Vijfde dag Bazuinenfeest

Jom Teroea – Dag van Bazuingeschal

Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Op deze dag wordt in iedere samenkomst in Israël en over de gehele wereld de sjofar(ramshoorn) geblazen, daarmee het volk oproepend om terug te keren naar G-d en de juiste houding tegenover de Eeuwige aan te nemen. In woord en daad. Ook voor ons een dag om ons hart te onderzoeken om er zeker van te zijn dat we op één lijn zijn met het plan van de Vader met ons leven. Het feest wijst ook naar de bazuinen in het Bijbelboek Openbaring. (Leviticus 23:23-25)

De Bijbel zegt ons om op de eerste dag van de zevende maand Tisri de heilige dag van Jom Teruah te vieren. Deze dag, wat vrij ‘dag van de bazuin’ betekent (Leviticus 23:23-25) is een dag van rust waar werken verboden is. Het bijzondere aan deze dag is dat de Thora ons niet expliciet vermeld wat de bedoeling van deze dag is. Toch geeft de naam van de dag ons een indicatie. Letterlijk betekenen de woorden Jom Teruah: ‘dag van het geluid’. Dit geluid kan worden omschreven als het geluid van een bazuin, maar ook van een grote menigte, zoals bijvoorbeeld: ‘Wanneer zij dan een lang, hard geschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten.’ – Jozua 6:5

De naam kan ook wijzen op een dag van gebed, vreugde en verwondering, zoals beschreven in:
‘Klap in uw handen, alle volken ter aarde; juich voor God met lofliederen.’ – Psalm 47:2
‘Een psalm, een lied voor de koordirigent. Laat de hele aarde God lof toezingen.’ – Psalm 66:1
‘Jubel over God, Hij is onze kracht. Loof en prijs de God van Jakob.’ – Psalm 81:2
‘Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.’ – Psalm 100:1

De Sjofar is de bazuin die geassocieerd wordt met dit feest. Het werd voornamelijk gebruikt om het volk van Israël te verzamelen voor Gods aanwezigheid en om alarm af te kondigen in tijden van oorlog. De profeten in de Bijbel spreken over deze dag tevens als de ‘dag des HERE’. Dat zal de dag zijn dat de HEER zelf zal ingrijpen op deze aarde. Twee thema’s worden geassocieerd met deze dag: verlossing van de rechtvaardigen en het oordeel over de kwaden.

In 1 Thessalonisenzen 4:16 staat geschreven:
‘Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de HEER Zelf uit de hemel neerdalen.’

De Dag van de Bazuin beschrijft dus de komst van de HEER naar deze wereld.