Members of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps march during a parade to commemorate the anniversary of the Iran-Iraq war (1980-88), in Tehran, Sep. 22, 2011. (Photo: Reuters/Stringer)

Nederlands + English

De Israëlische regering heeft vrijdag een vernietigende reactie gegeven op berichten dat de regering-Biden voorbereidingen treft om de Iraanse Revolutionaire Garde van de Amerikaanse terreurlijst te schrappen.

In een gezamenlijke verklaring vrijdagochtend zeiden premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid dat ze “weigeren te geloven” dat de VS zo’n stap zou zetten.

“Het Iraanse Revolutionaire Garde Korps (IRGC) is een terroristische organisatie die duizenden mensen heeft vermoord, waaronder Amerikanen. Wij weigeren te geloven dat de Verenigde Staten haar kwalificatie als terroristische organisatie zou verwijderen.”

Op woensdag citeerde Axios een bron die bekend is met de plannen van de regering Biden met betrekking tot Iran, die beweerde dat de VS overweegt om de Revolutionaire Garde van de Amerikaanse terreur zwarte lijst te halen.

De strijdmacht werd in 2019 door de regering Trump aangewezen als terreurgroep.

“De Iraanse Revolutionaire Garde is Hezbollah in Libanon, het is de Islamitische Jihad in Gaza, het zijn de Houthi’s in Jemen, het zijn de milities in Irak,” zeiden Bennett en Lapid vrijdag.

“De IRGC zijn verantwoordelijk voor aanvallen op Amerikaanse burgers en Amerikaanse strijdkrachten in het hele Midden-Oosten, ook in het afgelopen jaar. De IRGC zaten achter plannen om hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen te vermoorden.”

“De IRGC waren betrokken bij de moord op honderdduizenden Syrische burgers, ze hebben Libanon vernietigd en ze onderdrukken Iraanse burgers op wrede wijze. Ze doden Joden omdat ze Joden zijn, christenen omdat ze christenen zijn, en moslims omdat ze weigeren zich aan hen over te geven.”

“Zij zijn een integraal onderdeel van de brute machine van onderdrukking in Iran. Aan hun handen kleeft het bloed van duizenden Iraniërs en de verpletterde ziel van de Iraanse samenleving.”

“De poging om de IRGC te schrappen als terroristische organisatie is een belediging voor de slachtoffers en zou de gedocumenteerde werkelijkheid negeren die wordt ondersteund door ondubbelzinnig bewijs. Wij vinden het moeilijk te geloven dat de aanduiding van de IRGC als terroristische organisatie zal worden verwijderd in ruil voor een belofte geen schade toe te brengen aan Amerikanen.”

“De strijd tegen het terrorisme is een wereldwijde strijd, een gedeelde missie van de hele wereld. Wij geloven dat de Verenigde Staten hun naaste bondgenoten niet in de steek zullen laten in ruil voor loze beloften van terroristen.”

 

ENGLISH

The Israeli government released a scathing response Friday to reports that the Biden administration is preparing to remove Iran’s Revolutionary Guards from the US terror blacklist.

In a joint statement Friday morning, Prime Minister Naftali Bennett and Foreign Minister Yair Lapid said they ‘refuse to believe’ that the US would take such a step.

“The Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) is a terrorist organization that has murdered thousands of people, including Americans. We refuse to believe that the United States would remove its designation as a terrorist organization.”

On Wednesday, Axios cited a source familiar with Biden administration plans regarding Iran who claimed that the US is considering dropping the Revolutionary Guards from the US terror blacklist.

The force was designated as a terrorist group by the Trump administration in 2019.

“The Iranian Revolutionary Guards are Hezbollah in Lebanon, they are Islamic Jihad in Gaza, they are the Houthis in Yemen, they are the militias in Iraq,” Bennett and Lapid said Friday.

“The IRGC are responsible for attacks on American civilians and American forces throughout the Middle East, including in the past year. The IRGC were behind plans to assassinate senior American government officials.”

“The IRGC were involved in the murder of hundreds of thousands of Syrian civilians, they destroyed Lebanon and they are brutally oppressing Iranian civilians. They kill Jews because they are Jews, Christians because they are Christians, and Muslims because they refuse to surrender to them.”

“They are an integral part of the brutal machine of oppression in Iran. Their hands have on them the blood of thousands of Iranians and the crushed soul of the Iranian society.”

“The attempt to delist the IRGC as a terrorist organization is an insult to the victims and would ignore documented reality supported by unequivocal evidence. We find it hard to believe that the IRGC’s designation as a terrorist organization will be removed in exchange for a promise not to harm Americans.”

“The fight against terrorism is a global one, a shared mission of the entire world. We believe that the United States will not abandon its closest allies in exchange for empty promises from terrorists.”