De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong spreekt op een symposium in Brisbane
Australian Minister for Foreign Affairs Penny Wong speaks at a symposium in Brisbane,
July 28, 2023. (Pat Hoelscher/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Australië zal opnieuw naar de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza verwijzen als de “Bezette Palestijnse Gebieden”, een onofficiële beleidswijziging nadat de term de afgelopen tien jaar uit de gratie was geraakt.

Tijdens de persconferentie van de Labor Party op dinsdag zei minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong dat de regering haar verzet tegen de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever versterkt door “te bevestigen dat ze illegaal zijn volgens het internationaal recht en een belangrijk obstakel vormen voor vrede”. De Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza werden door Israël bezet na de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Volgens de Australian Broadcasting Corporation hebben de meeste Australische ministers sinds 2014 het gebruik van de woorden “bezet” en “bezetting” vermeden. Tijdens een hoorzitting in de Senaat dat jaar zei de toenmalige procureur-generaal George Brandis, lid van de centrumrechtse Liberale Partij, dat de uitdrukking “bezet” Oost-Jeruzalem “beladen was met negatieve betekenissen die niet gepast of nuttig zijn”.

De aankondiging van Wong werd bekritiseerd door leden van de parlementaire oppositie, die vraagtekens zetten bij haar timing net voor het nationale congres van de Labor Party volgende week.

Simon Birmingham, woordvoerder buitenlandse zaken van de oppositie, zei dat de beslissing “alles te maken had met het beheren van meningsverschillen tussen partijen in de aanloop naar hun nationale conferentie en niets te maken had met het bevorderen van een duurzame tweestatenoplossing”, aldus de Sydney Morning Herald.

De beslissing wekte ook de woede op van de Zionist Federation of Australia en de Executive Council of Australian Jewry, die in een gezamenlijke verklaring de verandering in taalgebruik “onnauwkeurig, ahistorisch en contraproductief” noemden.

“Door Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza te omschrijven als ‘bezette Palestijnse gebieden’ wordt elke Joodse aanspraak op de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem ontkend,” aldus de groepen.

Wong zei echter dat de taal in overeenstemming is met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en gebruikt wordt door de belangrijkste partners van Australië, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en de Europese Unie.

Resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad stelt dat “de vestiging door Israël van nederzettingen in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, geen rechtsgeldigheid heeft en een flagrante schending van de wet vormt”.

Vorige maand gaf de Australische regering een gezamenlijke verklaring uit met Canada en het Verenigd Koninkrijk om “ernstige bezorgdheid” te uiten over het feit dat Israël meer dan 5.700 nieuwe nederzettingen heeft goedgekeurd op de Westelijke Jordaanoever, nadat het goedkeuringsproces was veranderd om de bouw van nederzettingen te versnellen. Een soortgelijke verklaring van de regeringen van Australië, Duitsland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten veroordeelde eerder dit jaar het plan van Israël om 10.000 nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever.

Na de aankondiging van de verandering van de nomenclatuur door haar regering, zei Wong dat ze de Israëlische ambassadeur had ingelicht en dat Australië “een toegewijde vriend van Israël” bleef.

De controverse over de taal komt te midden van de bloedigste periode die de Westelijke Jordaanoever in decennia heeft gekend. Meer dan 190 Palestijnen zijn dit jaar gedood bij Israëlische militaire invallen en kolonistengeweld, waardoor 2023 op weg is het dodelijkste jaar voor Palestijnen te worden sinds de V.N. in 2004 begon met het registreren van dodelijke slachtoffers. Meer dan twee dozijn Israëli’s zijn dit jaar ook gedood bij Palestijnse aanvallen.

 

****************************************

ENGLISH

Australia will resume referring to the West Bank, East Jerusalem and Gaza as the “Occupied Palestinian Territories,” an unofficial policy change after the term fell out of favor over the past decade.

Door: JTA

At the Labor Party’s caucus briefing on Tuesday, Foreign Minister Penny Wong said the government was strengthening its opposition to Israeli settlements in the West Bank by “affirming they are illegal under international law and a significant obstacle to peace.” The West Bank, East Jerusalem and Gaza were occupied by Israel following the 1967 Six-Day War.

Most Australian ministers have avoided using the words “occupied” and “occupation” since 2014, according to the Australian Broadcasting Corporation. In a Senate hearing that year, then-Attorney General George Brandis, a member of the center-right Liberal Party, said the phrase “‘occupied’ East Jerusalem” was “freighted with pejorative implications which is neither appropriate nor useful.”

Wong’s announcement was criticized by members of the parliamentary opposition, who questioned her timing just before the Labor Party’s national conference next week.

Simon Birmingham, the opposition’s foreign affairs spokesman, said the decision had “everything to do with managing factional differences ahead of their national conference and nothing to do with advancing a lasting two-state outcome,” according to the Sydney Morning Herald.

The decision also drew ire from the Zionist Federation of Australia and the Executive Council of Australian Jewry, which issued a joint statement calling the change in language “inaccurate, ahistorical and counterproductive.”

“Describing East Jerusalem, the West Bank and Gaza as ‘occupied Palestinian territories’ effectively denies any Jewish claim to the West Bank and Jerusalem,” said the groups.

However, Wong said the language is consistent with United Nations Security Council resolutions and used by Australia’s key partners, including the United Kingdom, New Zealand and the European Union.

The U.N. Security Council’s resolution 2334 states that “the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under law.”

Last month, the Australian government issued a joint statement with Canada and the United Kingdom to express “grave concern” about Israel approving over 5,700 new settlements in the West Bank, after changing the approval process to allow for faster construction of settlements. A similar statement from the governments of Australia, Germany, Italy, France, the United Kingdom and the United States condemned Israel’s plan to build 10,000 settlements in the West Bank earlier this year.

After announcing her government’s change in nomenclature, Wong said that she had briefed the Israeli ambassador and Australia remained “a committed friend of Israel.”

The controversy over language comes amid the bloodiest period the West Bank has seen in decades. More than 190 Palestinians have been killed in Israeli military raids and settler violence this year, setting 2023 on track to be the deadliest year for Palestinians since the U.N. began recording fatalities in 2004. Over two dozen Israelis have also been killed in Palestinian attacks this year.