Categorie: Articles

2022-05-10: De naam van God – The name of God

– De naam van God in de Joodse Geschriften is een raadselachtig mysterie. Mensen spreken de vier Hebreeuwse letters (JHWH) vaak uit als “Jahweh” of “Jehova”, maar de waarheid is dat we niet echt weten hoe we het moeten zeggen. 
– The name of God in the Jewish Scriptures is an enigmatic mystery. People often pronounce the four Hebrew letters (YHWH) as “Yahweh” or “Jehovah”, but the truth is that we don’t really know how to say it.

Lees verder

2022-05-09: Wat zit er in een mezoeza? – What’s in a mezuzah?

– Mezoeza is het Hebreeuwse woord voor deurkozijn. Het is ook de naam van het kleine ornament dat je vaak aan Joodse deurkozijnen ziet hangen, en er is een krachtig deel van de Bijbel verborgen in elke mezoeza, bekend als het Shema . 
– Mezuzah is the Hebrew word for doorframe. It is also the name of the little ornament you often see attached to Jewish doorframes, and there is a powerful part of the Bible hidden inside every Mezuzah, known as the Shema.

Lees verder

2022-05-06: Waarom vervloekte Jezus de vijgenboom? – Why did Jesus curse the fig tree?

– Het verslag begint op de dag nadat Jezus Jeruzalem binnenging op wat wij “Palmzondag” noemen, dagen voordat Jezus zou worden gekruisigd. De vorige dag had hij de tempel bezocht en alles gezien in het huis van Zijn Vader (Gods).
-The account begins the day following Jesus entering Jerusalem on what we call “Palm Sunday”, days before Jesus would be crucified. On the previous day he had visited the temple and saw everything going on at His Father’s (God’s) house.

Lees verder

2022-04-26: Jezus versus Jesjoea? – Jesus vs. Yeshua?

– Het is waar dat zijn moeder en vrienden hem Yeshua noemden in plaats van Jezus, maar als je hem kent als Jezus, vindt hij dat dan erg? Is het onjuist om hem Jezus te noemen? 
– It is true that his mother and friends called him Yeshua rather than Jesus, but if you know him as Jesus, does he mind that? Is it incorrect to call him Jesus?

Lees verder

2022-04-25: Hoe God David opleidde om een ​​buitengewone Koning te zijn – How God trained David to be an extraordinary King

– In een wedstrijd voor de beste koning van Israël zou David zeker winnen. Hoewel niet zonder gebreken, was hij een ongelooflijke leider en een zeer indrukwekkende man. God had hem echter door een slopend proces geleid om hem voor te bereiden om koning te worden. 
– In a contest for the best king of Israel, David would surely win. Though not without flaws, he was an incredible leader, and a very impressive man. However, God had taken him through a grueling regime to prepare him to be king.

Lees verder

2022-04-15: “Laat mijn volk gaan!” het hebreeuws zal je mogelijk verrassen. – “Let my people go!” the Hebrew might surprise you.

– Mozes was door God op een geweldige missie gestuurd. Zijn taak – althans het eerste deel ervan – was om de onmiddellijke vrijlating te eisen van ongeveer een miljoen Israëlieten uit wrede slavernij. Om erop aan te dringen dat de Farao de Hebreeuwse slaven, zijn vrije werkkrachten, gewoon zou laten vertrekken.
– Moses was sent by God on one heck of a mission. His job—at least the first part of it—was to demand the immediate release of about a million Israelites from cruel bondage. To insist that Pharaoh should allow the Hebrew slaves, his free workforce, to just leave.

Lees verder

2022-04-14: Waarom was Jezus een timmerman?- -Why was Yeshua a carpenter?

– Het is interessant dat Jezus een timmerman was ipv, een visser. De Bijbel vertelt ons dat Hij Zijn bediening begon op de leeftijd van dertig, en het is vooral interessant als je kijkt naar de eerdere beroepen van veel van onze Bijbelse figuren, voordat hun bediening serieus begon.
– It is interesting that Yeshua was a carpenter rather f.i fisherman. The Bible tells us that He began His ministry at the age of thirty, and it is especially interesting when you look at the previous professions of many of our biblical figures, before their ministries began in earnest.

Lees verder

2022-04-08: De vrouwen die Israël met handen en hart hebben opgebouwd – The women who built Israel with hands and hearts.

– Vrouwen in de eerste helft van de 20e eeuw stuwden het jonge Israël vooruit. Een van de eerste voorbeelden was de Vrouwenboerderij die in 1911 werd opgericht aan de oevers van het Kinneretmeer in Noord-Israël, waar de zionistische activiste en feministe Dr. Hannah Maisel vrouwen onderrichtte in landbouwwerkzaamheden en het voeren van een huishouding.
– Women in the first half of the 20th century propelled the young Israel forward. One of the first examples was the Women’s Farm established in 1911 on the shores of Lake Kinneret in northern Israel, where Zionist activist and feminist Dr. Hannah Maisel educated women in matters of agricultural work and housekeeping.

Lees verder

2022-04-07: De nieuwe stammen van het moderne israël – The new tribes of modern israel

– Israël is erg tribaal. Maar hier hebben we het niet over de twaalf stammen uit de Bijbel… we hebben het over de manier waarop onze samenleving zich in “stammen” heeft gevormd. Hier is wat meer informatie over de mensen en gemeenschappen die vandaag in Israël leven.
– Israel is very tribal. But here, we’re not talking about the twelve tribes of the Bible… we’re talking about the way our society has formed into “tribes”. Here’s a bit more information about the people and communities living in Israel today.

Lees verder

2022-04-06: Een geschiedenis van de Messias belijdende Joden in Israël, deel 8: De eerste Hebreeuws sprekende gemeente in Jeruzalem sinds de dagen van de apostelen – A history of Messianic Jews in Israel, Part 8: The first Hebrew-speaking congregation in Jerusalem since the days of the apostles

– In januari 1842 arriveerde Michael Solomon Alexander, de pas benoemde protestantse bisschop van Jeruzalem. Het was een gezamenlijk bisdom van Engeland en Pruisen, en de benoeming van een Joodse bisschop die een voormalig rabbi was.
– In January 1842, Michael Solomon Alexander arrived, the newly appointed protestant bishop of Jerusalem. It was a joint bishopric between England and Prussia, and the appointment of a Jewish bishop who was a former rabbi.

Lees verder

2022-03-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 7: De Joodse bisschop in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 7: The Jewish Bishop in Jerusalem

– Er komen weinig Joden tot geloof, maar de missionarissen hebben dokters gebracht en gratis gezondheidszorg aan de Joden gegeven, en ze vestigen zich steeds meer. De Deense dominee John Nicolayson voert de operatie aan en leidt die.
– Very few Jews have come to faith, but the missionaries have brought doctors and provided free healthcare to the Jews, and they are establishing themselves more and more. Danish rev John Nicolayson is spearheading and leading the operation.

Lees verder

2022-03-21: Biden-regering probeert te voorkomen dat Jeruzalem de profetie vervult over de terugkeer van joden naar Israël – Biden admin tries to block Jerusalem from fulfilling prophesy of returning jews to Israel

– De Aliyah-Wet op Terugkeer die Israël als thuisland en toevluchtsoord voor het Joodse volk heeft vastgesteld, terwijl de geprofeteerde terugkeer van de ballingen wordt uitgevoerd, is problematisch gebleken en oogstte kritiek van de VS.
– The Aliyah Law of Return establishing Israel as the homeland and refuge of the Jewish people while carrying out the prophesied ingathering of the exiles has proved problematic, garnering criticism from the US.

Lees verder

2022-03-03: Volodymyr Zelensky: een Joodse held – Volodymyr Zelensky: a Jewish Hero

– De 44-jarige voormalige komiek die president is geworden, heeft grote vaderlandsliefde en moed getoond. Hij heeft zijn lot verbonden met dat van zijn landgenoten in de straten van Kiev. Hij weigerde te vertrekken ondanks westerse aanbiedingen voor een luchtbrug.
– The 44-year-old former comedian turned president has shown great patriotism and courage. He linked his fate to that of his countrymen on the streets of Kiev. He refused to leave despite Western offers of an airlift.

Lees verder

2022-03-01: Vladimir Poetin vs Vladimir Zelenskyy: Hun identieke namen zullen ‘elkaar opheffen voor de Messias’ – Vladimir Putin vs Vladimir Zelenskyy: Their identical names will ‘cancel each other out for Messiah’

– Deze confrontatie plaatst twee mannen die voorbestemd zijn om groot te worden tegenover elkaar, aangezien de naam “Vladimir” in het Slavisch “grote heerser” betekent: “eigenaar van de wereld” of “eigenaar van de vrede”,
– This confrontation pits two men destined for greatness against each other as the name ‘Vladimir’ in Slavic means ‘great ruler’: “world owner” or “peace owner.”

Lees verder

2022-03-01: Pogroms in Oekraïne als vooraf waarschuwing van de Holocaust – Pogroms in Ukraine as advance warning of the Holocaust

– Een Poolse geestelijke redde hem uit een massagraf waarin zijn familie lag. Een litteken op zijn gezicht herinnerde aan de kogel die zijn moeder dodelijk trof, maar hem alleen schampte.
– A Polish clergyman rescued him from a mass grave in which his family lay. A scar on his face recalled the bullet that fatally struck his mother, but only grazed him.

Lees verder

2022-02-24: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 6: De oprichting van de eerste protestantse kerk in Jeruzalem – A history of Messianic Jews in Israel, Part 6: The founding of the first Protestant church in Jerusalem

– In 1833 werd John Nicolayson de eerste protestantse missionaris die zich permanent in Jeruzalem vestigde. Hij was Deens, maar gestuurd vanuit de Britse LJS, die specifiek gericht was op het bereiken van de Joden met het evangelie. 
– In 1833, John Nicolayson became the first protestant missionary to settle permanently in Jerusalem. He was Danish, but sent from the British LJS, which were specifically focused on reaching the Jews with the gospel.

Lees verder

2022-02-21: Het Bijbelgenootschap in Israël: Woord komt uit Jeruzalem – The Bible Society in Israel: Word Comes Out of Jerusalem

– Strategisch gelegen tussen de oude stad en het centrum van Jeruzalem, streeft The Bible Society in Israël ernaar om het Woord van God beschikbaar te maken voor alle mensen in het land.
– Strategically located between the Old City and downtown Jerusalem, The Bible Society in Israel strives to make the Word of God available to all people in the land.

Lees verder

2022-02-18: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 5: De eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem A history of Messianic Jews in Israel, Part 5: The first permanent protestant resident of Jerusalem-

– In de vorige artikelen hebben we gezien hoe de missionarissen niet permanent in Jeruzalem konden blijven. John Nicolayson werd de eerste permanente protestantse inwoner van Jeruzalem.
– In the previous articles, we have seen how the missionaries were not able to stay permanently in Jerusalem. John Nicolayson became the first permanent protestant resident of Jerusalem.

Lees verder

2022-02-17: Kapernaüm, Magdala en de volgelingen van Jezus – Capernaum, Magdala, and the Followers of Jesus

– Laat me je meenemen op een prachtig avontuur aan het Meer van Galilea, door Kapernaüm en Magdala, om enkele van de favoriete gebieden van Jezus en zijn volgelingen te ontdekken! Ben je klaar om het land Israël te verkennen?
– Let me take you on a magnificent adventure by the Sea of Galilee, through Capernaum and Magdala, to discover some of the stomping grounds of Jesus and His followers! Are you ready to explore the land of Israel?

Lees verder

2022-02-15: Tien plagen waar Israël mee geconfronteerd wordt als Rusland Oekraïne binnenvalt – The ‘Ten Plagues’ Facing Israel if Russia Invades Ukraine.

– Israël staat voor een geweldige storm van problemen als Rusland kiest voor grootschalige militaire agressie tegen Oekraïne, de stille maar uiterst belangrijke partner van Israël.
– Israel faces a perfect storm of problems if Russia chooses large-scale military aggression against Ukraine, Israel’s quiet but critical partner.

Lees verder

11-02-2022: Babylon, de iconische stad uit de oudheid, herrijst weer uit de as, precies zoals de Bijbel voorspelt – Babylon, the iconic ancient city, is once again rising from the ashes, just as Bible prophecy predicts

– Er zijn sceptici en cynici in overvloed, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Iraakse regering ernst maakt met de wederopbouw van dit oude wereldwonder.Zullen de mensen op een dag over Babylon – een stad die een groot deel van de afgelopen 2000 jaar niet heeft bestaan – zeggen: “Waar is er nog zo’n grote stad als deze?” zoals Johannes voorspelt in Openbaring 18:18?
– Skeptics and cynics abound, but there is growing evidence the Iraqi government is serious about rebuilding this ancient wonder of the world. Will people one day say of Babylon – a city that didn’t exist for much of the past 2,000 years – “Where is there another city as great as this?” as John predicts in Revelation 18:18?

Lees verder

04-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 4: De Kamer van het Bijbelgenootschap – A history of Messianic Jews in Israel, Part 4:The Bible Society room-

– In november 1823 kwam Pliny Fisk van de ABCFM naar Jeruzalem met een specifiek doel voor ogen. Hij richtte de “Kamer van het Bijbelgenootschap” op, die tot 1831 werkzaam was.
– In November 1823, Pliny Fisk of the ABCFM came to Jerusalem with a specific purpose in mind. He set up the “Bible Society Room” which operated until 1831.

Lees verder

03-02-2022: Een geschiedenis van Messiasbelijdende Joden in Israël, deel 3: De eerste Joodse gelovige die het evangelie deelde in Jeruzalem in de moderne tijd – A history of Messianic Jews in Israel, Part 3: The first Jewish believer to share the gospel in Jerusalem in modern times

– Joseph Wolff (1795-1862) was Joods en exentriek. Hij was baanbrekend door het evangelie te brengen op plaatsen waar niemand voor hem heen durfde te gaan.
– Joseph Wolff (1795-1862) was Jewish and eccentric. He broke new ground by bringing the gospel to places where no one had dared to go before him.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...

Subscribe to our newsletter!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from IsraelCNN.

You have Successfully Subscribed!