Milan, Italy – August 10, 2017: Benjerry website homepage. It trading and commonly known as Ben & Jerry’s, is an American company that manufactures ice cream. Ben jerry logo visible.


Shutterstock

Nederlands + English

De stap is een “pressie tactiek” tegen het linkse ijsbedrijf, zeiden haar bestuursleden.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Ben & Jerry’s moederbedrijf Unilever is gestopt met het betalen van salarissen aan de bestuursleden van het bedrijf, een jaar na een mislukte poging van de ijsgigant om de verkoop in Judea en Samaria te beperken.

Unilever weigerde de betaling aan vijf onafhankelijke bestuursleden als een “pressietactiek”, aldus de bestuursleden, nadat Ben & Jerry’s het consumptiegoederenbedrijf voor de rechter had gedaagd in een poging om de verkoop van Israëlische activiteiten aan zijn lokale licentiehouder, Avi Zinger, tegen te houden. De stap zou de voortzetting mogelijk maken van Ben & Jerry’s activiteiten in Judea en Samaria, die het ijsbedrijf in juli 2021 hoopte te beëindigen omdat ze ” niet in overeenstemming” waren met haar waarden.

Unilevers verkoop aan Zinger, die in juni werd aangekondigd, wekte de woede op van de bestuursleden van Ben & Jerry’s, die zeiden dat de verkoop in strijd was met de voorwaarden van de overnameovereenkomst die met het bedrijf was gesloten.

“Deze beslissing voor ons om naar de rechter te stappen is het gevolg van de verkoop door Unilever zonder onze inbreng, wat een duidelijke schending is van de letter en de geest van onze oorspronkelijke overnameovereenkomst met Unilever,” zei bestuursvoorzitter Anuradha Mittal in een interview met Reuters. “Als Unilever bereid is om de overeenkomst die al meer dan twee decennia het gedrag van de partijen bepaalt, zo flagrant te schenden, dan denken wij dat het niet bij deze kwestie zal blijven.”

“Als hier niets aan wordt gedaan, zullen Unilevers acties onze sociale missie en de essentiële integriteit van het merk ondermijnen, wat een bedreiging vormt voor onze reputatie en uiteindelijk voor ons bedrijf als geheel,” voegde ze eraan toe.

De aankondiging van Ben & Jerry’s om haar producten niet langer “in bezet Palestijns gebied” aan te bieden, werd begroet als een overwinning voor de BDS-beweging.

De stap deed de aandelenkoersen van Unilever kelderen, met verliezen die werden geschat op ongeveer $26 miljard. Verschillende Amerikaanse staten stootten hun pensioenfondsen af van Unilever in lijn met anti-BDS wetten – in totaal voor een extra $1 miljard.

Een hoorzitting over Ben & Jerry’s verzoek om de verkoop aan de lokale Israëlische franchise te stoppen is gepland voor maandag, aldus Reuters.

ENGLISH

The move is a “pressure tactic” against the left-wing ice cream company, its board members said. 

By Debbie Reiss, World Israel News

Ben & Jerry’s parent company Unilever has stopped paying salaries to the company’s board members a year after a failed attempt by the ice cream giant to cut sales in Judea and Samaria.

Unilever denied payment to five independent board members as a “pressure tactic,” the board members said, after Ben & Jerry’s sued the consumer goods company in a bid to stop the sale of Israeli operations to its local licensee, Avi Zinger. The move would enable the continuation of Ben & Jerry’s operations in Judea and Samaria, which the ice cream company hoped to end in July 2021 because it was inconsistent with its values.

Unilever’s sale to Zinger, announced in June, angered Ben & Jerry’s board members who said that it violated the terms of the takeover deal struck with it.

“This decision for us to go to court is because of Unilever’s sale without our input, which is a clear violation of the letter and the spirit of our original acquisition agreement with Unilever,” board chairperson Anuradha Mittal said in an interview with Reuters. “If Unilever is willing to so blatantly violate the agreement that has governed the parties’ conduct for over two decades, then we believe it won’t stop with this issue.”

“If left unaddressed, Unilever’s actions will undermine our social mission and essential integrity of the brand, which threatens our reputation and ultimately our business as a whole,” she added.

Ben & Jerry’s announcement that it would no longer offer its products “in occupied Palestinian territory” was hailed as a victory for the BDS movement.

The move prompted Unilever’s stock prices to plunge, with losses estimated at around $26 billion. Several U.S. states divested their pension funds from Unilever in line with anti-BDS laws — totaling an additional $1 billion.

A hearing on Ben & Jerry’s request to stop the sale to the local Israeli franchise is scheduled for Monday, Reuters said.