De kist van koningin Elizabeth II wordt de Westminster Abbey binnengedragen voor haar begrafenis,
maandag 19 september 2022: AP/Frank Augstein
The coffin of Queen Elizabeth II is carried into Westminster Abbey for her funeral in central London,
Monday, Sept. 19, 2022 | Photo: AP/Frank Augstein

Nederlands + English

Kort voor 11 uur werd de eikenhouten kist, bedekt met de Royal Standard vlag met daarop de keizerlijke staatskroon, op een kanonwagen geplaatst en door matrozen naar Westminster Abbey getrokken voor haar begrafenis.

Door Reuters en ILH

Groot-Brittannië, wereldleiders en royalty’s uit de hele wereld namen vandaag definitief afscheid van koningin Elizabeth II, de laatste hooggeplaatste vrouw van haar tijdperk, tijdens een staatsbegrafenis met onnavolgbare pracht en praal.

Om 6.30 uur (0530 GMT) komt er een einde aan een officiële ligperiode na vier dagen waarin honderdduizenden in de rij stonden om langs de kist van de langst regerende Britse vorstin te gaan in de historische Westminster Hall in Londen.

Zij, zoals velen over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden, wilden eer bewijzen aan de 96-jarige, die zeven decennia op de Britse troon heeft gezeten. “Jullie hebben geluk gehad dat jullie haar 70 jaar lang hebben gehad,” zei Biden. “Dat waren we allemaal.”

Leiders en vorsten van over de hele wereld kwamen vandaag in Londen bijeen om afscheid te nemen van de Britse koningin Elizabeth tijdens een staatsbegrafenis met onnavolgbare pracht en praal, om het heengaan te markeren van een geliefd figuur die de natie verenigde tijdens haar 70-jarige regeerperiode.

Kort voor 11 uur (1000 GMT) kwam de eikenhouten kist, gehuld in de Royal Standard vlag met daarop de keizerlijke staatskroon, onder een bewolkte hemel tevoorschijn om in militaire stoet naar Westminster Abbey te worden gebracht.

Haar zoon en erfgenaam koning Charles en andere hoge royals liepen erachteraan terwijl op de achtergrond een klok luidde.

Tienduizenden mensen in de straten keken toe terwijl doedelzakken speelden. Eerder marcheerden honderden militairen in volledige ceremoniële kleding voorbij in een historisch schouwspel van kilts, berenmutsen, scharlakenrode tunieken en banden met witte handschoenen.

In afwachting van de komst van de langstzittende Britse vorstin, haar zoon en erfgenaam koning Charles en leden van de koninklijke familie was er een 2.000-koppig gezelschap, waaronder zo’n 500 wereldleiders en buitenlandse koninklijke families.


Deze foto, uitgegeven door Buckingham Palace op zondag 18 september 2022, toont de Britse koningin Elizabeth II op Windsor Castle, Windsor, Engeland. (AP/Ranald Mackechnie/Buckingham Palace)

Onder hen was de Amerikaanse president Joe Biden, die hulde bracht aan een 96-jarige die respect verdiende voor haar plichtsbesef en een constante vertegenwoordigde terwijl de rol van Groot-Brittannië in de wereld afnam en veranderde. “U had geluk dat u haar 70 jaar lang had,” zei Biden. “Dat waren we allemaal.”

Onder de 2.000 in de congregatie zullen zo’n 500 wereldleiders zijn, waaronder Biden, keizer Naruhito van Japan, de Chinese vicepresident Wang Qishan en de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.

De achterkleinkinderen van de koningin, prins George (9) en prinses Charlotte (7), de twee oudste kinderen van de huidige troonopvolger prins William, zullen ook aanwezig zijn.

“De afgelopen tien dagen zijn mijn vrouw en ik zo diep geraakt door de vele condoleances en steunbetuigingen die we uit dit land en de rest van de wereld hebben ontvangen”, aldus Charles, de zoon van Elizabeth en de nieuwe koning, in een verklaring.

“Nu we ons allemaal voorbereiden op ons laatste afscheid, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om al die talloze mensen te bedanken die mijn familie en mijzelf zoveel steun en troost hebben geboden in deze tijd van rouw.”

Elizabeth stierf op 8 september in haar Schotse zomerhuis, Balmoral Castle.

Haar gezondheid ging achteruit, en maandenlang had de vorstin, die tot ver in de 90 was, zich teruggetrokken uit het openbare leven, hoewel ze Liz Truss twee dagen voor haar dood had benoemd tot haar 15e en laatste premier.

ONDOORGRONDELIJK

Haar levensduur en haar onlosmakelijke band met Groot-Brittannië waren zo lang dat zelfs voor haar eigen familie haar overlijden een schok vond. “We dachten allemaal dat ze onoverwinnelijk was,” zei prins William tegen de aanwezigen. Elizabeth, de 40e vorst in een lijn die teruggaat tot 1066, kwam in 1952 als eerste post-imperiale monarch van Groot-Brittannië op de troon.

Zij zag erop toe dat haar land probeerde een nieuwe plaats in de wereld te veroveren en speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het Gemenebest van Naties, dat nu 56 landen omvat.

Toen zij haar vader George VI opvolgde, was Winston Churchill haar eerste premier en stond Josef Stalin aan het hoofd van de Sovjet-Unie. Ze ontmoette bijna alle belangrijke figuren uit de politiek, entertainment en sport, waaronder Nelson Mandela, paus Johannes Paulus II, de Beatles, Marilyn Monroe, Pele en Roger Federer.

Hoewel ze slechts 1,6 m lang was, domineerde ze de ruimtes met haar aanwezigheid en werd ze een indrukwekkend wereldfiguur, die in de dood werd geprezen van Parijs en Washington tot Moskou en Peking. Nationale rouw werd in acht genomen in Brazilië, Jordanië en Cuba, landen waarmee ze weinig directe banden had.

“Koningin Elizabeth II was zonder enige twijfel de bekendste figuur ter wereld, de meest gefotografeerde persoon in de geschiedenis, de meest herkenbare persoon, en het feit dat wereldleiders naar Londen komen voor de begrafenis … zegt veel over deze legendarische figuur,” vertelde historicus Anthony Seldon aan Reuters.

Verkeersleiders zeiden dat er een miljoen mensen in het centrum van Londen worden verwacht voor de begrafenis, terwijl de politie zegt dat het de grootste veiligheidsoperatie ooit in de hoofdstad zal zijn.

Koning Charles, zijn broers en zonen en de prinsen William en Harry en andere leden van de familie Windsor zullen langzaam achter de kist aanlopen als deze in de kanonswagen naar Westminster Abbey wordt gebracht, onder leiding van zo’n 200 pijpers en trommelaars.

De tenorklok van de abdij – waar al bijna 1000 jaar kroningen, huwelijken en begrafenissen van Engelse en daarna Britse koningen en koninginnen plaatsvinden – zal 96 keer luiden.

“Hier, waar koningin Elizabeth is getrouwd en gekroond, komen we bijeen uit het hele land, uit het Gemenebest en uit de landen van de wereld, om te rouwen om ons verlies en om haar lange leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid te gedenken,” zal David Hoyle, de deken van Westminster, zeggen.

Naast hoogwaardigheidsbekleders zullen ook degenen aan wie de hoogste Britse militaire en civiele medailles voor dapperheid zijn toegekend, vertegenwoordigers van door de koningin gesteunde liefdadigheidsinstellingen en degenen die “buitengewone bijdragen” hebben geleverd aan de aanpak van de COVID-19-pandemie, in de congregatie aanwezig zijn.

TWEE MINUTEN STILTE

Naar verwachting zullen tientallen miljoenen mensen in Groot-Brittannië en daarbuiten de begrafenis van de vorstin volgen, iets wat nog nooit eerder op televisie is uitgezonden. Het eindigt met het trompetgeschal van de Last Post voor de kerk en de natie valt twee minuten stil.


Prins William, de prins van Wales en prins Harry nemen deel aan de wake met
de kleinkinderen van de koningin rond de kist, terwijl deze in staat ligt: AP/Aaron Chown/Pool

Daarna werd de kist door het centrum van Londen gereden, langs Buckingham Palace, naar de Wellington Arch op Hyde Park Corner, waar de vorstin en de koninklijke familie de stoet van 2,4 km te voet zullen volgen.

Vanaf daar werd de kroon op een lijkwagen geplaatst en naar Windsor Castle, ten westen van Londen, gereden voor een dienst in de St. George’s Chapel. George’s Chapel. De kroon, orb en scepter – symbolen van de macht en het bestuur van de monarch – worden van de kist gehaald en op het altaar geplaatst.

De Lord Chamberlain, de hoogste functionaris in het koninklijk huis, zal zijn ‘Wand of Office’ breken, wat het einde van zijn dienst aan de vorst betekent, en deze op de kist leggen.

De kist wordt dan in de koninklijke grafkelder neergelaten terwijl de Piper van de Vorst een klaagzang speelt en langzaam wegloopt totdat de muziek in de kapel langzaam wegebt.

Later op de avond zal de kist van Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip, die vorig jaar op 99-jarige leeftijd overleed, in een besloten familiedienst samen worden begraven in de King George VI Memorial Chapel, waar ook haar ouders en zus prinses Margaret rusten.

“We zijn zo blij dat je terug bent bij opa. Vaarwel lieve oma, het is de eer van ons leven geweest je kleindochters te zijn geweest en we zijn zo ontzettend trots op je,” zeiden kleinkinderen prinses Beatrice en Eugenie.

 

 

ENGLISH

Shortly before 11 a.m., the oak coffin, covered in the Royal Standard flag with the Imperial State Crown on top, was placed on a gun carriage and pulled by naval personnel to Westminster Abbey for her funeral.

By Reuters and ILH Staff

Britain, world leaders and royalty from across the globe will on Monday bid a final farewell to Queen Elizabeth II, the last towering figure of her era, at a state funeral of inimitable pageantry.

At 6.30 a.m. (0530 GMT), an official lying-in-state period ended after four days in which hundreds of thousands have queued to file past the casket of Britain’s longest-reigning monarch at London’s historic Westminster Hall.

They, like many across the globe including US President Joe Biden, had wanted to pay tribute to the 96-year-old who had spent seven decades on the British throne.”You were fortunate to have had her for 70 years,” Biden said. “We all were.”

Leaders and monarchs from across the globe gathered in London on Monday to bid farewell to Britain’s Queen Elizabeth at a state funeral of inimitable pageantry, marking the passing of a beloved figure who unified the nation through her 70-year reign.

Shortly before 11 a.m. (1000 GMT) the oak coffin, covered in the Royal Standard flag with the Imperial State Crown on top, emerged under overcast skies to be taken by military procession to Westminster Abbey.

Her son and heir King Charles and other senior royals walked behind as a bell tolled in the background.

Tens of thousands of people lining the streets looked on as bagpipes skirled. Earlier, hundreds of armed personnel in full ceremonial dress marched past in a historic display of kilts, bearskin hats, scarlet tunics and bands in white gloves.

Awaiting the arrival of Britain’s longest-serving monarch, her son and heir King Charles and members of the royal family was a 2,000-strong congregation including some 500 world leaders and foreign royal families.


This photo issued by Buckingham Palace on Sunday Sept. 18, 2022, shows Britain’s Queen Elizabeth II photographed at Windsor Castle, Windsor, England, in May 2022 (AP/Ranald Mackechnie/Buckingham Palace)

Among them was US President Joe Biden, who paid tribute to a 96-year-old who earned respect for her sense of duty and represented a constant as Britain’s role in the world diminished and changed. “You were fortunate to have had her for 70 years,” Biden said. “We all were.”

Among the 2,000 in the congregation will be some 500 world leaders, including Biden, Emperor Naruhito of Japan, Chinese Vice President Wang Qishan, and South African President Cyril Ramaphosa.

The queen’s great-grandchildren, Prince George, 9, and Princess Charlotte, 7, the two eldest children of now heir to the throne Prince William, will also be attending.

“Over the last 10 days, my wife and I have been so deeply touched by the many messages of condolence and support we have received from this country and across the world,” Charles, Elizabeth’s son and the new king, said in a statement.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my family and myself in this time of grief.”

Elizabeth died on Sept. 8 at her Scottish summer home, Balmoral Castle.

Her health had been in decline, and for months the monarch who had carried out hundreds of official engagements well into her 90s had withdrawn from public life, although just two days before her death she had appointed Liz Truss her 15th and final prime minister.

‘INVINCIBLE’

Such was her longevity and her inextricable link with Britain that even her own family found her passing a shock. “We all thought she was invincible,” Prince William told well-wishers. The 40th sovereign in a line that traces its lineage back to 1066, Elizabeth came to the throne in 1952, Britain’s first post-imperial monarch.

She oversaw her nation trying to carve out a new place in the world, and she was instrumental in the emergence of the Commonwealth of Nations, now a grouping comprising 56 countries.

When she succeeded her father George VI, Winston Churchill was her first prime minister and Josef Stalin led the Soviet Union. She met nearly every major figure from politics to entertainment and sport including Nelson Mandela, Pope John Paul II, the Beatles, Marilyn Monroe, Pele and Roger Federer.

Despite being reputedly just 5ft 3ins (1.6m) tall, she dominated rooms with her presence and became a towering global figure, praised in death from Paris and Washington to Moscow and Beijing. National mourning was observed in Brazil, Jordan and Cuba, countries with which she had little direct link.

“Queen Elizabeth II was without any shadow of a doubt the best-known figure in the world, the most photographed person in history, the most recognizable person, and the fact that world leaders are going to be pouring into London for the funeral … is saying a lot about this iconic figure,” historian Anthony Seldon told Reuters.

Transport chiefs said one million people were expected in central London for the funeral, while police say it will be the biggest security operation ever in the capital.

King Charles, his siblings and sons Princes William and Harry and other members of the Windsor family will slowly walk behind the coffin as it is taken on the gun carriage to Westminster Abbey, led by some 200 pipers and drummers.

The tenor bell of the Abbey – the site of coronations, weddings, and burials of English and then British kings and queens for almost 1,000 years – will toll 96 times.

“Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service,” David Hoyle, the Dean of Westminster will say.

In addition to dignitaries, the congregation will include those awarded Britain’s highest military and civilian medals for gallantry, representatives from charities supported by the queen, and those who made “extraordinary contributions” to dealing with the COVID-19 pandemic.

TWO MINUTE SILENCE

Tens of millions in Britain and abroad are expected to watch the funeral of the monarch, something which has never been televised before. It will end with the Last Post trumpet salute before the church and the nation falls silent for two minutes.


Prince William, the prince of Wales and Prince Harry participate
in the vigil of the Queen’s grandchildren around the coffin, as it lies in state (AP/Aaron Chown)

Afterward, the coffin will be brought through central London, past the queen’s Buckingham Palace home to the Wellington Arch at Hyde Park Corner, with the monarch and the royal family following again on foot during the 1.5 mile (2.4 km) procession.

From there, it will be placed on a hearse to be driven to Windsor Castle, west of London, for a service at St. George’s Chapel. This will conclude with the crown, orb and scepter, which are symbols of the monarch’s power and governance – being removed from the coffin and placed on the altar.

The Lord Chamberlain, the most senior official in the royal household, will break his ‘Wand of Office’, signifying the end of his service to the sovereign, and place it on the casket.

It will then be lowered into the royal vault as the Sovereign’s Piper plays a lament, slowly walking away until music in the chapel gradually fades.

Later in the evening, in a private family service, the coffin of Elizabeth and her husband of more than seven decades Prince Philip, who died last year aged 99, will be buried together at the King George VI Memorial Chapel, where her parents and sister, Princess Margaret, also rest.

“We’re so happy you’re back with Grandpa. Goodbye dear grannie, it has been the honor of our lives to have been your granddaughters and we’re so very proud of you,” grandchildren Princesses Beatrice and Eugenie said.