Premier Naftali Bennett en de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten elkaar voor de eerste keer in Sotsji, 22 oktober 2021. (Koby Gideon/GPO)
PM Naftali Bennett and Russian President Vladimir Putin meet for the first Time in Sochi, October 22, 2021. (Koby Gideon/GPO)

Nederlands + English

Volgens de meeste commentatoren zijn de acties van Bennett moedig, maar ook zeer riskant.

Door Aryeh Savir, TPS

Premier Naftali Bennett heeft zaterdag in het Kremlin een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin, een mysterieuze ontmoeting midden in de Shabbat die nog steeds in het geheim is gehuld.

Bennett vertrok zaterdagochtend vroeg naar Moskou met een vliegtuig dat gewoonlijk door de Mossad wordt gebruikt, nadat hij woensdag voor de tweede keer in een week met Poetin had gesproken.

Minister van Bouw en Huisvesting Zeev Elkin, die aanzienlijke ervaring heeft in ontmoetingen met Poetin, was bij de ontmoeting aanwezig en hielp met de vertaling. Op woensdag had Elkin een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Israël. Nadat de Oekraïense ambassadeur om een spoedvergadering had verzocht, ontving Elkin hem vrijdagavond voor een diner bij hem thuis.

Bennett werd ook vergezeld door de nationale veiligheidsadviseur en directeur van de nationale veiligheidsraad Dr. Eyal Hulata en diplomatiek adviseur Shimrit Meir.

Minister van Defensie Benny Gantz, minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en minister van Financiën Avigdor Liberman werden van tevoren op de hoogte gebracht van Bennetts reis.

Na zijn ontmoeting in het Kremlin sprak Bennett tweemaal met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en met de Franse president Emmanuel Macron.

Zelenski’s media-adviseur, Sergei Nikiforov verklaarde dat “niets nieuws naar voren was gekomen tijdens de ontmoeting” en dat Kiev wacht op een directe ontmoeting tussen Zelenski en Poetin.

Bennett vloog vervolgens naar Berlijn voor een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. De Duitse regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit zei dat de focus van het 90 minuten durende gesprek lag op de resultaten van de gesprekken die Bennet had met Poetin in Moskou.

“Scholz en Bennett kwamen overeen nauw contact te houden en beloofden te werken aan een zo snel mogelijke beëindiging van het Oekraïne-conflict,” verklaarde hij.

Bennett keerde in de vroege uren van zondagmorgen terug naar Israël.

De inhoud en het resultaat van Bennett’s pendeldiplomatie zijn nog onbekend.

Een bron in Jeruzalem wordt geciteerd als zou Bennett’s ontmoeting met Poetin ongeveer drie uur hebben geduurd, en werd gecoördineerd met de VS, Duitsland en Frankrijk, terwijl een lopende dialoog met Oekraïne in stand werd gehouden.

Bennett sprak met Poetin over de situatie van Israëli’s en Joodse gemeenschappen als gevolg van het conflict in Oekraïne, en de voortgang van de nucleaire besprekingen in Wenen. Bennett uitte Israëls verzet tegen de terugkeer naar het nucleaire akkoord met Iran, zei de bron.

Washington sceptisch

Een bron in Washington wordt geciteerd als zou Bennett vrijdag hebben gesproken met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en hem hebben meegedeeld dat hij de volgende dag naar Moskou zou vliegen voor een ontmoeting met Poetin. Bennett vroeg niet om goedkeuring maar bracht alleen het Witte Huis op de hoogte, en Sullivan had geen bezwaar maar was er ook niet enthousiast over, aldus het rapport.

Functionarissen van het Witte Huis verduidelijkten dat ze sceptisch waren over Bennetts kansen om de positie van Poetin te beïnvloeden, aldus een bron.

Het is onduidelijk waarom Bennett, een observerende Jood, de dringende noodzaak zag om zaterdag naar Moskou te vliegen.

Volgens de meeste commentatoren zijn de acties van Bennett gedurfd, maar ook zeer riskant.

Diplomatiek gezien heeft Israël geprobeerd een schijnbaar neutrale lijn aan te houden en zich gedeisd te houden door enige steun te betuigen aan Oekraïne en zich aan te sluiten bij het Westen, terwijl het probeerde Moskou niet boos te maken, waarmee het banden heeft en waarmee het zijn militaire acties tegen terreurdoelen in Syrië coördineert.

Israël heeft de Russische invasie in Oekraïne zwak veroordeeld en beschuldigd van “een ernstige schending van de internationale orde”, maar niet van het internationaal recht.

Israël heeft nog geen enkele vorm van sancties tegen Rusland getroffen. Bennett heeft herhaaldelijk verklaard dat zijn regering “een weloverwogen en verantwoordelijk beleid” voert ten aanzien van de crisis in Europa.

 

ENGLISH

Most commentators said that Bennett’s actions are bold but also very risky.

By Aryeh Savir, TPS

Prime Minister Naftali Bennett met on Saturday in the Kremlin with Russian President Vladimir Putin, a mysterious meeting in the midst of the Shabbat which is still shrouded in secrecy.

Bennett took off for Moscow on a plane usually used by the Mossad early Saturday morning, after speaking with Putin Wednesday for the second time in a week.

Construction and Housing Minister Zeev Elkin, who has significant experience in meetings with Putin, was at the meeting and assisted with translation. On Wednesday, Elkin met with the Russian ambassador to Israel. After the Ukrainian ambassador requested an urgent meeting, Elkin hosted him for dinner on Friday evening at his home.

Bennett was also accompanied by National Security Advisor and Director of the National Security Council Dr. Eyal Hulata and Diplomatic Advisor Shimrit Meir.

Minister of Defense Benny Gantz, Foreign Minister Yair Lapid, and Finance Minister Avigdor Liberman were updated on Bennett’s trip in advance.

After his meeting at the Kremlin, Bennett spoke twice with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and with France’s President Emmanuel Macron.

Zelensky’s media adviser, Sergei Nikiforov stated that “nothing new had come up in the meeting” and the Kyiv is waiting for a direct meeting between Zelensky and Putin.

Bennett then flew to Berlin to meet with German Chancellor Olaf Scholz. German government spokesman Steffen Hebestreit said that the focus of the 90-minute conversation was the results of the talks that Bennet had with Putin in Moscow.

“Scholz and Bennett agreed to remain in close contact and pledged to work on ending the Ukraine conflict as quickly as possible,” he stated.

Bennett returned to Israel in the early hours of Sunday morning.

The content and outcome of Bennett’s shuttle diplomacy are still unknown.

A source in Jerusalem is quoted as saying that Bennett’s meeting with Putin lasted for about three hours, and was coordinated with the U.S., Germany, and France while maintaining an ongoing dialogue with Ukraine.

Bennett spoke with Putin about the situation of Israelis and Jewish communities as a result of the conflict in Ukraine, and the progress of the nuclear talks in Vienna. Bennett expressed Israel’s opposition to the return to the nuclear agreement with Iran, the source said.

Washington skeptical

A source in Washington is quoted as saying that Bennett spoke with U.S. National Security Adviser Jake Sullivan on Friday and informed him that he was flying to Moscow the next day for a meeting with Putin. Bennett did not ask for approval but only updated the White House, and Sullivan did not object but was not enthusiastic about it either, the report said.

White House officials clarified that they were skeptical about Bennett’s chances of influencing Putin’s position, according to a source.

It is unclear why Bennett, an observant Jew, saw the urgent need to fly to Moscow on Saturday.

Most commentators said that Bennett’s actions are bold but also very risky.

Diplomatically, Israel has been attempting to maintain a seemingly neutral line and keep a low profile by showing some support for Ukraine and aligning with the West while trying not to anger Moscow, with which it has ties and with which it coordinates its military actions against terror targets inside Syria.

Israel has issued a weak condemnation of Russia’s invasion of Ukraine, accusing it of “a serious violation of international order” but not of international law.

Israel has yet to level any kind of sanctions against Russia. Bennett has stated several times that his government is “conducting a measured and responsible policy” vis-à-vis the crisis in Europe.