Auteur: Ruud-ICNN

2022-07-14: Israëlische “gebaren van goede wil” zullen Joodse steden afsnijden van Jeruzalem – Israeli ‘Good Will Gestures’ Will Cut off Jewish Towns from Jerusalem

– Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria uiten hun verontwaardiging over de aankondiging van vergunningen voor Arabische bouw door de Palestijnse Autoriteit.
– Jewish communities in Judea and Samaria are expressing outrage at the announcement of permits for Palestinian Authority Arab construction

Lees verder

2022-07-14: Terroristen beloond met salarisverhoging voor Biden bijeenkomst in Ramallah – Terrorists rewarded with salary boost before Biden meeting in Ramallah

– De Amerikaanse president kondigde onlangs aan dat hij zo’n 500 miljoen dollar aan financiering had hersteld voor de PA, die onverminderd doorgaat met haar pay-for-slay beleid.
– The U.S. president recently announced that he had restored some $500 million in funding to the PA, which continues its pay-for-slay policy unabated.

Lees verder

2022-07-14: Europese landen blijven Palestijnse NGO’s financieren – European countries continue funding Palestinian NGOs deemed terror groups

– Negen landen van de Europese Unie zeiden dat ze zouden doorgaan met het financieren van zes Palestijnse organisaties die Israël vorig jaar als terreurgroepen bestempelde.
– Nine European Union countries said they would continue funding six Palestinian organizations that Israel designated as terror groups last year.

Lees verder

2022-07-13: Biden, Lapid ondertekenen strategische ‘Jeruzalem-verklaring’ – Biden, Lapid to sign strategic ‘Jerusalem declaration’

– Diplomatieke functionarissen noemen geplande aankondiging die de strategische betrekkingen tussen Jeruzalem en Washington herbevestigt “levend bewijs van de intimiteit van de betrekkingen.
– Diplomatic officials call planned announcement reaffirming strategic relations between Jerusalem and Washington “living proof of the intimacy of the relations.”

Lees verder

2022-07-13: Is abortus ‘een joodse waarde’? De meeste Joden zeggen ja – Is abortion ‘a Jewish value’? Most Jews say yes

– Elk jaar worden ongeveer 17.000 ongeboren baby’s gedood voordat ze de baarmoeder verlaten, gesanctioneerd (en vaak gefinancierd) door de Israëlische regering. Toch is er weinig publiek verzet.
– Every year, approximately 17,000 unborn babies are killed before leaving the womb, sanctioned (and often funded) by the Israeli government. Yet there is little public pushback.

Lees verder

2022-07-12: Israël onderzoekt massagraf van Egyptische soldaten in centrum van het land – Israel to investigate mass grave of Egyptian soldiers in center of country.

– Yair Lapid beloofde de Egyptische president Abed Fattah al-Sisi dat Israël een onderzoek zou instellen naar een vermoedelijk massagraf van Egyptische soldaten die tijdens de Zesdaagse Oorlog werden begraven in het centrum van Israël.
– Yair Lapid promised Egyptian President Abed Fattah al-Sisi that Israel would investigate a suspected mass grave of Egyptian soldiers who were buried during the Six-Day War in central Israel.

Lees verder

2022-07-08: Gantz, Abbas, vieren samen Abrahams offer van Ismaël – Gantz, Abbas, Celebrate Together Abraham’s Sacrifice of Ishmael

– Ibrahim (Abraham) was bereidt om zijn zoon Ismail (Ismaël) te offeren als een daad van gehoorzaamheid aan Allah’s bevel (Eid al-Adha). Er worden snoepjes en geschenken gegeven en er worden uitgebreide familiebijeenkomsten gevierd.
– Ibrahim (Abraham) sacrifice his son Ismail (Ishmael) as an act of obedience to Allah’s command (Eid al-Adha). Sweets and gifts are given, and extended family get-togethers are celebrated.

Lees verder

2022-07-08: Canadees leger helpt Palestijnen Judea en Samaria over te nemen – Canadian army helping Palestinians take over Judea and Samaria

– In de afgelopen weken is een delegatie van hooggeplaatste Canadese militairen gedocumenteerd die in uniform patrouilleerden in Area C in Judea en Samaria, onder meer bij een illegaal gebouwde structuur, meldde de organisatie Regavim donderdag.
– In recent weeks, a delegation of senior Canadian military personnel has been documented patrolling in uniform in Area C in Judea and Samaria, including at an illegally-built structure, the Regavim organization reported Thursday.

Lees verder

2022-07-08: Israël is de eerste ter wereld die ontzilt water naar een natuurlijk meer, leidt, het meer van Galilea – Israel to be 1st in world to pipe desalinated water into a natural lake, the Galilee

– Expert m.b.t. het Meer van Galilea zegt dat tests meer voor- dan nadelen aan het licht brengen, maar het volledige effect op het ecosystemen zal pas zichtbaar worden door monitoring.
– Sea of Galilee expert says tests indicate more pros than cons, but full effect on ecosystems will only emerge with monitoring.

Lees verder

2022-07-07: PA eigent zich Israëlisch erfgoed toe in Samaria, met massale archeologische schade tot gevolg – PA appropriates Israeli heritage site in Samaria, causing mass archeological damage

– Sjeik Sha’ala wordt verondersteld de plaats te zijn waar een hemels vuur de boodschappers van koning Ahaziah aan Elia de profeet verbrandde.
– Sheikh Sha’ala is believed to be the site where a heavenly fire burned King Ahaziah’s messengers to Elijah the prophet.

Lees verder

2202-07-06: 6 doden tijdens schietpartij op 4 juli in buitenwijk van Chicago, waaronder 2 Joodse mensen – 6 Killed in Chicago Suburb July 4 Mass Shooting, Including 2 Jews

– Minstens 6 mensen werden gedood en 24 anderen raakten gewond en werden in het ziekenhuis opgenomen nadat een schutter het vuur opende tijdens een Fourth of July parade in Highland Park, een voorstad van Chicago, Illinois.
– At least six people were killed and 24 others wounded and hospitalized after a gunman opened fire on a Fourth of July parade in Highland Park, a suburb of Chicago, Illinois.

Lees verder

2022-07-06: Iraanse oorlogsschepen patrouilleren in Rode Zee en vormen ‘directe bedreiging’ – Iranian Warships Patrolling in Red Sea Pose ‘Direct Threat’

– Iran stationeert zich methodisch in de Rode Zee, met oorlogsschepen die patrouilleren in de zuidelijke regio,” “Het is een directe bedreiging voor de internationale handel, de energievoorziening en de wereldeconomie.”
-Iran is methodically basing itself in the Red Sea, with warships patrolling the southern region,” “It is a direct threat to international trade, energy supply, and the global economy.”

Lees verder

2022-07-06: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 11: Joodse gelovigen rond eind 1800 die een Joodse identiteit behielden en toegewijd bleven aan Jezus – A history of Messianic Jews in Israel, Part 11: Jewish believers in the late 1800s who maintained a Jewish identity and remained devoted to Jesus

– Bernard Heilpern, een fascinerend personage. Hij was een in Servië geboren religieuze Jood die in 1864 op 18-jarige leeftijd Jeruzalem bezocht en daar voor het eerst het evangelie hoorde.
– Bernard Heilpern, a fascinating character. He was a Serbian-born religious Jew who visited Jerusalem at the age of 18 in 1864 and there heard the gospel for the first time.

Lees verder

2022-07-05: Een een verborgen Bijbels juweeltje in Israël waar je misschien nog nooit van hebt gehoord – A hidden biblical gem in Israel you may have never heard about

– Tel Dan is een van de meest indrukwekkende historische locaties die er te vinden is. Er hebben daar dramatische Bijbelse gebeurtenissen plaatsgevonden in een prachtig natuurgebied met een prachtig landschap.
– Tel Dan is one of the most impressive historical sites to be found, preserving dramatic biblical events set on a beautiful nature reserve with stunning scenery

Lees verder

2022-07-05: IDF heeft Iraanse poging om Israël’s watervoorziening te vergiftigen gestopt – IDF stopped Iranian attempt to poison Israel’s water supply

– Israëlische functionaris bevestigt voor het eerst dat Iran heeft geprobeerd Israëlische burgers te vergiftigen door het chloorgehalte in de watervoorziening te verhogen.
– Israeli official confirms for the first time that Iran attempted to poison Israel civilians by raising chlorine levels in water supply.

Lees verder

2022-07-05: Lapid verklaart dat Israël “zichzelf zal blijven verdedigen” na onderscheppen Hezbollah-drones – Lapid Says Israel Will ‘Continue to Defend Itself’ After Intercepting Hezbollah Drones

– De poging tot een Hezbollah aanval gebeurt te midden van een geschil tussen Libanon en Israël over gasvoorraden op zee. De spanningen concentreren zich rond het Karish-gasplatform.
– The attempted Hezbollah attack comes amid a dispute between Lebanon and Israel over maritime gas resources. The tensions center around the Karish gas rig.

Lees verder

2022-07-04: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 10: De Hebreeuwssprekende kerk in Jeruzalem na de dood van bisschop Alexander – A history of Messianic Jews in Israel, Part 10: The Hebrew-speaking church in Jerusalem following the death of Bishop Alexander

– In 1846 arriveerde de opvolger, Samuel Gobat. In dit artikel zullen we kijken naar de jaren tussen zijn aankomst, in 1846, tot de eerste zionistische kolonisten arriveerden in 1882.
– In 1846 the successor, Samuel Gobat, arrived. In this article, we will look at the years between his arrival, in 1846, until the first Zionist settlers arrived in 1882.

Lees verder

2022-07-01: Mijn abortusverhaal – My abortion story

– Het is tijd om openlijk te praten: We wilden een wonder, maar mijn leven stond op het spel, en de rabbi was duidelijk. Dankzij hem hebben we mijn gezondheid en mijn voortplantingstoekomst gered .
– It’s time to talk openly: We wanted a miracle, but my life was at risk, and the rabbi was clear. Thanks to him, we saved my health and my reproductive future.

Lees verder

2022-07-01: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 9: Het werk van de eerste Joodse bisschop in Jeruzalem en zijn tragische dood – A history of Messianic Jews in Israel, Part 9: The work of the first Jewish bishop in Jerusalem and his tragic death.

– In 1843 namen drie rabbijnen die eerst aarzelden de laatste stap en sloten zich definitief aan bij de kerk. Ze werden onmiddellijk geëxcommuniceerd door de Joodse gemeenschap.
– In 1843, three rabbis who had been going back and forth took the final step and joined the church permanently. They were immediately excommunicated by the Jewish community.

Lees verder

2022-07-01: Iraanse topgeneraal in het geheim gearresteerd als Israëlische spion – Top Iranian general secretly arrested as Israeli spy

– Brig.Gen. Ali Nasiri, een hoge bevelhebber in de IRGC Informatie Beschermingseenheid, werd eerder deze maand gearresteerd, volgens ambtenaren in Teheran.
– Brig. Gen. Ali Nasiri, who is reportedly a senior commander in the IRGC Protection of Information Unit, was detained earlier this month, according to officials in Tehran

Lees verder

Volg ons / Follow us

Subscribe

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...