NEDERLANDS + ENGLISH
Voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël vormen drie Messiasbelijdende Joden en een Arabische gelovige samen de Gush HaTanachi partij (de Bijbel Bloc partij).

Ons doel is om enige gerechtigheid terug te brengen in onze natie door ons beleid uit te voeren op gebieden die van groot moreel belang zijn voor ons allemaal. Deze gebieden omvatten het geven van onze steun aan de pro-life beweging in het Land, alsmede het hervormen van onze ziekenhuissystemen om efficiënter te worden door onze dokters en verpleegsters in staat te stellen hun werk op een hoog kwaliteitsniveau te doen, alsmede het creëren van meer ruimte zodat 17% van onze ziekenhuispatiënten niet in gangen wordt opgenomen (dit is de statistiek van een jaar geleden). Wij geloven ook in het behoud van veilige grenzen die niet worden bepaald door buitenlandse entiteiten. Het beëindigen van de financiering van internationale terreurorganisaties is ook een prioriteit. Het beëindigen van de beperkingen tegen de aliya van Messiasbelijdende Joden is ook een doel van ons. Onze gelovige kandidaten willen bidden en voorbede doen voor onze Knessetleden en de Eerste Minister terwijl ze naast hen dienen.

Hieronder volgt de lijst van onze 8 kandidaten, zodat u enige bekendheid met ons kunt krijgen. Onze namen, woonplaats en andere relevante informatie zijn vermeld.

Kandidaat 1: Avi Lipkin, Jeruzalem, veteraan immigrant uit de VS. Werkte in de door Likud geleide regering als vertaler.
Kandidaat #2: Hana Hawa, Haifa, Arabische gelovige, werkt als mecanicien in een autogarage die eigendom is van de familie.
Kandidaat #3: Miki bar Neder, Jeruzalem, veteraan, immigrant uit Engeland. Werkt als reisleider.
Kandidaat nr. 4: David Friedman, Jeruzalem, veteraan, immigrant uit de VS. Werkte als decaan en docent aan het King of Kings College, daarna aan het Israel College of the Bible.
Kandidaat nr. 5: Asher ben Yosef, Ashdod, immigrant uit Brazilië. Is een advocaat die werkt voor zijn zelf opgestarte Amutah.
Kandidaat nr. 6: Maxim Belyaev, Jeruzalem, immigrant uit Oekraïne, hi-tech arbeider.
Kandidaat #7: Yana Ledved, Ma’alot, immigrant uit Rusland, sociaal werker.
Kandidaat #8: Rahel Lipkin, Jeruzalem, werkte als Arabischtalig nieuwsuitzendster voor de Israëlische TV.

Friedman, Hawa, Belyaev en Ledved zijn allen gelovigen in Jesjoea. De twee Lipkins, bar Neder en ben Yosef zijn allen conservatieve of orthodoxe Joden die de aanwezigheid van gelovigen als deel van onze natie toejuichen.

******************************

 

ENGLISH
For the first time in Israel’s history, three Messianic Jews and an Arab believer are running together in the Gush HaTanachi party (the Bible Bloc party).

Our goal is to bring some righteousness back into our nation by implementing our policies in areas of great moral concern to all of us. These areas include giving our support to the pro-life movement in the Land, as well as reforming our hospital systems to become more efficient by enabling our doctors and nurses to do their jobs at a high level of quality, as well as creating more space so that 17% of our hospital patients are not hospitalized in corridors (this is the statistic from one year ago). We also believe in maintaining secure borders that are not defined by foreign entities. Working to end the funding of international terror organizations is also a priority. Ending the restrictions against the aliya of Messianic Jews is also an aim of ours. Our believing candidates want to pray and intercede for our Knesset members and Prime Minister while serving alongside them.

Following is the list of our 8 candidates, so that you can gain some familiarity with us. Listed are our names, area of residence, and other relevant information.

Candidate #1: Avi Lipkin, Jerusalem, veteran immigrant from USA. Worked in the Likud-led government as a translator.
Candidate #2: Hana Hawa, Haifa, Arab believer, works as a mechanic in a family owned auto garage.
Candidate #3: Miki bar Neder, Jerusalem, veteran immigrant from England. Works as a tour guide.
Candidate #4: David Friedman, Jerusalem, veteran immigrant from the USA. Worked as Dean and Lecturer at King of Kings College, then at Israel College of the Bible.
Candidate #5: Asher ben Yosef, Ashdod, immigrant from Brazil. Is an attorney who works at his self-started Amutah.
Candidate #6: Maxim Belyaev, Jerusalem, immigrant from the Ukraine, hi-tech worker.
Candidate #7: Yana Ledved, Ma’alot, immigrant from Russia, social worker.
Candidate #8: Rahel Lipkin, Jerusalem, worked as an Arabic-language news broadcaster on Israel TV.

Friedman, Hawa, Belyaev and Ledved are all believers in Yeshua. The two Lipkins, bar Neder and ben Yosef are all conservative or Orthodox Jews who welcome the presence of believers as part of our nation.