Aerial view of Barcelona skyline with Sagrat Cor temple during sunset. (Shutterstock)

Nederlands + English

Barcelona’s burgemeester Ada Colau heeft vandaag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten dat zij alle banden van de Spaanse stad met Israël opschort.

Door JNS

“Op verzoek van meer dan 100 entiteiten en duizenden buren van Barcelona, heb ik zojuist aan Netanyahu meegedeeld dat we de institutionele betrekkingen met de staat Israël opschorten vanwege de herhaalde schendingen van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking en de niet-naleving van de resoluties van de Verenigde Naties,” schreef ze op Facebook in het Spaans, en op Instagram.


Ada Colau Ballano
Burgemeester van Barcelona

De stad zal betrekkingen onderhouden met “Israëlische en Palestijnse entiteiten die zich blijven inzetten voor vrede en tegen apartheid.”

Lior Haiat, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, noemde het besluit “ongelukkig” en “volledig in tegenstelling tot het standpunt van de meerderheid van de inwoners van Barcelona en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad.”

“Het besluit geeft steun aan extremisten, terroristische organisaties en antisemitisme, en schaadt de belangen van de inwoners van Barcelona,” voegde hij eraan toe. “De vriendschap tussen Israël en Barcelona bestaat al lang en is gebaseerd op gedeelde cultuur en waarden. Zelfs deze ongelukkige beslissing zal deze vriendschap niet schaden.”

“We zijn bedroefd en verontwaardigd over de aankondiging van de burgemeester van Barcelona om de betrekkingen tussen de Catalaanse hoofdstad en Israël, inclusief de stedenband van Barcelona met Tel Aviv, tijdelijk op te schorten,” twitterde het Europees Joods Congres. “De daad is ongetwijfeld ingegeven door een diepgewortelde anti-Israël vooringenomenheid.”

Het officiële Twitter-account van het Palestijnse BDS Nationaal Comité juichte het besluit toe. “We roepen instellingen wereldwijd op om dit voorbeeld te volgen en de banden met apartheid Israël te beëindigen!” werd er gepost.

“Met de huidige Israëlische regering, de meest extreem-rechtse, racistische, seksistische en homofobe ooit, is verantwoording meer dan ooit nodig om een einde te maken aan haar straffeloosheid en #DismantleApartheid,” berichtte de groep op haar website. “We roepen instellingen wereldwijd op om in de voetsporen van Barcelona te treden en hun eigen betrokkenheid bij het in stand houden van Israëlische misdaden tegen de menselijkheid te beëindigen.”

Toen zij de Israëlische regering de meest extreem-rechtse ooit noemde, ging de groep niet in op de geschiedenis van geweld en haat in Spanje, waaronder meer dan 350 jaar waarin de Spaanse inquisitie actief was. Er was een inquisitie tribunaal in Barcelona.

********************************

********************************

ENGLISH

Barcelona’s mayor Ada Colau notified Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu today that she is suspending all of the Spanish city’s ties with Israel.

By JNS

“At the request of more than 100 entities and thousands of Barcelona neighbors, I have just communicated to Netanyahu that we suspend institutional relations with the State of Israel due to the repeated violations of human rights of the Palestinian population and non-compliance with United Nations resolutions,” she wrote on Facebook in Spanish, and on Instagram.

Ada Colau Ballano
Burgemeester van Barcelona

The city will maintain relations with “Israeli and Palestinian entities that continue to work for peace and against apartheid.”

Lior Haiat, spokesman for the Israeli Ministry of Foreign Affairs, called the decision “unfortunate” and “in complete contrast to the position of the majority of the residents of Barcelona and their representatives in the city council.”

“The decision gives support to extremists, terrorist organizations and antisemitism, and impairs the interests of the residents of Barcelona,” he added. “The friendship between Israel and Barcelona is long-standing, and is based on shared culture and values. Even this unfortunate decision will not damage this friendship.”

“We’re saddened and outraged by the announcement of the mayor of Barcelona to temporarily suspend relations between the Catalan capital and Israel, including the twinning agreement with Tel Aviv,” the European Jewish Congress tweeted. “The act is no doubt motivated by deep-seated anti-Israel bias.”

The official Twitter account of the Palestinian BDS National Committee hailed the decision. “We call on institutions worldwide to follow suit and end ties with apartheid Israel!” it posted.

“With the current Israeli government, the most far-right, racist, sexist and homophobic ever, accountability is more needed than ever to end its impunity and #DismantleApartheid,” the group posted on its website. “We call on institutions worldwide to follow in Barcelona’s footsteps and end their own involvement in sustaining Israeli crimes against humanity.”

When it called the Israeli government the most far-right ever, the group did not comment on the history of violence and hatred in Spain, including more than 350 years during which the Spanish Inquisition operated. There was an Inquisition tribunal in Barcelona.