of Stalin.

“But some of the most strident anti-Zionists are Jews, such as Norman Finkelstein and even Israelis such as Gilad Atzmon. Surely they can’t be anti-Semites?”

Why not? Gertrude Stein and Alice Toklas collaborated with the Gestapo. Atzmon, a hard leftist, describes himself as a proud self-hating Jew and admits that his ideas derive from a notorious anti-Semite.

He denies that the Holocaust is historically proved but he believes that Jews may well have killed Christian children to use their blood to bake Passover matzah. And he thinks it’s “rational” to burn down synagogues.

Finkelstein believes in an international Jewish conspiracy that includes Steven Spielberg, Leon Uris, Eli Wiesel, and Andrew Lloyd Webber!

“But Israel is doing bad things to the Palestinians,” the European apologists insist, “and we are sensitive to the plight of the underdog.”

No, you’re not! Where are your demonstrations on behalf of the oppressed Tibetans, Georgians, Syrians, Armenians, Kurds, or even Ukrainians? Where are your BDS movements against the Chinese, the Russians, the Cubans, the Turks, or the Assad regime?

Only the Palestinians, only Israel? Why? Not because the Palestinians are more oppressed than these and other groups.

Only because their alleged oppressors are Jews and the nation-state of the Jews. Would there be demonstrations and BDS campaigns on behalf of the Palestinians if they were oppressed by Jordan or Egypt?

Oh, wait! The Palestinians were oppressed by Egypt and Jordan… Gaza was an open-air prison between 1948 and 1967, when Egypt was the occupying power. And remember Black September, when Jordan killed more Palestinians than Israel did in a century? I don’t remember any demonstration or BDS campaigns — because there weren’t any. When Arabs occupy or kill Arabs, Europeans go ho-hum. But when Israel opens a soda factory in Maale Adumim, which even the Palestinian leadership acknowledges will remain part of Israel in any peace deal, Oxfam parts ways with Scarlett Johansson for advertising a soda company that employs hundreds of Palestinians

Keep in mind that Oxfam has provided “aid and material support” to two anti-Israel terrorist groups, according to the Tel Aviv-based Israeli Law Group.

The hypocrisy of so many hard-left western Europeans would be staggering if it were not so predictable based on the sordid history of Western Europe’s treatment of the Jews.

Even England, which was on the right side of the war against Nazism, has a long history of anti-Semitism, beginning with the expulsion of the Jews in 1290 to the notorious White Paper of 1939, which prevented the Jews of Europe from seeking asylum from the Nazis in British-mandated Palestine… And Ireland, which vacillated in the war against Hitler, boasts some of the most virulent anti-Israel rhetoric.

The simple reality is that one cannot understand the current western European left-wing war against the nation-state of the Jewish people without first acknowledging the long-term European war against the Jewish people themselves.

Theodore Herzl understood the pervasiveness and irrationality of European anti-Semitism, which led him to the conclusion that the only solution to Europe’s Jewish problem was for European Jews to leave that bastion of Jew hatred and return to their original homeland, which is now the State of Israel.

None of this is to deny Israel’s imperfections or the criticism it justly deserves for some of its policies. But these imperfections and deserved criticism cannot even begin to explain, much less justify, the disproportionate hatred directed against the only nation-state of the Jewish people and the disproportionate silence regarding the far greater imperfections and deserved criticism of other nations and groups including the Palestinians.

Nor is this to deny that many western European individuals and some western European countries have refused to succumb to the hatred against the Jews or their state. The Czech Republic comes to mind. But far too many western Europeans are as irrational in their hatred toward Israel as their for-bearers were in their hatred toward their Jewish neighbors.

As author Amos Oz once aptly observed: the walls of his grandparents’ Europe were covered with graffiti saying, “Jews, go to Palestine.” Now they say, “Jews, get out of Palestine,” by which is meant Israel.

Who do these western European bigots think they’re fooling? Only fools who want to be fooled in the interest of denying that they are manifesting new variations on their grandparents’ old biases.

Any objective person with an open mind, open eyes, and an open heart must see the double standard being applied to the nation-state of the Jewish people. Many doing so are the grandchildren of those who lethally applied a double standard to the Jews of Europe in the 1930s and 1940s.

For shame!

credits: Alan Dershowitz on the growth of anti-semitism across the world