Tim Davie, Director General of the BBC. (AP Wire/Andrew Milligan)

Nederlands + English

De omroep BBC moet stoppen met zijn beleid om Israëlische nederzettingen “illegaal” te noemen en tegelijkertijd zelfs het gebruik van het woord “terrorist” te verbieden, eiste MK Ohad Tal in een brief aan de mediagigant.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

MK Ohad Tal bestookte onlangs de BBC voor wat volgens hem verdraaide journalistieke richtlijnen zijn als het gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict, die leiden tot het aanzetten tot terrorisme, en hij eiste een verandering.

“Als lid van het Israëlische parlement is het mij ter ore gekomen dat verboden terroristische groepen routinematig beweren dat het doden van Israëlische burgers gerechtvaardigd is gezien de “misdaden” (sic) begaan door Israël,” schreef het parlementslid van de Religieuze Zionistische Partij aan BBC-directeur-generaal Tim Davie, waarbij hij een lange lijst van artikelen bijvoegde om zijn bewering te onderbouwen.

“Deze terroristische groeperingen zeggen dat hun terrorisme een “natuurlijk antwoord” is op deze “misdaden”.” zei Tal.

Tegelijkertijd “verspreidt de BBC routinematig en herhaaldelijk dat “nederzettingen … illegaal zijn onder het internationaal recht,” schreef hij, met nog een lange lijst die zijn beschuldiging ondersteunt.

Volgens de richtlijnen van de BBC, zoals geciteerd door Tal, kunnen haar journalisten “proberen om, waar van toepassing, context op te nemen om aan te geven dat alle nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, volgens het internationaal recht als illegaal worden beschouwd, hoewel Israël dit betwist.”

Aangezien “de BBC hoogfrequente berichten genereert waarin wordt beweerd dat Israël ‘misdaden’ pleegt, en … terroristische groeperingen gebruiken precies dezelfde berichten” om hun moord op burgers te rechtvaardigen, beschuldigde hij dat de ” richtlijnen en praktijken van de BBC, onbedoeld, ik ben er zeker van, het terrorisme lijken aan te wakkeren,” schreef het parlementslid.

Maar, vervolgde hij, “de richtlijnen van de BBC bevelen niet alleen aan om het woord ‘illegaal’ te gebruiken om terrorisme te beschrijven – ze staan zelfs het gebruik van het woord ’terrorist’ niet toe – behalve als onderdeel van een citaat.”

De MK citeerde vervolgens een andere relevante passage uit de BBC richtlijnen: “We moeten woorden gebruiken die specifiek de dader beschrijven zoals… ‘opstandeling’, en ‘militant’. We moeten de taal van anderen niet overnemen als de onze; het is onze verantwoordelijkheid om objectief te blijven en verslag te doen op een manier die ons publiek in staat stelt zijn eigen oordeel te vormen over wie wat met wie doet.”

Tal gaf suggesties “in het belang van de eerlijkheid”. Deze omvatten het presenteren van terrorisme als illegaal en het veranderen van de “context” met betrekking tot de nederzettingen om het feit weer te geven dat veel experts in internationaal recht hebben bevestigd dat de Israëlische nederzettingen in feite legaal zijn. Hij verwees de BBC naar specifieke verklaringen over dit onderwerp van juridische grootheden professor Alan Dershowitz, die tientallen jaren les heeft gegeven aan de Harvard Law School, en professor Eugene Rostow, voormalig decaan van de Yale Law School.

Mattot Arim, een Israëlische NGO die kennis nam van de brief, vertelde World Israel News: “Het staat buiten kijf dat de BBC sinds de Tal-brief indirect medeplichtig is aan het eindeloze terrorisme tegen Israëli’s, in de zin van het helpen van terroristen om zich illegaal te gedragen door actief verslag te doen van anti-Israëlische illegaliteitsretoriek en deze overmatig te benadrukken, ook al wordt deze retoriek direct gebruikt door terreurorganisaties als rechtvaardiging voor terrorisme.

“Vóór de brief kon de heer Davie beweren dat hij niet op de hoogte was, dat hij ervan uitging dat de legaliteit van de nederzettingen gewoon een juridische kwestie van eigendomsrecht was,” zei de NGO. “Maar nu hij van MK Tal gedetailleerde lijsten heeft ontvangen die bewijzen dat dergelijke retoriek een directe aanleiding is voor terrorisme, moet Davie nu beslissen of hij medeplichtig blijft. Zal de BBC onder Davie’s leiding vrijwillig een spandoek blijven dragen voor terroristische groeperingen?”

De BBC moet nog reageren op de brief van Tal.

**********************************

ENGLISH

The broadcaster BBC must stop its policy of calling Israeli settlements ‘illegal’ while banning even the use of the word ‘terrorist,’ MK Ohad Tal demanded in a letter to the media giant.

By Batya Jerenberg, World Israel News

MK Ohad Tal recently blasted the BBC for what he said are skewed journalistic guidelines when it comes to the Israeli-Palestinian conflict, which result in incitement to terrorism, and he demanded change.

“As a member of the Israeli parliament, it has come to my attention that proscribed terrorist groups are routinely alleging that their slaying of Israeli civilians is justified in view of “crimes” (sic) committed by Israel,” the Religious Zionist Party legislator wrote to BBC Director-General Tim Davie, attaching a long list of articles to back up his claim.

“These terrorist groups say their terrorism is a “natural response” to these “crimes.” Tal said.

At the same time, “the BBC routinely and repeatedly disseminates that ‘settlements… are illegal under international law,’ he wrote, with another lengthy list backing his charge.

According to the BBC guidelines, as quoted by Tal, its journalists “can aim, where relevant, to include context to the effect that all settlements in the West Bank, including East Jerusalem, are considered illegal under international law, though Israel disputes this.”

Since “the BBC is generating high-frequency messaging alleging Israel commits ‘crimes,’ and … terrorist groups are using the very same message” to defend their murder of civilians, he charged that the company’s “guidelines and practices appear to, inadvertently, I’m sure, be fanning terrorism,” the lawmaker wrote.

However, he continued, “the BBC’s guidelines not only fail to recommend using the word ‘illegal’ to describe terrorism – they even prohibit the very use of the word ‘terrorist’ – other than as part of a quote.”

The MK then quoted another relevant passage from the BBC guidelines: “We should use words which specifically describe the perpetrator such as… ‘insurgent’, and ‘militant.’ We should not adopt other people’s language as our own; our responsibility is to remain objective and report in ways that enable our audiences to make their own assessments about who is doing what to whom.”

Tal gave suggestions “in the interest of fairness.” These included presenting terrorism as illegal and changing the “context” regarding the settlements to reflect the fact that many experts in international law have affirmed that Israeli settlements are, in fact, legal. He referred the BBC to specific statements on the subject made by legal giants Prof. Alan Dershowitz, who taught for decades at Harvard Law School, and Prof. Eugene Rostow, former dean of Yale’s law school.

Mattot Arim, an Israeli NGO that became aware of the letter, told World Israel News: “There is no question that since the Tal letter, the BBC is indirectly complicit in the endless terrorism against Israelis, in the sense of helping terrorists behave illegally by actively reporting and overemphasizing anti-Israel illegality rhetoric, even though this rhetoric is directly used by terror organizations as justification for terrorism.

“Before the letter, Mr. Davie could claim he was unaware, that he assumed settlement legality was simply a legal issue of property ownership,” the NGO said. “But now that he has received from MK Tal detailed lists which prove that such rhetoric is a direct trigger for terrorism, Davie now needs to decide whether to continue to be complicit. Will the BBC under Davie’s leadership willingly continue carrying a banner for terrorist groups?”

The BBC has yet to respond to Tal’s letter.