Categorie: Articles

2023-05-24: De Messias niet meer verwachten? – Giving up on Messiah?

– Uit schokkend nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Israëlische Joden niet gelooft dat de Messias ooit echt naar de aarde zal komen. De opiniepeiling werd ontwikkeld en uitgevoerd door twee Amerikaanse Joodse geleerden.
– Shocking new survey finds nearly half of Israeli Jews don’t believe Messiah will ever really come to Earth. Poll was designed and run by two American Jewish scholars.

Lees verder

2023-05-02: Een verbluffende herinnering aan de heiligheid van de Thora – A Stunning Reminder of the Holiness of the Torah-

–  Er was een lange kamer waar tafels tegen de muren stonden en planken aan de muren bevestigd waren. In het midden stond over de hele lengte van de kamer een tafel. Op de bijzettafels en planken lagen stapels Thora-rollen – tientallen, van verschillende grootte.
– Tables and shelves lined the walls to a long room, and a table ran the length of the room’s center. The side tables and shelves were piled with Torah scrolls — dozens of them, of varying sizes.

Lees verder

2023-05-01: Zo ziet een synagoge renovatie van 8 miljoen dollar eruit – This is what an $8 million synagogue renovation looks like

– (New York Jewish Week) — Ansche Chesed, een historische conservatieve synagoge in een groot, Romaans en Byzantijns geïnspireerd gebouw aan de Upper West Side, heeft een twee jaar durende renovatieproject van 8 miljoen dollar afgerond.
– (New York Jewish Week) — Ansche Chesed, a historic Conservative synagogue located in a large, Romanesque- and Byzantine-inspired building on the Upper West Side, has completed an $8 million, two-year renovation project.

Lees verder

2023-04-27: VIDEO: Het begon lang voor 1948 – VIDEO: It began Long before 1948

– Hoe is de staat Israël in 1948 ontstaan? Was het een strijd die enkele decennia eerder begon die leidde tot de vorming van de staat Israël. Ja, en nee. De opkomst van het politieke zionisme begon misschien pas in de tijd van Theodore Herzl aan het eind van de 19e eeuw. Maar dit gebeurde niet zomaar in een vacuüm.
– How did the State of Israel come to be in 1948? Was it a struggle that began a few decades earlier that led to the formation of the State of Israel. Yes, and no. The advent of political Zionism may have only begun in the time of Theodore Herzl in the late 19th century. But this did not just happen in a vacuum.

Lees verder

2023-04-26: Onafhankelijksdag: Israel wordt 75 – Independence Day: Israel turns 75

– Na de oprichting in 1948 bereikt de staat Israël nu een nieuwe mijlpaal: 75 jaar! Een hele generatie! Die 75 jaar zijn ook vol gevaren, avontuur en grote zegeningen geweest. De natie bloeide en ontwikkelde zich onherkenbaar, maar heeft bij elke stap moeten vechten om te overleven. 
– After being established in 1948, the state of Israel is now reaching another milestone: 75 years! A whole generation! Those 75 years have been packed with danger, adventure and great blessing as well. The nation has thrived and developed beyond all recognition, but has had to fight for survival every step of the way.

Lees verder

2023-04-21: Genderdiversiteit, grote verwarring of Bijbelse Zekerheid.

– Volgens de site van Wetenschap in Beeld (januari 2022) zijn er wel 100 te kiezen genders. Een gender wordt ook wel een ‘derde’ geslacht genoemd. De Bijbel vertelt echter onomwonden, dat God twee geslachten schiep, het mannelijk en vrouwelijk geslacht (Genesis 1:27). Er zijn geen ‘tussenvormen’ en/of ‘bijvormen’.

Lees verder

2023-04-20: ONGEKEND: Iraanse kroonprins ontmoet Netanyahu, citeert de Bijbel, prijst Cyrus de Grote & toekomstige ‘Cyrus-akkoorden’ – UNPRECEDENTED: Iran’s crown prince meets Netanyahu, quotes the Bible, extols Cyrus the Great & future ‘Cyrus Accords’

– Het is een historische ontwikkeling dat de Iraanse kroonprins Reza Pahlavi – de zoon van de overleden koning of sjah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi – 17 april arriveerde op Ben Gurion International Airport, vergezeld van zijn vrouw, Yasmine.
– In an historic development, Iranian Crown Prince Reza Pahlavi – the son of Iran’s late king, or shah, Mohammed Reza Pahlavi – arrived at Ben Gurion International Airport on April 17, accompanied by his wife, Yasmine.

Lees verder

2023-04-05: De dodelijke obsessie van de EU met Israël – The EU’s Lethal Obsession with Israel

– Het lijkt erop dat de EU letterlijk duizenden illegale Palestijnse modulaire gebouwen heeft gefinancierd in gebied dat wettelijk onder Israëlische jurisdictie valt. Op die manier moedigt de EU de Palestijnen aan tot unilaterale acties die in strijd zijn met de overeenkomsten tussen de Palestijnen en Israël.
– The EU, it seems, has funded literally thousands of illegal Palestinian modular buildings in territory that is legally under Israeli jurisdiction. By doing so, the EU is encouraging the Palestinians to engage in unilateral actions in violation of the agreements signed between the Palestinians and Israel. Pictured: The illegal Palestinian encampment of Khan Al-Ahmar, located within a few meters of the highway connecting Jerusalem with the Dead Sea and the Jordan Valley. (Image source: TrickyH/Wikimedia Commons)

Lees verder

2023-03-27: Biden regering duwt Arabieren richting Iran – Biden Administration Pushing Arabs Towards Iran

– Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China.
– Many Arabs and Muslims are celebrating the Saudi-Iranian agreement to restore diplomatic relations as a devastating blow to the Biden Administration, a victory for Iran and China

Lees verder

2023-03-20: Een waarschuwing aan het Westen. Palestijnen Willen Hamas – A Warning to the West. Palestinians Want Hamas

– Het Palestinian Center for Policy and Survey Research maakte op 14 maart 2023 de resultaten bekend van een enquête waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Palestijnen (71%) het vermoorden van Joden goedkeurt.Slechts 21% had bezwaar tegen het vermoorden van Joden.
– The Palestinian Center for Policy and Survey Research released the results of a survey on March 14, 2023 that showed a vast majority of Palestinians (71%) approve of murdering Jews.Only 21% objected to murdering Jews.

Lees verder

2023-03-17: Israël onder vuur: Biden’s coup om Iran de bom te bezorgen – Israel Under Attack: Biden’s Coup to Get Iran the Bomb

– “Amerikaanse steun voor demonstraties in Tel Aviv gaat niet over de toekomst van Israëls rechterlijke macht. Het gaat over het boeien van Israël terwijl Iran de bom krijgt,” schrijft Lee Smith in Tablet Magazine.
– “U.S. support for demonstrations in Tel Aviv isn’t about the future of Israel’s judiciary. It’s about handcuffing Israel while Iran gets the bomb,” writes Lee Smith in Tablet Magazine.

Lees verder

2023-03-09: De Joden van Iran: 10 verbazingwekkende feiten – The Jews of Iran: 10 Amazing Facts

– Joden hebben bijna 3000 jaar in het hedendaagse Iran gewoond. Tegenwoordig is Iran ’s werelds grootste sjiitische moslimstaat, met een theocratisch regime dat religieus fanatisme aanhangt. Maar religieuze diversiteit en tolerantie waren enkele van de hoekstenen van de oude Perzische geschiedenis.
– Jews Have Lived in Modern-Day Iran for Almost 3,000 Years. Today, Iran is the world’s largest Shiite Muslim state, with a theocratic regime that espouses religious fanaticism. But religious diversity and tolerance were some of the cornerstones of ancient Persian history.

Lees verder

2023-03-07: Hoe ‘de collectieve stem van de moslimwereld’ de VN bewapent tegen Israël – How ‘The Collective Voice of the Muslim World’ Weaponizes the UN against Israel

– De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) noemt zichzelf aanmatigend “De Collectieve Stem van de Moslimwereld,” en eenvoudige observatie van haar activiteiten lijkt haar te plaatsen als het politieke Kalifaat van de Islam.
– The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) presumptuously calls itself “The Collective Voice of The Muslim World,” and simple observation of its activities would seem to place it as Islam’s political Caliphate.

Lees verder

2023-03-06: Een opmerkelijk album met soulvolle chassidische melodieën, uitgevoerd door vrouwen – A remarkable album of soulful Hasidic melodies performed by women

– Een opmerkelijk nieuw album met traditionele chassidische nigunim, woordeloze melodieën, is er. En het geeft luisteraars een voorproefje van de soulvolle, onopgesmukte manier waarop rebbes ze in het vooroorlogse Oost-Europa zongen.
– A remarkable new album of traditional Hasidic nigunim, wordless melodies, is here. And it’s giving listeners a taste of the soulful, unadorned way in which rebbes used to sing them in pre-war Eastern Europe.

Lees verder

2023-03-02: Het doden van Joden brengt licht in de harten van de Palestijnen – Killing Jews Brings Light into The Hearts of Palestinians

– Na de recente golf van terreuraanslagen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever gingen de Palestijnen opnieuw de straat op om de moord op Joden te vieren. Als onderdeel van de viering dansten de Palestijnen, scandeerden leuzen ter ondersteuning van de terroristen en deelden snoepjes uit aan voorbijgangers.
– After the recent wave of terror attacks in Jerusalem and the West Bank, Palestinians again took to the streets to celebrate the murder of Jews. As part of the celebrations, the Palestinians danced, chanted slogans in support of the terrorists and handed out sweets to passersby.

Lees verder

2023-03-01: Bekentenissen van een Koning – Confessions of a King

– Iedereen houdt van een liefdesverhaal. Tenzij je toevallig een profeet bent die Nathan heet en het liefdesverhaal gaat over een getrouwde vrouw genaamd Bathseba die wordt achtervolgd door een man genaamd David die toevallig de koning van Israël is.
– Everyone loves a love story. Unless you happen to be a prophet named Nathan and the love story involves a married woman named Bathsheba being pursued by a man named David who happens to be the king of Israel.

Lees verder

2023-02-27: Plant, gevonden in Berg Sodom, heeft wetenschappers verbijsterd – Plant found in Mount Sodom has scientists baffled

– Een gids verkende een grot diep in de berg Sodom aan de oevers van de Dode Zee toen hij een plant ontdekte die groeide in de ultrazouten rotsachtige bodem in totale duisternis. Het zoveelste teken dat de geprofeteerde revitalisering van de Dode Zee op dit moment plaatsvindt.
– A tour guide was exploring a cave deep in Mount Sodom on the shores of the Dead Sea when he discovered a plant growing in the ultra-saline rocky soil and total darkness. The plant as just another sign that the prophesied revitalization of the Dead Sea is happening right now.

Lees verder

2023-02-23: Europa’s oorlog bij volmacht tegen Israël. Hoe de EU de misdaden van Hamas negeert – Europe’s Proxy War against Israel. How The EU Ignores Hamas’ Crimes

– Op 30 januari bezochten vertegenwoordigers van de Europese Unie en verschillende andere landen, waaronder België, Brazilië, Denemarken, Ierland, Spanje en Zweden, de Palestijnse gemeenschap van Khan al-Ahmar op de Westelijke Jordaanoever “om hun bezorgdheid te uiten over de dreigende sloop van het illegale Palestijnse dorp.”
– On January 30, representatives of the European Union and several other countries, including Belgium, Brazil, Denmark, Ireland, Spain and Sweden, visited the Palestinian community of Khan al-Ahmar in the West Bank “to express their concern at the threat of demolition facing the illigale palestinian village.”

Lees verder

2023-02-22: Drie Moslims en een Kolonist – Three Muslims and a Settler

– Tijdens een recente reis naar de VS ontmoette ik – een Israëlische “kolonist” die de trotse Joodse gemeenschap van het Bijbelse Hebron vertegenwoordigde – drie moslims op drie verschillende plaatsen. Onze interacties waren verrassend en misschien wel inspirerend.
– On a recent trip to the U.S., I—an Israeli “settler” representing the proud Jewish community of biblical Hebron—encountered three Muslims in three different places. Our interactions were surprising and perhaps inspiring.

Lees verder

2023-02-10: Palestijnen rekruteren minderjarigen als terroristen en veroordelen vervolgens Israël voor het neerschieten van “onschuldige kinderen” – Palestinians Recruit Minors as Terrorists, Then Condemn Israel for Shooting ‘Innocent Children’

– Degenen die minderjarigen sturen om terreuraanslagen uit te voeren, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het plegen van een misdaad tegen de Palestijnen, voor het opzettelijk in gevaar brengen van hun kinderen, en niet alleen voor Israël.
– Those who send minors to carry out terror attacks should be held responsible for committing a crime against the Palestinians, for deliberately placing their children in danger, and not only Israel.

Lees verder

2023-02-09: VIDEO: Kruispunten: Het ontdekken van de geografie van Israël – VIDEO: The Crossroads: Exploring the geography of Israel

– Israël heeft een unieke geografische ligging op het kruispunt van continenten en historische rijken. Het ligt precies in het midden en verbindt Afrika, Azië en tot op zekere hoogte ook Europa. Het is een landbrug en ook de bakermat van de beschaving.
– Israel has a unique geographic position at the crossroads of continents and historic empires. It’s right in the middle, connecting Africa, Asia and to a certain degree Europe, as well. It’s a land bridge and also the cradle of civilization.

Lees verder

2023-02-03: VIDEO: Israëls Negev-woestijn. Verleden, heden en de wereld veranderende toekomst – VIDEO: Israel’s Negev Desert. Past, present and the world-changing future

– Met zijn rijke geschiedenis en verbazingwekkende potentieel voor de toekomst van de mensheid, is de Negev-woestijn echt het verleden, het heden en de toekomst van Israël – en de wereld.
– With its rich history and amazing potential for humanity’s future, the Negev Desert is truly the past, present and future of Israel – and the world.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...