Pelgrims die Bethlehem binnenkomen in de kersttijd, 1890
(Foto: publiek domein)

Nederlands + English

Bekend in Bijbelse tijden als een plaats voor landbouw, de naam in het Hebreeuws is “huis van brood”

Door: Allisrael News

De stad Bethlehem, in de heuvels van Judea, is beroemd. Elk jaar herinneren miljoenen mensen zich de naam terwijl ze kerstliederen zingen over de stad waar Jezus werd geboren. In talloze kerken wordt het kerstverhaal voorgelezen uit de evangeliën, waarin melding wordt gemaakt van de reis van Jozef en Maria naar dat stadje, door een officieel besluit gedwongen daar heen te gaan. Kinderen spelen de rol van de herders in kerstoptochten en toneelstukken over de hele wereld. En het verhaal van een wrede koning, bereid om de dood van een groep kinderen te bevelen om elke dreiging weg te nemen, herinnert ons eraan dat Bethlehem niet altijd een slaperige stad is geweest, liggend onder de stille sterren. Bethlehem dwingt ons, zoals zoveel plaatsen in het Heilige Land, om de verschillen tussen verwachtingen en pijnlijke realiteiten onder ogen te zien.

Bethlehem heeft, in verhouding tot zijn omvang, een enorme impact gehad op het Bijbelse verhaal. Het is de geboorteplaats van zowel koning David als Jezus, en toch was het nooit de zetel van de koninklijke administratie. De profeet Micha verwijst naar het schijnbare gebrek aan betekenis in zijn beroemde profetie: “Maar jij, Bethlehem Efratha, die te klein bent om tot de clans van Juda te behoren, uit jou zal voor mij iemand voortkomen die heerser zal zijn over Israël.” (Micha 5:2)

Bethlehem stond in Bijbelse tijden bekend als een plaats voor landbouw, de naam in het Hebreeuws is “broodhuis”, een verwijzing naar de graanvelden die aangetroffen werden in het landschap rond Bethlehem. Het was ook een plek waar herders schapen fokten. De heuvels zijn tot op de dag van vandaag bezaaid met schapen- en geitenpaden. Herders die, net als David vóór hen, dag en nacht over hun kudde waakten, waren de eersten die het nieuws van Jezus’ geboorte ontvingen. Die herders, die hoogstwaarschijnlijk schapen hoedden om te worden geofferd als Pesachoffers in de tempel, werden gekozen om getuige te zijn van de geboorte van degene die de Goede Herder zou worden genoemd.

En sinds die tijd keren miljoenen harten zich in de richting van Bethlehem, of het nu gaat om zang of praal. En elk jaar komen miljoenen bezoekers naar de stad Bethlehem om de plaats te zien waar Jezus werd geboren. Buiten Nazareth vindt in Bethlehem een ​​van de grootste kerstvieringen in het Heilige Land plaats. De Geboortekerk in Bethlehem biedt sinds de zesde eeuw een plaats van aanbidding en devotie. De kerk is een unieke plek voor drie grote groepen van het christendom: rooms-katholieken, Grieks-orthodoxen en Armeens-orthodoxen.

Het oorspronkelijke kerkgebouw werd gebouwd in opdracht van Constantijn na het bezoek van zijn moeder, Helena, aan Jeruzalem en Bethlehem in 325-326 na Chr. Dat gebouw werd verwoest in de zesde eeuw tijdens de Samaritaanse opstanden. Keizer Justinianus I gaf opdracht tot de reconstructie van de basiliek, in de kruisvormige stijl, die in die tijd gebruikelijk was. Sinds die tijd staat de huidige kerk er, gerepareerd en met enkele toegevoegde gebouwen. De kerk was ook de locatie waar Hiëronymus de Bijbel vanuit het Hebreeuws en Grieks in het Latijn vertaalde. Hiëronymus leerde Hebreeuws van lokale rabbijnen en schreef zelfs over enkele verschillen tussen rabbijnse en christelijke interpretatie van bepaalde Bijbelpassages.

Terwijl Bethlehem zijn grootste drukte ervaart tijdens de kerstperiode, die wat langer duurt vanwege de verschillende berekeningen van de grote groepen. Rooms-katholieken en protestanten die Kerstmis vieren op 25 en 26 december, Grieks-orthodoxen die Kerstmis vieren op 7 januari en de Armeens-orthodoxen vieren Kerstmis op 6 of 18 januari, afhankelijk van de kalender. Door deze spreiding van datums kan de stad een groter aantal kerstgasten ontvangen, maar men zou kunnen stellen dat kerstbezoekers het hele jaar door naar Bethlehem komen. Veel van de toeristen en pelgrims in Bethlehem komen om de geboorteplaats van het christendom te zien.

Geboren in een tijd van onzekerheid en onrust, werd Jezus al op jonge leeftijd blootgesteld aan de gevaren van politieke spanningen. Zo’n 2000 jaar later duurt die onrust nog steeds voort en loopt er een scheidingsmuur door een deel van Bethlehem. De muur is over de hele lengte bedekt met graffiti. Zelfs de beroemde graffitikunstenaar uit het VK, Banksy, schilderde verschillende scènes op de muur om te protesteren tegen de afscheiding en militarisering van het gebied.

De christelijke bevolking van Bethlehem, en de Palestijnse gebieden in het algemeen , zijn uitgedund sinds de oprichting van de staat Israël. Sommigen binnen de Palestijnse gemeenschap geven Israël de schuld van de vermindering, terwijl anderen de schuld geven aan de opkomst van militante islamitische bewegingen in Palestijnse gebieden, die niet vriendelijk zijn geweest tegenover Arabische christenen.

De stad Bethlehem is voor een groot deel van haar levensonderhoud afhankelijk van het toerisme. COVID-19-beperkingen troffen de stad bijzonder hard , hoewel velen optimistisch zijn over een herstel in de toeristische sector. Hoewel de bevolking van de stad nu misschien meer moslim is dan in het verleden, erkent de Palestijnse Autoriteit het belang van het christendom voor de geschiedenis van de stad, en daarom promoten ze het christelijk toerisme, evenals een jaarlijkse kerstparade, die begint in Bethlehem en loopt door vele andere Palestijnse steden. Lokale christenen, katholieken, orthodoxen en evangelicalen nemen deel aan de parade, maken praalwagens, leiden muziekmarsen en delen vaak traktaties uit langs de route.

De politieke druk weegt nog steeds zwaar op het stadje Bethlehem, nu uitgegroeid tot een stad. En het lijkt erop dat de stad nog steeds wacht op de boodschap van “vrede op aarde en goede wil voor de mensen” om in haar straten te laten klinken.


*******************************************

Dit is een korte TBN Israël video over de stad Bethlehem, een stad van grote historische betekenis.
We bezoeken enkele bekende plekken in de stad, maar leren ook wat over hoe het leven er vandaag de dag in de stad uitziet.

This is a short TBN Israel video on the city of Bethlehem, a city of great historical significance.
We visit some of the familiar sites in the city, but also learn a bit about what life looks like in the city today.

 

*******************************************

 

Pilgrims entering Bethlehem at Christmas time, 1890
(Photo: Public domain)

Known in biblical times as a place for agriculture, its name in Hebrew is “house of bread”

By: Allisrael News

The city of Bethlehem, in the Judean hills, is famous. Every year, millions of people remember its name as they sing Christmas carols throughout the town where Jesus was born. In countless churches, the Christmas story is read from the Gospels, which mentions the journey of Joseph and Mary to the small town, forced to go by official decree. Children act out the part of the shepherds in Christmas pageants and plays around the world. And the story of a cruel king, willing to order the death of a group of children to remove any threat, reminds us that Bethlehem has not always been a sleepy town, lying beneath the silent stars. Bethlehem, like so many places in the Holy Land, forces us to confront the differences between expectations and painful realities.

Bethlehem has had an enormous impact on the biblical story in relation to its size. It is the birthplace of both King David and Jesus, and yet, it was never the seat of royal administration. The prophet Micah refers to its apparent lack of significance in his famous prophecy, “But you Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel.” (Micah 5:2)

Bethlehem was known in biblical times as a place for agriculture, its name in Hebrew is “house of bread”, a reference to the grain fields that dotted the landscape around Bethlehem. It was also a place where shepherds raised sheep, its hillsides grooved with sheep and goat trails even to this day. Shepherds who, much like David before them, would spend day and night watching over their flocks, were the first to receive the news of Jesus’ birth. Those shepherds, who were most likely tending sheep to be offered as Passover sacrifices at the Temple, were chosen to witness the birth of the one who would be called the Good Shepherd.

And since that time, whether in song or in pageantry, millions of hearts turn in the direction of Bethlehem. And every year, millions of visitors come to the city of Bethlehem, to see the place where Jesus was born. Outside of Nazareth, Bethlehem hosts one of the largest Christmas celebrations in the Holy Land. The Church of the Nativity in Bethlehem has offered a place of worship and devotion since the sixth century. The church is a unique place, combining three sections from three major groups of Christianity: Roman Catholic, Greek Orthodox, and Armenian Orthodox.

The original church building was erected by the order of Constantine after the visit of his mother, Helena, to Jerusalem and Bethlehem in 325-326 A.D. That building was destroyed in the sixth century during the Samaritan revolts. The Emperor Justinian I ordered the reconstruction of the basilica, in the cruciform style, that was becoming common at that time. The current church has stood since that time, with repairs and some additions. The church was also the location where Jerome translated the Bible into Latin from Hebrew and Greek. Jerome learned Hebrew from local rabbis, and even wrote about some of the differences between rabbinic and Christian interpretation of certain biblical passages.

While Bethlehem experiences its largest crowds during the Christmas season, which lasts a bit longer due to the different reckonings of the major groups, with Roman Catholics and Protestants celebrating Christmas on Dec. 24-25, Greek Orthodox celebrating Christmas on Jan. 7, and Armenian Orthodox celebrating Christmas on Jan. 6 or Jan. 18, depending on the calendar. This spread between dates allows the city to host a greater number of Christmas guests, but one could argue that Christmas visitors come to Bethlehem all year long. Many of the tourists and pilgrims in Bethlehem come to see the birthplace of Christianity.

Born into a time of uncertainty and unrest, Jesus was exposed to the dangers of political tensions from a young age. Around 2,000 years later, that unrest still lingers and a wall of separation runs through part of Bethlehem. The wall is covered with graffiti throughout its length. Even the famous U.K.-based graffiti artist, Banksy, painted several scenes on the wall, protesting the separation and militarization of the area.

The Christian population of Bethlehem, and the Palestinian territories in general, has decreased since the founding of the State of Israel. Some within the Palestinian community blame Israel for the reduction, while others blame it on the rise of militant Islamic movements in Palestinian territories, who have not been friendly to Arab Christians.

The city of Bethlehem is dependent on tourism for much of its livelihood. COVID-19 restrictions hit the city particularly hard, although many are optimistic about a recovery in the tourism sector. While the population of the city may be more Muslim now than in the past, the Palestinian Authority recognizes the importance of Christianity to the history of the city, and so they promote Christian tourism, as well as an annual Christmas parade, which begins in Bethlehem and runs through many other Palestinian cities. Local Christians, Catholic, Orthodox and Evangelicals participate in the parade, creating floats, leading music marches and often handing out treats along the route.

Political pressures still weigh heavily on the little town of Bethlehem, now grown into a city. And it seems the city is still waiting for the message of “peace on earth, goodwill to men” to come to its streets.