Wapens in beslag genomen bij Israëls grootste illegale wapenvangst ooit
Weapons seized in Israel’s largest-ever illegal arms bust (Twitter/Naftali Bennett/Screenshot)

Nederlands + English

Illegale wapenverkoop is een uiterst lucratieve industrie in Israël. Een enkel vuurwapen kost maar liefst 100.000 shekels ($30.000).

Door Lauren Marcus, World Israel News

De Israëlische politie kondigde dinsdag aan dat 78 wapenhandelaars waren gearresteerd in de grootste wapenvangst ooit in de Joodse Staat, waarbij zo’n 40 geweren, 13 handvuurwapens, twee machinegeweren en twee granaten werden buitgemaakt.

De actie werd uitgevoerd door 1.600 politiemensen, waaronder troepen van de Special Forces en de Grenspolitie, en vond plaats in 25 overwegend Arabische plaatsen in Noord- en Centraal-Israël.

Jeruzalem aangrenzende gemeenten, steden in het centrale “Driehoek”-gebied met inbegrip van Qalansuwa en Taibeh, en de noordelijke steden Fureidis, Tamra, Umm El-Fahem, en Dalyat El-Carmel behoorden tot de doelwitten van de massale razzia.

Onder de naam “Operatie Oceaan”, zei Shimon Lavi, commandant van het noordelijk district van de Israëlische politie, in een verklaring dat de grote razzia tot doel had “het moeras droog te leggen en niet alleen de muggen te vangen”.

Lavi zei dat illegale wapenverkoop een zeer lucratieve industrie is in Israël. Een enkel vuurwapen kost maar liefst 100.000 shekels ($30.000).

De Israëlische politie voert de strijd op tegen de illegale wapenverkoop en de snel stijgende criminaliteit in de Arabische gemeenschappen, legde Lavi uit, en noemde de inspanning “een echte oorlog voor het dagelijks leven van alle burgers van het land en hun persoonlijke veiligheid”.

Hij voegde eraan toe dat het initiatief om de openbare orde in Arabische dorpen te herstellen “een oorlog is tegen criminele elementen in lokale overheden die proberen en erin slagen om grip te krijgen op publieke fondsen…[en] tegen afpersing van ondernemingen in de particuliere sector.”

“Misdaad mag niet lonen, en we moeten krachtdadiger blijven optreden en de druk op de daders opvoeren”, zei hij.

Operatie Ocean nam maanden in beslag om te plannen en uit te voeren. In augustus 2020 begon een undercoveragent namens de politie wapens te kopen bij verschillende wapenhandelaars in heel Israël, waarbij hij langzaam hun vertrouwen won en gegevens verzamelde over de belangrijkste spelers in de illegale wapenindustrie.

De agent deed maar liefst 45 aankopen in de loop van 15 maanden, en de politie zei dat de transacties miljoenen shekels waard waren.

Premier Naftali Bennett prees de operatie op Twitter en zei dat het de eerste stap was in een belofte die hij had gedaan om de criminaliteit in Arabische gemeenten te beteugelen.

“Ik feliciteer de commissaris van politie en de Israëlische politie met een ongekende operatie: 1.600 politieagenten hebben invallen gedaan in tientallen doelwitten en de 78 grootste wapenhandelaars in de Arabische samenleving aangeklaagd,” schreef Bennett.

“We zijn aan het werk gegaan.”

Tot nu toe zijn in 2021 minstens 110 Arabische Israëli’s vermoord.

 

ENGLISH

Illegal arms sales are an extremely lucrative industry in Israel, with a single assault rifle selling for as much as 100,000 shekels ($30,000).

By Lauren Marcus, World Israel News

Israeli police announced on Tuesday that 78 arms dealers had been arrested in the Jewish State’s largest-ever weapons bust, which snagged some 40 rifles, 13 handguns, two machine guns, and two grenades.

The sweep was carried out by 1,600 police officers, including Special Forces and Border Police troops, and took place in 25 mostly Arab municipalities throughout northern and central Israel.

Jerusalem-adjacent municipalities, towns in the central “Triangle” area including Qalansuwa and Taibeh, and the northern cities of Fureidis, Tamra, Umm El-Fahem, and Dalyat El-Carmel were among those targeted in the massive raid.

Dubbed “Operation Ocean,” Northern District Commander for the Israeli Police Shimon Lavi said in a statement that the major sweep aimed to “drain the swamp and not just catch the mosquitoes.”

Lavi said that illegal arms sales are an extremely lucrative industry in Israel, with a single assault rifle selling for as much as 100,000 shekels ($30,000).

Israel’s police are stepping up the fight against illegal arms sale and skyrocketing crime in Arab communities, Lavi explained, calling the effort “a real war for the daily life of all citizens of the country and their personal security.”

He added that the initiative to restore law and order in Arab municipalities is “a war against the intrusion of criminal elements into local authorities who try and succeed in getting their hands on public funds…[and] against extortion of business owners in the private sector.”

“Crime must not pay off, and we must continue to act more forcefully and increase the pressure on the perpetrators,” he said.

Operation Ocean took months to plan and execute. In August 2020, an undercover agent acting on behalf of the police began purchasing weapons from various arms dealers throughout Israel, slowly gaining their trust and gathering data about major players in the illegal gun industry.

The agent made a staggering 45 purchases over the course of 15 months, and police said the transactions were worth millions of shekels.

Prime Minister Naftali Bennett praised the operation on Twitter, saying it was the first step in a promise he’d made to curb crime in Arab municipalities.

“I congratulate the Commissioner of Police and the Israel Police on an unprecedented operation: 1,600 police officers raided dozens of targets and indicted the 78 largest weapons dealers in Arab society,” Bennett wrote.

“We started working.”

At least 110 Arab Israelis have been murdered so far in 2021.