Nederlands + English

Op een dienstreis naar de Palestijnse gebieden heeft de Belgische minister Meryame Kitir (Vooruit) van Ontwikkelingssamenwerking een incident veroorzaakt: ze mocht van de Israëlische autoriteiten niet naar de Gazastrook gaan.

Bron: Jonet

In de strook, waar terreurorganisatie Hamas het voor het zeggen heeft, hebben de Belgen een paar ontwikkelingsprojecten lopen. Kitir was eerder wel te gast op de West Bank. Volgens critici heeft ze het inreisverbod in Gaza zelf veroorzaakt door geen bezoek te willen brengen aan Israël. Ook houdt Kitir er een uitgesproken pro-Palestijnse mening op na.

Werken met Hamas?
“De Israëlische autoriteiten hebben laten verstaan dat ze op dit moment geen politieke bezoeken toelaten in Gaza”, aldus de woordvoerder van Kitir. De Vlaamse sociaaldemocrate van Marokkaanse komaf wilde in de Gazastraak een Belgisch project rond afvalverwerking bezoeken. Daarvoor werken de Belgen samen met het UN Development Program van de Verenigde Naties. Ook een project van jonge ondernemers zou aan bod zijn gekomen. Het is niet duidelijk of België binnen deze projecten ook samenwerkt met Hamas, maar aangezien de terreurgroep met harde hand regeert is die kans wel aanwezig. In de plaats Gaza bezoekt de minister projecten in Bethlehem, aldus de woordvoerder.

Niet naar Israël
Kitir wilde alleen de Palestijnse gebieden officieel bezoeken en wilde niet officieel Israël. Een statement of een bewuste keuze? Door deze insteek stootte ze hoe dan ook de Israëlische autoriteiten voor het hoofd. Dit omdat het gebruikelijk is dat buitenlandse bezoekers zowel Israël als de Palestijnse gebieden aandoen. Op die manier worden beide partijen in het conflict bediend en serieus genomen, zo is de gedachte. Ook kan een bezoekende buitenlandse gast zo een gebalanceerd beeld krijgen van de situatie. België vormt daarin geen uitzondering voor Israël. Beide landen hebben een stekelige diplomatieke relatie: ze botsen geregeld over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Pro-Palestijns
Meryame Kitir neemt als minister van Ontwikkelingssamenwerking geen diplomatieke houding aan waar het om Israël en de Palestijnen gaat. Zij geldt als uitgesproken pro-Palestijns. Zo spreekt ze in de Belgische media van ‘Palestina’, terwijl dat officieel (nog) geen onafhankelijk land is. Gangbaar is om te spreken over de ‘Palestijnse gebieden’. Op de Vlaamse Radio 1 vergeleek ze Oekraïne met de Palestijnse kwestie en beklaagde ze zich over eigendommen van Palestijnen die door Israël zouden worden ingenomen. In België was het inreisverbod in de Gazastrook voor Kitir op dinsdag de talk of the town in de media.

Vivaldi
Met enige regelmaat botsen België en Israël met elkaar. In de afgelopen jaren ontstonden er spanningen tussen Brussel en Jeruzalem om Belgische ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in de Palestijnse gebieden met een illegale vergunning. Die werden dan weggeruimd door de Israëlische autoriteiten en België eiste vervolgens schadevergoeding. Ook roerden de progressieve partijen in het federale Vivali-kabinet zich nog door zin te spelen op een Belgische boycot tegen Israël. Dat gebeurde in 2021 toen een mini-oorlog tussen Israël en Hamas in volle gang was. Uiteindelijk bonden ze in en kwamen er invoerbeperkingen voor producten uit betwiste gebieden.

 

ENGLISH:

On a mission trip to the Palestinian territories, Belgian Development Minister Meryame Kitir (Ahead) caused an incident: she was not allowed by Israeli authorities to go to the Gaza Strip.

Source: Jonet

The Belgians have a number of development projects underway in the strip, which is controlled by the terrorist organization Hamas. Kitir had previously been a guest in the West Bank. According to critics, she caused the entry ban in Gaza herself by not wanting to visit Israel. Kitir also holds strong pro-Palestinian views.

Working with Hamas?
“The Israeli authorities have indicated that they are not allowing political visits to Gaza at this time,” Kitir’s spokesperson said. The Flemish social democrat of Moroccan origin wanted to visit a Belgian project on waste processing in the Gaza Strip. For this, the Belgians work together with the UN Development Program of the United Nations. A project by young entrepreneurs was also mentioned. It is not clear whether Belgium is also cooperating with Hamas on these projects, but given that the terror group rules with a heavy hand, there is a good chance that it is. In Gaza, the minister is visiting projects in Bethlehem, according to the spokesman.

Not to Israel
Kitir only wanted to officially visit the Palestinian territories and did not want to officially visit Israel. A statement or a deliberate choice? Either way, this approach caused her to offend the Israeli authorities. This is because it is customary for foreign visitors to visit both Israel and the Palestinian territories. In this way, both sides of the conflict are served and taken seriously, or so the thought goes. It also allows a visiting foreign guest to get a balanced view of the situation. Belgium is no exception to Israel in this regard. The two countries have a prickly diplomatic relationship: they regularly clash over the conflict between Israel and the Palestinians.

Pro-Palestinian
As Minister for Development Cooperation, Meryame Kitir does not adopt a diplomatic stance when it comes to Israel and the Palestinians. She is considered to be distinctly pro-Palestinian. In the Belgian media, for example, she speaks of ‘Palestine’, even though officially it is not (yet) an independent country. It is more common to speak of the ‘Palestinian territories’. On Flemish Radio 1 she compared Ukraine to the Palestinian issue and complained about properties of Palestinians that would be taken by Israel. In Belgium, the ban on entry into the Gaza Strip for Kitir was the talk of the town in the media on Tuesday.

Vivaldi
Belgium and Israel clash with some regularity. In recent years, tensions arose between Brussels and Jerusalem over Belgian development cooperation projects in the Palestinian territories with illegal permits. These were then removed by the Israeli authorities and Belgium then demanded compensation. The progressive parties in the federal Vivali cabinet also stirred things up by hinting at a Belgian boycott against Israel. This happened in 2021 when a mini-war between Israel and Hamas was in full swing. In the end, they gave in and import restrictions were imposed on products from disputed territories.