(Shutterstock)

Nederlands + English

Brits Arabisch televisiekanaal bagatelliseert Hamas wreedheden, suggereert dat degenen die uit hun huis zijn ontvoerd geen slachtoffers zijn.

Door World Israel News

Arabische zender van de BBC  hebben de dodelijke terreuraanval van Hamas op Israëlische burgers gevierd, schijnbaar verheugd over de massaslachting van Joden en de ontvoering van baby’s, kinderen en ouderen als gerechtvaardigd omschreven.

BBC journaliste Aya Hossam

“Elk lid van de Zionistische eenheid diende op een bepaald moment in zijn leven in het leger, of het nu mannen of vrouwen waren, en ze hadden allemaal slachtoffers van duidelijke schendingen,” las een tweet geliked door de Arabische journaliste Aya Hossam van de BBC, die beweerde dat het ontvoeren van Israëlische burgers in wezen eerlijk spel is.

De tweet impliceerde dat de gijzelaars waren “gearresteerd” in plaats van gevangen genomen.

“Deze term ‘burgers’ is van toepassing op de dieren en huisdieren die daar leven, en zij hebben geen ernstige schuld,” voegde de tweet eraan toe, insinuerend dat het aanvaardbaar is voor terreurgroepen om iedereen te ontvoeren die gewoon in Israël woont.

Een andere tweet die Hossam opnieuw plaatste, stelde dat “de Zionist moet weten dat hij zal leven als een dief en een onderdrukker”.

Sally Nabil BBC Correspondente

Sally Nabil, een Arabische correspondente van de BBC, liked meerdere tweets waarin ze de slachting van Israëliërs viert.

Ze onderschreef een tweet waarin de terreuraanslagen van Hamas, waarbij ongeveer 1400 mensen omkwamen, werden omschreven als “het Palestijnse verzet dat een initiatief neemt en de Israëlische bezetter verrast met een kwaliteitsoperatie.”

De BBC heeft geweigerd om naar Hamas te verwijzen als een terreurgroep en gebruikt in plaats daarvan de term “militanten” om de organisatie te beschrijven. BBC heeft beweerd dat het het woord terrorist niet zal gebruiken om degenen te beschrijven die massamoorden op burgers hebben uitgevoerd omdat de term niet “onpartijdig” is.

“Deze onthullingen over medewerkers van BBC Arabic gaan hand in hand met het voortdurende gedrag van de zender tijdens de oorlog. De BBC heeft herhaaldelijk de praktijk van het aanvallen van Joodse burgers in Israël goedgepraat, zelfs vóór de huidige escalatie,” zei waakhondgroep CAMERA, die pleit voor eerlijke berichtgeving over het Israëlisch-Palestijnse conflict, in een verklaring.

“Ze beweren voortdurend dat ze dezelfde redactionele normen van nauwkeurigheid en onpartijdigheid toepassen op hun diensten in alle talen, met inbegrip van de talen waarmee het BBC-management niet vertrouwd is en niet goed toezicht kan houden, zoals het Arabisch.

“Maar deze fouten komen lang niet zo vaak voor in hun Engelstalige content, dus dat kan niet serieus worden genomen.

 

*************************************

 

ENGLISH

British outlet’s Arabic channel downplays Hamas atrocities, suggests that those kidnapped from their home are not victims.

By World Israel News 

Journalists from the BBC’s Arabic language channel have celebrated Hamas’ deadly terror attack on Israeli civilians, seemingly reveling in the mass slaughter of Jews and framing the kidnapping of babies, children, and the elderly as justified.

BBC journaliste Aya Hossam

“Every member of the Zionist entity served in the army at some point in his life, whether men or women, and they all had victims of explicit violations,” read a tweet liked by BBC Arabic journalist Aya Hossam, which claimed that kidnapping Israeli civilians is essentially fair game.

The tweet implied that the hostages had been “arrested,” rather than taken as captives.

“This term ‘civilians’ applies to the animals and pets that live there, and they are not seriously at fault,” the tweet added, insinuating that it’s acceptable for terror groups to kidnap anyone simply living in Israel.

An additional tweet reposted by Hossam stated that “the Zionist must know that he will live as a thief and a usurper.”

Sally Nabil BBC Correspondente

Sally Nabil, a BBC Arabic correspondent, liked multiple tweets celebrating the slaughter of Israelis.

She endorsed a tweet which described the Hamas terror attacks, which left some 1,400 people dead, as “the Palestinian resistance taking an initiative and surprises the Israeli occupier with an operation of quality.”

Notably, the BBC has refused to refer to Hamas as a terror group, instead using the term “militants” to describe the organization. The station has claimed that it will not use the word terrorist to describe those who carried out mass murder against civilians because the term is not “impartial.”

“These revelations about BBC Arabic employees go hand in hand with the outlet’s ongoing conduct during the war. The BBC has repeatedly whitewashed the practice of targeting Jewish civilians in Israel even before the current escalation,” said watchdog group CAMERA, which advocates for fair coverage of the Israeli-Palestinian conflict, in a statement.

“They constantly claim that they apply the same editorial standards of accuracy and impartiality to their services in all languages, including those with which BBC management is not familiar and can’t oversee properly, such as Arabic.

“But these lapses do not occur anywhere near as frequently in their English language content, so that can’t be taken seriously.”