Nederlands + English

België is een fel begeerde bestemming voor Palestijnse vluchtelingen uit Gaza vanwege het open grenzen beleid van de regering

Twee Palestijnse broers zijn de afgelopen week in België gearresteerd nadat ze hun zus en zwager hadden bedreigd omdat ze “te westers” zouden zijn, aldus Belgische media.

Na hun arrestatie werd een gedeeltelijk voltooid explosief gevonden in de woning van een van de broers. De twee zouden vorige week hebben ingebroken in het huis van hun zus in Antwerpen en haar en haar man hebben aangevallen omdat ze ‘te westers‘ waren.

Eén broer werd op de avond van de aanval gearresteerd, terwijl de tweede broer zich op een later tijdstip aan de politie overgaf.

Een van de broers wordt onderzocht op verdenking van deelname aan de acties van een terroristische groepering en het bezit van illegale wapens nadat “een halfvol explosief, buskruit en verschillende lege patroonhulzen” werden gevonden in zijn huis in Roeselare, de Federale Gerechtelijke Autoriteiten in België vertelde VRT-nieuws.

Het is onduidelijk met welke terroristische groepering de man zou zijn verbonden. De andere broer wordt alleen onderzocht in verband met de aanslag op zijn zus. Beide mannen worden verdacht van radicalisering.

Nee, niet in Gaza of Ramallah, maar een gewone dag op de lokale markt op het Laar in Borgerhout, deelgemeente van Antwerpen anno 2009.
De nieuwe Antwerpenaren hebben zich zo te zien al erg goed geïntegreerd

Palestijnen emigreren naar Belgiê

Ook dit jaar bleef het aantal asielzoekers uit de Gazastrook aanzwellen met reeds 706 personen in de eerste zeven maanden van dit jaar. Alles samen kwamen 7374 Palestijnen naar België sinds 2015.

Ondanks de COVID-crisis die de vrijheid van de Belgen om te reizen ernstig bemoeilijkt, blijft het aantal asielaanvragen vrij stabiel vergeleken met voorgaande jaren.

De jongere en ontwikkelde bevolking van Gaza verlaat de Strook op zoek naar een betere toekomst in Europa en riskeert hun leven op een gevaarlijke reis door Afrikaanse landen.

Een resem Israël-kritische ngo’s in ons land trekt ook volop de Palestijnse kaart. De vzw Recht op Migratie heeft zelfs een Engelstalige PDF op haar website, met de toepasselijke naam, Guide for Palestinian asylum seekers in Belgium (hier te downloaden).

Jodenhaat

Waar men hier ook rekening mee moet houden is dat Palestijnen uit de Gazastrook zijn opgegroeid met niets dan indoctrinerende en haatdragende boodschappen tegenover Joden. Ze gebruiken er ook steevast het woord Yahud en niet Yisraeel in het conflict met Israël.

“Het is niet dat deze mensen hier niet welkom zijn, toch stellen wij ons vragen of deze mensen de nodige deradicalisering cursussen moeten volgen”, aldus hoofdredacteur Michael Freilich. Het feit dat de helft van de Palestijnen alleenstaande mannen zijn, maakt ook duidelijk dat deze mensen vaak niets te verliezen hebben.

Michael Freilich:
Net zoals het evident is dat deze mensen Nederlands en burgerschapslessen volgen, pleiten wij ook specifiek om hen te laten kennismaken met de strijd tegen het antisemitisme, de vooroordelen tegen Joden en de geschiedenis van de Holocaust. Zo kunnen we zien wie tegenpruttelt en hun asiel alsnog intrekken.

Bronnen: Brabosh naar een artikel “Explosive found in apartment of Palestinian in Belgium” van 29 september 2021 op de site van The Jerusalem Post en naar een artikel “Twee Palestijnse broers opgepakt in terreurdossier na “home invasion” en vondst van explosieven” van 28 september 2021 op de site van VRT NWS h/t “Tiki S.”

 

****************
ENGLISH:

Belgium is a coveted destination for Palestinian refugees from Gaza because of the government’s open borders policy

Two Palestinian brothers were arrested in Belgium last week after threatening their sister and brother-in-law for being “too Western,” according to Belgian media.

After their arrest, a partially completed explosive device was found in the home of one of the brothers. The two allegedly broke into their sister’s home in Antwerp last week and attacked her and her husband for being “too Western.

One brother was arrested on the evening of the attack, while the second brother surrendered to police at a later date.

One of the brothers is being investigated on suspicion of participating in the actions of a terrorist group and possessing illegal weapons after “a half-full explosive, gunpowder and several empty cartridge cases” were found in his home in Roeselare, the Federal Judicial Authority in Belgium told VRT news.

It is unclear which terrorist group the man is allegedly linked to. The other brother is only being investigated in connection with the attack on his sister. Both men are suspected of radicalization.No, not in Gaza or Ramallah, but an ordinary day at the local market on the Laar in Borgerhout, a borough of Antwerp in 2009. By the looks of it, the new Antwerp residents have already integrated very well

Palestinians emigrate to Belgium

The number of asylum seekers from the Gaza Strip continued to rise this year, with 706 people arriving in the first seven months of the year. All together, 7374 Palestinians came to Belgium since 2015.

Despite the COVID crisis severely hampering Belgians’ freedom to travel, the number of asylum applications remains fairly stable compared to previous years.

The younger and educated population of Gaza is leaving the Strip in search of a better future in Europe, risking their lives on a dangerous journey through African countries.

A series of Israel-critical NGOs in our country are also playing the Palestinian card. The non-profit organization Recht op Migratie even has a PDF on its website, aptly named Guide for Palestinian asylum seekers in Belgium (download here).

Jew hatred

What should also be taken into account here is that Palestinians from the Gaza Strip have grown up with nothing but indoctrinating and hateful messages towards Jews. They also invariably use the word Yahud there and not Yisraeel in the conflict with Israel.

“It is not that these people are not welcome here, yet we question whether these people should take the necessary deradicalization courses,” said Editor-in-Chief Michael Freilich. The fact that half of the Palestinians are single men also makes it clear that these people often have nothing to lose.

Michael Freilich:
Just as it is obvious that these people take Dutch and citizenship classes, we also specifically advocate that they be introduced to the fight against anti-Semitism, prejudice against Jews and the history of the Holocaust. This way, we can see who is resisting and revoke their asylum after all.

Sources: Brabosh to an article “Explosive found in apartment of Palestinian in Belgium” dated September 29, 2021 on the site of The Jerusalem Post and to an article “Two Palestinian brothers arrested in terror case after “home invasion” and explosives found” of September 28, 2021 on the site of VRT NWS h/t “Tiki S.”