Categorie: Politics

2022-11-25: Netanyahu en Ben-Gvir overwinnen grote hindernis en bereiken coalitieakkoord – Overcoming major hurdle, Netanyahu, Ben-Gvir reach coalition deal

– Otzma Yehudit-leidern is blij dat de overeenkomst in staat stelt de verkiezingsbeloften te realiseren: voor de veiligheid en versterking van de Negev, de Galilea en de buitenwijken.
– Otzma Yehudit leader is happy that the agreement allows to realize the election promises: for the security and strengthening of the Negev, the Galilee and the periphery.”

Lees verder

2022-11-22: THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘klaar’ om Iran aan te vallen – THE ROSENBERG REPORT: Netanyahu ‘ready’ to attack Iran

– Hanegbi schetste het scenario waarin Netanyahu een aanval op Iran zou kunnen bevelen: “als en wanneer Iran zich niet aan de overeenkomst houdt, en Iran doorgaat met het verrijken van uranium.
– Hanegbi laid out the scenario in which Netanyahu could order an attack on Iran: “if and when Iran doesn’t comply with the agreement, and Iran goes forward with enriching uranium.

Lees verder

2022-11-21: Judea en Samaria zijn niet bezet’, bevestigt DeSantis – Judea and Samaria are not occupied, DeSantis affirms

– Beschouwd als een sterke kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, bevestigde DeSantis dat Judea en Samaria, het Bijbelse thuisland van het Joodse volk, niet “bezet”, is door de Joodse staat.
– Considered to be a strong candidate for the 2024 U.S. presidential election, DeSantis affirmed that Judea and Samaria, the biblical homeland of the Jewish people, is not “occupied” by the Jewish state.

Lees verder

2022-11-16: Bij de beëdiging van Israëls 25e Knesset roept president wetgevers op rekening te houden met minderheden, machtsevenwicht – As Israel’s 25th Knesset sworn in, president urges legislators to be mindful of minorities, balance of power

– De Israëlische president Isaac Herzog verwoordde de bezorgdheid van seculiere Israëli’s, Arabieren en andere gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zullen zijn in de coalitie. “We moeten deze belangrijke fundamenten strikt bewaken”
– Israeli President Isaac Herzog echoed the concerns of secular Israelis, Arabs and other communities who will be underrepresented in the coalition. “We must strictly safeguard these important foundations”

Lees verder

2022-11-10: DeSantis domineert, Trump kondigt iets aan, maar GOP ‘rode tsunami’ blijft uit – DeSantis dominates, Trump set to announce, but GOP ‘red tsunami’ doesn’t materialize

– JERUZALEM – Een schokkende nacht in de Verenigde Staten voor zowel Republikeinen als Democraten, want de “rode tsunami” die sommige analisten voorspelden is uitgebleven. En een “rode golf” blijkbaar ook niet.
– JERUSALEM—A shocking night in the United States for both Republicans and Democrats as the “red tsunami” that some analysts were predicting failed to materialize. Nor, apparently, has a “red wave”.

Lees verder

2022-11-10: Van Iran tot interne verdeeldheid: Netanyahu’s uitdagingen in zijn 6e termijn – From Iran to internal divisions: Netanyahu’s challenges in his 6th term

– Benjamin Netanyahu en de regering die hij zal vormen, worden geconfronteerd met een lange lijst van uitdagingen op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse zaken. De nieuwe regering heeft geen respijtperiode.
– Benjamin Netanyahu and the government he will form face long list of challenges on national security and foreign affairs. The new government will have no grace period.

Lees verder

2022-11-03: 95% van de stemmen geteld: Likud bereidt zich voor op onderhandelingen, Lapid bereidt zich voor op een toegeving – 95% Of Votes Counted: Likud Prepares For Negotiations, Lapid Prepares To Concede

– Vanaf donderdagochtend 15.00 uur Israëlische tijd is het rechtse blok onder leiding van Binyamin Netanyahu nog steeds klaar voor een grote comeback, met 65 zetels.
– As of Thursday morning at 3 p.m. Israeli time, the right-wing bloc headed by Binyamin Netanyahu is still poised for a major comeback, with the right-wing bloc standing at 65 seats.

Lees verder

2022-11-02: Zal omstreden rechtse Israëlische partij pro-LGBT-beleid van voormalige homoseksuele minister van Volksgezondheid herroepen?Will controversial right-wing Israeli party revoke pro-LGBT policies of former gay health minister?

– Zal de omstreden rechtse Israëlische partij het pro-LGBT beleid van voormalige homoseksuele minister van Volksgezondheid terugdraaien?
– Openly gay Israeli Health Minister Nitzan Horowitz boosted LGBTQ+ rights. Orthodox Jewish parties led by Bezalel Smotrich could take them away.

Lees verder

2022-11-01: Aan Evangelischen: als Israëli’s gaan stemmen, bid dan dat God leiders als de zonen van Issachar laat opstaan -To Evangelicals – as Israelis vote, pray God will raise up leaders like the sons of Issachar

– Aan Christrenen: als Israëli’s gaan stemmen, bid dan dat God leiders als de zonen van Issachar laat opstaan, “mannen die de tijd begrepen en wisten wat Israël moest doen”.
To Evangelicals – as Israelis vote, pray God will raise up leaders like the sons of Issachar, ‘men who understood the times and knew what Israel should do’

Lees verder

2022-10-29: Benjamin Anker geeft namens de regering miljoenen weg – Benjamin Anker gives away millions on behalf of government

– Benjamin Anker, Deputy Head of Mission, Netherlands Representative Office, geeft miljoenen weg van de Nederlandse Overheid aan de Pallestijnen om een regionaal project te lanceren ten westen van Ramallah in het C-gebied.
– Benjamin Anker, Deputy Head of Mission, Netherlands Representative Office, gives away millions from the Dutch Government to the Palestinians to launch a regional project west of Ramallah in the C area.

Lees verder

2022-10-28: Tot welke partij wenden veel gelovigen in Israël zich als een ‘gewetenszaak’ bij de verkiezingen van 1 november? – Who is the party many believers in Israel are turning to as a ‘matter of conscience’ in the Nov. 1 election?

– Bible Bloc Party heeft een geduldige aanpak ontwikkeld om zijn belangrijkste politieke doel te bereiken: het vertegenwoordigen van Messiasbelijdende Joden en Christelijke Israëli’s in de Knesset.
– Bible Bloc Party has developed a patient approach to accomplish his main political objective: representing Messianic Jews and Christian Israelis in the Knesset.

Lees verder

2022-10-13: ‘Historische overgave’: Libanon-deal markeert eerste keer dat Israël grondgebied afstaat zonder steun van Knesset – ‘Historic surrender’: Lebanon deal marks first time Israel cedes territory without support of Knesset

– Dit is de eerste keer dat een Israëlische regering grondgebied weggeeft zonder de steun van de Knesset, en de eerste keer dat een minderheidsregering dit doet. Dit is de eis van Hezbollah om een oorlog te voorkomen.
– This is the first time an Israeli government gives away territory without the support of the Knesset, and the first time a minority government does so. This is Hezbollah’s demand to prevent war.”

Lees verder

2022-09-22: Lapid schrijft geschiedenis door Israëlische steun voor Palestijnse staat aan te kondigen bij VN – Lapid to make history, announce Israeli support for Palestinian state at UN

– De bron erkende dat er druk werd uitgeoefend door de Biden regering om de tweestatenoplossing publiekelijk te onderschrijven, maar voegde eraan toe dat “het Israëlische veiligheidsbeleid door Israël wordt bepaald”.
– The source acknowledged that there was pressure from the Biden administration to public endorse the two state solution, but added that “Israeli security policy will be determined by Israel.”

Lees verder

2022-09-12: Amerikanen zijn bitterder verdeeld dan ooit – volgens peiling is 43% bang voor een burgeroorlog – Americans more bitterly divided than ever – poll finds 43% fear civil war is looming

– De belangrijkste bondgenoot van Israël zit in ernstige problemen – wat moeten evangelische christenen doen? De ongelovigen radicaliseren in hun haat tegen God en de kerk, en in het opdringen van waarden die volledig in tegenspraak zijn met de Bijbel.
– Israel’s most important ally is in serious trouble – what should Evangelicals do? The unbelievers becoming radicalized in their hatred of God and the Church, and in pushing values that are completely antithetical to the Bible.

Lees verder

2022-08-26: Iran heeft ‘vrienden’ uit Obama, Biden regeringen, waarschuwt Saoedische onderzoeker – Iran has ‘friends’ from Obama, Biden adminstrations, warns Saudi scholar

– Teheran heeft al lang sympathisanten in de Amerikaanse regering, “specifiek binnen de linksgeoriënteerde Democratische overheidsdiensten,” zegt de Saoedische schrijver en onderzoeker.
– Tehran has long had sympathizers in the American government, “specifically within the left-leaning Democrat administrations,” says Saudi writer and researcher.

Lees verder

2022-08-18: Hoge ambtenaar: Als Erdogan terugkeert naar anti-Israël houding, zal Jeruzalem in natura reageren – Senior official: If Erdogan reverts to anti-Israel posture, Jerusalem will respond in kind

– “Net zoals de diplomatieke banden werden opgewaardeerd, zo kunnen ze ook worden teruggeschroefd indien nodig. Maar als we ons nu kunnen verzoenen, waarom niet?” voegde de Turkse ambtenaar eraan toe.
– “Just like diplomatic ties were upgraded, so too could they be downgraded if needed. But if we can now reconcile, then why not?” the Turkish official added.

Lees verder

2022-08-18: Als hij wordt verkozen, zal Ben-Gvir aandringen op deportatie van Arabieren of Joden die tegen de Joodse staat ageren – If elected, Ben-Gvir will push to deport Arabs or Jews who act against Jewish state

– Ben-Gvir is uitgesproken voorstander van Joodse soevereiniteit in het hele land, inclusief Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem, en van een harde aanpak van het terrorisme.
– Ben-Gvir has been outspoken in his defense of Jewish sovereignty throughout the country, including Judea and Samaria as well as eastern Jerusalem, and his tough-on-terror approach.

Lees verder

2022-07-29: Neef van Yasser Arafat leidt opstand tegen Abbas – Yasser Arafat’s nephew leading rebellion against Abbas

– De afgezette Fatah-functionaris Nasser al-Qudwa richt een nieuw initiatief op om verandering te brengen in het Palestijnse politieke systeem. Voorstel gesteund door 65 leiders, grotendeels diegenen die tegen Abbas zijn.
– Ousted Fatah official Nasser al-Qudwa establishes new initiative aimed at bringing about a change in the Palestinian political system. Proposition endorsed by 65 leaders, largely those who oppose Abbas

Lees verder

2022-07-22: Rusland neemt officiële stap om Joods Agentschap af te schaffen, waardoor Joden niet naar Israël kunnen verhuizen – Russia makes official move to abolish Jewish Agency, preventing Jews from moving to Israel

– De kwestie is niet juridisch maar eerder politiek, en de beslissing alleen zal veranderen als de Israëlische politieke en diplomatieke regering hun zaken op orde krijgen.
– The issue isn’t legal but rather political, the decision will change only if the Israeli political and diplomatic leadership get their act together.

Lees verder

2022-07-20: Nikki Haley spreekt over Iran, Biden en presidentiële ambities – Nikki Haley talks Iran, Biden and presidential ambitions

– Hartelijk ontvangen als headliner op de Christians United for Israel Summit, vertelt Haley aan JNS dat de Verenigde Staten Israël moet steunen als een aanval op Iran nodig wordt geacht.
– Received warmly as a headliner at the Christians United for Israel Summit, she tells JNS that the United States must have Israel’s back if a strike on Iran is deemed necessary.

Lees verder

2022-07-19: Israël maakt miljoenen over naar Palestijnen via geheim ‘extra-budgettair’ fonds – Israel transferring millions to Palestinians via secret ‘extra-budgetary’ fund

– Het Israëlische defensie-establishment en het ministerie van Financiën beheren een geheim, buiten de begroting vallend fonds, via het welk geld wordt overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit.
– The Israeli defense establishment and Finance Ministry are operating a secret, extra-budgetary fund, through which money is transferred to the Palestinian Authority.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...