(Shutterstock)

Een zwakke reactie op Joden die Palestijnen aanvallen en buitenposten laten staan, zal de vooruitzichten op gemakkelijk reizen naar de VS schaden, zeggen hoge functionarissen.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen die onlangs Israël hebben bezocht, hebben de regering van Netanyahu verteld dat een zwakke reactie op Joden die Palestijnen aanvallen en toestaan ​​dat ongeautoriseerde gebouwen in Judea en Samaria blijven staan, de toetreding van Israël tot het Visa Waiver Program (VWP) in gevaar zal brengen, meldde The Marker afgelopen zondag.

In besloten gesprekken met hoge Israëlische politieke en veiligheidsfunctionarissen waarschuwden de niet bij naam genoemde Amerikanen dat “het accepteren van het bestaan ​​van illegale buitenposten en het ontbreken van een stevige hand bij het aanpakken van geweld tegen Palestijnen niet alleen de betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten en de kansen om betrekkingen tot stand te brengen tussen het land en Saoedi-Arabië in gevaar brengen, maar ook in de geplande Israëlisch-Amerikaanse samenwerking, waaronder het verlenen van vrijstelling voor Israëli’s van het aanvragen van een visum om de VS binnen te komen’, aldus het rapport.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Barbara Leaf was vorige maand net in Israël. De verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat ze hoge Israëlische politieke en militaire leiders zou ontmoeten om “gebieden van wederzijds belang te bespreken, waaronder het uitbreiden en verdiepen van de integratie van Israël in het Midden-Oosten en het inperken van het destabiliserende gedrag van Iran”.

Ze ontmoette ook hoge Palestijnse leiders om “prioritaire kwesties in de betrekkingen tussen de VS en Palestina te bespreken, waaronder de inspanningen van de VS om het Palestijnse volk te steunen”, aldus de officiële lezing.

Volgens een Haaretz- rapport is het aantal vernielingen van niet-geautoriseerde Joodse gebouwen in Judea en Samaria sterk verminderd sinds minister van Financiën Bezalel Smotrich het gezag over het burgerlijk bestuur kreeg als speciale minister van het ministerie van Defensie. Volgens de gegevens van de linkse krant werden er in 2022 gemiddeld 25 vernielingen per maand uitgevoerd, terwijl dat er tussen januari en mei van dit jaar gemiddeld slechts twee per maand waren.

“Er is al een tijdje geen Israëlische handhaving meer”, zei een veiligheidsfunctionaris. “Eens was de wereld van handhaving onlosmakelijk aan de IDF verbonden, tegenwoordig is het bestuur van de nederzettingen op de hoogte van bijna alles” en er wordt politieke druk uitgeoefend om de meeste vernielingen te stoppen.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei donderdag tegen JNS : “We hebben onze vrienden en bondgenoten in Israël verteld dat als er een brand in hun achtertuin brandt, het een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk zal zijn om zowel de bestaande overeenkomsten te verdiepen als om ze uit te breiden naar mogelijk Saoedi-Arabië.”

De vorige week veroordeelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken extremistische Joden, die rellen schopten in verscheidene steden, die onder het beheer stonden van de Palestijnse Authoriteit, in antwoord op de moord op vier Israëliërs buiten het dorp Eli. In dat dorp werden een dozijn Arabische huizen en auto’s gebombardeerd, waarbij verschillende bewoners gewond raakten

“Verantwoording en rechtvaardigheid moeten met gelijke strengheid worden nagestreefd in alle gevallen van extremistisch geweld, en we verwelkomen de veroordeling van deze daden door de IDF en verwachten van de Israëlische regering dat zij zorgt voor volledige verantwoording en juridische vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze aanvallen, naast compensatie voor verloren huizen en eigendommen”, zei Vedant Patel, woordvoerder van het plaatsvervangend ministerie van Buitenlandse Zaken, tijdens een persconferentie.

Wat betreft het Visa Waiver Program, is het weigeren van visumaanvragen door Israëliërs gedaald tot onder de vereiste drie procent, en de Knesset heeft de wetgeving goedgekeurd om de noodzakelijke gegevens met de VS te delen om te voldoen aan de VWP-regelgeving. Deze maand begint een proefprogramma dat de toegang tot Israël zal vergemakkelijken voor moslims en Palestijnse Amerikanen, die een veiligheidsprobleem vormen voor Israël, maar die volgens de VWP-regel van wederkerigheid niet mogen worden gediscrimineerd .

Tien dagen geleden stuurden 65 senatoren een brief naar Blinken en minister van Binnenlandse Veiligheid, Alejandro Mayorkas, waarin ze er bij hen op aandrongen Israël goed te keuren voor het VWP, daarbij verwijzend naar het “grotere potentieel voor zowel toerisme als zakenreizen” en versterking van de sterke banden tussen de twee landen die de goedkeuring zou opleveren.

 

******************************

ENGLISH

 

A weak response to Jews attacking Palestinians and allowing outposts to stand will harm prospects for easy travel to the U.S., say senior officials.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Senior American officials who visited Israel recently have told the Netanyahu government that a weak response to Jews attacking Palestinians and allowing unauthorized building in Judea and Samaria to stand will endanger Israel’s joining the Visa Waiver Program (VWP), The Marker reported Sunday.

In closed conversation with senior Israeli political and security officials, the unnamed Americans warned that “accepting the existence of illegal outposts and the lack of a firm hand in dealing with violence against Palestinians will harm not only the relations between Israel and the Gulf countries and the chances of establishing relations between it and Saudi Arabia, but also in planned Israeli-American cooperation, including granting the exemption for Israelis from needing visas to enter the U.S.,” said the report.

Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf was just in Israel last month. The State Department statement said she would meet with senior Israeli political and military leaders to “discuss areas of mutual interest, including expanding and deepening Israel’s integration into the Middle East and constraining Iran’s destabilizing behavior.”

She also met with senior Palestinian leaders to discuss “priority issues in U.S.-Palestinian relations, including U.S. efforts to support the Palestinian people,” according to the official readout.

According to a Haaretz report, since Finance Minister Bezalel Smotrich secured authority over the Civil Administration as a special minister in the Defense Ministry, the number of demolitions of unauthorized Jewish buildings in Judea and Samaria has been sharply reduced. According to the left-wing paper’s data, an average of 25 demolitions were carried out per month during 2022, while between January and May this year, there were only two per month on average.

“There has been no Israeli enforcement for a while now,” a security official was quoted as saying. “Once the world of enforcement was an IDF insider story, today the settlement administration is informed about almost everything” and political pressure is applied to stop most of the demolitions.

Secretary of State Antony Blinken told JNS Thursday that “We’ve told our friends and allies in Israel that if there’s a fire burning in their backyard, it’s going to be a lot tougher, if not impossible, to actually both deepen the existing agreements as well as to expand them to include potentially Saudi Arabia.”

The previous week, the State Department had condemned Jewish extremists’ rioting in several Palestinian-Authority controlled towns following the murder of four Israelis outside the village of Eli, in which dozens of Arab homes and cars were firebombed and several residents were injured.

“Accountability and justice should be pursued with equal rigor in all cases of extremist violence, and we welcome the IDF’s condemnation of these acts and expect the Israeli Government to ensure full accountability and legal prosecution for those responsible for these attacks, in addition to compensation for lost homes and property,” said Deputy State Department Spokesman Vedant Patel in a press briefing.

Regarding the Visa Waiver Program, Israel’s refusal rate for visa applications has dropped below the required three percent, and the Knesset has passed the legislation to share necessary data with the U.S, in order to comply with VWP regulations. A pilot program is beginning this month that will ease entry to Israel for Muslims and Palestinian Americans, who are a security concern for Israel but who must not be discriminated against according to the VWP rule of reciprocity.

Ten days ago, 65 Senators sent a letter to Blinken and Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas urging them to approve Israel for the VWP, citing the “increased potential for both tourism and business travel” and reinforcement of the strong ties between the two countries that the approval would engender.