Categorie: Biblical Feasts

2023-09-29: Soekot (Loofhuttenfeest) in israel van 29 september tot 6 oktober 2023 – Sukkot in israel from Sept. 29 to Oct. 6, 2023

– Soekot of wel Loofhuttenfeest is een joods feest dat elk jaar in de herfst plaatsvindt en deel uitmaakt van de Hoge Feestdagen. Net als Pesach is Soekot een van de twee feesten die een week lang in Israël worden gevierd. Het is echt een unieke tijd om Israël te bezoeken.
– Sukkot is a celebratory Jewish festival which occurs in fall every year and is part of the High Holiday season. Just like Passover, Sukkot is one of two week-long festivals celebrated in Israel. It’s a truly unique time to be visiting Israel.

Lees verder

2023-05-26: Wat is Shavuot – het Wekenfeest? – What is Shavuot – the Feast of Weeks?

– Het feest van Sjavoeot, bij veel christenen bekend als het Wekenfeest, is een van de drie pelgrimsfeesten in de Bijbel. Het bijbelse feest Shavuot heeft een messiaanse connectie met de gebeurtenissen van Pinksteren.
– The Feast of Shavuot, known to many Christians as the Feast of Weeks, is one of three pilgrimage festivals in the Bible. The biblical feast of Shavuot has a messianic connection with the events of Pentecost

Lees verder

2023-04-06: Pesach: Het vieren van het wonder van Israëls uittocht – Passover: Celebrating the Miracle of Israel’s Exodus

– Het eerste Pesach vond plaats in het land Egypte, vlak voordat de kinderen van Israël aan hun uittocht uit de slavernij begonnen. God gaf Mozes en Aäron specifieke instructies voor het houden van het feest, die zij doorgaven aan alle Israëlieten, zoals beschreven in Exodus 12.
– The first Passover took place in the land of Egypt, just before the Children of Israel began their Exodus out of bondage. God gave Moses and Aaron specific instructions for how to keep the feast, which they passed on to all the Israelites, as described in Exodus 12.

Lees verder

2022-12-21: Chanoeka: Moeten zegeningen worden gereciteerd bij het in het openbaar aansteken van de Menora? – Chanukah: Should Blessings Be Recited At Public Menora Lightings?

– In feite is zelfs de huidige praktijk van het reciteren van de zegeningen bij het aansteken van de menora in de synagoge niet zonder tegenstand. Dit komt omdat er geen bron in de Talmoed of vroege wetten is die dit toestaat. 
– As a matter of fact, even the current practice of reciting the blessings when lighting the menora in the synagogue is not without its detractors. This is because there is no source in the Talmud.

Lees verder

2022-12-15: Het Chanukah feest – Het is geen ‘Joods Kerstfeest’! – The Festival of Chanukah – It’s Not a ‘Jewish Christmas’!

– Chanoeka werd vroeger beschouwd als een kleine halve feestdag, vrolijk maar ingetogen. Het is iets groters en vrolijker geworden als reactie op Kerstmis, dat elk jaar in december verandert in een glansrijk winterfeest van feesten, versieringen en muziek.
– Chanukah used to be regarded as a minor half-holiday, cheerful but low-key. It has become something bigger and brighter in response to Christmas, which transforms each December into a brilliant winter festival of parties, decorations, and music.

Lees verder

2022-10-11: Drie inspirerende levenslessen uit de Sukkah – Three Inspiring Life Lessons from the Sukkah

– “U zult zich verheugen op uw feest, met uw zoon en dochter, uw mannelijke en vrouwelijke slaaf, de Leviet, de vreemdeling, de wezen en de weduwe in uw gemeenschappen.” ( Deuteronomium 16:14 )
– “You shall rejoice in your festival, with your son and daughter, your male and female slave, the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow in your communities.” (Deuteronomy 16:14)

Lees verder

2022-10-05: Israël gaat dicht voor Jom Kippoer temidden van hoge veiligheidswaarschuwing – Israel shuts down for Yom Kippur amid high security alert

– Israël bereidt zich voor op Jom Kippoer. De veiligheidstroepen zijn in een hogere staat van alertheid. Volgens berichten in de Hebreeuwse media hebben de autoriteiten meer dan 80 waarschuwingen of inlichtingen ontvangen over mogelijke terreuraanslagen.
– As Israel prepared for Yom Kippur, security forces remained on a higher state of alert. According to Hebrew media reports, authorities have received more than 80 warnings or intelligence tip offs of possible terror attacks.

Lees verder

2022-09-27: Waarom geloven sommige christenen dat de ‘opname’ op of rond Rosj Hasjana zal plaatsvinden? – Why do some Christians believe the ‘Rapture’ will happen on or around Rosh Hashanah?

– Dit is wat elke evangelische christen zou moeten weten als we de Joodse hoge feestdagen ingaan, een seizoen van bezinning en berouw. Voor de 15 miljoen Joden in de wereld zal dit een tijd van bezinning en berouw zijn.
– Here is what every Evangelical should know as we enter the Jewish High Holidays, a season of reflection and repentance. For the world’s 15 million Jews, this is to be time of reflection and repentance.

Lees verder

2022-09-23: Jom Teroea–Dag van Bazuingeschal – Yom Terua-Day of Trumpets.

– Op deze dag wordt in iedere samenkomst in Israël en over de gehele wereld de sjofar(ramshoorn) geblazen, daarmee het volk oproepend om terug te keren naar G-d en de juiste houding tegenover de Eeuwige aan te nemen.
– On this day, in every gathering in Israel and around the world, the shofar (ram’s horn) is blown, calling the people to return to G-d and adopt the right attitude toward the Eternal.

Lees verder

2022-09-22: Rosh HaShanah: Waarom wordt de sjafar geblazen? – Rosh HaShanah: Why Do We Blow The Shofar?

– Een van de meest esoterische en mystieke geboden die we hebben, is het blazen op de sjofar. Het is onduidelijk waarom we de sjofar precies blazen, maar er zijn in de loop der jaren talloze suggesties gedaan.
– One of the most esoteric and mystical commandments that we have is the blowing of the shofar. It is unclear exactly why we blow the shofar but numerous suggestions have been raised over the years.

Lees verder

2022-05-02: de Bijbelse feesten van Israël wijzen allemaal naarJezus – The Biblical feasts of Israel all point to Jesus

– God gebood Zijn volk: Ga feestvieren! Neem een ​​pauze! Hij maakte festivals onderdeel van de wet en codificeerde de geboden om een ​​tijdje te stoppen en een paar keer per jaar te feesten.
– God commanded His people: Have a feast! Take a break! He made festivals part of the Law, codifying the commandments to stop for a while and celebrate a few times a year.

Lees verder

2022-04-15: Belangrijke boodschap voor Christenen op Pesach! – Important Message for Christians at Passover!

– Pesach is een cruciale tijd. De Joodse wereld herdenkt de grote verlossing van de Exodus, terwijl christenen nadenken over Golgotha en de verlossing die Jezus, de Messias, heeft betaald. Ons perfecte Pesach lam. Pesach is de perfecte tijd om te bidden.
– Passover is a critical time. The Jewish world remembers the great redemption of the Exodus, while Christians consider Calvary and the redemption purchased by Jesus the Messiah. Our perfect Passover lamb. Passover is the perfect time to pray.

Lees verder

2022-03-17: Israëliërs bereiden zich voor op Poerim-feest met aangepaste kostuums – Israelis prepare for Purim festivities with custom costumes

– “Als ik met een kostuum loop dat niemand anders heeft, heb ik iets speciaals gedaan, en hun reacties zijn gepast:  ik ben beroemd voor een dag,” zei Avraham.
– “When I walk with a costume that no one else has, it’s something special that I did, and their reactions are appropriate – I’m famous for a day,” Avraham said.

Lees verder

2021-12-03: Donderdag 2 december: Chanoeka viering op de Dam – Thursday, December 2: Hanukkah celebration on Dam Square

– Ondanks de strenge coronamaatregelen wordt op de vijfde avond van Chanoeka, donderdag 2 december, voor de vijftiende keer de grote Chanoekia op de Dam aangestoken in het bijzijn van publiek.
– Despite strict coronation measures, on the fifth night of Chanukah, Thursday, December 2, the large Chanukia on Dam Square will be lit for the fifteenth time in front of the public.

Lees verder

2021-10-22: De sabbat is ook profetisch ****** The Sabbath is prophetic, too


– We often speak and teach about the annual “Feasts of the LORD” as given in Lev 23 as all being prophetic, pointing and looking to their fulfillment in the plan of redemption, focused on the Messiah and on the people and nation of Israel. But also included in that calendar (and even mentioned first) is the weekly Sabbath (Shabbat), the seventh day of the week.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...