Nederlands + English

Door: JTA – Ben Sales

Het was op de vierde dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, herinnerde Asher Moskowitz zich, dat hij de baby zag tussen de lichamen in Kamp Shura.

Asher Moskowitz, een vrijwillige eerstehulpverlener.

Moskowitz was naar Shura gekomen, een militaire basis in de buurt van de centrale Israëlische stad Ramle, als vrijwilliger bij het United Hatzalah rampenbestrijdingskorps. De basis was omgevormd tot een centrum voor het identificeren van de slachtoffers van het bloedbad van 7 oktober door Hamas, de terreurgroep die de Gazastrook controleert, en Moskowitz werd al snel bij de gruwelijke taak betrokken om te helpen bij het uitladen en overbrengen van tientallen lichamen die daar aankwamen.

De baby kwam uit Kibboets Kfar Aza, een van de gemeenschappen die het zwaarst getroffen werd tijdens de aanval. Hij arriveerde met een kleine zak waarvan de inhoud een grimmig verhaal vertelde: een klein lichaam, verbrand en opgezwollen, met de zichtbare sporen van het tegen het drukken van een verwarmingselement.

“Ze hebben de baby letterlijk in een keukenoven gestopt,” zei Moskowitz in een videoverklaring over de beoordeling van het professionele personeel op de basis.

De video werd opgenomen op verzoek van Hatzalah om een verslag uit de eerste hand te bewaren van wat Moskowitz zag, en werd dinsdag gedeeld met de Jewish Telegraphic Agency. De video, één van meerdere opnames van Hatzalah vrijwilligers die beschrijven wat ze zagen, was dinsdagmiddag nog niet openbaar gemaakt.

“Het lichaam werd hard en bleek helaas ook gezwollen te zijn,” zei hij. “En echt, het verwarmingselement van de oven zat vast aan het lichaam zelf.”

De lijst van wreedheden die zijn voortgekomen uit de aanval van Hamas op Israël van 7 oktober is zo lang dat hij eindeloos lijkt. Hulpverleners en overlevenden hebben verhalen verteld over verbrande lichamen, over vastgebonden en vermoorde mensen, over feestgangers die massaal werden neergeschoten op een muziekfestival.

Maar het verhaal van de in een oven verbrande baby heeft deze week om een aantal redenen bijzondere aandacht getrokken, afgezien van de jonge leeftijd van het slachtoffer. De aanwezigheid van een oven roept in grafische bewoordingen de verschrikkingen van de Holocaust op en creëert een link tussen de antisemitische genocide van 80 jaar geleden en 7 oktober, de bloedigste dag voor Joden sindsdien.

Het verhaal heeft ook de aandacht getrokken omdat het voor het eerst publiekelijk werd gedeeld toen de oprichter en voorzitter van Hatzalah sprak op een Amerikaanse politieke conventie in Las Vegas.

“We zagen een kleine baby in een oven,” zei Eli Beer, de oprichter en voorzitter van Hatzalah, in een toespraak tot de jaarlijkse conferentie van de Republikeinse Joodse Coalitie op zaterdagavond.

Terwijl het verhaal zich verspreidde op sociale media, reageerden sommigen geschokt dat er nog meer onthullingen zouden volgen over wreedheden die op 7 oktober waren begaan. Ten minste één prominente Palestijnse stem werd veroordeeld omdat hij reageerde met een grap. En een paar mensen vroegen zich hardop af of het verhaal waar was, aangezien het nog niet eerder was gemeld.

De Israëlische regering heeft zich ingespannen om beweringen dat het bloedbad en de bijbehorende gruweldaden verzonnen of overdreven zouden zijn, te ontzenuwen of te weerleggen. In de dagen na het bloedbad nodigde Israël buitenlandse journalisten uit voor een rondleiding in Kfar Aza en andere verwoeste gemeenschappen en vorige week toonde het hen 43 minuten onbewerkte beelden van 7 oktober om wat een regeringswoordvoerder “een Holocaustontkenning-achtig fenomeen dat zich in real time ontwikkelt” noemde tegen te gaan.

Beer zei dat hij zich ervan bewust is dat mensen ontkennen dat de gruweldaden hebben plaatsgevonden of dat ze de omvang ervan in twijfel trekken – iets wat hij verwant acht aan Holocaustontkenning gezien de diepte en breedte van het bewijs. Maar hij zei dat hij zich “helemaal geen” zorgen had gemaakt over mensen die dit verhaal zouden ontkennen vanwege de tijd die verstreken was sinds 7 oktober.

“Ik maakte me geen zorgen,” zei hij. “Ik begrijp niet waarom mensen denken dat dit het ergste is. Dit is niet eens het ergste. Waarom is een oven het ergste? Waarom is [het] niet het vermoorden van kinderen voor de ogen van hun ouders?”

Vernieling veroorzaakt door Hamas in Kibboets Kfar Aza, nabij de grens tussen Israël en Gaza, in het zuiden van Israël, 10 oktober 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

In een gesprek met JTA op dinsdag zei Beer dat hij van minstens twee van zijn vrijwilligers over de gruweldaad had gehoord. Hij hoorde het voor het eerst kort nadat het was gebeurd, van een vrijwilliger die op 8 oktober ter plaatse was toen een team van eerstehulpverleners het lichaam van de baby ontdekte, samen met de lichamen van de vermoorde ouders. Moskowitz belde toen Beer “een dag of twee” nadat hij het lichaam bij Shura had gezien.

Dat verhaal spookte door zijn hoofd, zei Beer, samen met honderden andere, terwijl de dagen verstreken en meer slachtoffers werden geïdentificeerd. Terwijl dat gebeurde, zette Beer zijn werk met Hatzalah voort terwijl hij onder raketvuur van Hamas lag. Bovendien werden twee Hatzalah vrijwilligers gedood in de aanval van Hamas, en nog veel meer lijden aan posttraumatische stress, zei hij. Ook zijn zoon dient in het Israëlische leger.

Alleen tijdens zijn reis naar Las Vegas, zei Beer, was hij in staat om een goede nachtrust te krijgen en zijn hoofd een beetje leeg te maken. Op de dag van de toespraak dacht hij aan het verhaal van de in een oven verbrande baby en besloot hij het in zijn opmerkingen op te nemen.

“Ik zei, weet je wat, ik heb deze verhalen gehoord en mensen moeten het horen,” zei hij. “En dan nog is het moeilijk te geloven dat al deze tragedies zijn gebeurd. Maar het gebeurde. Al deze slechte dingen gebeurden.”

Er is nog steeds veel onbekend, en dat zal misschien ook nooit bekend worden, over de dood van de baby, inclusief, voor nu, de naam en leeftijd van de baby.
De ouders werden samen met de baby gedood en het huis werd in brand gestoken, aldus Beer. Volgens een bericht in de Washington Post van dinsdag hebben Israëlische autoriteiten ongeveer 200 lichamen nog niet geïdentificeerd omdat ze verminkt of verbrand zijn.

Dat gebrek aan kennis leidt volgens Beer tot een aantal gruwelijke vragen: Stopten Hamas-terroristen de baby in de oven en doodden ze de baby toen ze de oven aanzetten? Verstopten de ouders van de baby het kind in de oven om het te beschermen tegen de aanvallers, om het vervolgens te verbranden toen het huis in brand werd gestoken? Wanneer werd de baby vermoord?

“Ze hebben veel lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn,” zei Beer. “Gelukkig is er tegenwoordig technologie waarmee ze DNA en alles kunnen doen, maar wat gebeurt er als de hele familie wordt vermoord?”

Hij voegde eraan toe: “Veel van de verhalen zullen nooit verteld worden omdat de mensen die het gezien en meegemaakt hebben niet meer onder ons zijn.”

In zijn videogetuigenis erkende Moskowitz ook de noodzaak om de ontkenning van de verschrikkingen van het bloedbad tegen te gaan.

“In de context van deze verschrikkingen moeten we de wereld laten zien en vertellen dat het onmogelijk is om te ontkennen wat ze deden,” zei hij. “Ze verkrachtten vrouwen, ze vermoordden mensen. Ze amputeerden ledematen, hakten hoofden af – gruwelen die al gezien zijn. Maar dit is een gruwel die we de wereld moeten vertellen.”

 

************************************

 

************************************

 

ENGLISH

By: JTA – Ben Sales

It was on the fourth day of the war between Israel and Hamas, Asher Moskowitz recalled, that he saw the baby among the corpses at Camp Shura.

Asher Moskowitz, a volunteer first responder.

Moskowitz had come to Shura, a military base near the central Israeli city of Ramle, as a volunteer with the United Hatzalah emergency response corps. The base had been transformed into a center for identifying those killed in the Oct. 7 massacre by Hamas, the terror group that controls Gaza, and Moskowitz was soon pulled into the gruesome task of helping to unload and transfer dozens of bodies that arrived there.

The baby came from Kibbutz Kfar Aza, one of the communities hardest hit in the attack. It arrived in a small bag whose contents told a grim story: a tiny body, burnt and swollen, with the telltale marks from being pressed against a heating element.

“They took the baby and put it, literally, in a kitchen oven,” Moskowitz said in a video testimony recounting the assessment of professional staff at the base.

The video was recorded at Hatzalah’s request to preserve a firsthand account of what Moskowitz saw, and it was shared with the Jewish Telegraphic Agency on Tuesday. The video, one of several recordings of Hatzalah volunteers describing what they saw, had not been made public as of Tuesday afternoon.

“The body hardened and, unfortunately, appeared to have also swollen,” he said. “And really, the heating element of the oven was on the body itself.”

The list of atrocities that has emerged from Hamas’ Oct. 7 attack on Israel is so long as to feel endless. First responders and survivors have related stories of burnt bodies, of people tied up and murdered, of partygoers gunned down en masse at a music festival

But the story of the baby burnt in an oven has attracted particular attention this week for a number of reasons, in addition to the tender age of the victim. The presence of an oven evokes the horrors of the Holocaust in graphic terms, creating a link between the antisemitic genocide of 80 years ago and Oct. 7, which was the bloodiest day for Jews since then

The story has also drawn attention because it was shared publicly for the first time when Hatzalah’s founder and president spoke at an American political convention in Las Vegas.

“We saw a little baby in an oven,” Eli Beer, the founder and president of Hatzalah, said in a speech to the Republican Jewish Coalition’s annual conference on Saturday night.

As the story spread on social media, some responded with shock that there were yet more revelations to come about atrocities committed on Oct. 7. At least one prominent Palestinian voice drew condemnation for responding with a joke. And a few people wondered aloud whether the story was true, given that it had not previously been reported.

The Israeli government has been engaged in efforts to head off or refute claims that the massacre and its attendant atrocities were fabricated or exaggerated. In the days after the massacre, Israel invited foreign journalists to tour Kfar Aza and other ravaged communities, and last week, it showed them 43 minutes of raw footage from Oct. 7 to counter what a government spokesperson called “a Holocaust denial-like phenomenon evolving in real time.”

Beer said he’s aware that people are denying that the atrocities took place, or are casting doubt on their scale — something he considers akin to Holocaust denial given the depth and breadth of evidence. But he said he had “not at all” worried about people denying this story because of the time that had elapsed since Oct. 7.

“I wasn’t concerned,” he said. “I don’t understand why people think this is the worst. This is not even the worst. Why is an oven the worst? Why is [it] not murdering children in front of their parents?”

Destruction caused by Hamas in Kibbutz Kfar Aza, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel, Oct. 10, 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Speaking to JTA on Tuesday, Beer said he learned of the atrocity from at least two of his volunteers. He first heard of it soon after it occurred, from a volunteer who was on the scene on Oct. 8 when a team of first responders discovered the baby’s body, along with the bodies of the murdered parents. Moskowitz then called Beer “a day or two” after he saw the body at Shura.

That story was swirling in his head, Beer said, along with hundreds of others, as the days went by and more victims were identified. While that was happening, Beer continued his work with Hatzalah while under Hamas rocket fire. In addition, two Hatzalah volunteers were killed in Hamas’ attack, and many more are suffering post-traumatic stress, he said. His son is serving in the Israeli military.

Only on his trip to Las Vegas, Beer said, was he able to get a good night’s sleep and clear his head a bit. On the day of the speech, he thought of the story of the baby burned in an oven and decided to include it in his remarks.

“I said, you know what, I heard these stories, and people have to hear it,” he said. “And even so, it’s hard to believe that all these tragedies were happening. But it happened. All these bad things happened.”

There is still much that is unknown, and that may never be known, about the baby’s death — including, for now, the child’s name and age. The parents were killed alongside the baby, and the house was torched, Beer said. According to a Washington Post report on Tuesday, Israeli officials have yet to identify some 200 bodies because they were mutilated or burned.

That paucity of knowledge leads, Beer said, to a number of gruesome questions: Did Hamas terrorists put the baby in the oven, then kill the baby as they turned the oven on? Did the baby’s parents hide the child in the oven to keep them safe from the attackers, only to burn as the house was set aflame? When was the baby killed?

“They have many bodies that aren’t identified yet,” Beer said. “Luckily today there is technology that they can do DNA and everything, but what happens when the whole family are murdered?”

He added, “A lot of the stories will never be told because the people that saw it and witnessed it are not with us anymore.”

In his video testimony, Moskowitz also recognized the need to counter denial of the massacre’s horrors.

“In the context of these horrors we need to show the world and tell the world that it is impossible to deny what they did,” he said. “They raped women, they killed bodies, they killed living people. They amputated limbs, cut off heads — horrors that have already been seen. But this is a horror that we must tell the world.”