Esti Yaniv, moeder van de broers Hallel, 21, en Yagel Yaniv, 19, staat de pers te woord.
Esti Yaniv, mother of brothers Hallel, 21, and Yagel Yaniv, 19, speaks to the press.
(FLASH90)

Nederlands + English

Nabestaande moeder van terreurslachtoffers hekelt activist van de Arbeiderspartij voor fondsenwervingscampagne om inwoners van Huwara te helpen, waar haar zonen werden doodgeschoten.

Door World Israel News

De rouwende moeder van twee jonge mannen, die eerder deze week werden vermoord bij een terreuraanslag in Samaria, heeft een campagne om geld in te zamelen voor de Arabische inwoners van het dorp, waar de dodelijke aanslag die het leven van haar zonen eiste, werd georganiseerd door een linkse Israëlische activist.
YAIR FINK BELIEVES  (photo credit: Courtesy)

Esti Yaniv, die haar zonen Hillel, 21, en Yagel, 19, verloor bij de terroristische schietpartij in Huwara zondagmiddag, sprak donderdag met Arutz Sheva nadat zij kennis had genomen van de campagne van Labor Party activist en Darkenu oprichter Yaya Fink om geld in te zamelen voor de bewoners van Huwara.

Israëlische Joden kwamen uren na de aanslag zondag in opstand in Huwara, waarbij meer dan 100 auto’s op een sloperij en tientallen gebouwen in brand werden gestoken.

Sindsdien heeft de door Fink georganiseerde campagne meer dan een miljoen shekels (274.258 dollar) aan schadevergoeding opgebracht.

Mevrouw Yaniv veroordeelde de campagne en zei dat ze “ontzet” was toen ze van de donaties hoorde, waarbij ze wees op de feestelijkheden in Huwara nadat haar zonen waren vermoord.

“Elke dag kijk ik neer op het moorddadige dorp Huwara waar de moordenaar van mijn zonen nog steeds vrij rondloopt, waar ze gebak uitdeelden en feest vierden na de moord,” vertelde Yaniv aan Arutz Sheva.

“Ik was ontzet toen ik hoorde van deze vreselijke campagne, [gelanceerd] een dag nadat veel inwoners van Huwara feest vierden na de moord op mijn zonen. Wij, het Joodse Volk, mogen niet in verwarring raken; we moeten helder van geest blijven.”

“Wij zijn een volk dat naar het leven verlangt, en zij zijn een volk dat naar de dood verlangt. Tegenover deze vreselijke campagne van duisternis, lanceren wij een campagne die licht zal toevoegen aan de wereld, een campagne die goedheid en vriendelijke daden aan elkaar zal bijdragen.

“Een campagne die de nederzettingenonderneming zal versterken en het Torah-onderwijs zal doen toenemen; een campagne die onze soldaten zal aanmoedigen en omarmen. We doen een beroep op het hele Joodse volk: Doe met ons mee en help ons om meer licht en goedheid in de wereld te brengen, ter nagedachtenis aan mijn zuivere en heilige zonen.”

De dag na de moord op de gebroeders Yaniv doken verschillende video’s op van Palestijnse inwoners van het dorp en het nabijgelegen Nablus (Shechem) die de aanslag vierden.

*************************************

ENGLISH:

Bereaved mother of terror victims slams Labor Party activist for fundraising campaign to help residents of Huwara, where her sons were shot and killed.

By World Israel News

The bereaved mother of two young men murdered in a terror attack in Samaria earlier this week slammed a fundraising campaign organized by a left-wing Israeli activist on behalf of the Arab residents of the village where the deadly attack that claimed her sons’ lives took place.

YAIR FINK BELIEVES   (photo credit: Courtesy)

Esti Yaniv, who lost her sons Hillel, 21, and Yagel, 19, in the terrorist shooting attack in Huwara Sunday afternoon, spoke to Arutz Sheva Thursday after learning of the campaign by Labor Party activist and Darkenu founder Yaya Fink to raise money for the residents of Huwara.

Israeli Jews rioted in Huwara hours after the attack Sunday, torching over 100 cars at a scrapyard, and dozens of buildings.

Since then, the campaign organized by Fink raised over one million shekels ($274,258) in compensation.

Mrs. Yaniv excoriated the campaign, saying she was “horrified” to hear of the donations, noting the celebrations in Huwara after her sons were murdered.

“Every day, I look down at the murderous village of Huwara where the murderer of my sons is still walking free, where they handed out pastries and celebrated after the murder,” Yaniv told Arutz Sheva.

“I was horrified to hear of this dreadful campaign, [launched] a day after many of the residents of Huwara celebrated after the murder of my sons. We, the Jewish People must not become confused; we must remain clear in our minds.”

“We are a people that desires life, and they are a people that desires death. Against this dreadful campaign of darkness, we are launching a campaign that will add light to the world, one that will contribute goodness and kind deeds to one another.

“A campaign that will strengthen the settlement enterprise and will increase Torah learning; a campaign that will encourage and embrace our soldiers. We appeal to the entire Jewish people: Join us and help us to bring more light and goodness into the world, in memory of my pure and holy sons.”

The day after the murder of the Yaniv brothers, several videos emerged of Palestinian residents of the village and nearby Nablus (Shechem) celebrating the attack.