(Afbeeldingsbron: iStock)

Nederlands + English

De geschiedenis staat bol van de verschrikkelijke vergelding die Amerikaanse vijanden moeten ondergaan als ze de Verenigde Staten onderschatten.

Door The Gatestone Institute – Lawrence Kadish

Denk aan het keizerlijke Japan, dat de Verenigde Staten volledig onderschatte. Hitler dacht dat we wel auto’s konden maken, maar nooit in staat zouden zijn om tanks, een luchtmacht, een zeemacht met twee oceanen te produceren en de wilskracht om te vechten en te winnen. De Sovjets zeiden tegen het Westen: “We zullen jullie begraven.” En de as van Osama Bin Laden zal nooit gevonden worden.

Dus wanneer de Amerikaanse senator Lindsey Graham (R-SC) Iran waarschuwt dat hun rol in het steunen van de terroristische moord op ongeveer 1400 Israëli’s door Hamas kan leiden tot zeer ernstige “gevolgen”, probeert hij ervoor te zorgen dat Teheran niet de fatale fout maakt om de Verenigde Staten te onderschatten.

Op het eerste gezicht zou dat gemakkelijk zo kunnen zijn. Japan zag dat het Amerikaanse Congres maandenlang debatteerde en treuzelde voordat het uiteindelijk in 1940 een militaire dienstplicht instelde. Hitler zag hoe de in Amerika gevestigde Nazi Bund een bijeenkomst organiseerde in Madison Square Garden. Op dit moment hebben we een president wiens capaciteiten en politieke wil openlijk in twijfel worden getrokken. Het Huis van Afgevaardigden is in wanorde. We worden geconfronteerd met een schuld van meerdere miljarden dollars. We moeten wel afgeleid zijn en niet in staat om actie te ondernemen.

Des te meer reden voor Grahams waarschuwing om voor elke gedode gijzelaar een olieraffinaderij neer te halen. “De enige manier om te voorkomen dat deze oorlog escaleert, is door Iran verantwoordelijk te houden,” verklaarde Graham onlangs.

Op 22 oktober zei Graham: “We zijn hier vandaag om Iran te vertellen: We houden jullie in de gaten. Als deze oorlog groeit, komt hij naar jullie achtertuin.” En om een punt te maken, deed hij die uitspraak vanuit Tel Aviv, als lid van een delegatie van tien Amerikaanse senatoren. “Er zullen geen twee fronten zijn, maar drie,” voegde hij eraan toe, zodat de ontvanger van die boodschap zich kon afvragen wat en waar dat derde militaire front zou zijn.

Zo’n opmerking zou nietszeggend zijn, ware het niet dat twee aanvalsgroepen van vliegdekschepen van de Amerikaanse marine patrouilleren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Volgens defensieanalisten zijn ze daar inlichtingen aan het verzamelen en in de regio aan het patrouilleren om Amerikaanse militaire macht te projecteren.

Met twee Amerikaanse vliegdekschepen die samen opereren, zijn er 12.000 Amerikaanse matrozen niet ver van het huidige conflict en ze zijn bewapend met de nieuwste wapens. Ergens heeft iemand in Teheran een geheugen: Het regime van Iran moet denken aan de acties van president Ronald Reagan in 1986, en van president Donald Trump in 2020, toen zijn regering Qasem Soleimani, die commandant was van de Qods Force van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, uitschakelde door middel van een drone-aanval. Veel commentatoren voorspelden toen dat de regio zou “exploderen”. Dat gebeurde niet. Integendeel. Iran zag dat het de VS menens was – niet met woorden maar met daden – en trok zich onmiddellijk terug.

Reagan van zijn kant beval in 1986 een luchtaanval op Libië als vergelding voor de bomaanslag op een West-Berlijnse nachtclub door agenten van dat land, waarbij drie mensen omkwamen, waaronder een Amerikaanse militair, en bijna 300 mensen gewond raakten. Reagan had het bewijs op zak. Libië had meerdere terroristische aanslagen gesponsord en hoewel Reagans beslissing om in te grijpen was geen oorlogsdaad, had hij ook de steun van een functionerend Congres. Amerikaanse militaire vliegtuigen begonnen aan een twaalf minuten durende operatie boven Libië die gericht was op gebieden in de buurt van Tripoli en Benghazi en zich richtte op militaire doelen en op het wooncomplex van de Libische leider Muammar Kadhafi. Het was een duidelijke boodschap dat er grenzen waren die je niet kon overschrijden als je met de Verenigde Staten te maken had.

In de loop der tijd is die grens vervaagd en te vaak genegeerd. Lindsey Graham heeft de wereld en onszelf eraan herinnerd: onderschat nooit een Amerika dat tot woede is opgewekt.

Lawrence Kadish is lid van de Raad van Bestuur van het Gatestone Institute.

 

****************************************

ENGLISH

History is filled with the terrible retribution inflicted on America’s foes when those enemies underestimate the United States.

By: The Gatestone Institute – Lawrence Kadish

Consider Imperial Japan, which totally underestimated the United States. Hitler thought we could manufacture cars but never have the ability to produce tanks, an air force, a two-ocean navy and the willpower to fight and win. The Soviets told the West: “We will bury you.” And Osama Bin Laden’s ashes will never be found.

So when US Senator Lindsey Graham (R-SC) warns Iran that their role in supporting the terrorist murder of some 1,400 Israelis by Hamas has the potential to result in immensely serious “consequences,” he is attempting to ensure that Tehran does not make the fatal mistake of underestimating the United States.

Looking on the surface, it might be easy to do so. Japan saw that the U.S. Congress debated and delayed for months before finally instituting a military draft in 1940. Hitler saw the American-based Nazi Bund convene a rally at Madison Square Garden. We currently have a president whose ability and political will have openly been questioned. The House of Representatives is in disarray. We are facing a multi-trillion dollar debt. Surely we must be distracted and incapable of action.

All the more reason that Graham’s warning, which included “tak[ing] down an oil refinery” for every hostage killed. “The only way you’re gonna keep this war from escalating is to hold Iran accountable,” Graham recently stated.

On October 22, Graham said: “We’re here today to tell Iran: We’re watching you. If this war grows, it’s coming to your backyard.” And to make a point, he made that statement from Tel Aviv, as part of a delegation of ten U.S. Senators. “There won’t be two fronts, there’ll be three,” he added, allowing the recipient of that message to ponder what and where that third military front would be.

Such a comment would be empty were it not for the fact that two U.S. Navy carrier strike groups are steaming on patrol in the eastern Mediterranean Sea. Defense analysts say they are there gathering intelligence and patrolling the region, projecting American military power.

With two U.S. aircraft carrier strike groups operating in unison, there are 12,000 American sailors not far from the current conflict, and they come armed with the latest in weaponry. Somewhere, someone in Tehran has a memory: Iran’s regime must be considering the actions of President Ronald Reagan in 1986, and of President Donald Trump in 2020, when his administration eliminated Qasem Soleimani, who was commander of the Qods Force of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, by a drone strike. Many commentators then predicted that the region would “explode.” It did not. Quite the contrary. Iran, seeing that the U.S. “meant business” — not by words but by actions — backed down immediately.

Reagan, for his part, in 1986 ordered an aerial attack on Libya in retaliation for that country’s agents bombing a West Berlin nightclub, killing three people, including a U.S. serviceman, and injuring almost 300 people. Reagan had the evidence dead to rights. Libya had sponsored multiple terrorist attacks, and while Reagan’s decision to act did not constitute an act of war, he had the support of a functioning Congress. U.S. military aircraft engaged in a twelve-minute operation over Libya that targeted areas near Tripoli and Benghazi, and focused on military targets as well as Libyan leader Muammar Gaddafi’s residential compound. It sent a clear message that there were lines you do not cross when dealing with the United States.

Over time that line has become blurred and too often ignored. Lindsey Graham has reminded the world, and ourselves: never underestimate an America roused to anger.

Lawrence Kadish serves on the Board of Governors of Gatestone Institute.