Florida Gov. Ron DeSantis. (AP Photo/John Raoux, File)

‘Nederlands + English

Gouverneur Ron DeSantis hekelt de opmerkingen van de Biden-regering die de gerechtelijke hervorming en de benoemingen van het kabinet afkeuren, en benadrukt dat Israël haar eigen beslissingen moet kunnen nemen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Florida-gouverneur Ron DeSantis, van wie algemeen wordt verwacht dat hij zijn kandidatuur voor de Republikeinse nominatie voor president zal aankondigen, heeft de regering Biden bekritiseerd voor haar herhaalde kritiek op het interne Israëlische beleid, waarbij hij zei dat de VS zich niet moet bemoeien met de beslissingen van de Joodse staat.

DeSantis benadrukte donderdagochtend op een conferentie van de Jerusalem Post in Jeruzalem dat Israël een soevereine staat is waarvan de bondgenoten erop moeten vertrouwen dat zij verantwoorde keuzes maakt.

President Joe Biden zei onlangs dat hij “zeer bezorgd” was over mogelijke hervormingen van Israëls rechtsstelsel en suggereerde dat hij premier Benjamin Netanyahu “niet snel” op het Witte Huis zou uitnodigen als strafmaatregel vanwege de wetswijzigingen.

In december 2022 suggereerde de Amerikaanse ambassadeur in Israël Tom Nides dat de VS hadden geprobeerd te voorkomen dat Netanyahu de religieus-zionistische politici Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir zou benoemen op posities in zijn kabinet.

De regering Biden zou zich “uit de zaken van Israël moeten houden”, zei DeSantis, onder gejuich van het publiek op de conferentie.

“Jullie zijn een slim land. Jullie kunnen het zelf uitzoeken. We moeten ons niet bemoeien met deze belangrijke zaken,” voegde hij eraan toe.

DeSantis erkende ook een onevenredige focus op Israël binnen internationale instanties, waaronder de Verenigde Naties.

“De VS moeten Israël verdedigen tegen ongunstige behandeling door de VN en agenda-gedreven internationale organisaties … en we moeten diegenen verwerpen die het bestaansrecht van Israël als Joodse staat verwerpen,” zei hij.

DeSantis merkte op dat de Israëlische controle over de hoofdstad betekent dat alle Abrahamitische godsdiensten toegang hebben tot hun heilige plaatsen.

“Met de Israëlische soevereiniteit over de stad Jeruzalem kunnen mensen die plaatsen vrij bezoeken. Dat zou niet zo moeten zijn als de stad in andere handen was,” zei DeSantis.

Tijdens de conferentie ondertekende DeSantis een wetsvoorstel dat de straffen tegen antisemitische aanvallen en haatzaaien in Florida verzwaart.

“We doen wat we kunnen doen in Florida om het vermogen te vergroten om mensen verantwoordelijk te houden wanneer dat echt de grens overschrijdt naar bedreigend gedrag,” zei hij. “We vechten terug.”

****************************

ENGLISH

Gov. Ron DeSantis blasts Biden administration’s comments disapproving of judicial reform, cabinet appointments, stresses that Israel can make her own decisions.

By Lauren Marcus, World Israel News

Florida Governor Ron DeSantis, who is widely expected to announce his candidacy for the Republican nomination for president, slammed the Biden administration for its repeated criticisms of internal Israeli policies, saying the U.S. should stay out of the Jewish state’s decisions.

Speaking at a Jerusalem Post conference in Jerusalem on Thursday morning, DeSantis stressed that Israel is a sovereign state  whose allies should trust her to make responsible choices.

President Joe Biden recently said he was “very concerned” about potential reforms to Israel’s judicial system and implied that he would not invite Prime Minister Benjamin Netanyahu to the White House “any time soon” as a punitive measure due to the legislation.

In December 2022, U.S. Ambassador to Israel Tom Nides suggested that the U.S. had attempted to prevent Netanyahu from appointing Religious Zionist politicians Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir to positions within his cabinet.

The Biden administration should “butt out of Israel’s affairs,” DeSantis said, to cheers from the audience at the conference.

“You’re a smart country. You can figure it out. We shouldn’t butt in to these important issues,” he added.

DeSantis also acknowledged a disproportionate focus on Israel within international entities, including the United Nations.

“The U.S. must defend Israel against disfavored treatment by the UN and agenda-driven international bodies…and we must reject those who reject Israel’s right to exist as a Jewish state,” he said.

DeSantis noted that Israeli control of the capital city means that all Abrahamic faiths are able to access their holy sites.

“With Israeli sovereignty over the city of Jerusalem, people have the ability to visit those sites freely. That would not be true if it were in other hands,” DeSantis said.

At the conference, DeSantis signed a bill that stiffened penalties against antisemitic attacks and hate speech in Florida.

“We are doing what we can do in Florida to enhance the ability to hold people accountable when that really crosses the line into threatening conduct,” he said. “We are fighting back.”