De vlag van de Europese Unie wappert boven illegale bouwwerken in zone C van Judea en Samaria.

Credit: Courtesy.

NEDERLANDS + ENGLISH

Uit een vertrouwelijk document van de missie van de Europese Unie in Oost-Jeruzalem, dat door JNS is verkregen, blijkt dat Brussel actief samenwerkt met en namens de Palestijnse Autoriteit om gebied C van Judea en Samaria over te nemen, met als algemeen doel de integratie van het gebied met de gebieden A en B.

Door JNS – Charles Bybelezer

“De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden bij te dragen aan de opbouw van een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 en daartoe haar politieke en financiële instrumenten in te zetten,” begint het document.

“De levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing wordt gestaag aangetast door de geleidelijke verbrokkeling en “sluipende annexatie” van gebied C….Dit vraagt om een versterkte, gearticuleerde en krachtige nevenaanpak waarbij Europese politieke en financiële middelen worden ingezet,” gaat het verder.

“Het EU-programma voor zone C is erop gericht de weerbaarheid van mensen, diensten en instellingen te bevorderen, de Palestijnse aanwezigheid in zone C te versterken en de rechten van de Palestijnen in zone C te beschermen. Het programma draagt bij tot de dienstverlening aan de gemeenschappen in zone C en de Palestijnse aanwezigheid daarin, zodat zone C behouden blijft als onderdeel van een toekomstige Palestijnse staat.”

Het document schetst “een behoefte aan een gedeelde Europese visie en een meer gecoördineerde aanpak tussen de Europese ontwikkelingspartners, waarbij een nexus-aanpak wordt beproefd en de schaalbaarheid van de interventie in gebied C wordt gemaximaliseerd.

“Het document bouwt voort op de ervaring met de “vierpijleraanpak” van het huidige programma voor gebied C (planning en in kaart brengen; sociale infrastructuur; ontwikkeling van de particuliere sector; lokaal bestuur), maar stelt ook een technische upgrade van de programmatische aanpak voor….. Een ander belangrijk aspect is het investeren in meer onderzoek en analyse, effectbeoordeling en op feiten gebaseerde pleitbezorging voor gebied C, alsmede juridische bijstand, via een nieuwe vijfde horizontale pijler”.

In het interne EU-document wordt gesteld dat “territoriale integratie een conditio sine qua non is voor een toekomstige Palestijnse staat: Het gedeelde beginsel “connecting people, connecting land” geldt voor alle interventies in zone C, met als algemene doelstelling de integratie van zone C met zone A en B. De interventies van de EU in zone C worden versterkt door een gezamenlijke Europese aanpak en de actieve betrokkenheid van verschillende betrokkenen, te beginnen met de Palestijnse Autoriteit. De coördinatie en de complementariteit tussen de Europese ontwikkelingspartners, internationale organisaties en plaatselijke betrokkenen versterken de algemene aanpak en maximaliseren het effect.”

E.U. ambassadeur in Israël Dimiter Tzantchev vertelde JNS: “We geven geen commentaar op interne documenten. Het standpunt van de EU ter ondersteuning van een tweestatenoplossing is bekend en zeer duidelijk. Hetzelfde geldt voor onze bezorgdheid over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever [Judea en Samaria] en ons beleid ten aanzien van zone C. Onze standpunten zijn niet geheim en worden altijd verwoord in onze contacten met de Israëlische autoriteiten, ook vorige week tijdens de politieke dialoog die plaatsvond op het [ministerie van Buitenlandse Zaken] in Jeruzalem.

“In de betrekkingen tussen de EU en Israël is het afgelopen anderhalf jaar veel vooruitgang geboekt,” vervolgde Tzantchev, “waaronder de ondertekening van belangrijke samenwerkingsovereenkomsten, bezoeken op hoog niveau en de hervatting van de Associatieraad na een onderbreking van tien jaar. Wij zien ernaar uit om in de komende weken en maanden voort te bouwen op deze positieve ontwikkeling.

“Wij delen met Israël de waarden van een open, democratische en op de rechtsstaat gebaseerde samenleving. Wij respecteren het resultaat van het democratische proces in Israël en zijn bereid samen te werken met de volgende regering, die wij zullen beoordelen op haar programma en op haar daden en niet op basis van vooroordelen,” voegde de ambassadeur eraan toe.

Een met JNS gedeelde verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken luidt: “Het is ons begrip dat dit een intern E.U. document is dat een reeks standpunten presenteert die niet aanvaardbaar zijn voor Israël, inclusief alles met betrekking tot gebied C. Israël stuurde deze duidelijke boodschap naar E.U. vertegenwoordigers op alle niveaus die hier gestationeerd zijn.

“Sinds het document werd geschreven, waarschijnlijk in juni 2022, hielden Israël en de E.U. in oktober van dit jaar (voor het eerst in 10 jaar) een ‘Associatieraad’ bijeenkomst [een bijeenkomst op hoog niveau tussen Israël, de E.U. en buurlanden, die belangrijke kwesties behandelt, waaronder de E.U./Israël relatie], samen met een verdere politieke dialoog vorige week, waarin de Israël/E.U. betrekkingen werden besproken als onderdeel van de agenda.”

De vier steunpilaren

De programmatische aanpak van de E.U. in gebied C steunt op vier belangrijke pijlers, namelijk:

“1. Planning en in kaart brengen van landrechten; beoogt versterking van de capaciteit van de plaatselijke gemeenschappen in gebied C bij het plannen van hun eigen middelen en het veiligstellen van hun land door middel van lokale planning en het in kaart brengen van landrechten die een kader zullen bieden voor investeringen en ontwikkeling.

“2. Levering van sociale en openbare infrastructuurprojecten; beoogt verbetering van de toegang tot basisdiensten zoals water, elektriciteit, wegeninfrastructuur, onderwijs of gezondheidszorg door middel van investeringen in essentiële sociale en openbare infrastructuur. De projecten worden vastgesteld in coördinatie met de Palestijnse Autoriteit en op basis van de door de Palestijnse gemeenschappen in zone C vastgestelde ontwikkelingsbehoeften. Tot dusver omvat deze pijler bijdragen van de lidstaten (LS), namelijk Denemarken, Frankrijk en Duitsland (naast het Verenigd Koninkrijk).

“3. Ontwikkeling van de particuliere sector en investeringen in zone C, met name in landbouw, groene energie en veerkracht; deze pijler beoogt de ontwikkeling van de particuliere sector en investeringen in zone C te ondersteunen om bij te dragen tot een duurzame en inclusieve economische ontwikkeling van de Palestijnse gemeenschappen.

“4 . Lokaal bestuur; deze heeft tot doel de bijdrage van de Palestijnse lokale autoriteiten aan de bestuurs- en ontwikkelingsprocessen in zone C te versterken, als voorwaarde voor een rechtvaardiger, opener en verantwoordelijker samenleving. Het is samen met België uitgevoerd en is gekoppeld aan de lopende steun voor de Vereniging van Palestijnse plaatselijke autoriteiten en plaatselijke bestuurseenheden in zone C. De EU en haar lidstaten hebben ook steun verleend aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld voor juridische bijstand aan Palestijnse gemeenschappen in zone C, ter bevordering van de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en vredesopbouwactiviteiten”.

Prof. Gerald Steinberg, voorzitter van de NGO Monitor denktank, vertelde JNS dat “sinds 1980, E.U. beleidsmakers hebben geprobeerd om een Palestijnse staat te creëren, en in de afgelopen twee decennia hebben ze een netwerk van NGO onderaannemers gebruikt om dit doel te bevorderen.

“Zoals dit document bevestigt, was het gebruik door Europa van etiketten als steun voor de “burgermaatschappij” en “mensenrechten” bedoeld om de miljoenen euro’s te verbergen die elk jaar aan geselecteerde NGO-bondgenoten, vooral in gebied C, worden gegeven om ter plaatse feiten te creëren. Nu de pretentie in de openbaarheid is gebracht, is het potentieel voor een grote confrontatie tussen Israël en Europa, ook over steun aan NGO’s, zeer groot,” zei Steinberg.

Prof. Eugene Kontorovich, directeur internationaal recht bij het Kohelet Policy Forum in Jeruzalem, vertelde JNS dat het uitgelekte document aantoont dat de E.U. stappen onderneemt in afwachting van het beleid van Israëls nieuwe regering om gronden in Area C te behouden.

“Er is een snelle annexatie van gebieden rond Joodse steden in Judea en Samaria door de P.A. en de E.U. Dit is ‘land voor vrede’ zonder de valse belofte van vrede,” zei Kontorovich, eraan toevoegend: “Deze onthullingen laten zien dat niemand verbaasd moet zijn wanneer de E.U. de nieuwe regering veroordeelt voor het proberen te redden van land in Yehuda en Shomron [Judea en Samaria]-zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het stelen ervan.

“Het voorgestelde beleid van de [toekomstige door Benjamin Netanyah geleide] coalitie in gebied C gaat niet over het veranderen van de status quo – het is het absolute minimum om het te behouden,” zei Kontorovich.

Josh Hasten leverde een bijdrage aan dit artikel.

Note: Redactie IsraelCNN.
Europa, hoe hypocriet en goddeloos moet je wezen. God Zelf heeft de grenzen bepaald, niet de EU. En dan, wel gebruik maken van de gas voorraden uit Israël. Wat zou er gebeuren als Israël net als Rusland geen gas aan de EU meer zou leveren.

 

 

****************************************************

 

The European Union flag flies over illegal construction in Area C of Judea and Samaria. Credit: Courtesy.

ENGLISH

A confidential document composed by the E.U.’s mission in eastern Jerusalem obtained by JNS contends that “territorial integration is a sine qua non condition for a future Palestinian state: ‘connecting people, connecting land’ shared principle to all interventions in Area C with the overall objective to integrate Area C with Area A and B.”

By JNS – Charles Bybelezer

“The European Union is committed to contribute to building a Palestinian State within 1967 borders and mobilize to this purpose its political and financial tools,” the document begins.

“The viability of the two-state solution is being steadily eroded by the progressive fragmentation and ‘creeping annexation’ of Area C….This calls for an enhanced, articulated and robust nexus approach mobilizing European political and financial means,” it continues.

“The EU’s Area C program aims to foster the resilience of people, services and institutions, to reinforce Palestinian presence in Area C and to protect the rights of Palestinians living in Area C. The program contributes to serving Area C communities and Palestinian presence therein, so as to preserve Area C as part of a future Palestinian state.”

The document outlines “a need for a shared European vision and a more coordinated approach between European Development Partners whilst piloting a nexus approach and maximizing scalability of intervention in Area C.

“While building on the experience of the current Area C program’s ‘four pillar approach’ (planning and mapping; social infrastructure; private sector development; local governance), the paper also proposes a technical upgrade to the programmatic approach…. Another important aspect is to invest in enhanced research and analysis, impact-level monitoring and evidence-based advocacy on Area C, as well as legal assistance, through a new fifth cross-cutting pillar.”

The internal EU document contends that “territorial integration is a sine qua non condition for a future Palestinian state: ‘connecting people, connecting land‘ shared principle to all interventions in Area C with the overall objective to integrate Area C with Area A and B. The EU’s interventions in Area C are strengthened by a joint European Approach and the active involvement of different actors, starting with the Palestinian Authority. The coordination and complementary between the European Development Partners, international organizations and local actors strengthen the overall approach and maximize impact.”

E.U. Ambassador to Israel Dimiter Tzantchev told JNS: “We don’t comment on internal documents. The EU’s position in support of a two-state solution is well-known and very clear. The same is true for our concerns regarding the settlements in the West Bank [Judea and Samaria] and our policy vis-à-vis Area C. Our positions are not secret and are always articulated in our contacts with the Israeli authorities, including last week during the Political Dialogue that took place at the [Ministry of Foreign Affairs] in Jerusalem.

“Much progress in E.U.-Israel relations was achieved over the last year-and-half,” Tzantchev continued, “including the signing of important cooperation agreements, high-level visits and the resumption of the Association Council after a 10-year hiatus. We are looking forward to building on the positive development in the weeks and months to come.

“We share with Israel the values of an open, democratic and rule-of-law-based society. We respect the outcome of the democratic process in Israel and we are ready to work with the next government, which we will judge by its program and by its deeds and not based on prejudices,” added the ambassador.

A statement by Israel’s Ministry of Foreign Affairs shared with JNS said: “It is our understanding that this is an internal E.U. document which presents a series of positions that are not acceptable to Israel, including everything in regard to Area C. Israel sent this clear message to E.U. representatives on all levels who are stationed here.

“Since the document was written, most likely in June 2022, Israel and the E.U. held an ‘Association Council’ meeting [a high-level meeting between Israel, the E.U., and neighboring countries, dealing with important issues including the E.U./Israel relationship] in October of this year (for the first time in 10 years), along with further political dialogue last week, in which Israel/E.U. relations were discussed as part of the agenda.”

The four pillars of support

The E.U. programmatic approach in Area C stands on four main pillars, namely:

“1. Planning and mapping of land rights; aims to strengthen the capacity of the local communities in Area C in planning their own resources and securing their land through local planning and mapping land right interventions that will provide a framework for investment and development.

“2. Provision of social and public infrastructure projects; aims to improve access to basic services such as water, electricity, road infrastructure, education or health through investment in essential social and public infrastructure. Projects are identified in coordination with Palestinian Authority and based on the development needs identified by Palestinian communities in Area C. So far, this pillar includes contributions from Member States (MS), i.e Denmark, France and Germany (in addition to the United Kingdom).

“3. Private sector development and investment in Area C, notably in agriculture, green energy and resilience; this pillar aims to support private sector development and investment in Area C in order to contribute to sustainable and inclusive economic development of Palestinian communities.

“4 . Local governance; it aims to enhance Palestinian Local Authorities’ contribution to governance and development processes in Area C, as a precondition for a more equitable, open and accountable society. It has been jointly implemented with Belgium and links to ongoing support to the Association of Palestinian Local Authorities and Local Governance Units in Area C. The EU and its Member state have also supported civil society organisations in legal aid to Palestinian communities in Area C, to promote human rights, freedom of expression and peace-building activities.”

Prof. Gerald Steinberg, president of the NGO Monitor think tank, told JNS that “since 1980, E.U. policymakers have sought to create a Palestinian state, and for the past two decades, they have used a network of NGO subcontractors to promote this objective.

“As this document confirms, Europe’s use of labels like support for ‘civil society’ and ‘human rights’ were designed to hide the millions of euros given every year to selected NGOs allies, particularly in Area C, to create facts on the ground. Now that the pretense is out in the open, the potential for a major confrontation between Israel and Europe, including over support for NGOs, is very high,” said Steinberg.

Prof. Eugene Kontorovich, director of international law at the Kohelet Policy Forum in Jerusalem, told JNS the leaked document shows that the E.U. is taking steps in anticipation of policies by Israel’s new government to preserve lands in Area C.

“There is a rapid annexation of areas surrounding Jewish towns in Judea and Samaria by the P.A. and E.U. This is ‘land for peace’ without the fake promise of peace,” Kontorovich said, adding: “These revelations show that no one should be surprised when the E.U. condemns the new government for trying to save land in Yehuda and Shomron [Judea and Samaria]—they are the ones responsible for stealing it.

“The proposed policies of the [prospective Benjamin Netanyah-led] coalition in Area C are not about changing the status quo—they are the bare minimum to preserve it,” said Kontorovich.

Josh Hasten contributed reporting for this article.

Note: IsraelCNN editorial board.
Europe, how hypocritical and godless do you have to be. God Himself determined the borders, not the EU. And then, do use the gas supplies from Israel. What would happen if Israel, like Russia, stopped supplying gas to the EU.