05 februari 2020

2020-02-05: 'Israels Reactie op de Trump-Deal weerspiegelt het Boek Ezra vóór de Bouw van de Tempel' - ‘Israel’s Reaction to Trump Deal Mirrors Book of Ezra Right Before Temple Construction’

Kohanim wassen hun handen en voeten ter voorbereiding op de tempeldienst (Foto Adam Eliyahu Berkowitz / Breaking Israel News)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Ezra 3:13 (NBV)

'Israels Reactie op de Trump-Deal weerspiegelt het Boek Ezra vóór de Bouw van de Tempel' zegt Yehuda Glick

Door David Sidman - Breaking Israel News
Vertaling: Paula van den Bos

Rabbi Yehudah Glick, oprichter van de Shalom Jerusalem Foundation, reageerde op de 'Deal van de Eeuw' van de Amerikaanse president Donald Trump. In zijn reactie werden de gemengde reacties van de natie Israël vergeleken met die van het Joodse volk in de dagen van de profeet Ezra. De in Jeruzalem gevestigde rabbijn concentreerde zich op één passage in het boek die plaatsvond onmiddellijk na het leggen van de fundering van de Tweede Tempel.

Glick begon zijn videoboodschap door zijn dank uit te spreken aan de Amerikaanse president die: "het recht van het Joodse volk erkent om de Israëlische wet op de Joodse nederzettingen overal in Judea en Samaria te implementeren." Glick vergat ook God niet te bedanken, terwijl hij er die woensdag aan toe voegde: "Dit is weer een van die dagen dat je ziet dat de handen van de Heer de geschiedenis leiden en Hij aan de touwtjes trekt".

Glick prees toen de toespraak van Trump, waarin hij Jeruzalem als de verenigde hoofdstad van Israël erkende, eraan toevoegend dat het 'van ons vraagt hem daarvoor te zegenen'.

De rabbijn uitte vervolgens zijn bezorgdheid over de Deal van de Eeuw en zei: "Ik weet dat het sommigen van u en sommigen van ons en mijzelf stoort dat verschillende delen nog niet compleet zijn."

Hij herinnerde zijn publiek eraan hoe diezelfde gemengde reacties precies plaatsvonden toen het Joodse volk getuige was van het leggen van de fundering van de Tweede Tempel. Zij lazen uit het Boek Ezra, waar staat:

Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. ( Ezra 3: 12-13 NBV)

 Glick ging verder met uit te leggen dat, net zoals sommigen 'luid huilden', terwijl anderen tegelijkertijd 'vreugdekreten' schreeuwden, de natie niet het verschil kon zien tussen de stemmen van het geschreeuw van geluk en de stemmen van de natie die huilde.”

De rabbijn, die een moordaanslag in 2014 overleefde, herhaalde dat "we in een proces zitten, ja in een proces van verlossing. Daarover gaat het in Psalm 126 waar staat:

…een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ’De Heer heeft voor hen iets groots verricht.’ (Psalm 126: 2NBV)

"Er zijn tranen en er is vreugde, maar elke stap in het proces vereist dat we God danken voor die stap", voegde Glick eraan toe.

Glick vatte zijn boodschap samen door te lezen uit het boek Haggai waar de bouw van de tempel in de tijd van Cyrus vergezeld ging van profetie. 

‘Maar Haggaï, de bode van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik ben bij jullie – spreekt de HEER.’ (Haggai 1:13NBV)

De rabbijn eindigde zijn toespraak met zijn publiek eraan te herinneren dat we bezig zijn met verlossing en te zeggen: "We zijn er zeker van dat het verlossingsproces dat we vandaag zien, zal doorgaan." Hij uitte nogmaals zijn dank aan Trump en Netanyahu en voegde eraan toe: “Ja, we prijzen God voor de samenwerking tussen de premier van Israël, Benjamin Netanyahu en de president van de Verenigde Staten, Donald Trump. ”


******************************
ENGLISH: 

Kohanim wash their hads and feet in preparation for the Temple service (Photo Adam Eliyahu Berkowitz/Breaking Israel News) 

The people could not distinguish the shouts of joy from the people’s weeping, for the people raised a great shout, the sound of which could be heard from afar. Ezra 3:13 (The Israel Bible™)

‘Israel’s Reaction to Trump Deal Mirrors Book of Ezra Right Before Temple Construction’ Yehuda Glick says

By: David Sidman - Breaking Israel News

Rabbi Yehudah Glick, founder of the Shalom Jerusalem Foundation, reacted to U.S President Donald Trump’s ‘Deal of the Century’ comparing the mixed reactions of the nation of Israel to that of the Jewish people during the days of the Prophet Ezra. The Jerusalem-based rabbi focused on one passage in the book which took place immediately following the laying of the foundation of the Second Temple.

Glick began his video address by expressing his gratitude to the U.S President who: “recognizes the right of the Jewish people to implement the Israeli law on the Jewish settlements and all over Judea and Samaria.” Glick didn’t forget to thank God as well adding that Wednesday was: “another one of those days that you see the hands of the Lord guiding history and pulling the strings”.

Glick then lauded Trump’s speech which recognized Jerusalem as Israel’s united capital adding that it “definitely demand us to bless him.”

The Rabbi then addressed concerns regarding the Deal of the Century saying “I know that some of you and some of us and me myself are disturbed by different parts that are not yet complete.”

He reminded his audience how those same mixed reactions happened right as the Jewish people bore witness to the laying of the foundation of the Second Temple by reading from the Book of Ezra which states:

Many of the Kohanim and Leviim and the chiefs of the clans, the old men who had seen the first house, wept loudly at the sight of the founding of this house. Many others shouted joyously at the top of their voices. The people could not distinguish the shouts of joy from the people’s weeping, for the people raised a great shout, the sound of which could be heard from afar. (Ezra 3:12-13)

 Glick went on to explain that just as some ‘wept loudly’ while at the same time others yelled ‘shouts of joy’ , the nation couldn’t “tell the difference between the voices of the shouting of happiness and the voices of the nation crying.”

The rabbi, who survived a 2014 assassination attempt, reiterated that “we are in the process – yes we are in the process of redemption and in the process of redemption as we study in Psalms 126 which states:

our mouths shall be filled with laughter, our tongues, with songs of joy. Then shall they say among the nations, “Hashem has done great things for them!” (Psalm 126:2)

“There are tears and there’s joy but every single step in the process demands us to thank God for that step” Glick added.

Glick summarized his message by reading from the Book of Hagai “who followed with prophecy these days of the building of the temple in time of Cyrus.”

And Chagai, Hashem‘s messenger, fulfilling Hashem‘s mission, spoke to the people, “I am with you—declares Hashem.” (Haggai 1:13)

The rabbi concluded he address by reminding his audience that we are in the process of redemption saying: “We are sure that the redemption process that we are witnessing today will continue.” He then again, expressed gratitude towards Trump and Netanyahu saying: “and yes we are praising God for the cooperation between the Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu and the president the United States President Donald Trump.”