Nederlands + English

Laat me je meenemen op een prachtig avontuur aan het Meer van Galilea, door Kapernaüm en Magdala, om enkele van de favoriete gebieden van Jezus en zijn volgelingen te ontdekken! Ben je klaar om het land Israël te verkennen?

Bron: Firm

Waar liggen Kapernaüm en Magdala?

Terwijl we op avontuur gaan naar de noordelijke regio van Israël, zullen we twee kleine, maar gekoesterde steden ontdekken, genaamd Kapernaüm en Magdala.

Kapernaüm is een historische stad gelegen aan de oever van het Meer van Galilea. De stad is vandaag de dag slechts een historische bezienswaardigheid. Maar de ruïnes die overblijven herinneren ons aan de krachtige werken van Jezus toen Hij daar leefde en diende.

Magdala, ook wel bekend als Migdal, ligt ook vlakbij het Meer van Galilea, maar het is meer dan een historische bezienswaardigheid. Migdal groeide uit tot een moderne stad met woonwijken, bedrijven en restaurants. Ondertussen wordt de kant waar alle Bijbelse verhalen plaatsvonden het Magdala Tourist Center genoemd.

Wat gebeurde er in Kapernaüm?

Kapernaüm was in de tijd van de Bijbel een van de belangrijkste handelsdorpen in het gebied van Galilea. De betekenis ervan werd in de volgende eeuwen nog veel groter, omdat het een van de plaatsen was waar Jezus woonde . Hier predikte Hij over het Koninkrijk der Hemelen, genas hij duizenden en sprak Hij hen aan op hun gebrek aan geloof.

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali (Mattheüs 4:12-13HSV)

Kapernaüm was ook de geboorteplaats van enkele van de discipelen van Jezus: Petrus, Jakobus, Andreas, Johannes en Mattheüs. Overblijfselen van een ander bouwwerk in Kapernaüm zouden het huis van Petrus zijn. Tegenwoordig vind je er een katholieke kerk die er bovenop is gebouwd. Maar door de glazen vloer in de kerk kunnen bezoekers naar de ruïnes kijken van wat Petrus’ huis had kunnen zijn.

De meest herkenbare oude plek in Kapernaüm zijn waarschijnlijk de ruïnes van twee oude synagogen die op elkaar zijn gebouwd. In de tijd van Jezus stond de synagoge in het centrum van de stad. Aan het einde van de 4e eeuw na Christus, tijdens de Byzantijnse periode, werd er bovenop een nieuwe synagoge gebouwd.

Het unieke aan de nieuwe synagoge is dat de witte stenen echt opvallen tussen de omliggende gebouwen. De meerderheid van het oude Kapernaüm was gebouwd met zwart basalt, waardoor de synagoge in meer dan één opzicht bijzonder was.

Jezus onderwijst in synagogen

En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs. (Marcus 1:21 HSV)

Enkele verbazingwekkende en inspirerende eigenschappen van onze Heiland zijn Zijn vrijmoedigheid, Zijn vertrouwen en Zijn gezag waarin Hij op aarde wandelde. Toen Jezus in Kapernaüm was, ging Hij niet alleen een synagoge binnen en begon hij vrijmoedig te onderwijzen over het Koninkrijk van God. Maar hij verloste ook midden in zijn onderwijs een man van een demon!

De Joden die die dag de dienst bijwoonden, hadden ontzag voor Jezus’ gezag. En vanaf die dag begon het nieuws over Jezus zich snel door heel Galilea te verspreiden. Het is echt opmerkelijk om te bedenken dat we de plaatsen kunnen zien en bezoeken waar Jezus op deze aarde liep, genas, predikte, bevrijdde, discipelen maakte… Hij keerde hier zelfs terug na Zijn opstanding uit het graf!

En de elf discipelen zijn naar de berg gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hen lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:16-20 HSV)


Waar ligt Magdala?

Maar de synagoge van Kapernaüm was niet de enige plaats waar Jezus predikte. De evangeliën vertellen ons dat de Messias onderwees in synagogen rondom Galilea (Matth. 4:23). Sommige steden, zoals Magdala, lagen zo dicht bij Kapernaüm, dat we bijna met zekerheid kunnen zeggen dat Hij ook die synagoge bezocht.

De oude stad Magdala was een populair vissersdorp en was ook de geboorteplaats van Maria Magdalena. In het Hebreeuws is haar naam Miriam van Magdala. De stad dient als een krachtige herinnering dat de liefde van Jezus ons kan verlossen uit de greep van zonde, schaamte en duisternis. Hij kan ons leven echt transformeren, net zoals Hij deed in het leven van Maria Magdalena.

“Toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week opstond, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen had verdreven.” (Markus 16:9)

In 1910 veranderden Russische joden de omgeving in een Moshav of een agrarisch dorp. Het was pas in 2009 dat de bouw van het Magdala Tourist Centre begon. Het leidde tot een buitengewone ontdekking van de archeologische overblijfselen van een synagoge uit de eerste eeuw.

Tegenwoordig dient dit toeristencentrum als een plaats waar velen samenkomen om te bidden en te aanbidden. De opgravingsplaats van de eerste-eeuwse synagoge trekt bezoekers die willen zien waar Jezus predikte. Maar Magdala vestigt onze aandacht op nog een belangrijk aspect. Het is een historische herinnering aan de belangrijke rol die vrouwen speelden bij de verspreiding van het evangelie.

Vrouwen speelden een belangrijke rol om anderen ertoe te brengen de Heer te zoeken en Hem met heel hun hart te volgen. Het gastenverblijf voor bezoekers van Magdala geeft de unieke en dierbare ervaring weer van een verblijf in Galilea waar onze Heiland woonde.

Wie waren de discipelen van Jezus?

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: “kom achter mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.” (Mattheüs 4:18-19 HSV)

Het is verbazingwekkend om te zien dat terwijl Jezus Zijn team van discipelen verzamelde, Hij de eerste vier mannen langs de kusten van Galilea vond. Hij riep hen vanuit hun oude vissersleven om zich bij Hem aan te sluiten bij het “vissen” naar de zielen van mensen voor het Koninkrijk van God.

De twaalf discipelen die Jezus koos waren Simon Petrus, Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Thomas, Mattheüs de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Thaddaeus, Simon de Zeloot en Judas Iskariot. (Mattheüs 10:2-4)

Jezus koos gewone mannen om Hem te volgen, van Hem te leren en de grote opdracht uit te voeren om discipelen te maken van alle naties. Dit zou een grote aanmoediging voor ons moeten zijn! Omdat het onthult dat het onze Heiland te doen is om gewone mensen te gebruiken om zijn buitengewone werken uit te voeren.

Volgden vrouwen Jezus?

We weten allemaal dat Jezus Zijn twaalf mannelijke discipelen koos. Maar wist je dat er ook meerdere vrouwen mee reisden? Deze vrouwen hielden ook van Jezus en kozen ervoor om Jezus te volgen. Ze boden ondersteuning, waren aanwezig om Jezus aan het kruis te zien sterven en waren de eersten die het lege graf van Jezus bezochten.

Er waren veel vrouwen aanwezig die van een afstand toekeken. Ze waren Jezus vanuit Galilea gevolgd om in zijn behoeften te voorzien. Onder hen waren Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. (Mattheüs 27:55-56)

Iets speciaals dat je zult ontdekken in het Magdala Tourist Centre is een gebouw genaamd Duc In Altum (Latijn voor: in het diepe werpen). Als je dit gebouw binnengaat, zie je pilaren gebouwd ter ere van vrouwen in de Bijbel die Jezus volgden.

De pilaren vermelden bij naam Maria Magdalena, Susanna, Joanna (de vrouw van Chuza), Maria, Martha, Salome (moeder van Jacobus en Johannes), de schoonmoeder van Simon Petrus en Maria (de vrouw van Cleopas). Er is ook een pilaar om gezamenlijk alle andere vrouwen te eren die Jezus steunden en volgden.

Dan is er nog een laatste pilaar die uniek is, want die draagt ​​geen naam. Het betekent in zekere zin een “open einde”, omdat het alle vrouwen door de geschiedenis heen eert die zich bij de andere volgelingen hebben aangesloten. Het is opgedragen aan vrouwen die ervoor hebben gekozen en ervoor kiezen om Jezus met heel hun hart te volgen en te dienen!

Wat is er zo speciaal aan Galilea?

Jezus ging door Galilea, onderwees in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk en genas alle ziekten en kwalen onder de mensen. Mattheüs 4:23 )

Als we dit vers lezen, geeft het ons meer dan genoeg reden om te zien waarom de regio van Galilea zo speciaal is. De Heiland van de wereld woonde in deze regio. Hij liep door deze straten en betuigde zijn ondoorgrondelijke medeleven met de menigten die zich om Hem heen verzamelden. Jezus genas iedereen die tot Hem kwam.

Hij riep aan de oevers van het meer van Galilea Zijn discipelen om Hem te volgen. En Hij koos er zelfs voor om Zijn discipelen hier te ontmoeten nadat Hij uit het graf was opgestaan! Hij predikte de waarheid van het Koninkrijk van God in de synagogen hier.

De Messias leerde duizenden gelijkenissen en praktische waarheden over hoe we de geboden van onze hemelse Vader kunnen naleven. Dat deed hij vanaf de berghellingen in deze regio, maar ook op boten die op het meer dreven. En hij toonde zelfs Zijn unieke kracht door op de wateren van het meer van Galilea te wandelen.

Deze plaats is rijk aan ongelooflijke geschiedenis en levensveranderende getuigenissen van de wonderbaarlijke genezende kracht van onze Heiland, Jezus Christus!

 

 

 

ENGLISH

Let me take you on a magnificent adventure by the Sea of Galilee, through Capernaum and Magdala, to discover some of the stomping grounds of Jesus and His followers! Are you ready to explore the land of Israel?

Where are Capernaum and Magdala?

As we adventure to the Northern region of Israel, we will discover two small, yet treasured towns called Capernaum and Magdala.

Capernaum is a historical town nestled on the shore of the Sea of Galilee. The town is only a historical sight today. But the ruins that remain remind us of the powerful works of Jesus as He lived and ministered there.

Magdala, also known as Migdal, is also located near the Sea of Galilee, but it is more than a historical sight. Migdal grew into a modern city with residential areas, businesses and restaurants. Meanwhile, the biblical side is called the Magdala Tourist Center.

What Happened in Capernaum?

Capernaum was one of the main trading villages in the Galilee area in the time of the Bible. Its significance grew that much greater in the centuries to come, because it was one of the places where Jesus lived. Here, He preached about the kingdom of heaven, healed thousands, and called out the lack of faith of the people.

When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee.Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali (Matthew 4:12-13)

Capernaum was also the hometown of some of the disciples of Jesus: Peter, James, Andrew, John, and Matthew. Remains of another structure in Capernaum are believed to be Peter’s house. Today you will find a Catholic church that has been built on top of it. Yet glass flooring inside the church allows visitors to look into the ruins of what could have been Peter’s house.

The most recognizable ancient site in Capernaum is likely the ruins of two ancient synagogues that were built one on top of the other. In the time of Jesus, the synagogue was in the center of the town. At the end of the 4th century AD, during the Byzantine period, a new synagogue was built on top of it.

What is unique about the new synagogue is that its white stones really stand out from the surrounding structures. Majority of ancient Capernaum was built with black basalt, thus making the synagogue special in more ways than one.

Jesus Teaching in Synagogues

They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. (Mark 1:21)

Some amazing qualities of our Savior that are so inspiring are His boldness, confidence, and authority that He walked in on this earth. When Jesus was in Capernaum, He not only went into a synagogue and began to boldly teach about the kingdom of God. But he also delivered a man from a demon in the middle of his teaching!

The Jews that attended the service that day were in awe of Jesus’ authority. And from that day news about Jesus began rapidly spreading throughout the Galilee. It is truly remarkable to think that we can actually see and visit the places where Jesus walked on this earth, healed, preached, delivered, made disciples… He even returned here after His resurrection from the grave!

Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worship him; but some doubted. Then Jesus came to them and said,

“All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.” (Matthew 28:16-20)

Where is Magdala?

But the Capernaum synagogue was not the only place where Jesus preached. The Gospels tell us that the Messiah taught in synagogues all around the Galilee (Matt. 4:23). Some towns, like Magdala, were so close to Capernaum, that we can say almost with certainty that He visited its synagogue as well.

The ancient town of Magdala was a popular fishing village and was also the hometown of Mary Magdalene. In Hebrew, her name is Miriam of Magdala. The town serves as a powerful reminder that the love of Jesus can deliver us from the hold of sin, shame, and darkness. He can truly transform our lives just like He did in the life of Mary Magdalene.

“When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons.” (Mark 16:9)

In 1910, Russian Jews turned the surrounding area into a Moshav or an agricultural village. It was only in 2009 that the construction of the Magdala Tourist Center began. It led to an extraordinary discovery of the archeological remains of a first century synagogue.

Today, this tourist center serves as a place for many to gather together to pray and worship. The excavation site of the first century synagogue draws visitors who want to see where Jesus preached. But Magdala draws our attention to one more important aspect. It is a historical reminder of the important role women played in spreading of the Gospel.

Women played a significant role in leading others to seek the Lord and follow Him with all their hearts. The guesthouse for visitors at Magdala captures the unique and treasured experience of staying in the Galilee where our Savior lived.

Who were the Disciples of Jesus?

As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. “Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.” (Matthew 4:18-19)

It is amazing to see that as Jesus was gathering His team of disciples, He found the first four men along the shores of the Galilee. He called them from their old lives of fishermen to join Him in “fishing” for the souls of people for the kingdom of God.

The twelve disciples Jesus chose were Simon Peter, Andrew, James son of Zebedee, John, Phillip, Bartholomew, Thomas, Matthew the tax collector, James son of Alphaeus, Thaddaeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. (Matthew 10:2-4)

Jesus chose ordinary men to follow Him, learn from Him, and to carry out the great commission of making disciples of all nations. This should be a great encouragement to us! Because it reveals that our Savior is in the business of using ordinary people to carry out His extraordinary works.

Did Women Follow Jesus?

We all know that Jesus chose His twelve male disciples. But did you know that there were also several women who travelled with them? These women also loved and chose to follow Jesus. They provided support, they were there to witness Jesus dying on the cross and were the first ones to visit Jesus’ empty tomb.

Many women were there, watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to care for his needs. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee’s sons. (Matthew 27:55-56)

Something special you will discover at the Magdala Tourist Center is a building called Duc In Altum (Latin for Put in the Deep). As you enter this building, you will notice pillars built in honor of women in the Bible that followed Jesus.

The pillars mention by name Mary Magdalene, Susanna, Joanna (the wife of Chuza), Mary, Martha, Salome (mother of James and John), Simon Peter’s mother-in-law, and Mary (the wife of Cleopas). There is also a pillar to collectively honor all other women who supported and followed Jesus.

Then, one last pillar is unique, as it bears no name. It signifies an “open end” in a sense, as it honors all the women throughout history that joined the other followers. It is dedicated to women who have chosen and are choosing to follow and serve Jesus with all of their hearts!

What’s so Special About the Galilee?

Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. (Matthew 4:23)

As we read this verse, it gives us more than enough reason to see why the region of the Galilee is so special. The Savior of the world lived in this region. He walked through these streets expressing his unfathomable compassion on the crowds that gathered around Him. Jesus healed everyone that came to Him.

He called His disciples to follow Him on the shores of the Sea of Galilee. And He even chose to meet His disciples here after He resurrected from the grave! He preached the truth of the kingdom of God in the synagogues here.

The Messiah taught parables and practical truths of how to live out our Heavenly Father’s commands to thousands. He did so from the mountainsides in this region, as well as on boats floating on the sea. And he even displayed His unique power by walking on the waters of the Sea of Galilee.

This place is rich with incredible history and life changing testimonies of the miraculous healing power of our Savior, Jesus Christ!