Israëlische mannen vieren op Jeruzalemdag voor de Damascuspoort in Oost-Jeruzalem op 20 mei 2012 , Jeruzalemdag markeert de verjaardag van de hereniging van de stad in 1967. (Foto: Kobby Dagan / Shutterstock.com)
Israeli men celebrate on Jerusalem day in front of Damascus gate in east Jerusalem on May 20 2012 , Jerusalem day marks the anniversary of the city’s reunification in 1967. (Photo: Kobby Dagan / Shutterstock.com)

Nederlands + English

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zacharia 12:3 (HSV)

Bron: Israel365 News

De regering Biden oefent druk uit op Israël om de omstreden Jeruzalem mars, die de herdenking viert van de overwinning van de Zesdaagse Oorlog, die leidde tot de bevrijding van Jeruzalem en Judea-Samaria, een andere route te geven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de jaarlijkse mars zijn route verlegd van de Damascuspoort en het Moslimkwartier van de Oude Stad van Jeruzalem, verklaarde een Israëlische ambtenaar aan The Times of Israel op woensdag.

De zegetocht zal zondag plaatsvinden. Minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev keurde de traditionele route goed die vertrekt op het Safra-plein naar de Westelijke Muur via het Moslimkwartier van de Oude Stad.

Plaatselijke Arabische winkeliers langs de route voelen zich gedwongen hun winkels vroeg te sluiten op de dag van de mars omdat ze zich geïntimideerd voelen door de nationalistische demonstranten. Voorstanders van de mars beschouwen het evenement als een integraal onderdeel van hun viering van de verjaardag van de hereniging en bevrijding van Jeruzalem in 1967.

De pogingen van Washington om te lobbyen bij Israëlische politici hebben nog geen succes gehad, ondanks het feit dat minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en minister van Defensie Benny Gantz het erover eens zijn dat het evenement “ontvlambare” aspecten heeft, zei de Israëlische ambtenaar. Terreurgroepen door terreurorganisaties Islamitische Jihad (Gaza) en Hamas werden dreigementen geuit tegen Israël, waarin gewaarschuwd werd voor de toelating van de mars om plaats te vinden.

Premier Naftali Bennett heeft, samen met Bar-Lev, voet bij stuk gehouden en opgemerkt dat de route niets nieuws is. Zij verwijzen ook naar een besluit dat vorige maand werd genomen om een identieke mars van Israëlische nationalisten en de rechtse MK Itamar Ben Gvir te verhinderen. Zij voegden eraan toe dat het groen licht geven voor de mars op de Dag van Jeruzalem op zondag “een beetje een ruil” was voor het voorkomen van de mars van april – een besluit dat ook werd genomen onder druk van de VS, zei de Israëlische ambtenaar. Hij voegde eraan toe dat in de dagen voorafgaand aan de mars van Jeruzalem meer veiligheidsevaluaties zouden plaatsvinden.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde de Times: “De VS hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over het recente geweld in Jeruzalem en in heel Israël en de Westelijke Jordaanoever. Wij blijven alle partijen oproepen hun uiterste best te doen om terughoudendheid te betrachten en provocerende acties en retoriek te vermijden.”

 

ENGLISH

When all the nations of the earth gather against her. In that day, I will make Yerushalayim a stone for all the peoples to lift; all who lift it shall injure themselves. Zechariah 12:3 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 News

The Biden administration is pressing Israel to re-route the controversial Jerusalem March that celebrates the anniversary of the Six-day War victory, which led to the liberation of Jerusalem and Judea-Samaria. The State Department wants the annual march to divert its path from the Damascus Gate and the Muslim Quarter of Jerusalem’s Old City; an Israeli official told The Times of Israel on Wednesday.

The victory march is set to take place on Sunday. Public Security Minister Omer Bar-Lev approved the traditional route that originates in Safra Square to the Western Wall via the Old City’s Muslim Quarter.

Local Arab store owners along the route feel compelled to close their shops early on the day of the march as they feel intimidated by the nationalist marchers. Rally supporters view the event as an integral part of their celebration of the anniversary of the 1967 reunification and liberation of Jerusalem.

Washington’s attempts to lobby Israeli lawmakers have yet to succeed, despite the fact that Foreign Minister Yair Lapid and Defense Minister Benny Gantz agree that the event has “combustible” aspects to it, the Israeli official said. Terror groups Threats were issued by terror organizations Islamic Jihad (Gaza) and Hamas against Israel, warning the allowance of the march to take place.

Prime Minister Naftali Bennett, along with Bar-Lev, have stood their ground, noting that the route is nothing new. They also reference a decision made last month to prevent an identically routed march of Israeli nationalists and right-wing MK Itamar Ben Gvir. They added that green-lighting the Jerusalem Day march on Sunday was “somewhat of a tradeoff” for preventing the April march – a decision that was also made due to US pressure, the Israeli official said. He added that more security assessments would take place in the days leading up to the Jerusalem March.

A State Department spokesman told the Times: “The US has repeatedly expressed its concern regarding the recent violence in Jerusalem and across Israel and the West Bank. We continue to call on all sides to do their utmost to exercise restraint and avoid provocative actions and rhetoric.”