Categorie: Archeology

2023-03-28: Schedel in Israël gevonden die 3.500 jaar oude hersenoperatie aantoont – Skull found in Israel demonstrating 3,500-year-old brain operation

– Hersenchirurgie is van alle tijden, zo blijkt maar weer na een archeologische vondst in Israël. Daar is een 3.500 jaar oude schedel gevonden waar indertijd op is geopereerd. Vermoedelijk gaat het om de herseningreep trephination, aldus de archeologen die het skelet aan troffen.
– Brain surgery is of all times, according to an archaeological find in Israel. A 3,500-year-old skull was found there that was operated on at the time. Presumably it involved the brain surgery trephination, according to archaeologists who found the skeleton

Lees verder

2023-02-24: VIDEO: De oudste Hebreeuwse Bijbel ter wereld – VIDEO: The Oldest Hebrew Bible in the World

– Het is verbazingwekkend dat deze Hebreeuwse Bijbel zo bewaard is gebleven. Dit is niet een paar decennia oud. Het is zelfs niet een paar honderd jaar oud. Een Hebreeuwse Bijbel die meer dan duizend jaar oud is? Verbazingwekkend! Dit kun je niet verzinnen!
– It is amazing that this Hebrew Bible was perserved the way it was. This is not a few decades old. It is not even a few hundred years old. A Hebrew Bible that is over a thousand years old? Amazing! You can’t make this stuff up!

Lees verder

2023-02-24: Universiteit van Haifa ontvangt oude christelijke kaarten van Jeruzalem en Israël – Haifa University receives ancient Christian maps of Jerusalem and Israel

– “We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die vele prachtige kaarten tekende uit de tijd van de Kanaänieten, een Semitisch sprekende beschaving,” De collectie omvat ongeveer 30 zeldzame kaarten en atlassen uit de jaren 1500 en 1600
– “We have maps from German reverend Heinrich Binting, who drew many beautiful maps from the time of the Canaanite people, a Semitic-speaking civilization,” The collection includes some 30 rare maps and atlases from the 1500s and the 1600s.

Lees verder

2023-01-31: Opgravingen onder de Westelijke Muur kunnen verbinding maken met de Stad van David – Excavations underneath Western Wall may eventually connect to City of David – Excavations underneath Western Wall may eventually connect to City of David

– Als opgravingen meer schatten onder het plein van de Klaagmuur blijven blootleggen, zou het netwerk van tunnels onder de Oude Stad op een dag van daar misschien een verbinding kunnen maken met de Stad van David.
– If excavations continue to uncover more treasures under the Western Wall plaza, the network of tunnels below the Old City just might connect from there to the City of David someday.

Lees verder

2023-01-17: Palestijnse Autoriteit gaat nieuwe nederzetting bouwen op ruïnes van Jozua’s altaar – Palestinian Authority to build new settlement on ruins of Joshua’s Altar

– Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep The Fight for Every Dunam: het uitwissen van een site van enorm bijbels en joods belang, en het doen van landjepik.
– The purpose of the construction is two-fold, says the group The Fight for Every Dunam: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

Lees verder

2023-01-13: Oude struisvogeleieren gevonden in Israël werpen licht op de vroegste mens – Ancient ostrich eggs found in Israel shed light on early humans

– De Israel Antiquities Authority (IAA) heeft onlangs bij een opgraving van een oude vuurplaats in de Negev-woestijn een aantal struisvogeleieren blootgelegd die duizenden jaren oud zijn.
– The Israel Antiquities Authority (IAA) recently uncovered a number of ostrich eggs dating back thousands of years during an excavation near an ancient fire pit in the Negev desert.

Lees verder

2022-12-29: Oude Siloam Pool in Jeruzalem wordt blootgelegd en opengesteld voor het publiek – Ancient Siloam Pool in Jerusalem to be excavated, opened to the public

– De Pool van Siloam diende als reservoir voor het water van de Bron van Gihon, die tijdens de Eerste Tempelperiode via een ondergrondse watertunnel werd omgeleid, zoals beschreven in het boek Koningen II 20:20.
– The Pool of Siloam served as the reservoir for the waters of the Gihon Spring, which were diverted through an underground water tunnel during the First Temple period as described in the Book of Kings II 20:20.

Lees verder

2022-10-04: Oude grafgrot met tientallen unieke artefacten gevonden in centraal Israël – Ancient burial cave with dozens of unique artifacts found in central Israel

– In een “once-in-a-lifetime ontdekking” ontdekte een mechanische graafmachine een bewaard gebleven grafgrot uit de tijd van farao Ramses II, de koning die verbonden was met uittocht uit Egypte van de kinderen van Israël.
– In a “once-in-a-lifetime discovery,” a mechanical digger uncovered a preserved burial cave from the time of Pharaoh Rameses II, the king linked to the children of Israel’s exodus from Egypt.

Lees verder

2022-09-12: Dalend waterpeil brengt nieuwe archeologische vindplaatsen en kunstvoorwerpen aan het licht in de rivieren Eufraat en Tigris – Dropping water levels reveal new archaeological sites, artifacts in Euphrates, Tigris rivers

– De daling van het waterpeil in de afgelopen drie jaar heeft tientallen archeologische vindplaatsen aan de oevers van de Eufraat en de Tigris blootgelegd. Onder de artefacten bevinden zich spijkerschriftteksten, paleizen en andere gebouwen.
– Dropping water levels over the past three years have drawn dozens of archaeological sites out from the Euphrates and Tigris Rivers. Artifacts include cuneiform texts, palaces and other buildings

Lees verder

2022-08-26: Zeldzame dobbelstenen van botjes met namen van goden tonen spelen in het oude Israël – Rare knucklebone dice with names of gods show gaming in ancient Israel

– 530 zogenaamde ‘astragali’, daterend uit de Hellenistische periode zijn 2300 jaar geleden, gevonden in het zuiden van Israël; ingekerfd in het Grieks zijn de namen van goden Aphrodite, Eros, Hermes, Hera en Nike.
– 530 so-called ‘astragali,’ dating to Hellenistic period 2,300 years ago, found in southern Israel; inscribed in Greek with names of deities Aphrodite, Eros, Hermes, Hera, and Nike

Lees verder

2022-08-24: Israëlische archeologen ontdekken ‘luxueus’ 1.200-jaar oud landhuis in Negev-woestijn – Israeli Archaeologists Discover ‘Luxurious’ 1,200-Year-Old Mansion in Negev Desert

– Bij het graven onder de binnenplaats van het luxueuze landgoed ontdekten de archeologen een complex van stenen gewelven op een diepte van 5,5 meter en op een hoogte van 2,5 meter.
– Digging below the courtyard of the luxurious estate, the archaeologists uncovered a complex of stone-built vaults at a depth of 18 feet standing to a height of 8 ft.

Lees verder

2022-08-17: Nieuwe vondsten in Shiloh blijven het Bijbelse verhaal bevestigen, zegt archeoloog – New findings at Shiloh continue to confirm biblical narrative, archaeologist says

– Scott Stripling vertelt All Israel News over nieuwe fundamenten die in juni zijn gevonden en waarvan hij denkt dat ze een deur vormden naar het poortcomplex waar de priester Eli mogelijk is gestorven.
– Scott Stripling tells ALL ISRAEL NEWS about new piers found in June that he believes formed a door into the gate complex where the priest Eli may have died.

Lees verder

2022-07-21: Overblijfselen van oudste ‘geplante’ olijfboom ontdekt in Israël – Remnants of oldest ‘domesticated’ olive tree discovered in Israel

– Onderzoekers van Tel Aviv en Hebreeuwse universiteiten ontdekten het vroegste bewijs voor de aanplant van fruitbomen in Israël – op de Chalcolithische plek van Tel Tsaf in de Jordaanvallei.
– Researchers from Tel Aviv and Hebrew universities discovered the earliest evidence for the domestication of fruit trees in Israel – in the Chalcolithic site of Tel Tsaf in the Jordan Valley.

Lees verder

2022-07-21: Verrassing uit Tempel-tijdperk opgegraven bij de bouw van lift Westelijke Muur – Temple-era surprise unearthed while building Western Wall elevator

– Het rituele bad werd ontdekt, uitgehouwen in het gesteente van een particuliere villa uit de 1e eeuw. Het team ontdekte ook een zwembad uit de Romeinse tijd en een byzantijnse lamp.
– The ritual bath was discovered hewn inside the bedrock of a private, 1st-century villa. The team, also discovered a Roman-era pool and a byzantine lamp.

Lees verder

2022-07-05: Een een verborgen Bijbels juweeltje in Israël waar je misschien nog nooit van hebt gehoord – A hidden biblical gem in Israel you may have never heard about

– Tel Dan is een van de meest indrukwekkende historische locaties die er te vinden is. Er hebben daar dramatische Bijbelse gebeurtenissen plaatsgevonden in een prachtig natuurgebied met een prachtig landschap.
– Tel Dan is one of the most impressive historical sites to be found, preserving dramatic biblical events set on a beautiful nature reserve with stunning scenery

Lees verder

2022-02-22: Rivier voorspeld door Ezechiël, bij toeval ontdekt in Jeruzalem – River prophesied by Ezekiel, accidentally discovered in Jerusalem

– Onlangs werden opgravingen verricht in de kelderverdieping van het Frumin-gebouw aan King George Street in het hart van Jeruzalem. De arbeiders waren verrast toen ze een grote hoeveelheid water vonden dat in de opgraving stroomde.
– Recently, excavations were undertaken in the basement level of the Frumin building on King George Street in the heart of Jerusalem. Workers were surprised to find a large volume of water flowing into the excavation.

Lees verder

2022-01-12: Hoe 19e-eeuwse westerse archeologen Jeruzalem tot een zionistische droom maakten – How 19th Century Western Archaeologists Made Jerusalem a Zionist Dream

– De zoektocht naar Bijbelse schatten die in de 19e eeuw begon, veranderde fundamenteel de manier waarop westerlingen, inclusief joden, Jeruzalem zagen. De gevolgen waren enorm.
– The search for biblical treasures starting in the 19th century fundamentally changed the way Westerners, including Jews, saw Jerusalem. The consequences were enormous.

Lees verder

2021-10-21: Oud kruisvaardersk amp voor het eerst ontdekt in Galilea ******* Ancient Crusader encampment discovered for first time in Galilee

– Bij de aanleg van Route 79, die de kust met Nazareth verbindt, werd een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. De plaats werd geïdentificeerd als de plaats waar de Frankische kruisvaarders in 1187
– A new archaeological site was discovered during the construction of Route 79 that connects the coast with Nazareth. The site was identified as the site where the Frankish Crusader troops encamped for two months in 1187,

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...