Viele Kondensstreifen sind am blauen Himmel über dem Landkreis Oder-Spree nahe Sieversdorf (Brandenburg) am 20.04.2015 zu sehen. Sie entstehen, wenn heiße, wasserdampfhaltige Triebwerksabgase von Luftfahrzeugen auf kalte Luft treffen. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++

En op die dag -verklaart mijn God- zal ik de zon op het middaguur laten ondergaan, zal ik de aarde verduisteren op een zonnige dag. AMOS 8:9 (DE ISRAËLISCHE BIJBEL)

Nederlands + English

Door:  Israël 365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Het Witte Huis heeft vrijdag een rapport uitgebracht waar een plan met de titel

MIDEAST ISRAEL JOE BIDEN

“Congressional Mandated Research Plan and an Initial Research Governance Framework Related to Solar Radiation Modification.” Hoewel Solar Radiation Modification (SRM) goedaardig klinkt, beschrijft het een proces waarbij grotere hoeveelheden zonlicht terug de ruimte in worden gereflecteerd door het aardoppervlak of de atmosfeer kunstmatig te veranderen. Dit is een van de extreme oplossingen die worden aangeboden om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Een onderzoeksprogramma naar de wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van zonnestralingsmodificatie (SRM) zou beter geïnformeerde beslissingen mogelijk maken over de potentiële risico’s en voordelen van SRM als onderdeel van het klimaatbeleid, naast de fundamentele elementen van beperking van en aanpassing aan de uitstoot van broeikasgassen ‘, aldus het rapport van het Witte Huis. “SRM biedt de mogelijkheid om de planeet aanzienlijk af te koelen op een tijdsbestek van een paar jaar.”

Hoewel SRM een aantal krachtige pleitbezorgers heeft, blijft het controversieel. Twee jaar geleden zou een testrun voor het   Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), gefinancierd door multimiljardair Bill Gates , ongeveer 1.300 pond calciumcarbonaat in de bovenste atmosfeer hebben vrijgegeven, ongeveer 12 mijl boven Zweden. De test werd op het laatste moment geannuleerd door de Swedish Space Corporation (SSC).

Een kleinere versie van de test werd vorig jaar uitgevoerd boven het Mexicaanse schiereiland Baja California. Direct na het experiment kondigde de Mexicaanse regering een verbod aan op zonne-geo-engineering- experimenten.

 

Het door het Congres bevolen rapport voert eigenlijk geen beleidswijzigingen door, maar het is een nieuwe stap in het proces van het creëren van een federaal geo-engineeringprogramma. 

“Klimaatverandering heeft nu al ingrijpende gevolgen voor de fysieke en natuurlijke wereld en voor het menselijk welzijn, en deze effecten zullen alleen maar toenemen naarmate de concentraties van broeikasgassen toenemen en de opwarming voortduurt”, aldus het rapport. “Het begrijpen van deze effecten is cruciaal om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over een mogelijke rol voor SRM bij het aanpakken van menselijke ontberingen in verband met klimaatverandering.”

Er zijn al enkele stappen gezet. In 2019 wees het Congres $ 4 miljoen toe aan de National Oceanic and Atmospheric Administration voor stratosferisch onderzoek, waarvan een deel bestemd was voor zonne-geo-engineering. En vorig jaar kondigde de regering-Biden een vijfjarig onderzoeksplan aan om het concept te verkennen.

Een rapport uit 2021 van de National Academy of Sciences riep de VS op om tot $ 200 miljoen toe te wijzen aan een onderzoeksprogramma om zonne-geo-engineering beter te begrijpen, inclusief de haalbaarheid ervan, de impact op de samenleving en het milieu, en de publieke perceptie.

Het rapport werd uitgebracht in dezelfde week dat de leiders van de Europese Unie opriepen tot internationale discussies over modificatie van zonnestraling. Het volgde ook op een oproep van meer dan 60 vooraanstaande wetenschappers om meer onderzoek over het onderwerp.

“Geleid door het voorzorgsbeginsel zal de EU internationale inspanningen ondersteunen om de risico’s en onzekerheden van klimaatinterventies, met inbegrip van modificatie van zonnestraling, alomvattend te beoordelen. De EU zal ook discussies bevorderen over een mogelijk internationaal kader voor haar bestuur, met inbegrip van onderzoeksgerelateerde aspecten”, aldus de Europese Commissie. Dat hebben het Parlement en de Europese Raad woensdag in een gezamenlijke mededeling gezegd.

Het idee van SRM is om de effecten na te bootsen van enorme vulkaanuitbarstingen, die de wereldwijde temperaturen hebben verlaagd in een fenomeen dat bekend staat als vulkanische winter. Gewelddadige uitbarstingen kunnen vulkanische as en druppeltjes zwavelzuur de atmosfeer in sturen, de zon verduisteren en het weerkaatsingsvermogen van de aarde verhogen (waardoor de weerkaatsing van zonnestraling toeneemt). Meest recent, de explosie van Mount Pinatubo in de Filippijnen in 1991, de op een na grootste uitbarsting van de 20e eeuw, koelde de wereldtemperaturen af ​​met ongeveer 0,9 Fahrenheit gedurende ongeveer 2 à 3 jaar.

Een studie van Harvard uit 2018 schatte dat een volledig SRM-programma over een periode van 15 jaar ongeveer 2,25 miljard dollar per jaar zou kosten.

Andere strategieën van geo-engineering werden voorgesteld in het congresrapport. Een methode is om de hoeveelheid aërosolen in de stratosfeer te vergroten om de zonnestralen van de planeet af te weerkaatsen. Hoewel dit proces van nature kan plaatsvinden na een grote vulkaanuitbarsting, zijn de effecten om dit kunstmatig te doen onbekend. Andere methoden zijn onder meer het vergroten van de bewolking boven de oceanen of het verminderen van de hoeveelheid hoogvliegende cirruswolken. Cirruswolkverdunning richt zich op piekerige wolken hoger in de atmosfeer en bezaait ze met aerosoldeeltjes in een poging ze te verdunnen, zodat ze minder warmte vasthouden. Bij het ophelderen van wolken boven zee wordt geprobeerd de lage wolken boven de oceaan meer reflecterend te maken door ze met zeezout te besproeien.

Sommige wetenschappers zijn zelfs zover gegaan dat ze voorstellen om maanstof naar de aarde te blazen om als zonnescherm te dienen, waardoor de hoeveelheid zonlicht die de planeet bereikt, wordt verminderd.

Tegenstanders van geo-engineering beweren dat het aanpassen van zonlicht de wereldwijde weerpatronen kan veranderen, de voedselvoorziening kan verstoren of tot abrupte opwarming kan leiden als het plotseling stopt. Het zou ook geen luchtverontreiniging door fossiele brandstoffen of verzuring van de oceaan aanpakken, een grote bedreiging voor de ecosystemen van koraalriffen die wordt aangedreven door de overvloed aan koolstof in de lucht en de zeeën.

Sommige wetenschappers vrezen dat zonne-geo-engineering ook de ozonlaag in de stratosfeer tussen 15 en 30 kilometer boven de aarde kan beschadigen. De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke ultraviolette stralen. In de jaren zeventig werd ontdekt dat de ozonlaag ernstig was aangetast door commercieel gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s). Een verbod op het gebruik van CFK’s zorgde ervoor dat de ozonlaag zichzelf herstelde.

Deze zorgen leidden ertoe dat een groep wetenschappers een online petitie startte waarin werd opgeroepen tot een internationale niet-gebruiken-overeenkomst voor zonne-geo-engineering.

En natuurlijk waarschuwen sceptici voor onverwachte bijwerkingen.

Yuval Ovadia , wiens video’s over Nibiru honderdduizenden views hebben opgeleverd, staat sceptisch tegenover wetenschappers die geo-engineering gebruiken om de wereld te redden.

“Zelfs als het gaat om veel ergere bedreigingen, zoals een nucleaire oorlog, nemen de elite en degenen die het zich kunnen veroorloven hun toevlucht tot het voorbereiden van bunkers”, vertelde Ovadia aan Israel365 News . “Ze denken dat ze de omgeving kunnen beheersen, en ze denken ook dat ze mensen kunnen beheersen. Ze denken de bevolking rustig te kunnen houden door te investeren in projecten die het probleem al dan niet oplossen.”

Ovadia vergeleek geo-engineering met de Toren van Babel.

“Ze denken dat ze de mens en God, de hemel en de aarde kunnen beheersen”, merkte Ovadia op. “Mensen in die tijd bevonden zich op een zeer hoog spiritueel niveau. Ze kenden veel meer praktische Kabbalah en konden de natuur manipuleren door Lasjon hakodesj (heilige taal) te gebruiken. Wat ze konden doen in het tijdperk vóór de Toren van Babel, zorgde ervoor dat de wetenschap van vandaag er belachelijk uitzag. Zo konden ze een toren naar de hemel bouwen, iets wat de moderne technologie nog steeds niet voor elkaar kan krijgen. Dus God kwam naar beneden en verwarde hun taal zodat ze de natuur niet langer konden manipuleren.”

“Grote daden zijn niet verboden, maar ze vereisen een zuiver doel, een gehechtheid aan het Goddelijke”, zei Ovadia. “Dit is een manier waarop degenen die alleen maar goed lijken, maar het eigenlijk niet zijn, worden uitgeroeid. Wie nam deel aan de Toren van Babel? De zeer rijken en de ingenieurs, net als bij dit nieuwe project om de hemel buiten te sluiten.”

Ovadia merkte op dat juist dit scenario werd beschreven door autistische kinderen in Jeruzalem, die rabbijnen regelmatig raadplegen vanwege hun profetisch vermogen.

“De kinderen zeiden dat wetenschappers doen alsof ze God zijn, alsof ze de leiding hebben over de wereld en haar bestemming”, zei Ovadia. “Dit is precies wat God het meest haat. Dus keert Hij hun eigen inspanningen tegen hen.

Reactie van redactie Israelcnn.
Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel. Zo ook hier. Geo Engineering, Zonne-geo engineering, Climate engineering, Chem Trails in de lucht. Dit was toch allemaal complot theorieën, nep nieuws, conspiratie, samenzwering, extreem rechts???? Kijk ook op geoengineeringwatch.org voor uitleg en waarschuwingen.

 

***********************************************

ENGLISH

And in that day —declares my God— I will make the sun set at noon, I will darken the earth on a sunny day. AMOS 8:(THE ISRAEL BIBLE)

By: Israël 365 News – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

The White House released a report on Friday outlining a plan titled

MIDEAST ISRAEL JOE BIDEN

“Congressionally Mandated Research Plan and an Initial Research Governance Framework Related to Solar Radiation Modification.” While Solar Radiation Modification (SRM) sounds benign, it describes a process of reflecting higher amounts of sunlight back to space by artificially altering either the Earth’s surface or the atmosphere. This is one of the extreme solutions offered to counter “global warming.” 

A program of research into the scientific and societal implications of solar radiation modification (SRM) would enable better-informed decisions about the potential risks and benefits of SRM as a component of climate policy, alongside the foundational elements of greenhouse gas emissions mitigation and adaptation,” the White House report said. “SRM offers the possibility of cooling the planet significantly on a timescale of a few years.”

While SRM has some powerful advocates, it remains controversial. Two years ago, a test run for the  Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) funded by multi-billionaire Bill Gates would have released about 1,300 pounds of calcium carbonate into the upper atmosphere, approximately 12 miles over Sweden. The test was canceled at the last minute by the Swedish Space Corporation (SSC).

A smaller version of the test was carried out over Mexico’s Baja California peninsula last year. Directly after the experiment, the Mexican government announced a ban on solar geoengineering experiments.

 

The Congress-ordered report is not actually instituting any policy changes, but it is another step in the process of creating a federal geoengineering program. 

Climate change is already having profound effects on the physical and natural world and on human well-being, and these effects will only grow as greenhouse gas concentrations increase and warming continues,” the report said. “Understanding these impacts is crucial to enable informed decisions around a possible role for SRM in addressing human hardships associated with climate change.”

Some steps have already been taken. In 2019, Congress allocated $4 million to the National Oceanic and Atmospheric Administration for stratospheric research, some of which was for solar geoengineering. And last year, the Biden administration announced a five-year research plan to explore the concept.

A 2021 report from the National Academy of Sciences called for the US to allocate up to $200 million to a research program to better understand solar geoengineering, including its feasibility, impacts on society and the environment, and public perceptions.

The report was released the same week that European Union leaders called for international discussions about solar radiation modification. It also followed a call by more than 60 leading scientists for more research on the topic.

Guided by the precautionary principle, the EU will support international efforts to assess comprehensively the risks and uncertainties of climate interventions, including solar radiation modification, and promote discussions on a potential international framework for its governance, including research-related aspects,” the European Parliament and European Council said in a joint communication Wednesday.

The idea of SRM is to mimic the effects of massive volcanic eruptions, which have lowered global temperatures in a phenomenon known as volcanic winter. Violent eruptions can send volcanic ash and droplets of sulfuric acid into the atmosphere, obscuring the Sun and raising Earth’s albedo (increasing the reflection of solar radiation). Most recently, the 1991 explosion of Mount Pinatubo in the Philippines, the second-largest eruption of the 20th century, cooled global temperatures by about .9 Fahrenheit for about 2–3 years.

A 2018 Harvard study estimated a full-blown SRM program would cost around $2.25 billion a year over a 15-year period.

Other strategies of geoengineering were suggested in the Congressional report. . One method is to increase the amount of aerosols in the stratosphere in order to reflect the sun’s rays away from the planet. While this process can occur naturally after a major volcanic eruption, the effects of doing this artificially are unknown. Other methods include either increasing cloud cover over the oceans or reducing the amount of high-flying cirrus clouds. Cirrus cloud thinning targets wispy clouds higher up in the atmosphere, seeding them with aerosol particles in an attempt to thin them, so they trap less heat. Marine cloud brightening involves trying to make the low clouds over the ocean more reflective by spraying them with sea salt.

Some scientists have even gone as far as to propose blowing moon dust toward the Earth to act as a sun shield, reducing the amount of sunlight reaching the planet.

Opponents of geoengineering argue that modifying sunlight could alter global weather patterns, disrupt food supplies, or lead to abrupt warming if the stopped suddenly. It also wouldn’t address air pollution from fossil fuels or ocean acidification, a major threat to coral reefs’ ecosystems driven by the overabundance of carbon in the air and seas.

Some scientists fear that solar geoengineering could also damage the ozone layer that sits in the stratosphere between 15-30 kilometers above the earth. The ozone layer shields Earth from harmful ultraviolet rays. The ozone layer was discovered in the 1970s to have been seriously damaged by commercial use of chlorofluorocarbons (CFCs). A ban on the use of CFCs led to the ozone layer repairing itself.

These concerns led to a group of scientists initiating an online petition calling for an International Non-Use Agreement on Solar Geoengineering.

And, of course, skeptics warn of unexpected side effects.

Yuval Ovadia, whose videos on Nibiru have garnered hundreds of thousands of views, is skeptical of scientists using geoengineering to save the world.

Even when it comes to much worse threats, like nuclear war, the elite and those who can afford it resort to preparing bunkers,” Ovadia told Israel365 News. “They think they can control the environment, and they also think they can control men. They think they can keep the populace calm by investing in projects that may or may not solve the problem.”

Ovadia compared geoengineering to the Tower of Babel.

They think they can control men and god, heavens and the earth,” Ovadia noted. “Men in that age were on a very high spiritual level. They knew much more practical Kabbalah and could manipulate nature by using Lashon hakodesh (holy language). What they could do in the era before the Tower of Babel made today’s science look silly. That is how they were able to build a tower to heaven, something modern technology still cannot accomplish. So God came down and messed up their language so they could no longer manipulate nature.”

Great deeds are not forbidden, but they require a purity of purpose, an attachment to the Divine,” Ovadia said. “This is a way in which those who only seem good but are actually not are weeded out. Who took part in the Tower of Babel? The very wealthy and the engineers, just like this new project to block out heaven.”

Ovadia noted that this very scenario was described by autistic children in Jerusalem, who rabbis frequently consult for their prophetic ability.

The children said that scientists act as if they are God, as if they are in charge of the world and its destiny,” Ovadia said. “This is precisely what God hates the most. So he turns their own efforts against them.”

Response from editors Israelcnn.
Even though the lie is so fast the truth will find it out. So too here. Geo Engineering, Solar geo engineering, Climate engineering, Chem Trails in the sky. Surely this was all conspiracy theories, fake news, conspiracy, far right???? Also check out geoengineeringwatch.org for explanations and warnings.