Demonstranten in Tel Aviv marcheren tegen de Russische invasie in de Oekraïne, 26 feb. 2022.

Protesters in Tel Aviv march against the Russian invasion to the Ukraine, Feb. 26, 2022. (Tomer Neuberg/Flash90)

Nederlands + English

“Niets nieuws kwam naar voren tijdens de ontmoeting” met de Israëlische premier, zei Zelensky’s media-adviseur.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Premier Naftali Bennett vertelde de wekelijkse kabinetsvergadering zondag dat het zijn “morele plicht” was om te proberen te bemiddelen tussen de strijdende partijen in Oekraïne door tijdens de sabbat in Moskou een ontmoeting te regelen met de Russische president.

In een stilzwijgende erkenning dat zijn drie uur durende gesprek met president Vladimir Poetin het Russische offensief niet geleid heeft tot ‘Staakt het vuren’. Hij zei: “Zelfs als de kans niet groot is, zodra er ook maar een kleine opening is, we toegang hebben tot alle partijen en het vermogen – zie ik dit als onze morele plicht om alles in het werk te stellen.

“Zolang de kaars brandt, moeten wij ons inspannen en misschien zal het nog mogelijk zijn om te reageren. We zullen blijven helpen waar nodig.”

Bennett zei dat de aard van zijn gesprekken het onmogelijk maakte om in detail te treden. Volgens de media-adviseur van de Oekraïense premier Volodymyr Zelensky was er echter “niets nieuws naar voren gekomen tijdens de ontmoeting.”

Bennett sprak zowel voor als na de ontmoeting met Poetin met Zelenski, die er al dagen bij Israël op aandringt om diplomatiek betrokken te raken.

Hij sprak daarna ook met de Franse president Emmanuel Macron en vloog rechtstreeks van Rusland naar Berlijn voor een ontmoeting van 90 minuten met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Bennett maakte er een punt van te zeggen dat hij naar Moskou was gegaan “met de zegen en aanmoediging van alle betrokkenen” in de onderhandelingen. Dit omvatte de Verenigde Staten, vertelde een Israëlische bron aan Ynet, hoewel eerder werd gemeld dat het Witte Huis sceptisch was dat er iets was dat de premier zou kunnen zeggen om Poetin te beïnvloeden de invasie te beëindigen.

Minister van Communicatie Yoaz Handel prees Bennett’s reis, ondanks het religieuze verbod om op de Joodse sabbat te reizen en te werken.

“Elke Jood en Zionist is zeer trots dat de Israëlische premier alles in het werk stelt om vrede in de wereld te brengen om [het te redden van] bloedvergieten, te voorkomen” zei hij.

Het redden van een leven heeft voorrang op bijna elk gebod, inclusief het vervullen van de wetten van de rustdag.

Bennett was de eerste westerse leider die Poetin ontmoette sinds de Russische invasie tien dagen geleden.

Opmerkend dat “het menselijk lijden groot is en nog veel groter dreigt te worden,” voegde Bennett eraan toe dat Israël zich voorbereidt op “een aanzienlijke immigratiegolf als gevolg van de situatie” in Oekraïne, nu duizenden Joden het door oorlog verscheurde land ontvluchten over de grenzen van vijf buurlanden – Polen, Hongarije, Moldavië, Slowakije en Roemenië.

“Dit is een uitdaging voor de Staat Israël, maar het is een uitdaging die we in het verleden telkens weer zijn aangegaan,” voegde hij eraan toe. “Op zulke momenten, wanneer de wereld wordt geconfronteerd met onrust en Joden niet langer veilig zijn waar zij zich bevinden, wordt iedereen eraan herinnerd hoe belangrijk het is dat er een thuis is voor Joden, waar zij zich ook bevinden; hoe belangrijk het is dat wij de Staat Israël hebben.”

Minister van Immigratie en Absorptie Pnina Tamano-Shata zei voor de kabinetsvergadering dat “wij ons best doen om de beste omstandigheden te bieden aan de Joodse vluchtelingen en degenen die recht hebben op grond van de Wet op de Terugkeer die naar Israël komen. We hebben geïnstrueerd dat we hen niet vragen om met [immigranten] visa te komen.”

Voorlopig krijgen de vluchtelingen die aankomen op Ben Gurion Airport eten en drinken en worden ze naar hotels gebracht, voegde ze eraan toe, terwijl “de massale en primaire integratie op lange termijn zal zijn en dat is waar we dezer dagen aan werken. Ik verwacht dat in de komende maanden tienduizenden Joden naar Israël zullen komen.

Minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked vertelde het kabinet dat tot nu toe iets meer dan 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne zijn aangekomen op verschillende vluchten, voornamelijk uit Polen en Moldavië. Zij merkte op dat 90% van hen niet het recht heeft om staatsburger te worden volgens de Israëlische Wet op de Terugkeer, die geldt voor mensen met ten minste één Joodse grootouder of die met Joden getrouwd zijn.

 

ENGLISH

“Nothing new came up in the meeting” with the Israeli prime minister, Zelensky’s media adviser said.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Prime Minister Naftali Bennett told the weekly Cabinet meeting Sunday that it was his “moral obligation” to attempt to mediate between the warring sides in Ukraine by meeting over the Sabbath in Moscow with the Russian president.

In a tacit acknowledgement that his three-hour discussion with President Vladimir Putin has not paused the Russian offensive, he said, “Even if the chance is not great — as soon as there is even a small opening, and we have access to all sides and the capability — I see this as our moral obligation to make every effort.

“As long as the candle is burning, we must make an effort and perhaps it will yet be possible to act. We will continue to assist as needed.”

Bennett said that the nature of his talks precluded going into detail. According to Ukrainian Prime Minister Volodymyr Zelensky’s media adviser, however, “nothing new had come up in the meeting.”

Bennett spoke with Zelensky, who has been urging Israel to get involved diplomatically for days, both before and after meeting with Putin.

He also spoke with French President Emmanuel Macron afterward and tflew to Berlin straight from Russia for a 90-minute meeting with German Chancellor Olaf Scholz.

Bennett made a point of saying that he had gone to Moscow “with the blessing and encouragement of all players” in the arena. This included the United States, one Israeli source told Ynet, although it was previously reported that the White House was skeptical that there was anything the prime minister could say to influence Putin to end the invasion.

Communications Minister Yoaz Handel praised Bennett’s trip, which is ordinarily religiously forbidden on the Jewish Sabbath.

“Every Jew and Zionist is very proud that the Israeli prime minister is making every effort to make peace in the world in order to save [it from] bloodshed,” he said.

Saving a life takes precedence over almost every commandment, including fulfilling the laws of the day of rest.

Bennett was the first Western leader to meet with Putin since Russia’s invasion 10 days ago.

Noting that “the human suffering is great and is liable to be much greater,” Bennett added Israel is preparing for “a significant wave of immigration as a result of the situation” in Ukraine, as thousands of Jews are fleeing the war-torn country over the borders of five neighboring countries – Poland, Hungary, Moldova, Slovakia and Romania.

“This is a challenge for the State of Israel but it is a challenge we have met in the past, time and again,” he added. “At such moments, when the world is facing turmoil and Jews are no longer safe where they are, everyone is reminded how important it is that there is a home for Jews wherever they are; how important it is that we have the State of Israel.”

Immigration and Absorption Minister Pnina Tamano-Shata said before the Cabinet meeting that “we are working to provide the best conditions for the Jewish refugees and those entitled under the Law of Return who come to Israel. We have instructed that we aren’t asking them to come with [immigrant] visas.”

For now, the refugees who land atn Ben Gurion Airport are given food and drink and brought to hotels, she added, while “the massive and primary absorption will be long-term and that is what we are working on these days. I expect tens of thousands of Jews to come to Israel in the coming months.

Interior Minister Ayelet Shaked told the Cabinet that to date, just over 2,000 refugees from Ukraine have arrived on various flights, mainly from Poland and Moldova. She noted that 90% of them are not entitled to become citizens under Israel’s Law of Return, which is for people with at least one Jewish grandparent or those married to Jews.