01 juni 2018

2018-05-16 Yishai, vanuit Bijbels Hebron (Yishai Fleisher)

Israel flags decorate the 2,000-year-old Tomb of Machpela complex in Hebron in anticipation of Yom Ha’atzmaut. The same Herodian masonry is used for the Western Wall in Jerusalem. Photo by Yishai Fleisher.

 Aan Michael Chabon,  

De Joodse gemeenschap van Hebron "staart niet in minachting" naar onze Arabische buren. We hebben veel vrienden en collega's in de Arabische gemeenschap, zij die jihad afwijzen.

Tijdens een recent afstudeerproject van het Hebreeuwse Union College in Los Angeles hekelde romanschrijver Michael Chabon de Joodse gemeenschap van Hebron:

"Ik verafschuw een enclave, ook een besloten gemeenschap, een besloten country club, of een groep van 800 fanatici die in illusoire veiligheid achter een muur verblijven die gebouwd is op de de lichamen van tienermilitairen, starend in minachting naar de omringende 200.000 inwoners van de stad Hebron en ze hooghartig verontrusten," zei hij.

Dus, hier zijn een paar punten ter overweging in een antwoord op Chabon:

Overweeg dat er vandaag de dag slechts 800 Hebron-Joden zijn, terwijl we samen met onze aangrenzende zusterstad Kiryat Arba een blok van 10.000 Joden vormen. Verder zijn we een toeristische bestemming voor 700.000 bezoekers en pelgrims per jaar, waaronder 35.000 alleen al op Shabbat Chayei Sarah. De Israëlische regeringscoalitie steunt Joodse rechten in Hebron, heeft  recentelijk de aankoop van Arabische eigendommen genormaliseerd, toestemming gegeven om 31 nieuwe appartementen te bouwen en heeft de Joodse gemeenschap van Hebron de status gegeven van een onafhankelijke gemeenschap. Bovendien heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley herhaardelijk verklaard dat het besluit van de Amerikaanse regering om de UNESCO te verlaten een rechtstreeks gevolg is van de poging van die organisatie om de tombe van de aartsvaders en -moeders in Hebron te veranderen in een Palestijnse werelderfgoedsite. Michael, terwijl je ons probeert te marginaliseren, staan het volk van Israël en de regering van de VS achter Hebron!
De IDF verdedigt Hebron om twee redenen: Joden hebben alle historische rechten om in Hebron te zijn en tegelijkertijd worden we constant aangevallen door de jihad. Het is niet onze ijver die geweld oproept, maar eerder een haatdragende ideologie die onze regio heeft veroverd. Michael, waarom geef je de aanvallers de ruimte  terwijl je het slachtoffer de schuld geeft?
De Joodse gemeenschap van Hebron "staart niet in minachting" naar onze Arabische buren. We hebben veel vrienden en collega's in de Arabische gemeenschap, zij die jihad afwijzen. We ontmoeten vaak sjeiks en mukhtars in Hebron en in nabijgelegen dorpen. Het zijn mensen zoals Michael Chabon, die niet veel weten over de realiteit op dit terrein, die Hebron het liefst afschilderen als eindeloos gewelddadig en in conflict. Michael, kijk langs je vooroordeel en zie dat er ook veel hoop is in Hebron!
Over het algemeen weerspiegelt de instemmingsrede van Chabon een man die enerzijds wanhopig wil assimileren, alle Joodse afgescheidenheid haat zoals hij doet, maar toch een grote arrogante drang heeft om neerbuigend naar zijn eigen volk te kijken en ze te veroordelen. De Joden van Hebron lijden niet aan deze innerlijk hypocriete identiteitscrisis. In tegenstelling tot Chabon trekken we ons niet af van het Jodendom, maar blijven we trouw aan 3.800 jaar Joodse geschiedenis in deze plaats, en in plaats van assimilatie blijven we ons inzetten voor de visie van de stichters van onze bevolking die hier begraven zijn als een getuigenis van geloof, moed en nederigheid. Misschien heeft Michael Chabon een hekel aan Hebron-Joden omdat hij aanstoot neemt aan het Joodse voortbestaan?
De Joodse gemeenschap van Hebron heeft de volgende brief aan HUC geschreven:

Shalom Beste HUC,

Het zal U niet verbazen dat de veelbesproken speech van Michael Chabon in L.A. zeker teleurstellend was voor ons hier in de Joodse Gemeenschap van Hebron. In onze geest misten zijn harde aanvallen vele waarheden over onze gemeenschap, inclusief het feit dat de Joden hier al 3500 jaar hebben gewoond, dat de graven van de grondleggende vaders en moeders van het Joodse volk hier te vinden zijn en dat wij hier de huismeesters van zijn en dat we veel hebben goede relaties met onze Arabische en islamitische buren.

Ik geloof en zou er bij u op willen aandringen te overwegen, dat wij de Joden van Hebron, na een dergelijke harde aanklacht over onze gemeenschap in uw instelling, in de gelegenheid gesteld te worden om deze veroordelingen te pareren.

Als u bereid zou zijn, zou ik de mogelijkheid willen bespreken om een lezing te geven op het Hebreeuwse Union College over het historische Joodse verhaal van Hebron.

In afwachting van uw tegenbericht,

Yishai

Internationale woordvoerder
Joodse gemeenschap van Hebron, Israël


YISHAI FLEISHER

To Michael Chabon, from biblical Hebron

The Jewish community of Hebron does not “gaze out in scorn” at our Arab neighbors. We have many friends and colleagues among the Arab community—those who reject jihad.

At a recent graduation of Hebrew Union College in Los Angeles, novelist Michael Chabon berated the Jewish community of Hebron:

“I abhor an enclave, too, a gated community, a restricted country club, or a clutch of 800 zealots lodged in illusory safety behind a wall made from the bodies of teenage soldiers, gazing out in scorn and lordly alarm at the surrounding 200,000 residents of the city of Hebron,” he said.

So, here are a few points to consider in answering Chabon:

While today Hebron Jews number only 800, consider that together with our adjacent sister city Kiryat Arba we are a block of 10,000 Jews. Furthermore, we are a tourist destination for 700,000 visitors and pilgrims yearly, including 35,000 just on Shabbat Chayei Sarah. The Israeli government coalition has backed Jewish rights in Hebron and recently normalized purchase of Arab properties, given authorization to build 31 new apartments, and given the Jewish community of Hebron status as an independent community. Moreover, U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley has consistently stated that the U.S. government’s decision to leave UNESCO was a direct result of that organization’s effort to rebrand the Tomb of the Fathers and Mothers in Hebron as a Palestinian World Heritage Site. Michael, while you may try to marginalize us, the people of Israel and the U.S. government stand with Hebron!
The IDF defends Hebron for two reasons: Jews have every historical right to be in Hebron, and at the same time we are under constant attack from the jihad. It is not our zealousness that provokes violence, but rather a hateful ideology that has taken hold of our region. Michael, why do give the attackers a pass while blaming the victim?
The Jewish community of Hebron does not “gaze out in scorn” at our Arab neighbors. We have many friends and colleagues among the Arab community—those who reject jihad. We often meet with sheikhs and mukhtars in Hebron and in nearby villages. It is people like Michael Chabon, who don’t know much about the reality on the ground, that prefer to paint Hebron as endlessly violent and in conflict. Michael, look past your bias and see that there is also much hope in Hebron!
In general, Chabon commencement speech is reflective of a man who, on the one hand, is desperate to assimilate, hating all Jewish separateness as he does, yet possessing a great arrogant urge to condescend, to look down at his people and be judgemental. The Jews of Hebron don’t suffer from this inner-hypocrisy identity crisis. Unlike Chabon, we are not opting out of Judaism, but rather staying true to 3,800 years of Jewish history in this place, and instead of assimilation, we remain committed to the vision of the founders of our peoplehood buried here as a testimony to faith, courage and humility. Maybe Michael Chabon hates Hebron Jews because he resents Jewish continuity?
The Jewish community of Hebron has written to HUC the following letter:
Shalom Dear HUC,

It will not surprise you that Michael Chabon’s much-talked-about speech at your L.A. commencement was certainly disappointing to us here in the Jewish Community of Hebron. In our mind, his harsh onslaught missed many truths about our community including the fact that Jews have lived here for 3,500 years, that the tombs of the founding fathers and mothers of the Jewish people are found here and that we are its caretakers, and that we have many good relations with our Arab and Muslim neighbors.

I believe and would urge you to consider, that after such a harsh denunciation of our community at your institution, that we the Jews of Hebron, should have an opportunity to redress those condemnations.

If you would amenable, I would like to discuss the possibility of giving a talk at Hebrew Union College about the historical Jewish narrative of Hebron.

Looking forward to your reply,

Yishai

International Spokesman
Jewish Community of Hebron, Israel

Source: https://www.jns.org/opinion/to...