Categorie: Articles

2022-09-27: Waarom geloven sommige christenen dat de ‘opname’ op of rond Rosj Hasjana zal plaatsvinden? – Why do some Christians believe the ‘Rapture’ will happen on or around Rosh Hashanah?

– Dit is wat elke evangelische christen zou moeten weten als we de Joodse hoge feestdagen ingaan, een seizoen van bezinning en berouw. Voor de 15 miljoen Joden in de wereld zal dit een tijd van bezinning en berouw zijn.
– Here is what every Evangelical should know as we enter the Jewish High Holidays, a season of reflection and repentance. For the world’s 15 million Jews, this is to be time of reflection and repentance.

Lees verder

2022-09-26: Verbluffend om te zien hoe het evangelie duidelijk werd verkondigd op de staatsbegrafenis van de Koningin, terwijl zo’n 4,1 miljard mensen afstemden – Stunning to see Gospel clearly preached at Queen’s state funeral, as some 4.1 billion people tuned in.

– Terwijl ik toekeek vanuit het aardse Jeruzalem, werd ik gezegend omdat ik de anglicaanse aartsbisschop hoorde verklaren dat koningin Elizabeth nu in het “hemelse Jeruzalem” is vanwege haar “geloof en hoop in Jezus Christus” 
– As I watched from earthly Jerusalem, I was blessed to hear Anglican Archbishop declare Queen Elizabeth is now in the “Heavenly Jerusalem” because of her “faith and hope in Jesus Christ”

Lees verder

2022-09-23: De “Grote Reset”: Een blauwdruk voor het vernietigen van vrijheid, innovatie en welvaart – The “Great Reset”: A Blueprint for Destroying Freedom, Innovation, and Prosperity

– Ook de Bijbel spreekt over een wereld regering, een wereld leider, een wereld economie, een wereld religie, hongersnood, enz.Leven wij werkelijk in de laatste der dagen? Komt Jezus gauw terug? Haalt de Heer eerdaag zijn kerk/gemeente op via een Harpacho.
– Also the Bible talks about a world government, a world leader, a world economy, a world religion, famine, etc. Are we really living in the last days? Is Jesus coming back soon? Is the Lord picking up soon His church, a Harpacho?

Lees verder

2022-09-22: Wat de media verzwijgen: 638 Palestijnen doodgemarteld in Syrië en nog eens 4121 gedood – Palestinians Cuddle up with Arabs Who Kill Palestinians

– Uit een op 18 september gepubliceerd rapport blijkt dat 638 Palestijnen de afgelopen jaren zijn doodgemarteld door Syrische inlichtingenofficieren. Het lot van 1.797 Palestijnse gevangenen, waaronder 110 vrouwen, blijft onbekend ondanks herhaalde oproepen.
– A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women. The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown despite repeated appeals

Lees verder

2022-09-15: Een vergeten held tijdens de ergste pre-nazi pogrom in Proskurov, Oekraïne – A forgotten hero during the worst pre-Nazi pogrom in Proskurov, Ukraine

– “In de stad Proskurov (nu Chmelnitsky) in de Oekraïne werden nog voor de nazi’s de ergste gruweldaden van de eeuw tegen de joden gepleegd.” (historicus David A. Chapin in 2000)
– “In the town of Proskurov (now Khmelnitsky) in Ukraine, even before the Nazis, the worst atrocities of the century were committed against the Jews.” (historian David A. Chapin in 2000)

Lees verder

2022-09-14: Koning Charles III: een vriend van het Britse Jodendom, met speciale en historische banden met Israël – King Charles III: A friend to UK Jewry, with special and historic ties to Israel

– Koningshuis heeft lange tijd goede relatie met Britse Joden gehad; uitgesproken over antisemitisme; verstevigde de trouw aan Israël in recente jaren met een officieel bezoek; ook empathisch met Palestijnen.
– Royal has long had good relationship with British Jews; outspoken on antisemitism; shored up Israel bona fides in recent years with official visit; also empathetic to Palestinians

Lees verder

2022-09-13: Verwar het Joodse verhaal niet met ‘voorrechten voor blanken’ – Do not confuse the Jewish story with white privilege

– We begonnen de Amerikaanse slavernij van Afro-Amerikanen en de Holocaust te vergelijken. We waren te jong om te erkennen dat er geen slechtere vergelijking kon zijn dan twee tragedies en onrechtvaardigheden zo groot als de Holocaust en de slavernij.
– We began comparing American slavery of African Americans and the Holocaust. We were too young to recognize there could be no greater apple and orange comparison than two tragedies and injustices as great as the Holocaust and slavery.

Lees verder

2022-09-12: Relatie van koningin Elizabeth met overlevenden van de Holocaust en de staat Israël – Queen Elizabeth’s relationship with Holocaust survivors and the State of Israel

– Na haar overlijden op donderdag 8 september 2022 staan Joden over de hele wereld ​​stil bij de 70-jarige regering van koningin Elizabeth II en wat ze betekende voor de Joodse gemeenschap.
– Jews around the world are reflecting on the consequential 70-year reign of Queen Elizabeth II following her death on Thursday september 8th, 2022 and what she meant for the Jewish community.

Lees verder

2022-08-25: Slecht nieuws voor de Joden: hoe zes Amerikaanse en Britse mediamagnaten het ontluikende nazi-regime hielpen – Bad news for the Jews: How six US and UK media moguls aided the nascent Nazi regime

– We kunnen vandaag de dag nog steeds de echo’s van deze zes persbaronnen horen in de anti-Europese krantenkoppen van de Daily Express, de Daily Mail en in het boze populisme van Fox News en Breitbart. Deze giftige rechtse blanke nationalistische bewegingen hebben hun wortels in de jaren dertig. Maar ze blijven het Anglo-Amerikaanse buitenlands beleid vandaag beïnvloeden.
– We can still hear the echoes of these six press barons today in the anti-European headlines of the Daily Express, the Daily Mail, and in the angry populism of Fox News and Breitbart. These toxic right-wing white nationalist movements have their roots in the 1930s. But they continue to influence Anglo-American foreign policy today.

Lees verder

2022-08-24: De achtergrond van Rothschild-complottheorieën uitgelegd – The background of Rothschild conspiracy theories explained

– Zoals bij andere stereotypen, geldt ook bij het Rothschild-complot dat deze niet op een of andere manier logisch te verklaren is, maar ooit door mensen is bedacht, en door de tijd heen versterkt met nieuwe mythes en ideeën. Lees de uitleg door CIDI.
– As with other stereotypes, the Rothschild conspiracy cannot be explained logically in any way, but was once conceived by people, and reinforced over time with new myths and ideas. Please read the explanation by CIDI.

Lees verder

2022-08-23: Abortus in Israël – Getuigenis van een patholoog – Abortion in Israel – Testimony from a pathologist

– ‘Ik heb 35 jaar als Patholoog Anatoom gewerkt, zowel in de VS als in Israël. In die tijd heb ik honderden foetale autopsies uitgevoerd en ook duizenden monsters van ‘conceptieproducten’.
– “I have worked in the field of anatomic pathology for 35 years, both in the U.S. and in Israel. During that time I have performed hundreds of fetal autopsies as well as examination of thousands of samples of “products of conception”

Lees verder

2022-08-02: In Bosnië en Herzegovina worden Joden geweerd uit politieke machtsposities – In Bosnia and Herzegovina, Jews are barred from political positions of power

– Duizenden mensen verzamelden zich maandagavond buiten de poorten van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Sarajevo. Zij riepen slogans als “je zult ons niet verdelen” tussen gezang van “Bosna, Bosna, Bosna”
– Thousands of people gathered outside the gates of the Office of the High Representative in Sarajevo on Monday night, shouting slogans like “you will not divide us” between chants of “Bosna, Bosna, Bosna”

Lees verder

2022-07-28: Israel is een krachtige herinnering aan God en de Bijbel – Israel is a powerful reminder of God and the Bible

– Een van de dingen die je altijd hoort van Bijbelgetrouwe christenen die Israël steunen, is dat het bestaan ​​van Israël hen eraan herinnert
dat de Bijbel te vertrouwen is en dat de God, die in de Bijbel beschreven wordt, Zijn beloften nakomt.
– One of the things you always hear from Bible-believing Christians who support Israel is that the existence of Israel reminds them
that the Bible can be trusted and that the God the Bible describes keeps His promises.

Lees verder

2022-07-27: Wie zijn Gog en Magog in de Bijbel? – Who Are Gog and Magog in the Bible?

– Gog en Magog symboliseren iets sinisters dat met de Eindtijd te maken heeft. Ze vertegenwoordigen ook historische volkeren die kort na de tijd van Noach bestonden en springen in het oog op het toneel in Ezechiël 38 en 39 .
– Gog and Magog symbolize something sinister having to do with the End Times. They also represent historical peoples that existed a little after the time of Noah and explode onto the scene in Ezekiel 38 and 39.

Lees verder

2022-07-25: 13 manieren waarop smartphones een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg – 13 ways smartphones are revolutionizing healthcare

– “We kunnen op een mobiele telefoon doen wat een apparaat van $ 100.000 kan doen, met een 10 keer betere vergroting dan met het blote oog, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid aanzienlijk wordt verhoogd.”
– “We can do what a $100,000 device can do on a mobile phone, with 10 times better magnification than using just the naked eye, raising diagnostic accuracy significantly.”

Lees verder

2022-07-15: Wat zegt de Bijbel over overwinnen? – What does the Bible say about Overcoming?

– Als je ontmoedigd raakt door de wereld van vandaag, willen we je inspireren met de verhalen van overwinnaars in de Bijbel. God geeft ons vandaag kracht, net zoals Hij deed aan Zijn profeten, koningen en discipelen, om deze wereld te overwinnen.
– If you find yourself discouraged with the world today, we want to inspire you with the stories of overcomers in the Bible. God is giving us strength today, just like He did to His prophets, kings and disciples, to overcome this world.

Lees verder

2022-07-06: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 11: Joodse gelovigen rond eind 1800 die een Joodse identiteit behielden en toegewijd bleven aan Jezus – A history of Messianic Jews in Israel, Part 11: Jewish believers in the late 1800s who maintained a Jewish identity and remained devoted to Jesus

– Bernard Heilpern, een fascinerend personage. Hij was een in Servië geboren religieuze Jood die in 1864 op 18-jarige leeftijd Jeruzalem bezocht en daar voor het eerst het evangelie hoorde.
– Bernard Heilpern, a fascinating character. He was a Serbian-born religious Jew who visited Jerusalem at the age of 18 in 1864 and there heard the gospel for the first time.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...