Een Canadese soldaat staat met Palestijnen in gebied C van Judea en Samaria. (Regavim via TPS)

A Canadian soldier stands with Palestinians in Area C of Judea and Samaria. (Regavim via TPS)

Nederlands + English

Watchdog heeft gedocumenteerd dat Canadese militairen in uniform patrouilleren in Judea en Samaria.

Door Aryeh Savir, TPS

In de afgelopen weken is een delegatie van hooggeplaatste Canadese militairen gedocumenteerd die in uniform patrouilleerden in Area C in Judea en Samaria, onder meer bij een illegaal gebouwde structuur, meldde de organisatie Regavim donderdag.

Gebied C staat onder volledige Israëlische veiligheids- en civiele controle, zoals bepaald in de Oslo Akkoorden van 1993.

Vorige week bezocht een hoge Canadese legerofficier, samen met een delegatie van Canadees militair personeel, een illegaal gebouwde constructie op staatsgrond die toebehoort aan Maon in het zuidelijke Hebron-gebergte, waar hij een ontmoeting had met Arabieren uit het gebied.

De delegatie werd ook ontvangen door generaal Yehuda Fuchs van het Centraal Commando van de IDF, zodat hun identiteit bekend is en hun aanwezigheid ter plaatse bekend is bij IDF-functionarissen.

Het illegale gebouw dat de Canadese delegatie bezocht, werd ’s nachts binnen enkele uren opgetrokken in zone C op grond die bestemd is voor landbouw en toebehoort aan de nabijgelegen Israëlische gemeenschap van Maon.

De Israëlische bewoners van de gemeenschap deden een beroep op het IDF en de civiele administratie om de werkzaamheden te stoppen en het gebouw af te breken. Volgens hen heeft de civiele administratie toegezegd de wet te zullen handhaven, maar heeft zij dit tot dusver niet gedaan.

Kort na de verwijzing naar de civiele administratie werd het bezoek van de Canadese delegatie, die twee geüniformeerde militairen omvatte, vastgelegd.

De delegatie werd ook gedocumenteerd tijdens een bezoek aan het dorp Zurif in de buurt van de gemeenschap van Carmi Tzur in Gush Etzion, en deze week werden ze opnieuw ontdekt tijdens een ontmoeting met Arabieren in de buurt van het dorp Kisan in het oosten van Gush Etzion, ook in Area C.

“Stel je voor dat stafchef [Aviv] Kochavi rond de Canadese grens zou lopen in een uniform met rangen op zijn schouder en criminele grenssmokkelaars zou versterken,” zei Meir Deutsch, de directeur-generaal van Regavim.

“Is Canada van plan om een oorlog met Israël te beginnen? Een hooggeplaatste militair uit een vreemd land die criminelen aanmoedigt die onder auspiciën van de PA het land zijn binnengevallen, is volslagen krankzinnig en een schaamteloze en onbeschofte zet tegen de Staat Israël,” verklaarde hij.

Deutsch voegde eraan toe dat “zolang de Staat Israël zichzelf ziet als gast in Judea en Samaria en zich niet gedraagt als de landheer, de rest van de wereld de Staat Israël ook zal zien als gast en niet als de landheer.”

Elke dag zeven nieuwe illegale gebouwen

De Regavim Beweging, die de illegale overname van staatsgronden bestrijdt, onthulde onlangs nieuwe kaartgegevens over de beangstigende omvang van de overname van Israëlisch land door de PA in Gebied C, met inbegrip van de omvang van de illegale Arabische bebouwing in het gebied.

Tussen de jaren 2019-2021 bouwden de Arabieren 5.097 nieuwe illegale bouwwerken, in gebieden die onder de volledige controle van de staat Israël staan. Dit betekent dat er elke dag ongeveer zeven nieuwe illegale gebouwen aan het gebied worden toegevoegd. Het totale aantal illegale Arabische gebouwen in gebied C bedraagt 72.274.

Tegelijkertijd werd in deze periode van twee jaar een door de PA geleide landbouwovername van 7 125 dunams land onder Israëlische controle geregistreerd, waarmee het totaal op 93 071 dunams komt, wat betekent dat Israël in snel tempo land verliest in zone C aan illegale bouwprojecten die door de PA worden uitgevoerd.

In 2009 legde toenmalig premier van de PA Salaam Fayyad het Plan voor de Oprichting van de Staat Palestina voor, een methodisch programma om de controle te verwerven over grondgebied in Gebied C, onder volledige Israëlische controle zoals voorgeschreven door de Oslo-akkoorden, om een brede en levensvatbare basis te vormen voor een Palestijnse staat, specifiek in de gebieden onder Israëlische controle.

Het plan van Fayyad omzeilt in wezen alle onderhandelingen of compromissen met Israël en creëert feiten op het terrein.

 

 

ENGLISH

Watchdog has documented Canadian military personnel patrolling in uniform in Judea and Samaria.

By Aryeh Savir, TPS

In recent weeks, a delegation of senior Canadian military personnel has been documented patrolling in uniform in Area C in Judea and Samaria, including at an illegally-built structure, the Regavim organization reported Thursday.

Area C is under full Israeli security and civilian control, as per the 1993 Oslo Accords.

Last week, a high-ranking Canadian army officer, together with a delegation of Canadian military personnel, visited an illegal structure built on state land belonging to Maon in the southern Hebron Mountains, where he met with Arabs from the area.

The delegation was also hosted by the IDF’s Central Command General Yehuda Fuchs, hence their identity is known and their presence on the ground is known to IDF officials.

The illegal building that the Canadian delegation visited was erected during the night within a few hours, in Area C on land designated for agriculture and belongs to the nearby Israeli community of Maon.

The Israeli residents of the community appealed to the IDF and the Civil Administration to stop the work and demolish the building. According to them, the Civil Administration has pledged to enforce the law but so far has not done so.

Shortly after the referral to the Civil Administration, the visit of the Canadian delegation, which included two uniformed military personnel, was documented.

The delegation was also documented during a visit to the village of Zurif near the community of Carmi Tzur in Gush Etzion, and this week they were discovered again in a meeting with Arabs near the village of Kisan in eastern Gush Etzion, also in Area C.

“Imagine that Chief of Staff [Aviv] Kochavi would walk around the Canadian border wearing a uniform with ranks on his shoulder and reinforcing criminal border smugglers,” said Meir Deutsch, Regavim’s Director-General.

“Is Canada planning to start a war with Israel? A senior military figure from a foreign country who encourages criminals who have invaded the country’s lands under the auspices of the PA is utterly insane and a blatant and rude move against the State of Israel,” he stated.

Deutsch added that “as long as the State of Israel sees itself as a guest in Judea and Samaria and does not conduct itself as the landlord, the rest of the world will also see the State of Israel as a guest and not as the landlord.”

Seven new illegal buildings every day

The Regavim Movement, which combats illegal takeover of state lands, recently revealed new mapping data on the frightening scope of the PA’s takeover of Israeli land in Area C, including the extent of illegal Arab construction in the area.

Between the years 2019-2021, the Arabs built 5,097 new illegal structures, in areas under the full control of the State of Israel. This means that every day, about seven new illegal buildings are added to the area. The total number of illegal Arab buildings in Area C is 72,274.

At the same time, a PA-guided agricultural takeover of 7,125 dunams of land under Israeli control was recorded during this two-year period, reaching a total of 93,071 dunams, meaning that Israel is rapidly losing lands in Area C to illegal construction projects executed by the PA.

In 2009, then-prime minister of the PA Salaam Fayyad laid out the Plan for the Creation of the State of Palestine, a methodical program for seizing control of territory in Area C, under full Israeli control as prescribed by the Oslo Accords, to form a broad and viable basis for a Palestinian state, specifically in the areas under Israeli control.

Fayyad’s plan essentially bypasses all negotiations or compromises with Israel and creates facts on the ground.