Nederlands + English:

De afgelopen twintig jaar heeft de beweging Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) goed gefinancierde en meedogenloze campagnes gevoerd om Israël te delegitimeren en te vernietigen. 

Deze beweging wordt nu versterkt nu de regering-Biden terugkeert naar het anti-Israëlische beleid van president Obama en probeert de rampzalige Iran-deal opnieuw aan te gaan. Het stelt degenen die aan de waarheid vasthouden voor een duidelijke keuze: sta actief achter de Joodse staat of leun achterover en laat deze antisemitische agenda’s zegevieren.

Alleen achterlijke dwazen en debiele fanaten roepen tegenwoordig nog op tot een boycot van Israëlische producten. Dit doen zij met oorlogszuchtige bedoelingen om – gebaseerd op een moorddadig plan – de Joodse staat in de vernieling te helpen en compleet te ontredderen. Dit in de hoop het gebied rijp te maken voor de inplanting van een toekomstige staat ‘Palestina’ die moet komen in de plaats van het geruïneerde Israël [dus niet naast de Joodse staat maar letterlijk in de plaats van] en de islamistische terreurgroepen Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, Taliban en al-Fatah aan de macht te helpen.

Bovendien zijn de enigen die echt geraakt door dergelijke simplistische boycot in werkelijkheid diegenen die volgens de Israëlboycotters de slachtoffers zouden zijn: de Palestijnen zèlf. Om het even welke boycot treft altijd en overal het eerst de zwaksten in een maatschappij. Door boycotacties zijn de PalArabieren de eersten die hun baan verliezen èn hun inkomen. “Collateral damage” noemen de Israëlboycotters dit cynisch als dit gevolgen heeft voor die Palestijnen die door boycotacties aan de bedelstaf raken.

En geef toe, wanneer mensen aan een Israëlboycot denken, spreken ze altijd over sinaasappels en dadels, maar wie kan tegenwoordig nog zonder een PC, een mobilofoon en kan nog zovele andere Israëlische hightech producten ontberen, zovele uitvindingen en geneesmiddelen waaronder ook generische geneesmiddelen bedoeld voor de arme bevolking in Afrika en Azië enz? Juist: een boycot op het misdadige af dus.

Nee, Israëlboycotters hebben het nooit over de Israëlische producten die ze zèlf frekwent gebruiken en waar ze niet meer zonder kunnen. Israëlboycotters zijn leugenaars en bedriegers en de facto rechtstreekse handlangers van de Palestijnse terreur jegens de Joodse staat, enkel en alleen omdat het een staat – dè staat – van de Joden is. Juist: alleen Jodenhaat uit de oude doos is de werkelijke drijfveer achter een Israëlboycot.

Israëlische export naar het buitenland:


Ten andere, in hoeverre is die boycot wel effectief? De export van Israëlische producten blijft spectaculair toenemen, de cijfers bewijzen het. De export naar Europa en de Verenigde Staten blijft inderdaad dalen, maar de Israëlische uitvoer naar Aziatische landen zoals India en China stijgt spectaculair en compenseert ruimschoots de halvering naar Europa. Toekomstige Israëlboycotters zullen hun objectieven moeten bijstellen en zich beter met nuttigere zaken bezighouden zoals bv met de mensenrechten en rechten van vrouwen en minderheden in het Midden-Oosten.

Blessed Buy Israel

Wat kunnen liefhebbers van Israël doen om de kwaadaardige aanvallen op Israël te bestrijden? Als antwoord op deze vraag werd het bedrijf Blessed Buy Israel opgericht – om mensen een manier te geven om rechtstreeks te investeren in de prachtige families die het bijbelse hartland, Judea en Samaria, herstellen. Het Joodse volk in Judea en Samaria doet fantastisch herstelwerk in hun thuisland, ondanks enorme obstakels zoals internationale druk, boycots en terrorisme.

Wanneer u deze producten uit Judea en Samaria koopt , krijgt u niet alleen prachtige producten uit Israël. U investeert in een familie of klein bedrijf uit het Bijbelse Hartland. Je maakt een impact in het leven van mensen zoals Shlomo Keshet van Adva Soap. Shlomo begon zijn zeepbedrijf om werk te bieden aan zijn zoon, Elnatan met het syndroom van Down, en andere jonge mensen met speciale behoeften uit de regio. Shlomo biedt zinvol werk en goede lonen omdat hij gelooft dat alle mensen een fundamenteel recht hebben om deel uit te maken van het herstelproces van hun thuisland, en het brengt liefde en vreugde voor deze jonge mensen en hun families.

Onze vrienden Akiva en Simcha waren vanwege het Coronavirus genoodzaakt hun winkel Off the Wall te sluiten na twaalf jaar een bloeiend bedrijf te hebben opgebouwd in het hart van Jeruzalem. Vandaag de dag kunt u hun producten kopen , zodat ze kunnen blijven werken en zich kunnen voorbereiden op de wederopbouw in de toekomst.

Een ander inspirerend gezin waarmee we werken is Batya en haar man Baruch, die bomen planten, keramiek maken geïnspireerd op het land Israël en hun kinderen opvoeden in de bergen van Samaria. Batya zegt: “Als je iets koopt bij Blessed Buy Israel, is het echt. Je investeert in de toekomst, versnelt de verlossing van de hele wereld en brengt licht op deze prachtige plek.”

Dit zijn slechts enkele van de verhalen van ongelooflijk geloof en vastberadenheid die we hier in Judea en Samaria hebben gezien. Het land komt tot leven en levert het levende bewijs dat de profetieën van de Bijbel waar zijn.

Hoe kun je meedoen? Sta op tegen de boycotbewegingen, vecht terug tegen antisemitisme en de tweestatenoplossing. Wees proactief en investeer in de families die zich bezighouden met het herstellen van hun oude thuisland en het opbouwen van een mooie toekomst! Winkelen bij Blessed Koop nu Israël

Bronnen: Brabosh naar een artikel van Benjamin Wearp “The Boycott Israel movement has met its match!” van 14 oktober 2021 en een artikel van Elad Benari “Israel an ‘Export Superpower’” van 11 mei 2011 op de site van Arutz Sheva enTiki S.

 

ENGLISH:

The Boycott Israel movement has met its match; Buy ‘Made in Israel’!
Israel may be a small country, but with 9 Israeli products on the TIME Top 100 Inventions of 2019 list, they make up a disproportionately large percentage

Source CIDI

For the past 20 years, the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement has been running well-funded and relentless campaigns to delegitimize and destroy Israel.

This movement is now being strengthened as the Biden administration returns to President Obama’s anti-Israel policies and attempts to re-engage in the disastrous Iran deal. It presents those who hold to the truth with a clear choice: actively support the Jewish state or sit back and let these anti-Semitic agendas prevail.

Only backward fools and moronic fanatics call for a boycott of Israeli products these days. They do this with bellicose intentions – based on a murderous plan – to wreak havoc and complete havoc on the Jewish state. This is in the hope of making the area ripe for the implantation of a future state of “Palestine” that is to come in the place of ruined Israel [i.e., not next to the Jewish state but literally in its place] and to help the Islamist terror groups Hamas, Hezbollah, al-Qaeda, Taliban and al-Fatah gain power.

Moreover, the only ones who are really affected by such simplistic boycotts are in reality those who the Israel boycotters claim are the victims: the Palestinians themselves. Any boycott always and everywhere hits the weakest in a society first. Because of boycotts, the Palestinians are the first to lose their jobs and their income. “Collateral damage” is what the Israel boycotters cynically call this when it affects those Palestinians who are reduced to begging because of boycotts.

And admit it, when people think of an Israeli boycott, they always talk about oranges and dates, but who today can do without a PC, a mobile phone and can do without so many other Israeli high-tech products, so many inventions and medicines including generic medicines intended for the poor in Africa and Asia etc? Exactly: a boycott to the point of criminality.

No, Israel boycotters never talk about the Israeli products that they themselves use frequently and cannot live without. Israel boycotters are liars and cheats and de facto direct accomplices of the Palestinian terror against the Jewish state, just because it is a state – the state – of the Jews. Right: only old-school Jew hatred is the real driving force behind an Israel boycott.

Israeli exports to foreign countries:

For another thing, to what extent is this boycott effective? Exports of Israeli products continue to increase dramatically, the numbers prove it. Indeed, exports to Europe and the United States continue to decline, but Israeli exports to Asian countries such as India and China are rising dramatically, more than offsetting the halving to Europe. Future Israel boycotters will have to adjust their objectives and focus on more useful issues such as human rights and the rights of women and minorities in the Middle East.

Blessed Buy Israel

What can lovers of Israel do to combat the malicious attacks on Israel? In response to this question, the company Blessed Buy Israel was founded – to give people a way to invest directly in the wonderful families who are restoring the biblical heartland, Judea and Samaria. The Jewish people in Judea and Samaria are doing fantastic restorative work in their homeland, despite enormous obstacles such as international pressure, boycotts and terrorism.

When you buy these products from Judea and Samaria , you are not only getting wonderful products from Israel. You are investing in a family or small business from the Biblical Heartland. You are making an impact in the lives of people like Shlomo Keshet of Adva Soap. Shlomo started his soap business to provide work for his son, Elnatan with Down syndrome, and other young people with special needs from the region. Shlomo provides meaningful work and good wages because he believes that all people have a fundamental right to be part of the recovery process of their homeland, and it brings love and joy to these young people and their families.

Our friends Akiva and Simcha were forced to close their store Off the Wall because of the Corona virus after twelve years of building a thriving business in the heart of Jerusalem. Today you can buy their products , so they can continue to work and prepare for rebuilding in the future.

Another inspiring family we work with is Batya and her husband Baruch, who plant trees, make ceramics inspired by the land of Israel and raise their children in the mountains of Samaria. Batya says, “When you buy something from Blessed Buy Israel, it’s real. You are investing in the future, accelerating the redemption of the whole world and bringing light to this beautiful place.”

These are just some of the stories of incredible faith and determination we have seen here in Judea and Samaria. The land is coming alive and providing living proof that the prophecies of the Bible are true.

How can you get involved? Stand up to the boycott movements, fight back against anti-Semitism and the two-state solution. Be proactive and invest in the families who are working to restore their ancient homeland and build a bright future! Store at Blessed Buy Israel Now

Sources: `Brabosh to an article by Benjamin Wearp “The Boycott Israel movement has met its match!” dated October 14, 2021 and an article by Elad Benari “Israel an ‘Export Superpower'” dated May 11, 2011 on the Arutz Sheva site and  “Tiki S.”