Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China, en een teken van het mislukte beleid van Washington in het Midden-Oosten. Afgebeeld: Een Iraanse krant met een bericht op de voorpagina over de door China bereikte overeenkomst tussen Iran en Saudi-Arabië om de diplomatieke betrekkingen te herstellen, op 11 maart 2023. (Foto door Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China, en een teken van het mislukte beleid van Washington in het Midden-Oosten.

Door: Gatestone Institute

Volgens deze Arabieren en moslims is het Saoedisch-Iraanse pact het directe resultaat van het antagonisme van de regering-Biden jegens de traditionele Arabische bondgenoten van Amerika, met name Saoedi-Arabië, en het Amerikaanse beleid van appeasement jegens de mullahs in Iran.

De in Libanon geboren Amerikaanse geleerde Walid Phares schreef dat hij de afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd dat de omgang van de regering-Biden met de Arabische bondgenoten “niet op het vereiste niveau en niet met de nodige diepgang” was.

Volgens Phares ging de regering-Obama “te ver in haar partnerschap met Iran en de Moslimbroederschap, terwijl zij de Arabische landen de rug toekeerde, met als doel partnerschappen aan te gaan met islamisten in de regio.”

Phares wees erop dat dit beleid van de regering Obama heeft geleid tot de eerste vertrouwenscrisis tussen Washington en de Arabische landen. De regering-Trump echter, merkte hij op, “begon een ongekende alliantie met de Arabieren om Iran te isoleren en de Islamitische Staat (ISIS) te verslaan.”

“De Arabisch-Amerikaanse alliantie duurde vier jaar, en Saoedi-Arabië en zijn partners verbonden zich aan de gedeelde agenda op alle fronten, te beginnen met het confronteren van de [door Iran gesteunde] Houthi’s [in Jemen] en het ondersteunen van degenen die Iran confronteerden, naast het ontwortelen van Al-Qaeda en ISIS en, het belangrijkste, het delegitimeren van de radicale islam…. Maar de fluctuatie in het Amerikaanse buitenlandse beleid na het einde van de regering Trump en de komst van de regering van president Joe Biden, plaatste de Saoedi’s en met hen alle Arabieren, in een moeilijke positie. De Arabieren bleven zich inzetten voor het beleid dat met de regering-Trump was afgesproken, maar de regering van zijn opvolger keerde zich daar tegen. In 2021 bevond de Arabische coalitie zich op weg naar oorlog met Iran, terwijl de regering Biden vrede met Teheran ging sluiten!”

Phares merkte op dat de regering Biden het beleid van de regering Obama heeft voortgezet door de Arabische coalitie en de zorgen van de Arabische landen over de expansionistische en terroristische gevaren van de radicalen in het Midden-Oosten te negeren. De Arabieren, zo voegde hij eraan toe, zagen ook hoe de regering-Biden Afghanistan overleverde aan de Taliban “en waren geschokt te zien hoe het Westen naar de onderhandelingstafel klautert met de Iraniërs, terwijl het de Arabische landen en hun nationale belangen negeert.”

Veel Arabieren hebben ook de sociale media benut om de door China bemiddelde Saoedisch-Iraanse overeenkomst te prijzen en het als een grote nederlaag voor het beleid van de regering Biden en als een overwinning voor China te beschouwen.

“China komt met geweld en heeft Amerika politiek verslagen,” luidde een commentaar van de Saoedische politieke activist Saeed Al-Mryti.

“China heeft volledige Arabische erkenning afgedwongen tegen het beleid van Amerika. Vandaag zegeviert China door de historische overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Iran te sponsoren, terwijl de VS een nieuwe president heeft die overeenkomsten die door zijn voorganger zijn bereikt, komt vernietigen en er zelfs over opschept tijdens zijn verkiezingscampagne en zijn presidentschap.”

Een andere Arabier, Ahmed Al-Fifi, schreef op Twitter:

“Twee aardbevingen, ongekend sinds bijna 70 jaar, hebben Washington getroffen, en hun centrum ligt in Riyad! De eerste vond plaats in 1986 toen Saoedi-Arabië strategische langeafstandsraketten van China kocht. De tweede was toen Saoedi-Arabië onder Chinese auspiciën werkte aan het herstel van de relatie met Iran.”

De prominente Iraakse auteur Iyad Al-Dalimi schreef dat de Saoedi’s, door China als sponsor van de overeenkomst te kiezen, de regering Biden in een gênante situatie wilden brengen. De Saoedisch-Iraanse overeenkomst, aldus Al-Dalimi, “kwam als reactie op het feit dat Biden Saoedi-Arabië negeerde en op de apathie die deze relatie teistert sinds hij meer dan twee jaar geleden aan de macht kwam.”

De Libanese politieke analist Jubran Al-Khoury schreef over de Saoedisch-Iraanse overeenkomst dat “hoe hard analisten ook proberen de situatie te verfraaien voor het Amerikaanse beleid, wat Saoedi-Arabië vandaag heeft gedaan is een directe en succesvolle klap voor de regering-Biden en haar beleid in het Midden-Oosten.”

Al-Khoury wees erop dat de regering Biden probeerde te “ontsnappen” uit het Midden-Oosten om China te confronteren in zijn thuisbasis in het Verre Oosten.

“Twee jaar na deze Amerikaanse beslissing stond Saoedi-Arabië toe dat China rechtstreeks via de brede deur de politiek van het Midden-Oosten binnenkwam…. Sinds 2021 is het beleid van Saoedi-Arabië veranderd door een verandering in het beleid van Amerika, en Saoedi-Arabië heeft verschillende maatregelen genomen, waaronder het starten van onderhandelingen met Iran, het uitbreiden van de handelsbetrekkingen met China ondanks de verklaarde handelsoorlog tussen de VS en China, en het ontwikkelen van Saoedische betrekkingen met Rusland…

“De regering Biden is zich er terdege van bewust geworden dat het nieuwe beleid van Saoedi-Arabië niet meer zo flexibel is ten aanzien van Amerikaanse verzoeken als voorheen…. Sterker nog, Saudi-Arabië heeft met zijn huidige optreden Amerika misschien gedwongen het beleid in het Midden-Oosten te heroverwegen.”

Ook de Palestijnen, die tegen vrede tussen Israël en de Arabische landen zijn, zien het Saoedisch-Iraanse akkoord als een zware slag voor zowel de VS als Israël. De Palestijnen zijn optimistisch dat de overeenkomst Saoedi-Arabië en andere Arabische landen ervan zal weerhouden zich aan te sluiten bij de Abraham-akkoorden, een reeks verdragen die de diplomatieke betrekkingen tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Kosovo, Soedan en Marokko normaliseren.

Door Saoedi-Arabië de rug toe te keren, heeft de regering Biden de Arabieren die tegen vrede met Israël zijn, in staat gesteld om elke kans op uitbreiding van de Abraham-akkoorden met meer Arabische landen vernietigd.

Volgens een hoofdartikel in de Palestijnse krant Al-Quds..:

“Het Saoedisch-Iraanse akkoord is niet alleen een zware slag voor Israël, maar ook voor Amerika en veel Europese landen die Iran een blokkade opleggen en onrust stoken…. Evenzo zal het akkoord een voorbode zijn voor de Arabische wereld om zich aan de Amerikaanse controle en hegemonie te onttrekken en de internationale trend tegen Amerika te ondersteunen om een einde te maken aan hun overheersing van de wereld door middel van unipolariteit. Dit akkoord zal de Arabische en Islamitische [wereld] verenigen; het zal ook een einde maken aan de Israëlische hoop om Saudi-Arabië te laten toetreden tot de Abraham-akkoorden.”

Het is dus geen verrassing dat Iran en haar terreur proxies – Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah – grote tevredenheid uiten over de Saoedisch-Iraanse overeenkomst. In hun ogen is de overeenkomst een indicatie van de toenemende zwakte van de VS en het mislukte beleid van de regering Biden in het Midden-Oosten. Dankzij de zwakte van de Amerikaanse regering is de door Iran geleide as van het kwaad aanzienlijk versterkt nu Amerika’s voormalige Arabische bondgenoten zich naar de open armen van de mullahs in Teheran haasten.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

 

*****************************************

 

Many Arabs and Muslims are celebrating the Saudi-Iranian agreement to restore diplomatic relations as a devastating blow to the Biden Administration, a victory for Iran and China, and a sign of Washington’s failed policies in the Middle East. Pictured: An Iranian newspaper with a front page report on the China-brokered deal between Iran and Saudi Arabia to restore diplomatic relations, on March 11 2023. (Photo by Atta Kenare/AFP via Getty Images)

ENGLISH:

Many Arabs and Muslims are celebrating the Saudi-Iranian agreement to restore diplomatic relations as a devastating blow to the Biden Administration, a victory for Iran and China, and a sign of Washington’s failed policies in the Middle East.

By: Gatestone Institute

According to these Arabs and Muslims, the Saudi-Iranian pact is the direct result of the Biden Administration’s antagonism towards America’s traditional Arab allies, especially Saudi Arabia, and the American policy of appeasement towards the mullahs in Iran.

Lebanese-born American scholar Walid Phares wrote that in the past two years he has been issuing warnings that the Biden administration’s dealings with the Arab allies “were neither at the required level nor with the necessary depth.”

According to Phares, the Obama Administration “went too far in its partnership with Iran and the Muslim Brotherhood, while turning its back on the Arab countries, with the aim of establishing partnerships with Islamists in the region.”

Phares pointed out that this policy of the Obama administration led to the first crisis of confidence between Washington and the Arab countries. The Trump Administration, however, he noted, “embarked on an unprecedented alliance with the Arabs to isolate Iran and defeat the Islamic State (ISIS).”

“The Arab-American alliance lasted four years, and Saudi Arabia and its partners committed themselves to the shared agenda on all fronts, starting with confronting the [Iranian-backed] Houthis [in Yemen] and supporting those who confronted Iran, in addition to uprooting Al-Qaeda and ISIS and, most importantly, delegitimizing radical Islam… However, the fluctuation in US foreign policy after the end of the Trump administration and the arrival of President Joe Biden’s administration put the Saudis, and with them all the Arabs, in a difficult position. The Arabs continued with their commitment to the policy agreed upon with the Trump administration, but the administration of his successor turned against it. In 2021, the Arab coalition found itself headed towards war with Iran, while the Biden administration was going to make peace with Tehran!”

Phares noted that the Biden Administration has continued the policy of the Obama Administration by ignoring the Arab coalition and the concerns of the Arab countries about the expansionist and terrorist dangers of the radicals in the Middle East. The Arabs, he added, also saw how the Biden Administration handed over Afghanistan to the Taliban “and were shocked to see the West scrambling towards the negotiating table with the Iranians, while ignoring the Arab countries and their national interests.”

Many Arabs have also taken to social media to praise the Chinese-brokered Saudi-Iranian agreement, hailing it as a major defeat for the policies of the Biden administration and a victory for China.

“China is coming with force and has defeated America politically,” read a comment posted by Saudi political activist Saeed Al-Mryti.

“China extracted full Arab recognition against America’s policies. Today, China is victorious by sponsoring the historic agreement between Saudi Arabia and Iran, while the US has a new president who comes to destroy agreements reached by his predecessor, and even brags about it during his election campaign and his presidency.”

Another Arab, Ahmed Al-Fifi, wrote on Twitter:

“Two earthquakes, unprecedented for nearly 70 years, have hit Washington, and their center is in Riyadh! The first occurred in 1986 when Saudi Arabia bought long-range strategic missiles from China. The second was when Saudi Arabia worked to restore its relationship with Iran under Chinese auspices.”

Prominent Iraqi author Iyad Al-Dalimi wrote that by choosing China as the sponsor of the agreement, the Saudis aimed to place the Biden administration in an embarrassing situation. The Saudi-Iranian agreement, Al-Dalimi stated, “came in response to Biden ignoring Saudi Arabia and the apathy that afflicted this relationship since he assumed power more than two years ago.”

Commenting on the Saudi-Iranian agreement, Lebanese political analyst Jubran Al-Khoury wrote that “no matter how hard analysts try to beautify the situation for US policy, what Saudi Arabia has done today is a direct and successful blow to the Biden administration and its policy in the Middle East.”

Al-Khoury pointed out that the Biden administration tried to “escape” from the Middle East to confront China in its home in the Far East.

“Two years after this American decision, Saudi Arabia allowed China to enter directly into Middle East politics from the wide door… Since 2021, Saudi Arabia’s policy has changed due to a change in America’s policy, and Saudi Arabia has taken several measures, which include launching negotiations with Iran, expanding trade relations with China despite the declared trade war between the US and China, and developing Saudi relations with Russia…

“The Biden administration has become keenly aware that the new policy of Saudi Arabia is no longer as flexible towards American requests as it was previously… Indeed, Saudi Arabia, with its current performance, may have forced America to reconsider its policy in the Middle East.”

The Palestinians, who are opposed to peace between Israel and the Arab countries, also see the Saudi-Iranian accord as a severe blow to both the US and Israel. The Palestinians are voicing optimism that the agreement will stop Saudi Arabia and other Arab countries from joining the Abraham Accords, a series of treaties normalizing diplomatic relations between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain, Kosovo, Sudan and Morocco.

By turning its back on Saudi Arabia, the Biden Administration has empowered the Arabs who oppose peace with Israel and destroyed any chance of expanding the Abraham Accords to include more Arab countries.

According to an editorial in the Palestinian newspaper Al-Quds:

“The Saudi-Iranian agreement dealt a strong blow not only to Israel, but also to America and many European countries that are imposing a blockade on Iran and stirring unrest within it… Likewise, the agreement will be a prelude to the Arab world’s exit from American control and hegemony, and support the international trend against America in order to end its domination of the world through unipolarity. This agreement will unite the Arabic and Islamic [worlds]; it will also end Israeli hopes of getting Saudi Arabia to join the Abraham Accords.”

It is thus no surprise that Iran and its terror proxies – Hamas, Palestinian Islamic Jihad and Hezbollah – are expressing profound satisfaction over the Saudi-Iranian agreement. In their eyes, the agreement is an indication of the growing weakness of the US and the failed policy of the Biden administration in the Middle East. Thanks to the US administration’s fragility, the Iranian-led axis of evil has been significantly emboldened as America’s erstwhile Arab allies are rushing towards the open arms of the mullahs in Tehran.

Khaled Abu Toameh is an award-winning journalist based in Jerusalem.