Categorie: Archeology

2024-06-02 Bijbelse vindplaatsen vertegenwoordigen de grootste archeologische ontdekkingen van Israël: het verkennen van Qumran en de Dode Zeerollen

Overal in Israël zijn er archeologische vindplaatsen uit de tijd van de Bijbel, waarvan er vele slechts gedeeltelijk zijn opgegraven. We kunnen aannemen dat vele ervan nog niet ontdekt zijn, en dat andere dat ook nooit zullen worden. Niettemin bevatten de vindplaatsen die we kennen nog steeds voldoende ‘niet-opgegraven’ materiaal om archeologen op zijn minst nog een eeuw bezig te houden.

Lees verder

2024-02-21: Bij opgravingen gebouwen, wegen in ‘omvangrijke, complete’ militaire basis uit het Romeinse tijdperk, ontdekt.

De Israeli Antiquities Authority maakte woensdag bekend dat er een volledige, permanente militaire basis die bijna 2000 jaar geleden door Romeinse legionairs werd gebruikt, is gevonden. Het is groter dan voorheen werd aangenomen en verspreidt zich over beide zijden van Route 66 aan de voet van Tel Meggido in het noorden van Israël. Het is het enige permanente basiskamp voor Romeinse legionairs dat in Israël is ontdekt.

Lees verder

2023-11-24: Israëlische archeologen onthullen het vroegste bewijs van eeuwenoude oorlogsvoering in de regio – Israeli archeologists reveal earliest evidence of ancient warfare in the region

– Te midden van een aanhoudende oorlog wijzen bevindingen van de Israel Antiquities Authority erop dat de massaproductie van wapens in de Zuidelijke Levant al 7.200 jaar geleden plaatsvond.
– Amid an ongoing war, findings from Israel Antiquities Authority indicate mass production of weapons in the Southern Levant occurred as long as 7,200 years ago.

Lees verder

2023-09-04: Oude Joodse stad wordt door UNESCO bestempeld als ‘Palestijns’ erfgoed – Ancient Jewish city to be labeled a ‘Palestinian’ heritage site by UNESCO

– “Dit is niet alleen een belediging voor Joden, maar ook een belediging voor christenen over de hele wereld die de site bewonderen om zijn bijbelse geschiedenis,” schrijft Likud MK. Dit is religieus beledigend als historisch onjuist.
– “This is not only an insult to Jews, but also an insult to Christians around the world who admire the site for its biblical history,” writes Likud MK. This is religiously offensive as historically inaccurate.

Lees verder

2023-08-31: De vondst in Jeruzalem die dateert uit de tijd van de bijbelse koningen verbijstert archeologen – Jerusalem discovery dating back to biblical kings baffles archaeologists

– Met een ontdekking die archeologen verbijstert, werd in het Nationale Park van de Stad van David in Jeruzalem een ongekende kanaalinstallatie blootgelegd die dateert uit de periode van de Eerste Tempel, kondigde de Israëlische Autoriteit voor Oudheden woensdag aan.
– In a discovery that is baffling archaeologists, an unprecedented channel installation dating back to the First Temple period was uncovered in the City of David National Park in Jerusalem, the Israel Antiquities Authority announced on Wednesday.

Lees verder

2023-08-17: Monumentale poort van mogelijk oudste stad in Israël gevonden bij zuidelijke stad Kiryat Gat – Monumental gate of possibly oldest city in Israel found near southern city of Kiryat Gat

– Israëlische archeologen hebben tijdens opgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA) een monumentale poort ontdekt in Tel Erani, vlakbij de stad Kiryat Gat, aldus het Israëlische Kan nieuws.
– Israeli archaeologists discovered a monumental gate during excavations by the Israel Antiquities Authority (IAA) in Tel Erani, near the city of Kiryat Gat, according to Israel’s Kan news.

Lees verder

2023-05-16: Geleerden geven uitleg over de tablet (met vloek) van de berg Ebal met de oudste Hebreeuwse tekst – Scholars expound on Mount Ebal curse tablet with oldest Hebrew text

– Een loden tablet gevonden op een plek waar miljoenen joden en christenen geloven dat de Israëlitische leider Jozua een altaar heeft gebouwd, bevat de oudste Hebreeuwse tekst die ooit in het land Israël is gevonden, evenals de naam van God
– A lead tablet found at a site where millions of Jews and Christians believe the Israelite leader Joshua built an altar contains the oldest Hebrew text ever found in the Land of Israel as well as the name of God

Lees verder

2023-03-28: Schedel in Israël gevonden die 3.500 jaar oude hersenoperatie aantoont – Skull found in Israel demonstrating 3,500-year-old brain operation

– Hersenchirurgie is van alle tijden, zo blijkt maar weer na een archeologische vondst in Israël. Daar is een 3.500 jaar oude schedel gevonden waar indertijd op is geopereerd. Vermoedelijk gaat het om de herseningreep trephination, aldus de archeologen die het skelet aan troffen.
– Brain surgery is of all times, according to an archaeological find in Israel. A 3,500-year-old skull was found there that was operated on at the time. Presumably it involved the brain surgery trephination, according to archaeologists who found the skeleton

Lees verder

2023-02-24: VIDEO: De oudste Hebreeuwse Bijbel ter wereld – VIDEO: The Oldest Hebrew Bible in the World

– Het is verbazingwekkend dat deze Hebreeuwse Bijbel zo bewaard is gebleven. Dit is niet een paar decennia oud. Het is zelfs niet een paar honderd jaar oud. Een Hebreeuwse Bijbel die meer dan duizend jaar oud is? Verbazingwekkend! Dit kun je niet verzinnen!
– It is amazing that this Hebrew Bible was perserved the way it was. This is not a few decades old. It is not even a few hundred years old. A Hebrew Bible that is over a thousand years old? Amazing! You can’t make this stuff up!

Lees verder

2023-02-24: Universiteit van Haifa ontvangt oude christelijke kaarten van Jeruzalem en Israël – Haifa University receives ancient Christian maps of Jerusalem and Israel

– “We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die vele prachtige kaarten tekende uit de tijd van de Kanaänieten, een Semitisch sprekende beschaving,” De collectie omvat ongeveer 30 zeldzame kaarten en atlassen uit de jaren 1500 en 1600
– “We have maps from German reverend Heinrich Binting, who drew many beautiful maps from the time of the Canaanite people, a Semitic-speaking civilization,” The collection includes some 30 rare maps and atlases from the 1500s and the 1600s.

Lees verder

2023-01-31: Opgravingen onder de Westelijke Muur kunnen verbinding maken met de Stad van David – Excavations underneath Western Wall may eventually connect to City of David – Excavations underneath Western Wall may eventually connect to City of David

– Als opgravingen meer schatten onder het plein van de Klaagmuur blijven blootleggen, zou het netwerk van tunnels onder de Oude Stad op een dag van daar misschien een verbinding kunnen maken met de Stad van David.
– If excavations continue to uncover more treasures under the Western Wall plaza, the network of tunnels below the Old City just might connect from there to the City of David someday.

Lees verder

2023-01-17: Palestijnse Autoriteit gaat nieuwe nederzetting bouwen op ruïnes van Jozua’s altaar – Palestinian Authority to build new settlement on ruins of Joshua’s Altar

– Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep The Fight for Every Dunam: het uitwissen van een site van enorm bijbels en joods belang, en het doen van landjepik.
– The purpose of the construction is two-fold, says the group The Fight for Every Dunam: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

Lees verder

2023-01-13: Oude struisvogeleieren gevonden in Israël werpen licht op de vroegste mens – Ancient ostrich eggs found in Israel shed light on early humans

– De Israel Antiquities Authority (IAA) heeft onlangs bij een opgraving van een oude vuurplaats in de Negev-woestijn een aantal struisvogeleieren blootgelegd die duizenden jaren oud zijn.
– The Israel Antiquities Authority (IAA) recently uncovered a number of ostrich eggs dating back thousands of years during an excavation near an ancient fire pit in the Negev desert.

Lees verder

2022-12-29: Oude Siloam Pool in Jeruzalem wordt blootgelegd en opengesteld voor het publiek – Ancient Siloam Pool in Jerusalem to be excavated, opened to the public

– De Pool van Siloam diende als reservoir voor het water van de Bron van Gihon, die tijdens de Eerste Tempelperiode via een ondergrondse watertunnel werd omgeleid, zoals beschreven in het boek Koningen II 20:20.
– The Pool of Siloam served as the reservoir for the waters of the Gihon Spring, which were diverted through an underground water tunnel during the First Temple period as described in the Book of Kings II 20:20.

Lees verder

2022-10-04: Oude grafgrot met tientallen unieke artefacten gevonden in centraal Israël – Ancient burial cave with dozens of unique artifacts found in central Israel

– In een “once-in-a-lifetime ontdekking” ontdekte een mechanische graafmachine een bewaard gebleven grafgrot uit de tijd van farao Ramses II, de koning die verbonden was met uittocht uit Egypte van de kinderen van Israël.
– In a “once-in-a-lifetime discovery,” a mechanical digger uncovered a preserved burial cave from the time of Pharaoh Rameses II, the king linked to the children of Israel’s exodus from Egypt.

Lees verder

2022-09-12: Dalend waterpeil brengt nieuwe archeologische vindplaatsen en kunstvoorwerpen aan het licht in de rivieren Eufraat en Tigris – Dropping water levels reveal new archaeological sites, artifacts in Euphrates, Tigris rivers

– De daling van het waterpeil in de afgelopen drie jaar heeft tientallen archeologische vindplaatsen aan de oevers van de Eufraat en de Tigris blootgelegd. Onder de artefacten bevinden zich spijkerschriftteksten, paleizen en andere gebouwen.
– Dropping water levels over the past three years have drawn dozens of archaeological sites out from the Euphrates and Tigris Rivers. Artifacts include cuneiform texts, palaces and other buildings

Lees verder

2022-08-26: Zeldzame dobbelstenen van botjes met namen van goden tonen spelen in het oude Israël – Rare knucklebone dice with names of gods show gaming in ancient Israel

– 530 zogenaamde ‘astragali’, daterend uit de Hellenistische periode zijn 2300 jaar geleden, gevonden in het zuiden van Israël; ingekerfd in het Grieks zijn de namen van goden Aphrodite, Eros, Hermes, Hera en Nike.
– 530 so-called ‘astragali,’ dating to Hellenistic period 2,300 years ago, found in southern Israel; inscribed in Greek with names of deities Aphrodite, Eros, Hermes, Hera, and Nike

Lees verder

2022-08-24: Israëlische archeologen ontdekken ‘luxueus’ 1.200-jaar oud landhuis in Negev-woestijn – Israeli Archaeologists Discover ‘Luxurious’ 1,200-Year-Old Mansion in Negev Desert

– Bij het graven onder de binnenplaats van het luxueuze landgoed ontdekten de archeologen een complex van stenen gewelven op een diepte van 5,5 meter en op een hoogte van 2,5 meter.
– Digging below the courtyard of the luxurious estate, the archaeologists uncovered a complex of stone-built vaults at a depth of 18 feet standing to a height of 8 ft.

Lees verder

2022-08-17: Nieuwe vondsten in Shiloh blijven het Bijbelse verhaal bevestigen, zegt archeoloog – New findings at Shiloh continue to confirm biblical narrative, archaeologist says

– Scott Stripling vertelt All Israel News over nieuwe fundamenten die in juni zijn gevonden en waarvan hij denkt dat ze een deur vormden naar het poortcomplex waar de priester Eli mogelijk is gestorven.
– Scott Stripling tells ALL ISRAEL NEWS about new piers found in June that he believes formed a door into the gate complex where the priest Eli may have died.

Lees verder

2022-07-21: Overblijfselen van oudste ‘geplante’ olijfboom ontdekt in Israël – Remnants of oldest ‘domesticated’ olive tree discovered in Israel

– Onderzoekers van Tel Aviv en Hebreeuwse universiteiten ontdekten het vroegste bewijs voor de aanplant van fruitbomen in Israël – op de Chalcolithische plek van Tel Tsaf in de Jordaanvallei.
– Researchers from Tel Aviv and Hebrew universities discovered the earliest evidence for the domestication of fruit trees in Israel – in the Chalcolithic site of Tel Tsaf in the Jordan Valley.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...