15 april 2020

2020-04-15: Met corona-apps veilig door de crisis - Safe through the crisis with corona apps


Nederlands - English

NEDERLANDS

Ons mobieltje wordt steeds meer een verlengstuk van ons lichaam. Het is ons extern geheugen, zodat wij niet zoveel meer hoeven te onthouden. Het is ons betaalmiddel, dus contant geld op zak is niet meer nodig. Het geeft ons informatie over allerlei wetenswaardigheden die we op een bepaald moment nodig hebben, we hoeven onszelf dus niet meer zo te ontwikkelen.

Bron: Het Zoelicht - Theo Niemeijer

Het is onze sociale verbindingslijn met vele contacten die we plegen te ‘onderhouden’. Wanneer wij de weg niet meer weten, dan kunnen we een beroep op onze mobiel doen, die ons overal de weg wijst.
Toen de Here God de mens geschapen had, vond Hij hem zeer goed. Nu met zijn mobiel als verlengstuk is de mens nóg beter geworden, ja toch?

Het is bekend dat een tijdelijke oplossing meestal tot de meest permanente verandering leidt. Zo zoekt men nu naar een tijdelijke oplossing om via apps de coronacrisis te overwinnen. Twee apps, die we waarschijnlijk binnenkort via de appsstore kunnen downloaden en ons waarschuwen, wanneer we bij corona-besmette mensen in de buurt geweest zijn en die ons in verbinding brengt met hulpverlening, wanneer we besmet zijn. Verschillende landen zijn ons hierin al voorgegaan met veel belovende resultaten.

Testen, testen, testen, rapporteren en registreren blijkt nodig te zijn om goed door deze crisis heen te komen. Het gaat hier om apps die al onze contacten controleert en registreert, je kunt nergens meer onopgemerkt naar toe gaan. De apps vertellen ons of we nog wel naar een winkel mogen gaan, of dat we binnen moeten blijven. Het is nog niet bekend of de apps verplicht worden of vrijwillig blijven. Eerst zal de GGD de beschikking krijgen over al deze informatie, maar wat gebeurt er daarna? Deze ‘tijdelijke oplossing’ zal, zoals meestal gebeurt, uiteindelijk leiden tot een definitieve verandering. Zo worden we voorbereid op een samenleving, die van ’bovenaf’ gecontroleerd en geregeerd zal worden.

Je begrijpt wel dat we hiermee, met alle andere tekenen die in de ‘rede over de laatste dingen’ in Mattheüs, Markus en Lukas genoemd worden en voor onze ogen in vervulling gaan, midden in de eindtijd beland zijn! Meer dan ooit mogen we de Here Jezus verwachten die ons van de komende toorn verlossen zal (1 Thessalonicenzen 1:10). In dezelfde brief schrijft Paulus over het moment, waarop we als gemeente plotseling weggevoerd worden, de Here Jezus tegemoet in de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn (4:17). Wat een geweldig moment zal dat zijn om van alle onvolmaaktheid en ellende verlost te zijn en verheerlijkt bij Hem te zijn! Maar wat vreselijk zal het zijn voor hen, die achterblijven en onder de vreselijke terreur van de antichrist, van wie de voetstappen in het wereldgebeuren steeds duidelijker te zien zijn, zullen moeten lijden.

Daarom: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’ (Lukas 21:28).

Theo Niemeijer

Abonneren Het Zoeklicht*************************************
ENGLISH:

Our mobile phone is increasingly becoming an extension of our body. It is our external memory, so we don't have to remember that much anymore. It is our method of payment, so cash in your pocket is no longer necessary. It gives us information about all kinds of information that we need at a certain moment, so we no longer have to develop ourselves that way.

Source: Het Zoelicht - Theo Niemeijer

It is our social connection with many contacts that we tend to "maintain". When we no longer know the way, we can call on our mobile, which shows us the way everywhere.
When the Lord God created man, He found him very good. Now with his mobile as an extension, man has become even better, right?

It is known that a temporary solution usually leads to the most permanent change. For example, people are now looking for a temporary solution to overcome the corona crisis via apps. Two apps, which we will probably be able to download from the apps store soon and alert us when we have been around corona-infected people and which will connect us to care providers when we are infected. Several countries have already preceded us with promising results.

Testing, testing, testing, reporting and registering appears to be necessary to get through this crisis well. These are apps that check and register all our contacts, you can no longer go unnoticed. The apps tell us whether we can still go to a store or whether we should stay indoors. It is not yet known whether the apps will become mandatory or remain voluntary. The GGD will first have access to all this information, but what happens next? As usually happens, this "temporary solution" will eventually lead to a definitive change. In this way we are prepared for a society that will be controlled and ruled from above.

You understand that with all the other signs mentioned in the "speech about the last things" in Matthew, Mark and Luke and being fulfilled before our very eyes, we have arrived in the middle of the end times! More than ever, we may expect the Lord Jesus to deliver us from the wrath to come (1 Thessalonians 1:10). In the same letter, Paul writes about the moment when we as a church are suddenly taken away to meet the Lord Jesus in the air in order to be with Him forever (4:17). What a wonderful time it will be to be delivered from all imperfection and misery and to be glorified with Him! But how terrible it will be for those who are left behind and will have to suffer under the terrible terror of anti-christ, whose footsteps are increasingly evident in world events.

Therefore, "Now when these things begin to happen, look up and lift your head, because your redemption is near" (Luke 21:28).

Theo Niemeijer


google translate