Aryeh Schiff, gezien met supporters terwijl hij arriveert voor een rechtszitting in Beer Sheva, Zuid-Israël, 21 maart 2021. Hij schoot een dief neer en doodde die toen deze met zijn auto er vandoor ging bij zijn huis vandaan in Arad, Foto door Flash90
Aryeh Schiff who shot and killed a thief who fled with his car at his home in Arad, seen with supporters as he arrives for a court hearing in Beer Sheva, southern Israel, March 21, 2021. Photo by Flash90

Nederlands + English

Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Jesaja 5:20 (NBV)

Door: Israel365News

Een Israëlische man die was veroordeeld voor het doodschieten van een bedoeïenen autodief werd in november door een rechter in het zuiden van Israël gespaard nadat hij was veroordeeld voor roekeloze doodslag.

En hoewel hij werd veroordeeld tot negen maanden taakstraf, eindigde Aryeh Schiff, een 71-jarige inwoner van de zuidelijke stad Arad, niet met een gevangenisstraf. Dat komt doordat de familie van de dief, Muhammad al-Atrash, die in november 2020 inbrak in Schiffs auto tijdens een mislukte poging tot autodiefstal, Schiff nu aanklaagt, meldt Mako.

De familie van Al-Atrash diende maandag een schadeclaim in en eiste 4,3 miljoen shekalim en claimde “grote schade die Schiff achterliet, waaronder acht wezen en de pijn en het lijden van een weduwe.”

De weduwe van Al-Atrash, Antiser, en haar acht kleine kinderen klagen hem nu aan wegens inkomstenderving, hoewel hij zijn inkomen illegaal verdiende als professionele dief. Al-Atrash was 36 jaar oud op het moment van zijn dood. De weduwe klaagt Schiff ook aan voor ‘pijn en lijden’.

Haar advocaat, Aaron Roza, schreef in een brief aan de rechtbank dat “de eiser alle verplichtingen en wettelijke normen die in strijd zijn met het gedrag van een normaal persoon, heeft geschonden “.

Aanvankelijk oordeelde de gemeentelijke rechtbank in Beer Sheva dat Schiff 10.000 sjekel moet betalen aan het gezin van Al-Atrash, die allemaal minderjarig zijn. Maar Roza gaat in beroep tegen dat vonnis en beweert dat de uitspraak geen afschrikmiddel is en zij een groter bedrag wil om de familie Al-Atrash te voorzien van “compensatie die de ernst van de schade vertegenwoordigt”.

 

 

ENGLISH

Ah, Those who call evil good And good evil Isaiah 5:20 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News

An Israeli man who was convicted for shooting to death a Bedouin car thief was spared jail time by a judge in southern Israel in November after being convicted of reckless homicide.

And although he was sentenced to nine months of community service,  Aryeh Schiff, a 71-year-old resident of the southern town of Arad’s problems didn’t end with a prison-free sentence. That’s because of the family of the thief, Muhammad al-Atrash, who broke into Schiff’s car during a botched car theft attempt in November 2020, is now suing Schiff reports Mako.

Al-Atrash’s family filed for damages on Monday demanding 4.3 million shekalim claiming “major damages that Schiff left behind including eight orphans and a widow’s pain and suffering.”

Al-Atrash’s widow, Antiser, and her eight small children are now suing him for loss of income even though he earned his income illegally as a professional thief. Al-Atrash was 36-years old at the time of his death. The widow is also suing Schiff for ‘pain and suffering.’

Her lawyer, Aaron Roza wrote in a letter to the court that the “plaintiff violated all obligations and legal norms that contradict the behavior of any normal person.”

Initially, the Municipal Court in Beer Sheva ruled that Schiff must pay 10,000 shekalim to Al-Atrash’s family, all of whom are minors. But Roza is appealing that message claiming that the ruling is no deterrent and wants a greater sum to provide the Al-Atrash family with “compensation that represents the severity of damages.”