(Image source: iStock)

Niets lijkt de regering Biden ervan te weerhouden om de heersende mullahs van Iran te willen belonen met een nucleaire deal die voor het islamistische regime van Iran de weg zal vrijmaken om legaal zoveel kernwapens te verkrijgen als het wil, de heersende mullahs te voorzien van miljarden dollars, sancties tegen hun theocratische regime op te heffen, hen toe te staan opnieuw deel te nemen aan het wereldwijde financiële systeem en hun legitimiteit op het wereldtoneel te vergroten.

Door The Gatestone Institute – Dr. Majid Rafizadeh

Deze voordelen omvatten vermoedelijk het verder mogelijk maken van de meedogenloze expansie van het regime in het hele Midden-Oosten – Irak, Syrië, Jemen, Libanon en de terroristische groepen in de Gazastrook – en in Latijns-Amerika.

Volgens de Independent Persian op 23 februari:

“Ali Bagheri Keni, de belangrijkste nucleaire onderhandelaar van de Islamitische Republiek, benadrukte de voortzetting van de onderhandelingen om de JCPOA nieuw leven in te blazen en kondigde aan dat de onderhandelingen nog steeds gaande zijn [tussen Iran, de Europeanen en de regering Biden] in het kader van de uitwisseling van berichten tussen de twee partijen, en de partijen wisselen hun standpunten uit…. De Amerikanen houden hun wens om met de Islamitische Republiek te onderhandelen [om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen] in het geheim te midden van ontkenning en stilzwijgen”.

Hier zijn enkele terroristische acties van het Iraanse regime sinds het aantreden van de regering Biden:

Onlangs heeft het Iraanse regime met een drone-aanval een Amerikaanse aannemer gedood en zes andere in Syrië ingezette Amerikaanse personeelsleden verwond. Op dezelfde dag lanceerden door Iran gesteunde groepen 10 raketten die gericht waren op coalitietroepen in het Groene Dorp in het noordoosten van Syrië.

Het Iraanse regime verschaft wapens en troepen aan Rusland en verschanst zich zo ook in de oorlog tegen Oekraïne. Zelfs de Europese Unie erkende uiteindelijk dat het Iraanse regime “militaire steun verleent aan de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne,” via “de ontwikkeling en levering van onbemande vliegtuigen aan Rusland”.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, merkte in een verklaring op:

“Deze laffe drone-aanvallen zijn een wanhoopsdaad. Door deze aanvallen mogelijk te maken, hebben deze personen en een fabrikant het volk van Oekraïne onnoemelijk veel leed berokkend.”

Bovendien heeft Iran, door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een “topsponsor van staatsterrorisme” genoemd, zijn aanwezigheid en terreurcellen in Latijns-Amerika opgevoerd en dat continent als toevluchtsoord gebruikt.

Tijdens de regering Biden heeft het Iraanse regime ook geprobeerd Amerikaanse functionarissen op Amerikaans grondgebied te vermoorden. Een lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, 45, uit Teheran, werd op 11 augustus 2022 beschuldigd van een terroristisch complot om een persoon in de Verenigde Staten 300.000 dollar te betalen om de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton te vermoorden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie:

“Een Iraans onderdaan en lid van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) werd vandaag in het District Columbia aangeklaagd voor het gebruik van handelsfaciliteiten in het kader van een huurmoord en voor het verlenen van materiële steun aan een transnationaal moordcomplot.”

Het regime probeerde ook de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, te vermoorden, die naar verluidt het tweede doelwit was van het Iraanse regime. . Het IRGC-lid zou 1 miljoen dollar hebben geboden voor de moord op Pompeo. Bovendien verscheen een man met een geweer in het huis van de Iraans-Amerikaanse schrijfster en mensenrechtenactiviste Masih Alinejad in Brooklyn, NY. Vorig jaar was zij het doelwit van een ontvoeringscomplot waarbij ze naar eigen zeggen zou zijn vermoord. Er staan waarschijnlijk nog meer Amerikaanse burgers op de moordlijst van het regime.

“Een poging tot moord op een voormalige Amerikaanse regeringsfunctionaris op Amerikaans grondgebied is volstrekt onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd,” aldus Steven M. D’Antuono, Assistant Director in Charge van het FBI Washington Field Office.

Deze pogingen om Amerikaanse burgers op Amerikaanse bodem te vermoorden door het Iraanse regime zijn ongekend en opzettelijke schendingen van de Amerikaanse soevereiniteit. De regering Biden neemt echter, zoals blijkt uit de chaos aan de zuidgrens van de VS, de veiligheid van het Amerikaanse volk niet serieus. Tot nu toe hebben de VS aan die grens 5,5 miljoen illegale migranten zien binnenkomen; 1,4 miljoen “ontsnapten”, over wie de regering niets weet; 853 mensen die in slechts 12 maanden tijd zijn omgekomen bij een poging om binnen te komen; fentanyl, afkomstig uit China, dat elk jaar tienduizenden Amerikanen het leven heeft gekost en nu, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, “de belangrijkste doodsoorzaak is onder Amerikaanse volwassenen (18-45 jaar)” en Amerikanen “in recordaantallen” blijft doden. Ook aan de Amerikaanse zuidgrens zijn 87.000 kinderen vermist en mogelijk ontvoerd in kinderslavernij of sekshandel.

Zelfs de Washington Post wees erop dat Irans pogingen tot ontvoering op Amerikaans grondgebied een ernstige waarschuwing zouden moeten zijn voor de regering Biden:

“De boodschap voor de regering Biden, die vaak haar intentie heeft uitgesproken om pro-democratische dissidenten te verdedigen, is dat Iran en andere buitenlandse dictaturen er niet voor terugdeinzen om aanvallen in de Verenigde Staten te lanceren, tenzij ze worden afgeschrikt…”

In plaats daarvan blijft de regering Biden zwijgen en wil ze de mullahs blijkbaar nog steeds belonen met de nucleaire deal en blijft ze “diplomatie” — lees: appeasement — zien als de enige weg om met het Iraanse regime af te rekenen. “Ik blijf geloven, zei Biden op 14 juli, “dat diplomatie de beste manier is om dit resultaat te bereiken.”

Staatssecretaris Antony Blinken zei: “We blijven geloven dat uiteindelijk diplomatie de meest effectieve manier is om dit aan te pakken, maar dat is niet waar de focus ligt.”

Niets, zelfs niet het doden en verwonden van Amerikaanse burgers, lijkt de regering Biden ervan te weerhouden te proberen het islamitische regime van Iran het ultieme cadeau te geven: onbeperkte kernwapens.

Dr. Majid Rafizadeh is zakelijk strateeg en adviseur, Harvard-geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteurvan verschillende boeken over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

**********************************************

ENGLISH

(Image source: iStock)

Nothing seems to stop the Biden administration from wanting to reward the ruling mullahs of Iran with a nuclear deal that will pave the way for the Islamist regime of Iran legally to obtain as many nuclear weapons as it likes, empower the ruling mullahs with billions of dollars, lift sanctions against their theocratic regime, allow them to rejoin the global financial system and enhance their legitimacy on the global stage.

These benefits presumably include further enabling the regime’s ruthless expansion throughout the Middle East — Iraq, Syria, Yemen, Lebanon and the terrorist groups in the Gaza Strip — and into Latin America.

According to the Independent Persian on February 23:

“Ali Bagheri Keni, the chief nuclear negotiator of the Islamic Republic, emphasized the continuation of negotiations to revive the JCPOA and announced that negotiations are still ongoing [between Iran, the Europeans and the Biden administration] within the framework of the exchange of messages between the two sides, and the parties are exchanging their views… The Americans are keeping their desire to negotiate with the Islamic Republic [to revive the nuclear deal] in secret in the midst of denial and silence”.

Here are some the Iranian regime’s terrorist actions since the Biden Administration assumed office:

Most recently, the Iranian regime, with a drone strike, killed an American contractor and injured six other US personnel deployed in Syria. On the same day, Iranian-backed groups also launched 10 rockets that targeted coalition forces at the Green Village in northeast Syria.

The Iranian regime, by providing weapons and troops to Russia, is also entrenched in the war on Ukraine. Even the European Union ultimately acknowledged that the Iranian regime was “provid[ing] military support for Russia’s unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine,” via “development and delivery of Unmanned Aerial Vehicles to Russia.”

British Foreign Secretary James Cleverly noted in a statement:

“These cowardly drone strikes are an act of desperation. By enabling these strikes, these individuals and a manufacturer have caused the people of Ukraine untold suffering.”

In addition, Iran, called by the US Department of State a “top sponsor of state terrorism,” has been ratcheting up its presence and terror cells in Latin America while using that continent as a sanctuary.

During the Biden administration, the Iranian regime has also attempted to assassinate US officials on American soil. A member of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Shahram Poursafi, aka Mehdi Rezayi, 45, of Tehran, was charged on August 11, 2022 with a terrorist plot to pay an individual in the United States $300,000 to murder former US National Security Advisor John Bolton. According to the US Department of Justice:

“An Iranian national and member of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) was charged by complaint, unsealed today in the District of Columbia, with use of interstate commerce facilities in the commission of murder-for-hire and with providing and attempting to provide material support to a transnational murder plot.”

The regime also attempted to assassinate former US Secretary of State Mike Pompeo, who was reportedly the second target of the Iranian regime. The IRGC member allegedly offered $1 million for Pompeo’s murder. In addition, a man armed with an assault rifle showed up at the Brooklyn, NY home of Iranian-American author and human rights activist Masih Alinejad. Last year, she was the target of a kidnapping plot in which she says she would have been killed. There are likely other US citizens on the regime’s murder list as well.

“An attempted assassination of a former U.S. Government official on U.S. soil is completely unacceptable and will not be tolerated,” said Steven M. D’Antuono, Assistant Director in Charge of the FBI Washington Field Office.

These attempts to murder US citizens on American soil by the Iranian regime are unprecedented and deliberate violations of US sovereignty. The Biden Administration, however, as can be seen from the chaos on the US southern border, is not taking the security of the American people seriously. So far, at just that border, the US has seen the entry of 5.5 million illegal migrants; 1.4 million “gotaways,” about whom the government knows nothing; 853 people who died trying to enter in just 12 months; fentanyl, originating in China, that has been killing tens of thousands of Americans each year and is now, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, “the top cause of death among U.S. adults (ages 18-45),” and continuing to kill Americans in record numbers.” Also seen across America’s southern border, are 87,000 children who are unaccounted for and may well have been abducted into child slavery or sex-trafficking.

Even the Washington Post pointed out that Iran’s attempted kidnappings on American soil should be a serious warning to the Biden administration:

“The message for the Biden administration, which has frequently proclaimed its intention to defend pro-democracy dissidents, is that Iran and other foreign dictatorships won’t shrink from launching attacks inside the United States unless deterred…”

Instead, the Biden administration remains silent and evidently still wants to reward the mullahs with the nuclear deal and it continues to see “diplomacy” — read: appeasement — as the only path to deal with the Iranian regime. “I continue to believe, Biden said on July 14, “that diplomacy is the best way to achieve this outcome.”

Secretary of State Antony Blinken said, “We continue to believe that ultimately diplomacy is the most effective way to deal with this, but that’s not where the focus is.”

Nothing, not even the killing and wounding of American citizens, seems to be deterring the Biden administration from trying to give the Islamist regime of Iran the ultimate gift: unlimited nuclear weapons.

Dr. Majid Rafizadeh is a business strategist and advisor, Harvard-educated scholar, political scientist, board member of Harvard International Review, and president of the International American Council on the Middle East. He has authored several books on Islam and US Foreign Policy. He can be reached at Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu