de anti-Israëlische activist Robert-Willem van Norren op de Amsterdamse Dam
the anti-Israel activist Robert-Willem van Norren on Amsterdam’s Dam Square

Nederlands + English

Dit boek brengt de afschuwelijke demonisering in kaart.

– Boekrecensie van Likoed Nederland

Van Kees Broer verscheen recent opnieuw een zeer lezenswaardig boek: ‘De boycot van Israël’, uitgegeven via het CIDI. Het beschrijft de anti-Israëlische boycotbeweging in Nederland.

Eerder schreven wij al een recensie over Kees zijn eerste boek ‘Vijftig jaar Palestina Komitee’.

Officieel heet deze beweging BDS (boycot, desinvestering en sancties). Maar zoals Kees Broer ook constateert, is de beweging er niet in geslaagd deze term ingeburgerd te krijgen.

Kees Broer fileert deze anti-Israëlische beweging. Het begint er al mee dat de beweging geen duidelijke doelen wil bereiken met de boycot. Feitelijk is de bedoeling het doen verdwijnen van Israël, maar dat zegt de beweging meestal niet al te openlijk.
Er zijn echter genoeg citaten van de leiders van de anti-Israëlische boycotbeweging die dit aantonen. Of men zegt het indirect, door te stellen dat vijf miljoen Palestijnen (“vluchtelingen”, in feite hun nakomelingen) in Israël zouden moeten gaan wonen. Dit is strijdig met de tweestatenoplossing en Israël zou simpelweg dan ophouden te bestaan.

Maar ook verder is de anti-Israëlische boycotbeweging niet bepaald fris. Zo neem men geen afstand van geweld en terreur. Sterker nog, terreurorganisaties als Hamas en de PFLP hebben zitting in de top van de beweging.
Men schermt met het internationaal recht, maar acht dit niet van toepassing op de Palestijnen. Dat de boycot de banen van Palestijnen mogelijk zelfs harder treft dan die van Israëli’s, vindt men ook totaal onbelangrijk. Het is ondergeschikt aan het doel: de Joden en de Joodse staat zwart maken.
Het Duitse parlement heeft dan ook in 2019 vastgelegd dat de beweging: “een anti-Joodse beweging is die doet denken aan de tijd van het nationaalsocialisme in Duitsland.” Duitse overheidssteun werd verboden. Ook onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben anti-boycot wetgeving.

Wat bij de Nederlandse tak opvalt, is dat er nauwelijks Palestijnen actief zijn of in de top zitten.
Zelfs het in het boek geïnterviewde voormalig SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel constateert dat tot zijn grote verbazing. Bij alle andere belangengroepen voor buitenlandse kwesties is dat ondenkbaar. Echter, de beweging bestaat hier uit enkele moslims en verder ‘witte personen’. Blijkbaar allemaal mensen die op de een andere manier haatdragend zijn naar de Joodse staat.

Gelukkig heeft men lachwekkend weinig weten te bereiken.
Van enig effect op de Israëlische economie is geen sprake. Integendeel, sinds de beweging is opgericht in 2005 presteerde de Israëlische economie (veel) beter dan alle andere Westerse landen. Israël maakt zo veel goede producten dat die moeilijk te boycotten zijn.
Zo roept de anti-Israëlische activist Robert-Willem van Norren op de Amsterdamse Dam wekelijks op tot een boycot van Israël – vanaf een scootmobiel vervaardigd in een Israëlische kibboets! (foto)

De lijst van hun 12 grootste internationale successen in 12 jaar bevat bijvoorbeeld het feit dat zes Amerikaanse voetballers een verzorgde reis naar Israël weigerden te accepteren. Betrouwbaar is die lijst trouwens geenszins. Zo blijkt het enige Nederlandse ‘succes’ op de lijst gelogen: dat een Israëlische busmaatschappij een aanbesteding verloor, kwam doordat de concurrentie een betere aanbieding deed. Maar toch wordt zoiets als een ‘succes’ geclaimd.

Maar de ondertitel van het boek is niet voor niets: “Demoniseren, delegitimeren, discrimineren.”

Want de eenzijdigheid, haat en leugens die de beweging over Israël verspreidt zijn wel schadelijk en bevorderen Jodenhaat.
Wij constateerden enkele maanden geleden dat niettemin bepaalde media als NRC en Trouw helaas bereid blijken te zijn om die klakkeloos verder te verspreiden.

Dan is het belangrijk om te weten met wie je te maken hebt. Het is de verdienste van Kees Broer dat hij daarover een compleet en zeer goed leesbaar boek heeft geschreven.

 

ENGLISH

This book charts the horrific demonization.

– Book review by Likoed Nederland, January 11, 2022.

Kees Broer recently published another very readable book: ‘The Boycott of Israel’, published through the CIDI. It describes the anti-Israel boycott movement in the Netherlands.

Earlier we wrote a review of Kees’s first book ‘Fifty years Palestine Komitee’.

Officially this movement is called BDS (boycott, divestment and sanctions). But as Kees Broer also observes, the movement has not succeeded in getting this term accepted.

Kees Broer files this anti-Israel movement. It starts with the fact that the movement does not want to achieve clear goals with the boycott. In fact, the intention is to make Israel disappear, but the movement does not usually say so too openly.
However, there are plenty of quotes from the leaders of the anti-Israel boycott movement that demonstrate this. Or they say it indirectly, by stating that five million Palestinians (“refugees,” in fact their descendants) should live in Israel. This is contrary to the two-state solution and Israel would simply cease to exist.

But beyond that, the anti-Israel boycott movement is not exactly fresh either. They do not distance themselves from violence and terror. In fact, terrorist organizations such as Hamas and the PFLP have a seat at the top of the movement.
They defend international law, but do not consider it applicable to the Palestinians. The fact that the boycott may even hit the jobs of Palestinians harder than those of Israelis is also considered totally unimportant. It is secondary to the goal: to blacken the Jews and the Jewish state.
The German parliament therefore recorded in 2019 that the movement: “is an anti-Jewish movement reminiscent of the time of National Socialism in Germany.” German government support was banned. France, Britain and the United States, among others, also have anti-boycott legislation.

What is striking about the Dutch branch is that there are hardly any Palestinians active or at the top.
Even the former SP Member of Parliament Harry van Bommel, interviewed in the book, notes this to his great surprise. In all other interest groups for foreign issues, this is unthinkable. However, the movement here consists of a few Muslims and otherwise ‘white persons’. Apparently all people who are in some way hateful towards the Jewish state.

Fortunately, laughably little has been achieved.
Of any effect on the Israeli economy, there is no question. On the contrary, since the movement was founded in 2005, the Israeli economy has performed (much) better than any other Western country. Israel makes so many good products that they are difficult to boycott.
For example, anti-Israel activist Robert-Willem van Norren calls for a weekly boycott of Israel on Amsterdam’s Dam Square – from a mobility scooter manufactured in an Israeli kibbutz! (photo)

The list of their 12 greatest international successes in 12 years includes, for example, the fact that six American soccer players refused to accept an arranged trip to Israel. By the way, this list is by no means reliable. For example, the only Dutch ‘success’ on the list turns out to be a lie: the fact that an Israeli bus company lost a tender was because the competition made a better offer. Yet such a thing is claimed as a ‘success’.

But the subtitle of the book is for a reason: “Demonize, delegitimize, discriminate.”

Because the one-sidedness, hatred and lies that the movement spreads about Israel do harm and promote Jew hatred.
We noted a few months ago that, nevertheless, certain media outlets like NRC and Trouw appear to be unfortunately willing to continue spreading them indiscriminately.

So it’s important to know who you’re dealing with. It is to Kees Broer’s credit that he has written a complete and very readable book on this subject. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)