Nederlands + English

De regering-Biden versterkt de Palestijnse banden, hernoemt het kantoor in Jeruzalem en draait daarmee het beleid van Trump om. De Palestijnen zullen nu rechtstreeks zaken doen met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington in plaats van eerst via de Amerikaanse ambassadeur in Israël te gaan.

Door Associated Press

De Verenigde Staten herstellen een communicatielijn voor de Palestijnen die door de regering Trump was afgeschaft.

De stap, die donderdag werd aangekondigd voor een mogelijk bezoek van president Joe Biden aan Israël en Ramallah, is bureaucratisch van aard. Maar het betekent dat de Palestijnen rechtstreeks zaken zullen doen met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington in plaats van eerst via de Amerikaanse ambassadeur in Israël te lopen.

Het ministerie heeft de naam van ‘Affairs Unit’ gewijzigd in ‘U.S. Office of Palestinian Affairs’. In een verklaring zei het nieuw omgedoopte kantoo, dat de verhuizing bedoeld was om “onze diplomatieke rapportage en publieke diplomatieke betrokkenheid te versterken.”

“We vonden dat het belangrijk was om opnieuw afzonderlijke rapportagelijnen naar Washington in te herintroduceren over Israëlische en Palestijnse kwesties, door onze respectieve teams ter plaatse, die zich richten op deze vraagstukken,” aldus de verklaring, die ook zei dat de VS een systeem in ere herstelde dat al tientallen jaren van kracht was vóór het besluit van president Donald Trump.

De stap werd al maanden verwacht en de aankondiging was verschillende keren uitgesteld.

Maar het is niet in overeenstemming met de beloften van de regering Biden – en de Palestijnse eisen – dat de VS zijn consulaat in Jeruzalem heropent, dat decennialang heeft gefunctioneerd als een feitelijke ambassade van de VS voor de Palestijnen.

Zowel de Palestijnse Autoriteit als Israël weigerden commentaar te geven.

De regering Trump heeft dat consulaat gesloten in één van een reeks omstreden pro-Israël stappen. Die stappen omvatten de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, ondanks Palestijnse eisen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van een eventuele staat, en de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de heilige stad.

Onder Biden heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken herhaaldelijk beloofd het consulaat in Jeruzalem te heropenen, dat werd opgericht in 1944, lang vóór de oprichting van de staat Israël. Maar Israël zegt dat een dergelijke stap zijn soevereiniteit over de stad in gevaar zou brengen.

Er werd gedacht dat een dergelijke heropening de banden tussen de VS en de Palestijnen zou kunnen verbeteren.

De VS hebben tot nu toe nagelaten het consulaat te heropenen, blijkbaar uit angst de banden met Israël te verstoren of de fragiele coalitieregering te destabiliseren.

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft gezegd dat er in Jeruzalem geen plaats is voor nog een Amerikaanse missie.

Dan Shapiro, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël, noemde de stap “een tussenstap van de regering Biden in de richting van het opnieuw vestigen van een consulaat in Jeruzalem”.

De regering Biden heeft al stappen ondernomen om de banden met de Palestijnen te verbeteren, onder meer door de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit en de financiering van het VN-agentschap dat zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen te hervatten.

De regering heeft ook onderzocht hoe de Palestijnse missie in Washington, die onder Trump is gesloten, weer kan worden geopend, hoewel het Congres daar een stokje voor steekt.

 

ENGLISH:

Biden administration bolsters Palestinian ties, renames Jerusalem office, reversing Trump policy. The Palestinians will now deal directly with the U.S. State Department in Washington rather than first go through the American ambassador to Israel.

By Associated Press

The United States is restoring a line of communication for the Palestinians that had been canceled by the Trump administration.

The move, announced Thursday before a possible visit by President Joe Biden to Israel and Ramallah, is bureaucratic in nature. But it means the Palestinians will deal directly with the U.S. State Department in Washington rather than first go through the American ambassador to Israel.

The department has changed the name of the Palestinian Affairs Unit to the U.S. Office of Palestinian Affairs. In a statement, the newly renamed office said the move was meant to “strengthen our diplomatic reporting and public diplomacy engagement.”

“We felt that it was important to reintroduce separate reporting lines to Washington on Israeli and Palestinian issues, by our respective teams on the ground that focus on these issues,” according to the statement, which also said the U.S. was reinstating a system in place for decades before President Donald Trump’s decision.

The move had been expected for months and the announcement had been postponed several times.

But it falls short of Biden administration pledges — and Palestinian demands — for the U.S. to reopen its consulate in Jerusalem, which for decades had functioned as a de facto U.S. Embassy to the Palestinians.

Both the Palestinian Authority and Israel declined to comment.

The Trump administration shuttered that consulate in one of a series of controversial pro-Israel moves. Those steps included recognizing Jerusalem as Israel’s capital despite Palestinian claims that eastern Jerusalem become the capital of an eventual state, and moving the U.S. Embassy to the holy city from Tel Aviv.

Under Biden, U.S. Secretary of State Antony Blinken has repeatedly promised to reopen the Jerusalem consulate, which was established in 1944, well before the creation of the state of Israel. But Israel says such a move would challenge its sovereignty over the city.

It was thought that such a reopening could improve U.S. ties with the Palestinians.

The U.S. has so far failed to reopen the consulate, apparently in fear of upsetting ties with Israel or destabilizing its fragile coalition government.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett has said there was no room in Jerusalem for another American mission.

Dan Shapiro, a former U.S. ambassador to Israel called the move “an interim step by the Biden administration toward reestablishing a consulate in Jerusalem.”

The Biden administration has already moved to improve ties with the Palestinians, in part by restoring U.S. assistance to the Palestinian Authority and funding to the UN agency that deals with Palestinian refugees.

It has also looked into ways that the Palestinian mission to Washington, closed under Trump, could be reopened, although there are congressional hurdles to such a step.