16 mei 2018

2018-05-16 ​Verwar mij niet met de feiten over Gaza (Avital Leibovich)Misleidende koppen in de internationale media is niets nieuws.

In april 2002 leidde de IDF een operatie in het Jenin Vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Het valse Palestijnse verhaal beweerde dat Israël honderden en zelfs duizenden onschuldige Palestijnen heeft gedood. De internationale media pikten dat verhaal al snel op met dramatische koppen en het gebruik van het woord "bloedbad". BBC World, bijvoorbeeld, publiceerde een verhaal op 18 april 2002, getiteld Jenin "massacre evidence growing". Enkele dagen later werd de zwendel ontdekt en de zogenaamde duizenden gemaakte slachtoffers bleken er 52 te zijn. Het effect van de leugen hield echter lang aan.

Maar ondanks dat ik bekend ben met een verkeerde voorstelling van zaken in de media, ben ik totaal verbijsterd door de recente berichtgeving over de gewelddadige rellen aan de grens met Gaza

In een artikel van het NPR van 14 mei om 13.17 uur ET staat dat "tienduizenden Palestijnen protesteerden tegen de opening van de ambassade" - wat volledig onjuist is. De Palestijnen rellen al sinds eind maart aan de grens met Gaza en eisen dat ze mogen "terugkeren" naar wat ze hun vaderland noemen. Ze noemden deze rellen zelfs "March of Return" en gebruikten dit als hashtag in sociale media. Waarom zou een gerespecteerde mediaketen als NPR de rellen omschrijven als gemotiveerd door de ambassadekwestie, een connotatie die de Palestijnen niet gebruikten!

El Pais maakte dezelfde fout door op 15 mei 08:15 CET een artikel te publiceren waarin het blad de gewelddadige rellen beschreef als een eenvoudige “mars” die plaatsvond “tegen de overbrenging van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem". Nogmaals - er is geen verband tussen de twee gebeurtenissen, maar het zeker helpt om een interessanter verhaal. Naar de hel met de feiten....

Hier is nog een problematisch citaat uit het NPR artikel: “meer dan 1.200 mensen gewond raakten in een geweervuur. Er is zelfs geen enkele beschrijving van de situatie ter plaatse. Als ik van een andere planeet was geland en dit NPR-verhaal had gelezen, zou ik zeker de indruk krijgen dat dit vreedzame mensen zijn die om geen enkele reden zijn vermoord. En nog één ding: Hamas wordt niet eens in het verhaal genoemd. Niet één keer. Alsof het niets met deze rellen te maken had. Alsof Hamas niet miljoenen dollars investeert in deze extreem gewelddadige campagne (in plaats van het geld te gebruiken voor de eigen bevolking in Gaza).

In het verhaal van El Pais wordt Hamas genoemd, maar alleen om te worden geciteerd als commentaar op de toekomst van de Palestijnse protesten. Er wordt met geen woord gerept over de aanzienlijke betrokkenheid van Hamas bij het organiseren van de rellen, noch over de gewapende individuen die Hamas heeft laten terroriseren. Met andere woorden, er is geen context, en zo worden lezers misleid om te geloven dat de werkelijkheid 180° anders is dan de realiteit op het terrein.

Tot slot - er is geen twijfel over de grote kracht van een beeld.

Maar afbeeldingen kunnen worden gebruikt om te misleiden, om bepaalde hoeken te laten zien en om anderen te verbergen om een specifieke agenda te promoten. Daarom liet BuzzFeed een “fotoshow”, gepubliceerd op 14 mei om 19.00 uur zien. De fotoredacteur koos precies 12 foto’s: zes portretten van het geweld in Gaza en de andere zes toonden de ceremonie bij de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

Maar de positionering van de foto's werd bewust uitgevoerd om Israël in verlegenheid te brengen en sympathie voor de Palestijnen te wekken. Op de tweede pagina staat bijvoorbeeld de bovenste foto met de titel "een Palestijn draagt een gewonde demonstrant bij botsingen", terwijl op de onderste foto Ivanka Trump glimlacht terwijl ze de nieuwe ambassadeplaquette onthult.

Zeker, ook ik heb met droefheid kennis genomen van de burgerslachtoffers ( van de 62 zijn er 50 Hamas terroristen red) in Gaza. Het blijft echter een feit dat slechts weinig internationale media het geweld hebben beschreven dat op het hek heeft plaatsgevonden of zelfs hebben vermeld dat een soeverein land zich kan en moet verdedigen. In een chaotisch Midden-Oosten moeten de media ernaar streven meer te doen dan koppen te produceren die "verkopen". Dergelijke koppen kunnen gevaarlijke instrumenten zijn in de handen van terroristen, terwijl ze het oorspronkelijke doel van een journalist - het publiek objectief te informeren over nieuwswaardige gebeurtenissen - niet halen.

LTC (Res.) Avital Leibovich is directeur van AJC Jeruzalem en voormalig woordvoerder van de IDF voor de internationale media.

Don’t confuse me with the facts on Gaza

Misleading headlines in the international media is nothing new.

In April 2002, the IDF led an operation in the Jenin Refugee Camp on the West Bank. The false Palestinian narrative claimed that Israel killed hundreds and even thousands of innocent Palestinians. The international media soon picked up that narrative with dramatic headlines and use of the word “massacre.” BBC World, for example, published a story on April 18, 2002, titled Jenin “massacre evidence growing.” The scam was discovered a few days later, and the so-called thousands of casualties turned to be 52. The effect of the lie, though, lingered for a long time.

But familiar as I am with media misrepresentation, recent coverage of the violent riots on the Gaza border has left me speechless.

An NPR article dated May 14, 1:17 pm ET, states that “tens of thousands of Palestinians protested the embassy opening” – which is completely inaccurate. The Palestinians have been rioting at the Gaza border since late March, demanding to be allowed to “return” to what they refer to as their homeland. They even named these riots “March of Return” and used this as a hashtag in social media. Why would a respected media outlet like NPR describe the riots as motivated by the embassy issue, a connotation the Palestinians did not use?!

El Pais was guilty of the same error, publishing an article on May 15, 08:15 CET, describing the violent riots as a simple “march” that took place “against the transfer of the US embassy to Jerusalem.“ Again – there is no connection between the two events, but it surely helps create a more interesting story. The hell with the facts….

Here is another problematic quote from the NPR article: “more than 1200 were hurt in gunfire.” There is not even the slightest description of the situation on the ground. If I had landed from another planet and read this NPR story, I would surely get the impression that these are peaceful people who were killed for no reason. And one more thing: Hamas isn’t even mentioned in the story. Not once. As if it had nothing to do with these riots. As if Hamas didn’t invest millions of dollars in this extremely violent campaign (instead of using the money for the benefit of its own people in Gaza).

In the El Pais story, Hamas is mentioned, but only to be quoted as commenting on the future of the Palestinian protests. There is no mention of its significant involvement in organizing the riots, or of the armed individuals Hamas sent to terrorize. In other words, there is no context, and so readers are misled to believe a reality 180° different than the reality on ground.

Finally – there is no doubt of the great power of a picture.

But pictures can be used to mislead, showing certain angles and hiding others to promote a specific agenda. Thus BuzzFeed ran a “photo show,” published May 14 at 7:00pm. The photo editor chose exactly 12 pictures: six portrayed the violence in Gaza and the other six showed the ceremony at the opening of the U.S. embassy in Jerusalem.

But the positioning of the photos was carried out intentionally to embarrass Israel and create sympathy for the Palestinians. For example, on the second page, the top picture is captioned, “a Palestinian carries an injured protester during clashes,” while the bottom photo shows Ivanka Trump smiling as she unveils the new embassy plaque.

To be sure, I, too, was saddened to hear of the civilian casualties in Gaza. But the fact remains that few international media outlets described the violence that took place at the fence or even mentioned that a sovereign country may defend itself. In a chaotic Middle East, the media should aim to do more than produce headlines that “sell.” Such headlines can be dangerous tools in the hands of the terrorists while missing out on the original goal of a journalist – to objectively inform the public of newsworthy events.

LTC (Res.) Avital Leibovich is the director of AJC Jerusalem, and former IDF Spokesperson to the International Media

source: http://blogs.timesofisrael.com/dont-confuse-me-wit...