Amerikaanse staatssecretaris voor politieke zaken, Victoria Nuland (Shutterstock)
U.S. undersecretary of state for political affairs, Victoria Nuland (Shutterstock)
 

Dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen.  Deuteronomium 30:3 (NBV )

Door ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Israël heeft geworsteld om neutraal te blijven en de betrekkingen met Oekraïne en Rusland te onderhouden, een standpunt dat de Israëlische premier in staat heeft gesteld als bemiddelaar op te treden. Maar de Aliyah-Wet op Terugkeer die Israël als thuisland en toevluchtsoord voor het Joodse volk heeft vastgesteld, terwijl de geprofeteerde terugkeer van de ballingen wordt uitgevoerd, is problematisch gebleken en oogstte kritiek van de VS.

RECHT OP terugkeer

De profetie dat Joden terugkeren naar hun thuisland staat in zowel Jesaja als in Jeremia en is een recht dat door de staat Israël aan Joden over de hele wereld wordt verleend.

Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug – spreekt de HEER. ( Jeremia 31:17NBV )

OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Zondag zei de Bevolkings-, Immigratie- en Grensautoriteit dat er 7.179 mensen zijn aangekomen uit Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari, van wie 221 de toegang werd geweigerd. Ongeveer 5.000 van de Oekraïense vluchtelingen hebben geen Joodse afkomst en hebben niet het recht om te immigreren onder de Aliyah-Wet op de Terugkeer.

Vorige week zei minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked dat Israël ongeveer 20.000 Oekraïners zou toestaan ​​die voor de Russische invasie een toeristenvisum hadden of illegaal in het land waren. Ze voegde eraan toe dat Israël ook visa zou verlenen aan nog eens 5.000 niet-Joodse vluchtelingen die aan de oorlog willen ontsnappen, wat betekent dat deze limiet al is bereikt.

Deze visa zouden de vluchtelingen in staat stellen in het land te blijven zonder angst voor deportatie, maar zouden hen niet in staat stellen legaal te werken, hun kinderen naar school te sturen of toegang te krijgen tot Israëlische gezondheidszorg.

Een rapport in Times of Israel beweerde dat veel van de niet-Joodse vluchtelingen familieleden hebben die Israëlisch staatsburger zijn of anderszins in het land zijn, maar niettemin niet in aanmerking komen voor het staatsburgerschap onder de Wet op de Terugkeer. Veel vluchtelingen verblijven bij vrienden of familie in Israël. Twee hotels in Tel Aviv worden ook gebruikt om vluchtelingen te huisvesten.

Ongeveer 2.000 Oekraïners met Joodse afkomst of Joodse echtgenoten kwamen aan en komen in aanmerking voor het staatsburgerschap onder de Wet op de Terugkeer.

RUSSISCHE OLIGARCHEN

Maar onder de nieuwe olim bevinden zich enkele tientallen Russische oligarchen, zonder vluchtelingenstatus, die de afgelopen jaren het Israëlische staatsburgerschap hebben gekregen onder de Wet op de Terugkeer. Een recent verhaal in de Washington Post beweerde dat deze oligarchen, zoals de meeste zeer rijken, noodzakelijkerwijs warme relaties hebben met de Russische regering en zelfs met de president, Vladimir Poetin. De lijst omvat Chelsea FC-eigenaar Roman Abramovich, Mikhail Fridman, Petr Aven en Viktor Vekselberg, die allemaal het doelwit zijn van internationale sancties tegen Rusland. Israël heeft zich nadrukkelijk niet aangesloten bij deze sancties. Israël is ook een toevluchtsoord voor Russisch-Joodse magnaten zoals Leonid Nevzlin die hun toevlucht zoeken vanwege de woede van Poetin. Israëlische media hebben bericht dat privéjets van oligarchen de afgelopen dagen het land in en uit zijn gekomen. Channel 12 meldde vrijdag dat in de afgelopen 10 dagen 14 privéjets die zijn opgestegen vanaf St. Petersburg zijn geland op de internationale luchthaven Ben Goerion in Israël

BIDEN-REGERING PROTESTEERT

In een interview met het Israëlische tv-station Channel 12 afgelopen weekend, riep de Amerikaanse staatssecretaris voor politieke zaken, Victoria Nuland, Israël op zich aan te sluiten bij de groep landen die Rusland sancties heeft opgelegd.

“Wat we onder andere vragen, is dat elke democratie over de hele wereld zich bij ons aansluit bij de financiële sancties en sancties voor exportcontrole die we tegen Poetin hebben ingesteld”, zei ze. “Je wilt niet het laatste toevluchtsoord worden voor zwart geld dat de oorlogen van Poetin financiert.”

Hardste aframmeling van Israëlisch beleid

WAPO citeerde Aaron David Miller, een nu gepensioneerde veteraan van de Amerikaanse diplomatie, die op Twitter zei dat de opmerkingen van Nuland de “hardste aframmeling van het Israëlische beleid waren sinds het begin van de crisis of van om het even welk beleid in een zeer lange tijd.”

Het is interessant op te merken dat Nuland’s vader werd geboren uit Oost-Europese Joodse immigranten, waardoor ze in aanmerking komt voor het Israëlische staatsburgerschap, mocht ze daarom vragen.

Deze speciale klasse van nieuwe immigranten brengt Israël in een lastig parket.

“Een bezorgde Israëlische regering heeft een comité op hoog niveau gevormd om te zien hoe het land zijn status als toevluchtsoord voor elke Jood kan behouden zonder in de problemen te komen met de bijtende sancties die gericht zijn tegen de binnenste kring van Poetin,” schreef WAPO.

Een speciaal interministerieel comité

Lior Haiat, een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de regering een speciaal interministerieel comité heeft gevormd om de sanctiekwestie te bestuderen, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op de kwestie van de oligarchen.

Vorige week zei Yad Vashem, Israëls nationale Holocaustherdenkingsplaats, dat het een donatie van 10 miljoen dollar van Abramovich opschortte “in het licht van de recente ontwikkelingen”.

Het staatsburgerschap van de oligarchen is niet het resultaat van een voorkeursbehandeling. Er zij aan herinnerd dat Israël naar schatting een miljoen immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie heeft opgenomen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991.

 

 

ENGLISH 

Then Hashem your God will restore your fortunes and take you back in love. He will bring you together again from all the peoples where Hashem your God has scattered you. D Deuteronomy 30:3 (The Israel BibleTM)

By ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Israel has struggled to remain neutral, maintaining relations with Ukraine and Russia, a position that has allowed the Israeli Prime Minister to act as a mediator. But the Aliyah Law of Return establishing Israel as the homeland and refuge of the Jewish people while carrying out the prophesied ingathering of the exiles has proved problematic, garnering criticism from the US.

RIGHT OF RETURN

The prophecy of Jews returning to their homeland was prophesied by both Isaiah and Jeremiah and is a right granted by the State of Israel to Jews worldwide.

And there is hope for your future —declares Hashem: Your children shall return to their country. (Jeremiah 31:16)

UKRAINIAN REFUGEES

On Sunday, The Population, Immigration, and Border Authority said Sunday that 7,179 people have arrived from Ukraine since the start of Russia’s invasion on February 24, of whom 221 were refused entry. Approximately 5,000 of the Ukrainian refugees do not have Jewish ancestry and don’t have the right to immigrate under the Aliyah Law of Return.

Last week, Interior Minister Ayelet Shaked said that Israel would allow approximately 20,000 Ukrainians who were on tourist visas or in the country illegally before the Russian invasion to remain in the country. She added that Israel would also grant visas to a further 5,000 non-Jewish refugees seeking to escape the war, meaning that this limit has already been met.

These visas would allow the refugees to remain in the country without fear of deportation but would not allow them to work legally, send their children to school, or get access to Israel’s health care.

A report in Times of Israel claimed that many of the non-Jewish refugees have family members who are Israeli citizens or otherwise are in the country but nonetheless do not qualify for citizenship under the Law of Return. Many of the refugees are staying with friends or family in Israel. Two hotels in Tel Aviv are also being used to house refugees.

Approximately 2,000 Ukrainians with Jewish ancestry or Jewish spouses arrived and are eligible for citizenship under the Law of Return.

RUSSIAN OLIGARCHS

But among the new olim are several dozen non-refugee Russian oligarchs who received Israeli citizenship over the past several years under the  Law of Return. A recent story in the Washington Post claimed like most uber-wealthy, these oligarchs necessarily have warm relations with the Russian government and even the president, Vladimir Putin. The list includes Chelsea FC owner Roman Abramovich, Mikhail Fridman, Petr Aven, and Viktor Vekselberg, all of whom have been targeted by international sanctions against Russia. Israel has pointedly not joined in these sanctions. Israel is also a haven for Russian Jewish magnates like Leonid Nevzlin seeking refuge from Putin’s ire.  Israeli media have reported private jets belonging to oligarchs coming in and out of the country in recent days. Channel 12 reported Friday that in the last 10 days, 14 private jets that took off from St. Petersburg landed at Israel’s Ben Gurion International Airport

BIDEN ADMINISTRATION OBJECTS

In an interview with Israel’s Channel 12 TV station over the weekend, the U.S. undersecretary of state for political affairs, Victoria Nuland, called on Israel to join the group of countries that have sanctioned Russia.

“What we are asking among other things is for every democracy around the world to join us in the financial and export control sanctions that we have put on Putin,” she said. “You don’t want to become the last haven for dirty money that’s fueling Putin’s wars.”

Toughest battering of Israeli policy

WAPO quoted Aaron David Miller, a now-retired veteran U.S. diplomat, who said on Twitter that Nuland’s comments were the “toughest battering of Israeli policy since the crisis began or of any policy in a very long while.”

It is interesting to note that Nuland’s father was born to Eastern European Jewish immigrants, making her eligible for Israeli citizenship should she request it.

This special class of new immigrants puts Israel in a difficult position.

“A worried Israeli government has formed a high-level committee to see how the country can maintain its status as a haven for any Jew without running afoul of the biting sanctions targeting Putin’s inner circle,” WAPO wrote.

A special inter-ministerial committee

Lior Haiat, a spokesman for Israel’s Foreign Ministry, said the government has formed a special inter-ministerial committee to study the sanctions issue with special emphasis being placed on the issue of the oligarchs.

Last week, Yad Vashem, Israel’s national Holocaust memorial, said it was suspending a reported donation of $10m from Abramovich “in light of recent developments”.

The oligarchs’ citizenship is not the result of preferential treatment. It should be remembered that Israel has taken in an estimated one million immigrants from the former Soviet Union since its dissolution in 1991.