Categorie: Politics

2024-07-17: Geert Wilders aan ‘Jerusalem Post’: Massa-immigratie, gebrek aan integratie veroorzaken antisemitisme

Om het toenemende antisemitisme in Nederland en Europa een halt toe te roepen, moeten politieke leiders een einde maken aan de massale immigratie via open grenzen. Ook het falen van het cultureel relativisme om integratie te bevorderen moet teruggedraaid worden. Dat vertelde Geert Wilders , oprichter en leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, woensdag in een interview aan The Jerusalem Post . Hij legde daarin ook uit dat zijn steun voor Israël voortkwam uit de bredere verdediging van westerse waarden.

Lees verder

2024-07-12: Joodse leerlingen voelen zich onveilig op school

De jaarlijkse monitor Antisemitische Incidenten 2023 van CIDI heeft dit jaar veel stof doen opwaaien. Er werd een recordaantal van 379 incidenten geregistreerd, verspreid over het hele land en in verschillende maatschappelijke domeinen. Joodse gemeenschappen ontvingen de meest verschrikkelijke antisemitische brieven, Joden die als herkenbaar Joods op straat liepen werden uitgescholden, en Joodse kinderen werden op school vanwege hun identiteit gepest of zelfs mishandeld. Het rapport van 2023 bevestigde de reeds bestaande veronderstelling binnen de Joodse gemeenschap: antisemitisme wordt steeds normaler en toont steeds vaker zijn lelijke gezicht.

Lees verder

2024-07-12: “De islam is een gewelddadige religie die geen compassie kent”, zegt Geert Wilders in interviews met Israëlische media

Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, wordt al jaren beschouwd als de bad boy van de lokale politiek. Hij is een groot voorstander van Israël en de partij die hij leidt, werkt hard aan het aanscherpen van de immigratiewetten in Nederland. In een speciaal interview met onze verslaggever van N12, Israëlische Media, verduidelijkte hij wat hij denkt over de protesten die na 7 oktober het continent overspoelden, benadrukte hij dat hij Israël zal blijven steunen en antwoordde hij hoe naar zijn mening de oorlog zou moeten eindigen.

Lees verder

2024-04-08: PvdA-GroenLinks wil onderzoek naar ‘apartheid’ Israël

De partijcombinatie GroenLinks-PvdA wil dat er een onderzoek komt naar ‘apartheid’ in de Palestijnse gebieden. Volgens de besturen van beide partijen is er in de betwiste gebieden en in Israël hoogstwaarschijnlijk sprake van apartheid, vergelijkbaar met dat in het Zuid-Afrika van voor 1994. Zij vinden dat het Internationaal Strafhof in Den Haag daar onderzoek naar moet doen. Mogelijk gaat de partijcombinatie het woord ‘apartheid’ in de toekomst ook gebruiken, net zoals ngo’s als Amnesty International en Human Rights Watch reeds doen.

Lees verder

2024-01-08: De ontrafeling van Israëls China-strategie na 7 oktober

Peking blokkeert niet alleen de veroordeling van Hamas door de VN, maar is ook voorstander van een pro-Palestijns beleid; Israël wordt geconfronteerd met desillusie na een decennium van groeiende economische banden, na genegeerde waarschuwingen over de Chinese controle over de essentiële infrastructuur van Israël

Lees verder

2023-10-05: Nederlandse Minister SIGRID KAAG (D66), die Palestijnse terreur financierde, spreekt op herdenking Kristallnacht – Dutch Minister SIGRID KAAG who financed Palestinian terror to speak at Kristallnacht commemoration

– De Nederlandse minister van Financiën, SIGRID KAAG (D66), die getrouwd is met een voormalige Palestijnse functionaris, stuurde miljoenen naar een aan terreur gelinkte Palestijnse NGO. Ze werd gefotografeerd met terrorist [Yasser] Arafat en financierde Palestijnse terroristen.
– The Netherlands’ finance minister, Sigrid Kaag, who is married to a former Palestinian official, sent millions to a terror-linked Palestinian NGO. She was photographed with terrorist [Yasser] Arafat and financed Palestinian terrorists. I wish the Jewish community better friends.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-08-09: Netanyahu: ‘We zullen het wetsvoorstel voor de rechterlijke selectiecommissie goedkeuren en dan de hervorming stoppen’ – Netanyahu: ‘We will pass the Judicial Selection Committee bill, then stop the reform’

– De wet om de samenstelling van de selectiecommissie voor het benoemen van rechters te wijzigen, zal het laatste stuk wetgeving zijn in de strijd voor gerechtelijke hervorming, vertelde premier Benjamin Netanyahu.
– The law to amend the composition of the Judge Selection Committee will be the last piece of legislation in the push for judicial reform, Prime Minister Benjamin Netanyahu told.

Lees verder

2023-08-08: Zullen de uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof deze zomer een ‘constitutionele crisis’ veroorzaken? – Will Israel’s Supreme Court rulings start a ‘constitutional crisis’ this summer?

– Op zondag kondigde de president van het Hooggerechtshof, Esther Hayut, aan dat alle 15 rechters van het Hooggerechtshof zitting zullen nemen in de hoorzitting van het Hooggerechtshof over verzoekschriften tegen de Standaardwet voor redelijkheid.
– On Sunday, Supreme Court President Esther Hayut announced that all 15 Supreme Court justices will sit in the High Court hearing regarding petitions against the Reasonableness Standard Law.

Lees verder

2023-08-04: Israëlisch hooggerechtshof doet uitspraak over adoptie van LGBT, ondanks verzet regering – Israel’s Supreme Court to rule on LGBT adoption, despite gov’t opposition

– Het Hooggerechtshof gaat zijn boekje te buiten. De rol van het hof is om de wet te interpreteren, maar het hof handelt als een wetgevend [orgaan],” zei Michael Foa van de conservatieve NGO Choosing Family. “We moeten onvermoeibaar werken om te voorkomen dat het Hooggerechtshof de wetgever wordt.” 
– “The Supreme Court is overstepping its authority. The role of the court is to interpret the law, but the court is acting as a legislative [body],” said Michael Foa of the conservative NGO Choosing Family. “We must work tirelessly to prevent the Supreme Court from becoming the legislator.”

Lees verder

2023-08-02: Proefprogramma voor sekse-gescheiden zwemgelegenheden van start – Pilot program for gender-segregated bathing gets underway.

– Minister Irit Silman. “De natuurlijke bronnen van Israël zijn van iedereen, en daarom heb ik bij mijn aantreden de nadruk gelegd op het vinden van creatieve oplossingen om openbare ruimten en parken toegankelijk te maken voor alle mensen, inclusief de Haredi-bevolking.”
– Minister Irit Silman. “Israel’s natural resources belong to everyone, and therefore upon assuming office I put an emphasis on finding creative solutions to make public spaces and parks accessible to all publics, including the Haredi populations.”

Lees verder

2023-07-30: Mythes en feiten over de gerechtelijke hervorming van Israël – Myths and Facts about Israel’s Judicial Overhaul 

Waarom dit speciale extra bericht.

Eindelijk hebben we de hand weten te leggen, via een vriendin in Israel, op een artikel waarin objectief de Gerechtelijke Hervormingen uitgelegd wordt. Voor ons was het erg moeilijk wat we wel en niet publiceren moesten. We gebruikten soms woorden die tot polarisatie zou kunnen leiden en dat is niet goed. Dus we willen dit allemaal rectificeren met deze geweldige uitleg wat er precies aan de hand is in Israel.
Bidt voor de regering van Israel dat men wijsheid krijgt om dit op te lossen.

Redactie Israelcnn.com

*********************************************

Why this special extra post.

We finally managed to get our hands, through a friend in Israel, on an article objectively explaining the Judicial Reforms. For us it was very difficult what to publish and what not to publish. We sometimes used words that could lead to polarization and that is not good. So we want to rectify all this with this great explanation of exactly what is going on in Israel.
Please pray for the government of Israel to be given wisdom to resolve this.

Editor Israelcnn.com

Lees verder

2023-07-28: Hoe beschermen we Israël, wanneer de regering in oorlog is met een groot deel van het volk? – How do we safeguard Israel, when the government is in war with much of the people?

– De meedogenloze poging van de coalitie om de rechtbanken te castreren en Israël bij wetgeving weg te drijven van een democratische, liberaal Joodse stemming, zou wel eens haar ondergang kunnen worden. Ondertussen zijn geweldloze protesten de sleutel.
– The coalition’s brutal bid to neuter the courts and legislate Israel away from a democratic, liberal Jewish ethos may yet prove its downfall. Meantime, non-violent protests are key.

Lees verder

2023-07-27: Gedwongen afzetting in het verschiet? Procureur-generaal vraagt Hooggerechtshof om wet die Netanyahu beschermt nietig te verklaren – Forced removal on the horizon? Attorney General asks Supreme Court to void law protecting Netanyahu

– “Premier Netanyahu is gekozen door meer dan 2,5 miljoen burgers, en in een democratie zijn het alleen de burgers die beslissen wie de premier wordt,” verklaarde de coalitie. “Zo ziet vechten tegen democratie eruit. Simpel.”
– “Prime Minister Netanyahu was elected by more than 2.5 million citizens, and in a democracy it is the citizens alone who decide who the prime minister will be,” the coalition heads responded. “This is what fighting against democracy looks like. Simple.”

Lees verder

2023-07-25: Revisie Israëlische rechtbank: Arrestaties, stakingen en economische problemen volgen op cruciale stemming – Israeli court overhaul: Arrests, strikes and economic troubles follow pivotal vote

– Een belangrijke snelweg werd tot 1 uur ’s nachts geblokkeerd, demonstranten werden neergespoten en gearresteerd, Israëli’s werden wakker om hun kranten in het zwart gehuld te zien, artsen zijn in staking en de shekel verloor waarde – allemaal in reactie op de stemming van de Knesset om Israëls Hooggerechtshof te verzwakken.
– A major highway was blocked until 1 a.m., protesters were hosed down and arrested, Israelis woke up to see their newspapers shrouded in black, doctors are on strike and the shekel lost value — all in response to the Knesset’s vote to weaken Israel’s Supreme Court.

Lees verder

2023-07-24: Te midden van chaos, landelijke stakingen, neemt de Knesset het wetsvoorstel ‘redelijkheid’ aan als wet – Amid chaos, nation-wide strikes, Knesset passes ‘reasonableness’ bill into law

– De wet verbiedt “redelijkheid” als rechtvaardiging voor rechters om beslissingen van de gekozen ambtenaren terug te draaien. “Wie heeft gezegd dat wat redelijk is in de ogen van de rechters ook maar het logische is om te doen? Wie heeft besloten dat hun persoonlijke standpunten beter zijn dan die van de [gekozen] ministers?”
– The law bans “reasonableness” as justification for judges to reverse decisions made by the elected officials. “You [judges] want to decide what’s reasonable and what’s not, instead of the people chosen by the nation? That’s reasonable?” he asked.

“Who said that what is reasonable in the eyes of the judges is even the logical thing to do? Who decided that their personal positions are better than those of the [elected] ministers?…

Lees verder

2023-07-21: De bemoeizucht van Biden. VS bevestigt waarschuwing Biden aan Netanyahu – Biden’s meddling. US confirms Biden warning to Netanyahu

– De president Biden wilde er zeker van zijn, na gesproken te hebben met de premier van Israël en de president van Israël, dat hij ook een manier vond om te spreken tot het volk van Israël, rechtstreeks, en dat was echt de motivatie voor ons interview.
– The president Biden wanted to be sure, having spoken to the prime minister of Israel, and the president of Israel, that he also found a way to speak to the people of Israel, directly, and that was really the motivation for our interview.

Lees verder

2023-07-20: Artsen houden ‘waarschuwingsstaking’ over justitiële hervorming – Doctors hold ‘warning strike’ over judicial overhaul

– Gekleed in operatiekleding en met borden waarop stond: “Wij zijn de muur die de democratie beschermt”, verzamelden artsen zich buiten het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv. Medische leiders waarschuwden dat ze strengere maatregelen zullen nemen als Netanyahu’s regering verder gaat met een wetsvoorstel om de toezichtsbevoegdheden van de rechterlijke macht te beperken.
– Wearing scrubs and holding signs saying, “We are the wall shielding democracy,” doctors gathered outside Ichilov Hospital in Tel Aviv. Medical leaders warned they will take more severe measures if Netanyahu’s government moves forward with a bill to limit the judiciary’s oversight powers.

Lees verder

2023-07-19: Premier reageert afwijzend op reservisten en zegt dat ‘militairen moeten rapporteren aan gekozen regering’ – PM hits back at reservists, says ‘military reports to elected government’

– “In een democratie rapporteert het leger aan de gekozen regering en niet andersom. In een militair regime is de regering ondergeschikt aan het leger een meer precies aan een groep binnen het leger. Dit is het fundamentele verschil tussen een democratie en een militair regime,” zei Netanyahu.
– “In a democracy, the military reports to the elected government and not the other way around. Whereas in a military regime, the government is subordinate to the army and more precisely to a group within the army. This is the fundamental difference between a democracy and a military regime,” Netanyahu said

Lees verder

2023-07-11: Eerste wetsvoorstel justitiële hervorming aangenomen door parlement – First judicial reform bill passes plenum vote

– Nu het grootste deel van de justitiële hervorming – een maatregel die voorkomt dat rechters ministeriële besluiten terzijde schuiven – door de eerste stemming is gekomen, beloven demonstranten in het hele land te zullen protesteren.
– With the major part of the judicial overhaul – a measure preventing justices from overruling ministerial decisions – passing its first reading, demonstrators vow to stage protests nationwide.

Lees verder

2023-07-06: De regering Biden waarschuwt dat bouwen in Judea en Samaria een belangrijke deal voor Israël in gevaar brengt – Biden administration warns building in Judea and Samaria endangers important deal for Israel

– Amerikaanse functionarissen die Israël hebben bezocht, hebben de regering van Netanyahu verteld dat een zwakke reactie op Joden die Palestijnen aanvallen en toestaan ​​dat ongeautoriseerde gebouwen in Judea en Samaria blijven staan, de toetreding van Israël tot het Visa Waiver Program (VWP) in gevaar zal brengen
– American officials who visited Israel have told the Netanyahu government that a weak response to Jews attacking Palestinians and allowing unauthorized building in Judea and Samaria to stand will endanger Israel’s joining the Visa Waiver Program (VWP

Lees verder

2023-06-28: Netanyahu bezoekt China ondanks spanningen met VS – Netanyahu to visit China amid tensions with US

– Premier Benjamin Netanyahu is van plan om volgende maand een bezoek te brengen aan China, in een zet die wordt gezien als een afzwakking van Jeruzalems relatie met Washington, zo meldde de Times of Israel
– Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to visit China next month, in a move that is seen as undermining Jerusalem’s relationship with Washington, the Times of Israel reported

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...