De Amerikaanse president Joe Biden arriveert in Israël op 13 juli 2022: AP

US President Joe Biden arrives in Israel on July 13, 2022 | File photo: AP

Nederlands + English

Diplomatieke functionarissen noemen geplande aankondiging die de strategische betrekkingen tussen Jeruzalem en Washington herbevestigt “levend bewijs van de intimiteit van de betrekkingen.”

Door: Israel Hayom

Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël, zullen hij en de premier een verklaring ondertekenen, getiteld “De Jeruzalem Verklaring over het Amerikaans-Israëlisch Strategisch Partnerschap,” die diplomatieke functionarissen “historisch” noemen.

Volgens de functionarissen zal de verklaring – die op donderdag zal worden bekendgemaakt – de inzet van de VS onderstrepen voor Israëls veiligheid in het algemeen en voor het feit dat Iran nooit kernwapens zal kunnen ontwikkelen in het bijzonder. De verklaring zal naar verluidt ook een memorandum van overeenstemming herbevestigen dat werd ondertekend met de voormalige president Barack Obama en dat Amerikaanse militaire hulp aan Israël voor 10 jaar beloofde.

De verklaring bevat echter geen bespreking van stappen in de richting van Saoedi-Israëlische normalisatie die Biden naar verwachting zal aankondigen tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten, waarschijnlijk wanneer hij in Jeddah aankomt.

Een diplomatieke ambtenaar vertelde Israel Hayom dat er een “goede kans is dat we afspraken zullen maken over rechtstreekse vluchten van Israël naar Mekka voor moslimpelgrims, maar de zaak is nog niet gesloten. Een boodschap hierover zou naar buiten kunnen komen tijdens het bezoek van Biden aan de regio.”

Bovendien zal de verklaring hints bevatten dat de VS het gebruik van militair geweld tegen Iran zullen overwegen om te voorkomen dat het regime in Teheran kernwapens zal bezitten.

Verschillende diplomatieke functionarissen karakteriseerden de verklaring als “levend bewijs van de diepte en intimiteit van de betrekkingen tussen de twee landen… en een ontwerp van de Israëlisch-Amerikaanse betrekkingen voor de komende twee jaar.”

“Toen wij met de Amerikanen samenwerkten aan de formulering van de verklaring, voelden wij dat daarin een oprecht verlangen tot uitdrukking kwam om de gedeelde waarden, cultuur en belangen van beide partijen te belichamen,” zeiden de ambtenaren.

Volgens de niet bij naam genoemde functionarissen was het bezoek van de Amerikaanse president het belangrijkste bezoek van een nationale leider aan Israël en vergde het een lange voorbereiding.

 

 

ENGLISH

Diplomatic officials call planned announcement reaffirming strategic relations between Jerusalem and Washington “living proof of the intimacy of the relations.”

During US President Joe Biden’s visit to Israel, he and Prime Minister will sign a declaration titled “The Jerusalem Declaration on the US-Israel Strategic Partnership,” which diplomatic officials are calling “historic.”

According to the officials, the declaration – slated to be unveiled on Thursday – will underscore the US commitment to Israel’s security in general and Iran never being able to develop nuclear weapons in particular. The declaration will also reportedly reconfirm a Memorandum of Understanding signed with former President Barack Obama that promised American military aid to Israel for 10 years.

However, the declaration does not include any discussion of steps toward Saudi-Israeli normalization that Biden is expected to announce during his Middle East visit, most likely when he arrives in Jeddah.

A diplomatic official told Israel Hayom that there was a “good chance we’ll hammer out understandings about direct flights from Israel to Mecca for Muslim pilgrims, but the matter still isn’t closed. A message about it might come out during Biden’s visit to the region.”

In addition, the declaration will include hints that the US will consider the use of military force against Iran to prevent the Tehran regime from acquiring nuclear weapons.

Various diplomatic officials characterized the declaration as “living proof of the depth and intimacy of the relations between the two countries… and a draft of Israeli-US relations for the next two years.”

“When we were working with the Americans on the wording of the declaration, we sensed that it expressed an honest desire to embody both sides’ shared values, culture, and interests,” the officials said.

According to the unnamed officials, the US president’s visit was the most important visit by a national leader to Israel and entailed lengthy preparation.