(foto credit: Shutterstock)

Nederlands + English

Wie van ons heeft tijdens het plannen van een vakantie geen gebruik gemaakt van Booking.com om concurrerende prijzen te vinden van hotels, auto’s of vluchten. Het is dan ook meer dan teleurstellend om te zien dat weer een ander bedrijf politiek gaat doen in een poging zich te richten naar wat nu wordt verwacht van bedrijven die de behoefte voelen om sociaal deugdzaam te lijken in de huidige zakelijke woke sfeer.

Door te beweren dat het “bedrijfsbeleid is om een dergelijke disclaimer toe te voegen aan alle gebieden die als ‘conflictgebied’ worden beschouwd” (Sommigen krijsen, anderen halen hun schouders op bij de ‘waarschuwing’ voor nederzettingen op Booking.com op JPost.com, wanneer ze het hebben over de Israëlische gebieden voorbij de groene lijn, voelen ze zich plotseling gedwongen om hun klanten te waarschuwen die naar die plaatsen willen reizen. Maar wat door het internationale bedrijf werd gezien als een belangrijke disclaimer, leidde uiteindelijk tot grote woede bij veel Israëlische politici – een zet die ongetwijfeld ook Israëlische klanten en veel zionistische aanhangers wereldwijd zal beledigen en afstoten.

De waarschuwing, die deze week al zal verschijnen, zal op de website van Booking.com worden geplaatst en stelt dat “een bezoek aan het gebied gepaard kan gaan met een verhoogd risico voor de veiligheid en de mensenrechten of andere risico’s voor de lokale gemeenschap en de bezoekers.” In een gesprek met Ynet lichtte het bedrijf verder toe waarom ze het nodig vonden om deze maatregel te nemen: “Bepaalde gebieden die getroffen zijn door conflicten kunnen een groter risico vormen voor reizigers, dus we voorzien onze klanten van informatie die hen helpt bij het nemen van beslissingen en moedigen hen aan om de officiële reisrichtlijnen van hun regering te controleren als onderdeel van het besluitvormingsproces.”

Een snelle blik op de website van Booking.com laat een verklaring van het bedrijf zien waarin het zijn betrokkenheid bij de mensenrechten uitdrukt omdat het een bepaalde gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen respecteert. Binnen die verklaring is er een sectie gewijd aan moderne slavernij praktijken met de volgende formulering: “Wij erkennen dat moderne slavernij in al zijn vormen, waaronder slavernij, mensenhandel, gedwongen arbeid, schuldslavernij, slavernij op basis van afkomst, dienstbaarheid, kinderslavernij en gedwongen en vroegtijdige huwelijken, een wereldwijd probleem is en een toenemend probleem. In feite verklaren zij dat er binnen hun eigen bedrijf een nultolerantieaanpak is voor dergelijke praktijken, en hoewel dat goed is om te horen, kon ik geen waarschuwing vinden over het boeken van een vakantie in China waar dergelijke praktijken tegen de Oeigoerse gemeenschap bekend zijn.

Ook lijkt er geen waarschuwing te zijn tegen discriminatie en vervolging van homo’s in Saoedi-Arabië, een ander land waar het bedrijf zijn klanten bedient.

Ze maken er wel een punt van: “Onze inzet om de mensenrechten te respecteren en te bevorderen is gebaseerd op internationaal erkende normen en principes, waaronder de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.” Dat klinkt ongeveer juist, want internationaal erkende normen en principes, evenals de V.N. hebben een groot track-record van de uitoefening van de hypocrisie van dubbele normen als het gaat om Israël, terwijl ze vaak een oogje dichtknijpen als ze echte schendingen van de mensenrechten negeren. Het is ook belangrijk op te merken dat “nederzettingen” op de Westelijke Jordaanoever worden beschouwd als een schending van het internationaal recht, dus dit zijn de normen die Booking.com verkiest te erkennen, hoewel het bedrijf niet zo ver gaat om naar het gebied te verwijzen als “de bezette gebieden”.

Hoewel de meeste hotels en Airbnb’s, gelegen voorbij de groene lijn van Israël, misschien niet al te afhankelijk zijn van Booking.com voor hun dagelijkse zaken, is het hen waarschijnlijk niet ontgaan dat deze nieuwe waarschuwing voortkomt uit de druk van politieke groeperingen om zowel het toerisme naar die gebieden te beperken als een strafmaatregel te zijn ten aanzien van Israël, wat heel erg het kenmerk is van de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties van Israël).

Zoals een reisleider het uitdrukte: “Alleen al door dit te doen, benadrukken ze het feit dat er een toeristische industrie en toeristische diensten zijn in Judea en Samaria.” (JPost, 10/2/22)

Maar de vraag is – waarom zou Booking.com ervoor kiezen zich in deze strijd te mengen? Heeft het een voordeel voor hen? Want klanten beledigen is iets wat koste wat kost voorkomen moet worden.

Hoewel dit slechts speculatie is, zou het kunnen dat ze de weg van ESG (Environmental, Social and Governance) bewandelen, een nieuw onderscheid dat wordt gebruikt om aan te tonen dat een bedrijf zich inzet voor diezelfde internationale ethische normen die Booking.com wil handhaven.

Maar nu die drie basispijlers – milieu, sociale interactie met klanten en gemeenschappen en bestuur met transparantie – de lakmoesproef willen worden voor het behalen van hoge scores bij bedrijven, zien velen het als een nieuwe manier om bedrijven en klanten te controleren en hen te dwingen zich te conformeren aan het gewenste gedrag dat hun wordt opgelegd.

De term ESG werd voor het eerst geuit door het initiatief van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, maar heeft de laatste tijd snel steun gekregen als de golf van de toekomst voor bedrijven die hun wereldwijde reputatie en aanzien hopen te verbeteren.

Belangrijk is dat er een beoordelingssysteem is dat bepaalt of je al dan niet wordt gezien als een ethisch bedrijf om zaken mee te doen. Zeventig of meer wordt beschouwd als een goede score, terwijl alles onder de vijftig slecht is. Nu steeds meer bedrijven op de ESG-trein stappen en de druk voelen om aan deze nieuwe verwachtingen te voldoen, is het goed mogelijk dat dit een belangrijke overweging is voor Booking.com, dat zijn nieuwe waarschuwingsbeleid ziet als een stap voorwaarts naar een betere beoordeling van zijn sociale interactie en zijn transparantiescore.

Immers, bedrijven als Microsoft, Accenture, J.B. Hunt, Texas Instruments, Oracle, Hewlett-Packard, Adobe, Nike, Apple, Mattel, Costco, Facebook, Goldman Sachs en Chipotle behoren tot degenen die al hebben besloten dat er inderdaad een positieve kant zit aan het meegaan met de nieuwe eisen, waarvan zij denken dat ze het respect en de bewondering krijgen van degenen die dezelfde waarden van meer maatschappelijk verantwoorde bedrijven aanhangen.

Het lijkt erop dat Booking.com een ware gelover wordt in diezelfde principes en een manier heeft gevonden om hogere ratings te halen. Het is alleen triest dat het ten koste gaat van Israël, de enige echte democratie in het Midden-Oosten.

 

 

ENGLISH

Who among us, while planning a vacation, has not used Booking.com in order to get competitive pricing for hotels, cars or flights. So, it is more than disappointing to see yet another company go political in an attempt to conform to what is now expected amongst businesses who are feeling the need to appear socially virtuous in today’s corporate woke atmosphere.

Asserting that it is “company policy to add such a disclaimer to all areas considered to be a ‘conflict zone’” (Some shriek, some shrug at Booking.com settlements ‘warning on JPost.com’) when speaking about Israel’s territories beyond the green line, they suddenly feel compelled to warn their customers who seek to travel to those places. But what was seen by the international company as an important disclaimer ended up greatly angering many Israeli politicians – a move which will, undoubtedly, also offend and repel Israeli customers as well as many Zionistic supporters worldwide.

The warning, which is scheduled to appear as early as this week, will be posted on the Booking.com website stating that “visiting the area may be accompanied by an increased risk to safety and human rights or other risks to the local community and visitors.” When speaking to Ynet, the company further elaborated as to why they found it necessary to take this measure, explaining, “Certain areas affected by conflict may pose a greater risk to travelers, so we provide our customers with information that helps them make decisions and encourage them to check their government’s official travel guidelines as part of the decision-making process.”

A quick view of the Booking.com website shows a statement put out by the company which expresses its commitment to human rights as it respects a particular code of conduct for corporate social responsibility. Within that statement, there is a section dedicated to modern slavery practices which includes the following wording: “We recognize that Modern Slavery in all its forms, including slavery, human trafficking, forced labor, debt bondage, descent-based slavery, servitude, child slavery, and forced and early marriage, is a global issue and an increasing problem. In fact, theystate that there is a zero-tolerance approach within their own company for such practices, and while that is good to hear, I was unable to find a warning about booking a vacation in China where such practices against the Uyghur community is known to take place.

Nor does there seem to be a warning against discrimination and persecution of gays in Saudi Arabia, another venue where the company services its customers.

They do make a point of stating, “Our commitment to respect and promote human rights is based on internationally recognized standards and principles, including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.”That sounds about right, because internationally recognized standards and principles, as well as the U.N. have a great track-record of exercising the hypocrisy of double standards when it comes to Israel while often turning a blind eye as they ignore real human rights abuses. Also, it’s important to note that, “settlements” in the West Bank are considered a violation of international law, so these are the standards which Booking.com is choosing to recognize, although the company doesn’t go as far as referring to the area as “the occupied territories.”

While most hotels and Airbnb’s, located beyond Israel’s green line, may not be too reliant upon Booking.com for their day-to-day businesses, it is, likely, not lost on them that this new warning stems from pressure by political groups to both curtail tourism to those areas as well as be a punitive measure towards Israel which is very much the hallmark of the BDS Movement (Boycott, Divestment and Sanctions of Israel).

As one tour guide put it, “Just by doing it, they are highlighting the fact that there is a tourism industry and tourism services in Judea and Samaria.” (JPost, 10/2/22)

But the question is – why would Booking.com even choose to get into this fray? Does it have an upside for them? Because offending customers is something which should be prevented at all costs.

While this is only speculation, it could be that they are going the route of ESG (Environmental, Social and Governance), a new distinction used to showcase a company’s commitment to those same international ethical standards which Booking.com is committed to preserve.

But as those three foundational pillars of environmental concerns, social interaction amongst customers and communities as well as governance showing transparency, aspire to become the acid test for obtaining high scores amongst businesses, many see it as a new way to control companies and customers in order to get them to conform to the desired behaviors being imposed on them.

The term ESG was first voiced by the United Nations Environment Program Initiative but, in recent days, has quickly gained support as the wave of the future for businesses who hope to enhance their global reputation and standing.

What is important is that there is a rating system which determines whether or not you are seen as an ethical company in which to do business. Seventy or above is considered a good score while anything under fifty is bad. As more and more companies are getting on the ESG bandwagon, feeling the pressure to conform to these new expectations, it’s entirely possible that this is a major consideration for Booking.com which sees their new warning policy as a step forward towards enhancing their social interaction rating as well as their transparency score.

After all, such companies as Microsoft, Accenture, J.B. Hunt, Texas Instruments, Oracle, Hewlett-Packard, Adobe, Nike, Apple, Mattel, Costco, Facebook, Goldman Sachs and Chipotle are among those who have already decided that there is, indeed, an upside to being in corporate lockstep with the new demands that they believe afford them the respect and admiration of those who are committed to the same values of more socially woke businesses.

It would seem that Booking.com is becoming a true believer in those same principles and has found a way to achieve higher ratings. It’s just sad that it’s at the expense of Israel, the only true democracy in the Middle East.